LEGE nr.306 din 8 iulie 2003
pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
Textul actului publicat în M.Of. nr. 510/15 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.803 din 5 noiembrie 2002, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Prețul de vânzare a spațiilor comerciale sau de prestări de servicii se poate achita în rate de către cumpărătorii comercianți sau de către prestatorii de servicii, autorizați în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice - persoane fizice și asociații familiale -, de către societățile comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile legii, precum și de către organizațiile cooperatiste constituite în temeiul Decretului-lege nr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum, cu modificările ulterioare."

2. Alineatul (4) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"(4) În cazul în care cumpărătorul nu plătește la scadență două rate succesive, respectiv în cazul nerespectării prevederilor art. 11 alin. (2), după caz, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate."

3. La articolul 21 alineatul (3), partea introductivă a literei a) va avea următorul cuprins:

"a) pentru societăți comerciale și organizații cooperatiste:"

4. La articolul 21 alineatul (3), punctul 4 al literei a) va avea următorul cuprins:

"4. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale sau al organizației cooperatiste, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 8 iulie 2003.
Nr. 306.


Marți, 09 august 2022, 10:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.