ORDONANȚĂ nr.7 din 26 ianuarie 1998
privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurarii marilor unități
Textul actului publicat în M.Of. nr. 34/29 ian. 1998

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Personalul militar și salariații civili, din cadrul unităților militare, care se disponibilizează ca urmare a programului de restructurare a armatei, beneficiază de măsurile de protecție socială prevăzute în prezenta ordonanță.

Art. 2. - Programul de restructurare a armatei vizează măsuri ce se referă la:

a) desființarea de comandamente, mari unități, unități, subunități și formațiuni din compunerea armatei în timp de pace;
b) transformarea sau redimensionarea structurilor militare, având drept urmare diminuarea numărului de funcții prevăzute în statele de organizare în timp de pace;
c) redislocarea structurilor militare în alte localități, la o distanță mai mare de 50 km.

Art. 3. - Cadrele militare, ale căror funcții se reduc, vor fi încadrate, în limitele prevederilor statelor de organizare, în alte unități din garnizoana de dislocare sau în alte garnizoane, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 4. - Militarii angajați pe bază de contract, ale căror funcții se desființează, vor fi încadrați, cu respectarea reglementărilor în vigoare, în alte unități din garnizoană sau apropiate de aceasta, în raport de posibilități.

Art. 5. - În sensul art. 1 din prezenta ordonanță, se consideră disponibilizați:

a) ofițerii, maiștrii militari și subofițerii trecuți în rezervă în temeiul art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
b) militarii angajați ale căror contracte se reziliază înainte de expirarea termenului pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naționale, ca urmare a modificării statelor de organizare sau reorganizării armatei, fără a li se oferi posibilitatea încheierii unui nou contract cu Ministerul Apărării Naționale în termen de o lună de la rezilierea contractului inițial;
c) salariații civili, ale căror contracte individuale de muncă sunt desfăcute din inițiativa unității, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a)-c) din Codul muncii.

CAPITOLUL II
Ajutoare și plăți compensatorii acordate personalului
militar și salariaților civili disponibilizați ca urmare a restructurării armatei

A. Pentru cadrele militare (ofițeri, maiștri militari și subofițeri)

Art. 6. - (1) În perioada de restructurare a armatei, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii pot cere trecerea în rezervă, cu drept de pensie, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, astfel:

a) cu drept la pensie militară de serviciu cu vechime integrală, personalul militar care are o vechime în serviciu de minimum 30 de ani bărbații și 25 de ani femeile;
b) cu drept la pensie militară de serviciu cu vechime incompletă, personalul militar care are o vechime în serviciu de minimum 20 de ani, din care cel puțin 10 ani în serviciul militar;

(2) Ministerul Apărării Naționale poate dispune trecerea în rezervă a cadrelor militare care nu solicită pensionarea anticipată, personalul respectiv beneficiind, la cerere, de drepturile prevăzute la alin. (1).

(3) Prevederile Decretului nr.214/1977 privind pensiile militare de stat, cu modificările ulterioare, referitoare la stabilirea, plata, suspendarea sau încetarea plății pensiilor, și ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplică și în cazul personalului militar trecut în rezervă în condițiile alin. (1) și (2).

Art. 7. - Cadrele militare trecute în rezervă cu drept de pensie în condițiile art. 6 beneficiază, pentru activitatea depusă în armată, de ajutorul stabilit prin reglementările legale în vigoare cu privire la salarizarea personalului armatei. În plus, pentru fiecare an rezultat ca diferență între vârsta de 55 de ani și vârsta pe care o au la data trecerii în rezervă se acordă o plată compensatorie neimpozabilă, egală cu două solde lunare brute din ultima lună de activitate.

Art. 8. - (1) Cadrele militare cu o vechime în serviciu mai mică de 20 de ani pot trece în rezervă, la cerere, sau pot fi trecute în rezervă de către Ministerul Apărării Naționale ca urmare a nevoilor de reducere și de restructurare a armatei, beneficiind de o plată compensatorie neimpozabilă, corespunzătoare vechimii în serviciu, al cărei cuantum este de:

a) 12 solde lunare brute, pentru o vechime mai mică de 7 ani;
b) 15 solde lunare brute, pentru o vechime cuprinsă între 7 și 15 ani;
c) 20 de solde lunare brute, pentru o vechime mai mare de 15 ani.

(2) Cadrele militare trecute în rezervă fără drept de pensie în condițiile alin. (1) beneficiază și de ajutorul lunar sau de alocația de sprijin, după caz, în cuantumul stabilit de actele normative în vigoare.

Art. 9. - De drepturile prevăzute la art. 8 beneficiază și cadrele militare disponibilizate cu o vechime în serviciu de 20 de ani sau mai mult care nu optează pentru pensionare în condițiile art. 6.

B. Pentru militarii angajați pe bază de contract

Art. 10. - Militarii angajați pe bază de contract beneficiază de plăți compensatorii, în situația în care nu există posibilități de reîncadrare și urmează să li se desfacă contractul înainte de expirare.

Art. 11. - (1) Suma totală de bani, acordată ca titlu de plată compensatorie, este neimpozabilă și se stabilește pentru fiecare militar, angajat pe bază de contract, căruia i s-a desfăcut contractul individual potrivit prezentei ordonanțe, diferențiat, în funcție de vechimea în serviciu, după cum urmează:

a) 6 solde lunare, pentru cei cu o vechime mai mică de 5 ani;
b) 9 solde lunare, pentru cei cu o vechime cuprinsă între 5 și 7 ani;
c) 12 solde lunare, pentru cei cu o vechime mai mare de 7 ani.

(2) Cuantumul soldei pe baza căreia se calculează suma totală este egal cu cel al soldei avute în luna disponibilizării.

(3) Militarii angajați pe bază de contract, cărora li s-a desfăcut contractul, beneficiază și de ajutorul sau de alocația de sprijin, după caz, în cuantumul stabilit de actele normative în vigoare.

C. Pentru salariații civili

Art. 12. - Salariații civili, ale căror funcții se desființează și care nu vor fi încadrați în unități ale Ministerului Apărării Naționale în termen de o lună de la desființarea funcției, beneficiază de plăți compensatorii.

Art. 13. - Suma totală de bani, cu titlu de plată compensatorie, se stabilește pentru fiecare salariat civil căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă potrivit prezentei ordonanțe, corespunzătoare vechimii în serviciu, astfel:

a) 12 salarii medii nete pe economie, pentru o vechime în serviciu mai mică de 7 ani;
b) 15 salarii medii nete pe economie, pentru o vechime în serviciu între 7 și 15 ani;
c) 20 de salarii medii nete pe economie, pentru o vechime în serviciu mai mare de 15 ani.

Art. 14. - Salariații civili disponibilizați prin restructurarea armatei primesc, în condițiile legii, și drepturile stabilite prin Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL III
Măsuri active de protecție a personalului militar
și a salariaților civili disponibilizați prin restructurarea armatei

Art. 15. - (1) În sensul prezentei ordonanțe, prin măsuri active de protecție se înțelege acele măsuri care au ca scop combaterea șomajului și sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pentru a dobândi statutul de persoană ocupată.

(2) Ministerul Muncii și Protecției Sociale va asigura:

a) punerea la dispoziție a listelor cu locurile de muncă vacante și cursurile de calificare organizate contra cost;
b) medierea în vederea angajării;
c) consultanță pentru inițiere în afaceri și orientare profesională.

Art. 16. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin direcțiile generale de muncă și protecție socială, acordă asistență de specialitate structurilor Ministerului Apărării Naționale supuse restructurării, la solicitarea acestuia, pe baza unui protocol încheiat între cele două ministere.

Art. 17. - În vederea reconversiei profesionale, personalul militar disponibilizat în condițiile prezentei ordonanțe poate urma, gratuit, cursurile de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională organizate de Ministerul Apărării Naționale. Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor măsuri vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Naționale.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 18. - Drepturile ce se cuvin personalului disponibilizat în condițiile prezentei ordonanțe se nasc la data trecerii în rezervă, respectiv a desfacerii contractului.

Art. 19. - Personalul militar și civil disponibilizat în perioada de restructurare a armatei poate beneficia de drepturile bănești prevăzute în prezenta ordonanță o singură dată. Aceste drepturi se acordă în cel mult 30 de zile de la data trecerii în rezervă, respectiv a desfacerii contractului.

Art. 20. - Sumele de bani aferente plăților compensatorii pentru personalul militar se suportă din fondurile destinate în acest scop Ministerului Apărării Naționale, iar pentru salariații civili, din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj.

Art. 21. - (1) Sumele de bani aferente cadrelor militare și militarilor angajați pe bază de contract se transferă de către Ministerul Apărării Naționale în conturi personale purtătoare de dobânzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii și Consemnațiuni, potrivit protocolului încheiat în acest scop. În protocol se vor stabili și comisioanele ce se suportă de către Ministerul Apărării Naționale.

(2) Pentru deschiderea de conturi și pentru operațiunile efectuate nu se percepe comision de la beneficiari.

Art. 22. - Perioada pentru care cadrele militare trecute în rezervă în condițiile art. 8 - fără drept de pensie sau în condițiile art. 9 - care nu optează pentru pensie primesc ajutoare lunare sau alocații de sprijin, potrivit actelor normative în vigoare, constituie vechime în muncă.

Art. 23. - Personalul militar și civil disponibilizat prin restructurarea marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale beneficiază de următoarele facilități:

a) scutirea, pe o perioadă de 2 ani, de la plata impozitului pe venit, pentru cei care vor fi autorizați să desfășoare activități economice pe baza liberei inițiative ca persoane fizice independente sau ca asociații familiale. Această prevedere se aplică pentru persoanele care au obținut autorizația de funcționare în termen de 6 luni de la data trecerii în rezervă, respectiv a desfacerii contractului;
b) credite în condițiile prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 24. - Personalul militar și civil, pensionat în condițiile prezentei ordonanțe, poate cumula pensia cu salariul obținut, în cazul în care își continuă activitatea ca angajat, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activități cu scop lucrativ.

Art. 25. - După împlinirea vârstei și a vechimii în serviciu, prevăzute de legislația în vigoare, cadrele militare pensionate în condițiile prezentei ordonanțe se pot adresa Ministerului Apărării Naționale, o singură dată, în vederea recalculării pensiei.

Art. 26. - (1) În perioada de restructurare a armatei, cadrele militare care nu îndeplinesc condițiile de pensionare menționate în prezenta ordonanță pot fi menținute în structuri cu caracter temporar, destinate completării unităților la mobilizare, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naționale.

(2) Până în anul 2005, aceste cadre vor fi încadrate în noile structuri organizatorice prin redistribuirea pe funcții devenite vacante ca urmare a pierderilor naturale și trecerii în rezervă în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 27. - În funcție de necesarul de personal al armatei și de fondurile alocate măsurilor de protecție socială a personalului disponibilizat, de prevederile prezentei ordonanțe pot beneficia și cadrele militare care optează pentru trecerea în rezervă din unități care nu sunt supuse restructurării. Trecerea acestora în rezervă se va face potrivit criteriilor și procentajelor pe corpuri de cadre, arme sau servicii și specialități militare, care vor fi stabilite de către Ministerul Apărării Naționale.

Art. 28. - Ministerul Apărării Naționale este abilitat să emită norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat,
ministrul apărării naționale,
Victor Babiuc

Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 26 ianuarie 1998.
Nr. 7.


Vineri, 14 decembrie 2018, 09:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.