LEGE nr.210 din 16 mai 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
Textul actului publicat în M.Of. nr. 352/22 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.112 din 30 august 1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, adoptată în temeiul art. 1 lit. H pct. 11 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.425 din 31 august 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., la filialele acesteia, precum și la subunitățile din structura organizatorică a acestora beneficiază anual de autorizații de călătorie în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit.

(2) Membrii de familie ai salariaților prevăzuți la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată:

a) în aparatul central al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (1);
b) la Autoritatea Feroviară Română - AFER;
c) în unitățile medicale din rețeaua proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;
d) în grupurile școlare industriale de transporturi căi ferate și în grupurile școlare de material rulant pentru transporturi feroviare;
e) la Clubul Sportiv Rapid București;
f) la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(2) Pentru călătoria în interes de serviciu salariații prevăzuți la alin. (1) beneficiază de autorizații sau permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, după caz. Funcțiile de conducere din unitățile menționate la alin. (1) lit. a) și b), care beneficiază de autorizații de călătorie, se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și nu mai beneficiază în anul respectiv de permise de călătorie.

(3) Lista grupurilor școlare industriale de transporturi căi ferate și a grupurilor școlare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariați beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prezentată în anexa nr. 1.

(4) Membrii de familie ai salariaților prevăzuți la alin. (1) beneficiază anual de 12 file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de la Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., de la filialele acestora, precum și de la subunitățile din structura organizatorică a acestora beneficiază de autorizații sau permise de călătorie pe căile ferate române, în interes de serviciu sau în interes personal, în mod gratuit, în aceleași condiții ca și personalul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., prevăzute la art. 1.

(2) Membrii de familie ai salariaților prevăzuți la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

(3) Eliberarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru personalul prevăzut la alin. (1) și (2) se face pe baza contractelor încheiate între Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. și unitățile menționate la alin. (1), numai dacă unitățile respective suportă aceste cheltuieli."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în unitățile desprinse din Societatea Națională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1999, precum și salariații unităților desprinse din fostul Departament al căilor ferate și din fosta Societate Națională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr.570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.235/1991 și reorganizarea activității transporturilor feroviare beneficiază de maximum 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea își păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.

(2) Membrii de familie ai salariaților prevăzuți la alin. (1) beneficiază de jumătate din numărul de file de permise de călătorie pe căile ferate române aferente titularului, în mod gratuit.

(3) Contravaloarea permiselor de călătorie se suportă de unitățile respective, în limitele stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unități, și sunt deductibile fiscal.

(4) Metodologia de acordare, de eliberare și de retragere a permiselor de călătorie pentru salariații agenților economici care beneficiază de prevederile alin. (1)-(3) se stabilește și se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, în baza declarației conducătorului unității prin care confirmă menținerea profilului de activitate preponderent feroviară.

(5) Eliberarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române se face numai pe bază de contracte încheiate între Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. și unitățile sus-menționate, cu suportarea contravalorii acestora de către unitățile respective."

5. După articolul 4 se introduc articolele 41 și 42 cu următorul cuprins:

"Art. 41. - Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată la unitățile prevăzute la art. 1-4 pot beneficia de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportându-se în același mod ca și autorizațiile de călătorie.

Art. 42. - (1) Dreptul la autorizații și permise de călătorie pe căile ferate române se pierde dacă acestea se înstrăinează pentru a fi folosite de alte persoane, în anul respectiv în care s-a constatat abaterea, aplicându-se sancțiunile disciplinare și penale prevăzute de legislația în vigoare. Deplasarea în interes de serviciu se va face cu bilete de călătorie în interes de serviciu.

(2) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizații sau permise are loc în următoarele cazuri:

a) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
b) înstrăinarea autorizației sau permisului de călătorie pentru a fi utilizat de altă persoană.

(3) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizații sau permise de călătorie pentru salariați ori pensionari determină pierderea dreptului și pentru membrii de familie ai acestora.

(4) Membrii de familie ai posesorilor de autorizații și permise de călătorie pe căile ferate române care au decedat își mențin dreptul la permise de călătorie până la finele anului, în anul următor urmând a primi permise de călătorie dacă îndeplinesc condițiile de emitere menționate în metodologia prevăzută la art. 10."

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Pensionarii și membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplinește una dintre următoarele condiții:

a) este salariată într-o unitate prevăzută la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și b) și art. 3 și are cel puțin o vechime de 10 ani în aceste unități sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unități au rezultat prin reorganizare;
b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și b) și art. 3 și are o vechime de 25 de ani bărbații și 20 de ani femeile în unitățile prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și b) și art. 3, precum și în unitățile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate și fostei Societăți Naționale a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr.570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.235/1991 și reorganizarea activității transporturilor feroviare, cu modificări;
c) vechimea în muncă se calculează prin cumularea perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe durată nedeterminată în unitățile menționate la lit. a) și b).

(2) Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniți din salariații unităților prevăzute la art. 1-3, precum și membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, indiferent de vechimea avută în aceste unități.

(3) Pensionarii care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permise de călătorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permise de călătorie.

(4) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit pensionarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) și membrilor lor de familie se suportă din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(5) Dreptul de a solicita permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit se prescrie după trecerea a 3 ani de la data pensionării, dacă solicitarea nu a fost făcută în acest termen."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Pensionarii și membrii lor de familie, cărora li s-au acordat permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanței, beneficiază în continuare de acest drept, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile în baza cărora au fost acordate.

(2) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit se suportă din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

8. Articolul 7 se abrogă.

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - În înțelesul prezentei ordonanțe, membrii de familie sunt soțul, soția și copiii minori, precum și copiii care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa nr. 2."

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. poate elibera legitimații de călătorie pe căile ferate române, pe timp limitat, în mod gratuit, unor persoane din afara societății comerciale, care se deplasează pentru acțiuni în interesul acesteia, pentru cazurile și persoanele stabilite de consiliul de administrație al societății."

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionarea și folosirea legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzute în prezenta ordonanță, va fi reactualizată în termen de 45 de zile de la aprobarea prin lege a ordonanței, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(2) Prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței se aprobă tarifele pentru autorizațiile și permisele de călătorie pe căile ferate române, precum și metodologia de decontare a contravalorii acestora, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) și pentru pensionarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) și (2) și la art. 6."

12. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

"Art. 111. - În cazul schimbării denumirii unităților menționate în prezenta ordonanță, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va face rectificarea corespunzătoare prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."

13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - La data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanței se abrogă:

a) Decretul Consiliului de Stat nr.1/1981 privind călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal și călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale NAVROM și cu autovehicule, în interes de serviciu, nepublicat, cu modificările și completările ulterioare;
b) art. 2, 3, 4, 5 și 6 din Decretul-lege nr.26/1990 privind acordarea unor drepturi și înlesniri beneficiarilor prestațiilor de transporturi, poștă și telecomunicații, precum și personalului din unitățile Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.10 din 15 ianuarie 1990;
c) art. 12 din Hotărârea Guvernului nr.570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.235/1991 și reorganizarea activității transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.189 din 19 septembrie 1991, cu modificări;
d) art. 5 din Hotărârea Guvernului nr.691/1991 privind înființarea unor societăți comerciale ca urmare a reorganizării activității transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.214 din 22 octombrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.77/1992 privind înființarea unor societăți comerciale ca urmare a reorganizării activității transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.36 din 5 martie 1992, cu modificările ulterioare;
e) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.519/1992 privind înființarea unei societăți comerciale ca urmare a divizării Societății Comerciale «Rova» - S.A. Roșiori de Vede, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.231 din 18 septembrie 1992, precum și orice alte dispoziții contrare."

14. După articolul 12 se introduc articolele 121-123 cu următorul cuprins:

"Art. 121. - (1) Categoriile sociale care beneficiază de călătorii gratuite sau de reduceri de tarife la transportul de călători pe căile ferate române se stabilesc prin lege.

(2) Actul normativ de aprobare a călătoriilor gratuite sau a reducerilor tarifare în transportul de călători pe calea ferată trebuie să indice în mod obligatoriu sursa din care se decontează către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. contravaloarea călătoriilor gratuite sau diferența de tarif.

(3) Circulația călătorilor beneficiari de gratuități sau de reduceri de tarif se face în baza legitimațiilor eliberate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., în urma încheierii contractului cu unitatea care suportă diferența de tarif. Art. 122. - (1) Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 3 și 4 se suportă de agenții economici sau de instituțiile publice, după caz, și sunt deductibile fiscal.

(2) Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(3) Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 1 și 9 se suportă de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. și sunt deductibile fiscal.

(4) Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române, emise în mod gratuit, nu constituie venit impozabil pentru persoanele care beneficiază de acestea.

Art. 123 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță."

15. Înaintea anexei se introduce o anexă nouă, ca anexa nr. 1, cu următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1

LISTA
grupurilor școlare industriale de transporturi căi ferate și a grupurilor școlare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariați beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, conform art. 2 alin. (1) lit. d)

 1. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate București.
 2. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Craiova.
 3. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Timișoara.
 4. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Arad.
 5. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Cluj-Napoca.
 6. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Oradea.
 7. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Brașov.
 8. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Sibiu.
 9. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Iași.
 10. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Buzău.
 11. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Galați.
 12. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Constanța.
 13. Grupul școlar de material rulant pentru transporturi feroviare București.
 14. Grupul școlar de material rulant pentru transporturi feroviare Cluj-Napoca.
 15. Grupul școlar de material rulant pentru transporturi feroviare Roșiori de Vede.
 16. Grupul școlar de material rulant pentru transporturi feroviare Pașcani.
 17. Grupul școlar de material rulant pentru transporturi feroviare Simeria."

16. Anexa, care devine anexa nr. 2, va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 2

CATEGORII DE PERSOANE
care beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, în condițiile art. 8

a) copiii minori înfiați, aflați sub tutelă, în plasament familial ori încredințați în condițiile legii unor persoane care beneficiază de autorizații sau permise de călătorie, precum și copiii beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie aflați în aceleași situații la alte persoane care nu beneficiază de acest drept;
b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie, proveniți dintr-o căsătorie anterioară și încredințați acestora prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
c) copiii minori ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie care au decedat;
d) copiii majori inapți de muncă ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie, inclusiv în cazul în care sunt înfiați, aflați sub tutelă, în plasament familial ori încredințați, în condițiile legii, unor persoane care beneficiază de autorizații sau permise de călătorie pe calea ferată, precum și cei aflați în aceeași situație la persoane care nu beneficiază de autorizații sau permise de călătorie;
e) soțul ori soția beneficiarului de autorizații sau permise de călătorie care a decedat și care are pensie de urmaș;
f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întreținerea acestora, a tutorilor ori aflați în plasament familial, elevi sau studenți, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învățământ mai mare de 5 ani, în unități de învățământ de stat ori particular acreditate."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2003.
Nr. 210.


Duminică, 26 iunie 2022, 08:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.