LEGE nr.211 din 16 mai 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 351/22 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.890 din 9 decembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prezenta ordonanță de urgență instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate și a instalațiilor aferente, realizate după proiecte-tip în perioada 1950-1985, amplasate în zone urbane și racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice ale unităților administrativ-teritoriale, în contextul reducerii consumului energetic."

2. La articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pe baza priorităților stabilite pe criterii și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție a clădirilor de locuit multietajate ce se includ în programele anuale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

"(31) Principalele criterii luate în considerare la stabilirea priorităților prevăzute la alin. (2) sunt următoarele:

a) vechimea construcției;
b) zona climatică de amplasare;
c) densitatea populației din zona de amplasare;
d) pierderile termice ale construcției."

4. La articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) din bugetele locale, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea statului, date în administrare unităților administrativteritoriale;"

5. La articolul 9, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"a) aprobă cu acordul majorității proprietarilor din imobilul supus reabilitării decizia de intervenție și semnează convenția-cadru cu consiliile județene, locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pentru derularea, în condițiile legii, a acțiunilor pentru reabilitarea termică a clădirii;"

6. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Ratele se pot plăti și în avans față de programul de rambursare stabilit de comun acord cu coordonatorii programelor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate."

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2003.
Nr. 211.


Luni, 25 ianuarie 2021, 18:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.