HOTĂRÂRE nr.25 din 16 ianuarie 2003
privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 64/2 feb. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Stemele județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, denumite în continuare heraldică teritorială, simbolizează, într-o formă concentrată, tradițiile istorice, precum și realitățile economice și social-culturale locale, specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale.

(2) Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor științei și artei heraldice și a tradițiilor românești în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare Comisia Națională.

(3) Proiectul stemei poate fi realizat de autoritățile administrației publice locale prin mijloace proprii sau de către graficieni heraldiști abilitați de Comisia Națională. Macheta originală se realizează manual, cu respectarea culorilor și metalelor specifice heraldicii.

(4) Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii și consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante.

(5) Stabilirea variantei finale se face de către consiliul județean sau consiliul local, care va adopta în acest sens o hotărâre de însușire.

Art. 2. - După însușire de către consiliul județean sau, după caz, consiliul local, proiectul stemei se trimite unei comisii județene special constituite, în vederea analizării conținutului acesteia.

Art. 3. - (1) În fiecare județ se va constitui, prin ordin al prefectului, o comisie formată din 3-5 membri, specialiști în istorie, arhivistică și etnografie.

(2) Din comisia județeană face parte, de drept, în calitate de expert, un specialist în heraldică desemnat de Comisia Națională.

(3) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei județene membrii acesteia vor primi o indemnizație al cărei cuantum se stabilește de prefect prin ordin, cu avizul direcției generale a finanțelor publice județene. Sumele necesare pentru achitarea indemnizațiilor se asigură din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

(4) Secretariatul comisiei județene se asigură prin grija secretarului general al județului, respectiv al municipiului București.

(5) Pentru municipiul București și județul Ilfov se organizează o comisie comună, prin ordin comun al prefectului municipiului București și al prefectului județului Ilfov.

Art. 4. - (1) Comisia prevăzută la art. 3 analizează proiectele de stemă însușite de consiliul județean, respectiv de consiliul local, urmărind să se asigure exprimarea corectă, din punct de vedere heraldic, a elementelor incluse în steme, valorificarea patrimoniului heraldic local, unitatea stilistică și evitarea repetărilor.

(2) În cazul în care comisia județeană consideră că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1, restituie propunerea de stemă primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, cu precizarea motivelor neacceptării și cu propuneri concrete de elemente, care să asigure realizarea unui proiect corespunzător din punct de vedere heraldic și istoric.

(3) Proiectul stemei refăcut va fi supus consiliului județean, respectiv consiliului local, spre o nouă însușire.

Art. 5. - Propunerile de stemă, analizate de comisiile județene, se înaintează pentru avizare, însoțite de un memoriu justificativ, sub semnătura prefectului și a președintelui consiliului județean, birourilor zonale ale Comisiei Naționale, potrivit repartiției prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Avizul Comisiei Naționale se concretizează prin semnătura și ștampila președintelui acesteia, aplicate pe spatele machetei care reprezintă proiectul stemei.

Art. 7. - Proiectul stemei, avizat potrivit prevederilor art. 6, împreună cu anexa conținând descrierea acesteia se trimit, prin adresă comună a prefectului și a președintelui consiliului județean, Ministerului Administrației Publice, care va elabora proiectul de hotărâre și nota de fundamentare și le va supune spre aprobare Guvernului.

Art. 8. - (1) Stemele aprobate pot fi reproduse pe firmele și sigiliile autorităților administrației publice locale, pe imprimatele acestora și pe indicatoarele care marchează intrarea în județe și localități. Ele vor fi expuse pe frontispiciul clădirilor în care se află sediul autorităților administrației publice locale, împreună cu stema țării, potrivit reglementărilor existente.

(2) Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local, în acțiuni protocolare sau festive și pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tipărituri și alte obiecte destinate să contribuie la cunoașterea specificului local.

(3) În cazurile în care stemele județelor, municipiilor, orașelor și comunelor sunt reproduse, expuse sau folosite împreună cu stema României, acestea vor fi așezate în dreapta stemei țării, privind stemele din față, și nu vor avea dimensiuni mai mari decât cele ale stemei țării.

Art. 9. - (1) Stemele județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, precum și folosirea acestora se bucură de protecția legii.

(2) Atingerile de orice fel aduse stemelor și împiedicarea folosirii acestora atrag răspunderea civilă, administrativă sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 10. - (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei reproducerea și folosirea unor steme neaprobate prin hotărâre a Guvernului sau în alte situații și condiții decât cele prevăzute de prezenta hotărâre.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de prefecți și împuterniciții acestora, precum și de împuterniciții Ministerului Administrației Publice.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.64/1993 privind metodologia de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.46 din 2 martie 1993, precum și orice dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 ianuarie 2003.
Nr. 25.


ANEXĂ

BIROURILE ZONALE
ale Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie care avizează propunerile de steme

----------------------------------------------------------------------------
    București         Cluj             Iași
----------------------------------------------------------------------------
 1. Municipiul București  1. Județul Alba       1. Județul Bacău
 2. Județul Argeș      2. Județul Arad       2. Județul Botoșani
 3. Județul Brăila     3. Județul Bihor       3. Județul Galați
 4. Județul Brașov     4. Județul Bistrița-Năsăud  4. Județul Iași
 5. Județul Buzău      5. Județul Caraș-Severin   5. Județul Neamț
 6. Județul Călărași    6. Județul Cluj       6. Județul Suceava
 7. Județul Constanța    7. Județul Harghita     7. Județul Vaslui
 8. Județul Covasna     8. Județul Hunedoara     8. Județul Vrancea
 9. Județul Dâmbovița    9. Județul Maramureș
10. Județul Dolj      10. Județul Mureș
11. Județul Giurgiu    11. Județul Satu Mare
12. Județul Gorj      12. Județul Sălaj
13. Județul Ialomița    13. Județul Sibiu
14. Județul Ilfov     14. Județul Timiș
15. Județul Mehedinți
16. Județul Olt
17. Județul Prahova
18. Județul Teleorman
19. Județul Tulcea
20. Județul Vâlcea
----------------------------------------------------------------------------


Marți, 19 octombrie 2021, 10:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.