ORDONANȚĂ nr.75 din 28 august 2003
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 619/30 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Prezenta ordonanță stabilește cadrul general pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale.

Art. 2. - (1) La nivelul județelor, respectiv al municipiului București, se înființează servicii publice de editare a monitoarelor oficiale.

(2) Serviciul public de editare a monitoarelor oficiale se poate organiza în subordinea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, cu sau fără personalitate juridică, sau în cadrul aparatului propriu, ca un compartiment distinct.

(3) În municipii, sectoarele municipiului București și orașe se pot înființa compartimente redacționale în aparatul propriu al consiliului local, care vor asigura editarea unor monitoare oficiale proprii.

Art. 3. - Structura organizatorică, statul de funcții și numărul de personal ale serviciului public, respectiv ale compartimentului redacțional de editare a monitoarelor oficiale, se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

Art. 4. - Monitorul oficial al județului și al municipiului București este publicația oficială care are ca obiect de activitate producția editorială, tipografică și de difuzare a actelor și documentelor emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale, președintele consiliului județean, prefect și serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale.

Art. 5. - (1) În monitorul oficial al județului și al municipiului București se vor publica:

a) hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ adoptate sau emise de autoritățile administrației publice județene și a municipiului București, de cele ale municipiilor, sectoarelor municipiului București sau orașelor care nu au monitoare proprii, precum și de cele ale comunelor, cu respectarea prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
b) dispozițiile cu caracter normativ ale președintelui consiliului județean;
c) ordinele cu caracter normativ ale prefectului;
d) acte ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, precum și, dacă este cazul, ale ministerelor sau altor autorități și instituții publice, care au aplicabilitate în județul respectiv;
e) alte documente și informații de interes public, cu excepția celor a căror publicitate se face, potrivit legii, prin alte mijloace;
f) declarații de politică județeană și alte asemenea declarații.

(2) Hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale din municipii, sectoare ale municipiului București sau din orașe și comune, ale căror prevederi sunt obligatorii și pentru alți cetățeni decât cei din unitatea administrativ-teritorială respectivă, vor fi publicate în monitorul oficial al județului. Publicarea se face prin grija secretarului.

Art. 6. - Procedura publicării actelor prevăzute la art. 5, precum și modalitățile de difuzare a monitorului oficial se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 7. - (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciului public de editare a monitoarelor oficiale, cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii și subvenții din bugetul local.

(2) Cheltuielile curente și de capital ale serviciului public de editare a monitoarelor oficiale, fără personalitate juridică, respectiv ale compartimentului redacțional din aparatul propriu al consiliului local, județean și al Consiliului General al Municipiului București, după caz, se asigură integral din bugetul local.

(3) Veniturile proprii provin din tarifele încasate din prestarea serviciilor de producție editorială, tipografică și de difuzare.

(4) Veniturile realizate de serviciul public sau compartimentul redacțional, prevăzute la alin. (2), se virează integral la bugetul local din care acestea sunt finanțate.

(5) Cheltuielile de publicare a actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice din municipii, sectoare ale municipiului București, orașe și din comune se suportă din bugetul local, iar cele de publicare a actelor emise de prefect, de serviciile publice descentralizate, de ministere sau de alte autorități și instituții publice, din bugetele acestora.

Art. 8. - (1) Consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor vor stabili, prin hotărâre, procedura și modalitățile de aducere la cunoștință publică a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale sau județene, cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) se vor stabili procedura și modalitățile de aducere la cunoștință publică a măsurilor de interes major pentru locuitori și a proiectelor de acte administrative care cad sub incidența prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și de consultare a cetățenilor cu privire la conținutul acestora.

Art. 9. - Prevederile art. 4, 5 și 6 se aplică în mod corespunzător de către consiliile locale ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului București și ale orașelor care editează monitoare oficiale proprii.

Art. 10. - Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004. La aceeași dată se abrogă dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.471/1991 privind editarea monitorului oficial al județului și al municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.165 din 8 august 1991.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

Ministru delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 28 august 2003.
Nr. 75.


Luni, 23 mai 2022, 21:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.