HOTĂRÂRE nr.896 din 29 iulie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 588/19 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

p. Ministrul delegat
pentru administrația publică,
Ion Călin,
secretar de stat

București, 29 iulie 2003.
Nr. 896.


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Art. 1. - (1) În vederea identificării și inventarierii terenurilor, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, prin dispoziția primarului se constituie, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, o comisie alcătuită din 3 membri la comune și din 5 membri la orașe și municipii.

(2) Membrii comisiei pot fi consilieri locali, funcționari publici și angajați cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv.

(3) În termen de 60 de zile de la data constituirii, comisia prevăzută la alin. (1) identifică și inventariază terenurile din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, situate în intravilanul localităților, care sunt disponibile și libere de sarcini.

Art. 2. - (1) Situația terenurilor inventariate potrivit art. 1 se evidențiază pe planurile cadastrale ale unităților administrativ-teritoriale de către delegați ai oficiilor de cadastru, geodezie și cartografie județene sau al municipiului București.

(2) După evidențierea în planurile cadastrale, inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit legii, se analizează și se validează prin hotărâre a consiliului local.

(3) Hotărârea consiliului local împreună cu situația terenurilor disponibile se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliului local.

(4) Situația terenurilor disponibile, în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 15/2003, se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 și se actualizează anual, prin hotărâre a consiliului local, până la data de 31 ianuarie.

Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de dispozițiile art. 1 din Legea nr. 15/2003, tinerii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 15/2003 depun o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale în care solicitantul își are domiciliul și va fi însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de naștere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) declarația solicitantului, pe propria răspundere, că nu deține sau că nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe;
d) declarația părinților solicitantului, pe propria răspundere, că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500 m2 în mediul urban și de 5.000 m2 în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Art. 4. - Dosarul cuprinzând cererea de atribuire a terenului și actele prevăzute de art. 3 alin. (2) se analizează de comisia constituită potrivit art. 1, după care se supune analizei consiliului local, în termen de 15 zile de la înregistrare, cu propunerea motivată de aprobare sau de respingere, după caz.

Art. 5. - (1) În prima ședință ordinară consiliul local analizează dosarul fiecărui solicitant și hotărăște aprobarea cererii și atribuirea terenului sau, după caz, respingerea acesteia.

(2) Punerea în aplicare a hotărârii consiliului local de atribuire în folosință gratuită a terenului pentru construirea unei locuințe se face de către primar, în termen de 15 zile de la data aprobării de către consiliul local, pe bază de proces-verbal.

Art. 6. - Primarii vor comunica lunar, începând cu data de 1 septembrie 2003, Ministerului Administrației și Internelor, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003.

Art. 7. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


Luni, 23 aprilie 2018, 14:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.