ORDONANȚĂ nr.46 din 10 iulie 2003
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.
Textul actului publicat în M.Of. nr. 532/24 iul. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"(2) Imprimeriei Naționale i se încredințează în mod direct și unic gestionarea sistemului unitar de înseriere și numerotare a formularelor tipizate cu regim special, inclusiv a formularelor pe suport electronic, gestionarea activității de producere și distribuție a biletelor de tombolă, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel și a cartoanelor pentru jocuri de tip bingo desfășurate în săli de joc, prin rețele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, conform obiectului său de activitate."

2. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"(4) Prin derogare de la dispozițiile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, Imprimeria Națională va achiziționa sistemul informatic e-tax, în condițiile tehnice și financiare stabilite prin raportul comisiei interministeriale, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.675/2003 privind implementarea sistemului informatic necesar îmbunătățirii activității administrațiilor fiscale.

(5) Sistemul informatic achiziționat de către Imprimeria Națională potrivit alin. (4) va fi pus la dispoziție Ministerului Finanțelor Publice contra cost, cheltuielile aferente acestei tranzacții fiind suportate din bugetul propriu al acestei instituții."

3. La articolul 6 din anexă, după litera B.h) se introduc literele h1) și h2) cu următorul cuprins:

"h1) gestionarea/dezvoltarea programelor informatice;
h2) gestionarea formularelor electronice de declarare și plată a impozitelor, taxelor și a celorlalte creanțe datorate bugetului de stat;"

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 10 iulie 2003.
Nr. 46.


Miercuri, 17 august 2022, 01:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.