LEGE nr.67 din 11 martie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
Textul actului publicat în M.Of. nr. 183/24 mar. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103 din 29 august 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.669 din 9 septembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 5, alineatele (5) și (6) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:

"(5) Serviciul de Protecție și Pază poate închiria sau poate pune la dispoziție pentru folosință temporară bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sa, potrivit regimului juridic al acestora, la cererea persoanelor interesate, cu plata folosinței, conform tarifelor aprobate prin ordin al directorului Serviciului de Protecție și Pază.

(6) Serviciul de Protecție și Pază poate executa, prin stații proprii autorizate potrivit legii, inspecții tehnice periodice la autovehiculele din dotare, iar, la cerere, inspecții tehnice, revizii și reparații la autovehiculele aparținând altor persoane fizice sau juridice stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de Protecție și Pază. Inspecțiile tehnice, reviziile și reparațiile, precum și activitățile și serviciile prevăzute la alin. (3)-(5) și la art. 14 alin. (3) și (4) se prestează pe baza tarifelor stabilite prin ordin al directorului Serviciului de Protecție și Pază, în condițiile legii."

2. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:

"6. După articolul 22 se introduc articolele 221 și 222 cu următorul cuprins: «Art. 221. - Veniturile realizate din activitățile și serviciile prevăzute de prezenta lege se rețin integral de către Serviciul de Protecție și Pază ca venituri extrabugetare și vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital. Disponibilul rămas la sfârșitul fiecărui an se reportează în anul următor și va fi folosit cu aceeași destinație.

Art. 222. - (1) Personalul Serviciului de Protecție și Pază, titular al unui contract de închiriere a unei locuințe de serviciu, cu o vechime în forțele armate de 10 ani, din care minimum 5 ani în Serviciul de Protecție și Pază, poate cumpăra locuința de serviciu. Sumele încasate din vânzarea locuințelor de serviciu se rețin integral de Serviciul de Protecție și Pază și se utilizează pentru achiziția altor spații locative cu aceeași destinație.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și urmașii celor decedați în timpul și din cauza serviciului, precum și persoanele pensionate, în condițiile legii.»"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 11 martie 2003.
Nr. 67.


Marți, 24 mai 2022, 18:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.