ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.84 din 18 septembrie 2003
pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 694/3 oct. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Se înființează Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., societate comercială pe acțiuni, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", care se desființează.

(2) C.N.A.D.N.R. este persoană juridică română de interes strategic național, care se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor în vigoare și statutului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte din prezenta ordonanță de urgență.

(3) C.N.A.D.N.R. poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități în țară și în străinătate, în condițiile legii și ale statutului. Aceste subunități vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

(4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înființate la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii și statutului.

(5) C.N.A.D.N.R. desfășoară în principal activități de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Capitalul social inițial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei și se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", în baza situației financiare anuale și a situației patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002.

(2) Capitalul social inițial este împărțit în 1.637.022 acțiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 100.000 lei.

(3) Capitalul social inițial este subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(4) Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România", pe de o parte, și C.N.A.D.N.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la oficiul registrului comerțului competent rectificarea cuvenită, în termen de 60 de zile de la semnarea protocolului.

(5) Acțiunile emise de C.N.A.D.N.R. pot fi cotate la bursă și tranzacționate liber pe piața de capital.

(6) C.N.A.D.N.R. se poate privatiza, în condițiile legii, statul având opțiunea de a păstra pachetul majoritar de acțiuni sau acțiunea nominativă de control.

(7) Pe perioada în care statul este acționar majoritar C.N.A.D.N.R. poate vinde, închiria, concesiona sau poate da în folosință gratuită temporară active din proprietatea sa persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la inițiativa consiliului de administrație, cu acordul adunării generale a acționarilor și cu mandatarea specială a reprezentanților Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în adunarea generală a acționarilor. Sumele rezultate din vânzarea, închirierea sau concesionarea activelor sunt venituri proprii ale C.N.A.D.N.R. și pot fi utilizate în condițiile legii.

(8) C.N.A.D.N.R. poate participa cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale cu obiect de activitate similar sau conex, împreună cu persoane fizice și/sau juridice, române și/sau străine.

Art. 3. - (1) C.N.A.D.N.R. deține în proprietate bunuri imobile și mobile. Bunurile mobile și imobile aparținând proprietății publice a statului, de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, reprezentând ampriza, inclusiv partea carosabilă, podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcțiile de apărare și consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și staționare, indicatoarele de semnalizare rutieră și alte dotări pentru siguranța circulației, terenurile și plantațiile care fac parte din zona de siguranță a drumului, precum și bunurile mobile și imobile rezultate din investiții, dezvoltări, modificări ale traseelor și/sau modernizări ale autostrăzilor și ale drumurilor naționale, inclusiv cele aflate în curs de execuție la data înființării C.N.A.D.N.R., se atribuie în concesiune C.N.A.D.N.R. pe o durată de 49 de ani, fără plata redevenței, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, respectiv, după caz, se supun aceluiași regim de la data finalizării acestora, prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. În situația privatizării C.N.A.D.N.R. clauzele contractului de concesiune vor fi reanalizate.

(2) Contravaloarea bunurilor aparținând proprietății publice a statului nu se regăsește în valoarea capitalului social al C.N.A.D.N.R.

(3) Elementele concrete ale infrastructurii rutiere de autostrăzi și de drumuri naționale, proprietate publică a statului, sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(4) Bunurile mobile și imobile aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", trec în proprietatea C.N.A.D.N.R. la data înmatriculării sale în registrul comerțului și se regăsesc în capitalul social inițial al acesteia. Contravaloarea terenurilor aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" nu este cuprinsă în capitalul social prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua în concordanță cu prevederile legale, majorându-se în mod corespunzător capitalul social al C.N.A.D.N.R. Acțiunile nou-emise, aferente majorării de capital social cu valoarea terenurilor, vor reveni statului.

(5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului, precum și tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, inclusiv tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite potrivit legii, constituie venit propriu al C.N.A.D.N.R.

Art. 4. - (1) C.N.A.D.N.R. are ca obiect principal de activitate:

a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor de interes național, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației;
b) coordonarea dezvoltării unitare a întregii rețele de drumuri publice în concordanță cu cerințele economiei naționale și cu cele de apărare;
c) activități comerciale, industriale, precum și alte activități necesare îndeplinirii obiectului său de activitate;
d) stabilirea și încasarea obligațiilor transportatorilor pentru folosirea rețelei de drumuri de interes național, în punctele de frontieră și în alte puncte de pe această rețea.

(2) C.N.A.D.N.R. va putea efectua orice alte operațiuni și activități legale necesare realizării obiectului său de activitate stabilit în statut.

(3) C.N.A.D.N.R. poate să dețină acțiuni sau părți sociale din capitalul social al altor societăți comerciale și să decidă, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine.

Art. 5. - Potrivit obiectului său de activitate, C.N.A.D.N.R. asigură condițiile pentru desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță a circulației pe întreaga rețea rutieră de drumuri de interes național deschise circulației publice, exercitând atribuțiile care îi revin conform legii.

Art. 6. - (1) C.N.A.D.N.R. are dreptul să utilizeze, în condițiile legii, zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii rutiere de drumuri de interes național, așa cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul desfășurării în bune condiții a circulației rutiere și al prevenirii evenimentelor rutiere.

(2) Pe terenurile aflate în zona de protecție a drumurilor de interes național unde C.N.A.D.N.R. nu este proprietară aceasta poate amplasa, în mod temporar și gratuit, cu înștiințarea prealabilă a deținătorului legal, materiale, utilaje și alte bunuri mobile necesare, în scopul eliminării consecințelor evenimentelor rutiere sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranța circulației. În cazul producerii de pagube materiale se va acorda proprietarilor terenurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în maximum 60 de zile de la terminarea lucrărilor care au determinat ocuparea. În caz de neînțelegere cuantumul despăgubirilor se stabilește prin hotărâre judecătorească. Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiționat de plata prealabilă a despăgubirii.

(3) Pe terenurile aflate în zona de protecție a drumurilor de interes național, pe sectoarele susceptibile de înzăpezire, C.N.A.D.N.R. este în drept să utilizeze, în mod temporar și gratuit, fără înștiințarea prealabilă a deținătorilor legali, suprafețele necesare pentru instalarea de parazăpezi și alte bunuri mobile destinate apărării drumului. În cazul producerii de pagube materiale sunt aplicabile dispozițiile alin. (2).

(4) C.N.A.D.N.R. va acționa imediat, în condițiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru mutarea, dezafectarea ori desființarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare amplasate ilegal în zona de siguranță sau de protecție a infrastructurii rutiere de drumuri naționale, fără plata vreunei despăgubiri, precum și pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecție a infrastructurii rutiere de drumuri naționale.

Art. 7. - Închiderea definitivă și/sau temporară a circulației publice pe drumurile de interes național, pentru considerente tehnologice sau de siguranță, precum și pentru executarea de lucrări ori instituirea de restricții, se face în baza acordului comun încheiat între C.N.A.D.N.R. și organele competente ale poliției, în condițiile legii.

Art. 8. - În cazul unor calamități naturale, dezastre sau evenimente rutiere C.N.A.D.N.R. va acționa în cel mai scurt timp pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii rutiere de drumuri naționale afectate.

Art. 9. - (1) C.N.A.D.N.R. este administratorul drumurilor de interes național, are drepturile, obligațiile și răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne și actelor juridice internaționale la care România este parte.

(2) C.N.A.D.N.R., corespunzător obiectului său de activitate, preia toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile legale și contractuale ale Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanțele arbitrale, judecătorești sau cu atribuții jurisdicționale, din contractele și acordurile internaționale, precum și din creditele contractate direct de stat și subîmprumutate către Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România" prin acorduri subsidiare. Aceste credite, în limita în care au fost preluate, vor fi rambursate de către C.N.A.D.N.R., care preia drepturile și obligațiile ce reveneau Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România".

Art. 10. - În vederea satisfacerii nevoilor de apărare a țării și în limita obiectului său de activitate C.N.A.D.N.R. are, în principal, următoarele obligații:

a) să întocmească și să asigure punerea în aplicare a planului de mobilizare;
b) să asigure rezervele și capacitățile necesare îndeplinirii sarcinilor de mobilizare;
c) să întocmească documentele privind completarea forței de muncă, necesară în caz de război, cu personal cu obligații militare.

Art. 11. - (1) Bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.D.N.R. cuprinde venituri proprii ale companiei, alocații de la bugetul de stat, credite interne/externe, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite și se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizează, potrivit legii, după cum urmează:

a) veniturile proprii se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și rambursări de credite, plăți de dobânzi și de comisioane;
b) veniturile cu destinație specială se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor cu reabilitarea, repararea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes național;
c) veniturile din credite interne și externe și din fonduri externe nerambursabile se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes național, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut și ale contractelor de finanțare;
d) alocațiile de la bugetul de stat se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes național, inclusiv pentru rambursări de credite, de plăți de dobânzi și de comisioane.

Art. 12. - (1) Crearea de noi bunuri proprietate publică, precum și dezvoltarea și modernizarea celor existente, în scopul integrării infrastructurii rutiere de interes național a României în sistemul european de transport, se asigură cu finanțare din surse proprii, din surse cu destinație specială, din credite interne și externe și, în completare, din alocații de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) Crearea de noi bunuri proprietate publică se poate realiza și ca urmare a obligațiilor asumate de către autoritatea publică contractantă în regim de parteneriat public-privat, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii datoriei publice nr. 81/1999.

(3) Obligațiile de plată ale Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", nescadente până la data înființării C.N.A.D.N.R., conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiții aparținând proprietății publice a statului sau proprietății Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", se vor asigura din veniturile proprii ale C.N.A.D.N.R. și, în completare, din alocații de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, conform legislației în baza căreia au fost aprobate contractele.

(4) În cazurile în care interesele de stat, inclusiv cele de ordin militar, impun executarea de către C.N.A.D.N.R. de lucrări sau prestarea de servicii speciale, sursele de finanțare aferente vor fi stabilite potrivit prevederilor legale.

(5) Sumele prevăzute la alin. (4) se asigură și se transferă C.N.A.D.N.R., indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia, și se constituie ca venituri din care se acoperă cheltuielile pentru aceste activități, potrivit legii.

Art. 13. - C.N.A.D.N.R. poate contracta credite interne sau externe, garantate de stat sau garantate cu activele proprii deținute în proprietate, sau poate face emisiuni de obligațiuni pe piața internă ori internațională, în condițiile legii.

Art. 14. - (1) La înființare personalul necesar desfășurării activității C.N.A.D.N.R. este preluat, potrivit legislației muncii și contractului colectiv de muncă, de la Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România", în funcție de competența profesională și de disciplina în activitate.

(2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al C.N.A.D.N.R. personalul prevăzut la alin. (1) va beneficia de drepturile de salarizare și de celelalte drepturi de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă al Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum și de alte drepturi prevăzute în legislația în vigoare.

(3) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal, condițiile de muncă, obligațiile generale și specifice, timpul de muncă și de odihnă, programele de perfecționare profesională a salariaților și alte condiții în care se desfășoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în condițiile legii, în termen de cel mult 90 de zile de la data înmatriculării C.N.A.D.N.R. în registrul comerțului.

Art. 15. - (1) C.N.A.D.N.R. este condusă de adunarea generală a acționarilor.

(2) Adunarea generală a acționarilor are atribuții și competențe stabilite prin statut în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(4) Până la privatizarea C.N.A.D.N.R. interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor.

Art. 16. - (1) C.N.A.D.N.R. este administrată de către un consiliu de administrație.

(2) În perioada în care statul, prin Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, este acționar majoritar, consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(3) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al C.N.A.D.N.R.

(4) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt stabilite prin statut.

Art. 17. - Statutul C.N.A.D.N.R. poate fi modificat și completat prin hotărâre a Guvernului, în perioada în care statul este acționar majoritar.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1.275/1990 privind înființarea Administrației Naționale a Drumurilor din România, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.26 din 31 ianuarie 1991, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 septembrie 2003.
Nr. 84.


ANEXA Nr. 1

STATUTUL
Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., cu sigla prevăzută în anexa la prezentul statut.

(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emise de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", capitalul social, sediul și numărul unic de înregistrare în registrul comerțului, precum și codul fiscal.

ARTICOLUL 2
Forma juridică

C.N.A.D.N.R. este persoană juridică română, cu capital social inițial integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul

(1) Sediul C.N.A.D.N.R. este în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

(2) Sediul C.N.A.D.N.R. poate fi transferat în aceeași localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) C.N.A.D.N.R. poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități în țară și în străinătate.

(4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înființate prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii și statutului, la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 4
Durata

Durata C.N.A.D.N.R. este nelimitată, activitatea acesteia urmând să se desfășoare de la data înmatriculării ei la oficiul registrului comerțului.

CAPITOLUL II
Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5
Scopul

Scopul C.N.A.D.N.R. îl constituie gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii rutiere de drumuri de interes național în vederea desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației, de fluență și continuitate.

ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

(1) C.N.A.D.N.R. desfășoară activități de interes public național și are, în principal, ca obiect de activitate proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea și întreținerea drumurilor de interes național, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației, coordonarea dezvoltării unitare a întregii rețele de drumuri în concordanță cu cerințele economiei naționale și cu cele de apărare și de control, stabilirea și încasarea obligațiilor transportatorilor pentru folosirea drumurilor în punctele de frontieră și în alte puncte stabilite potrivit legii, încasarea tarifelor și controlul obligațiilor transportatorilor pentru folosirea drumurilor în punctele de frontieră și în alte puncte de pe rețeaua drumurilor naționale, precum și în alte puncte stabilite potrivit legii, emiterea de acorduri de amplasare și autorizații speciale de transport și încasarea tarifelor aferente stabilite în condițiile legii, controlul încasării și folosirii tarifului de utilizare a infrastructurii rutiere de drumuri naționale din România, activități industriale, precum și alte activități necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.

(2) În scopul realizării obiectului său de activitate, C.N.A.D.N.R. desfășoară activități industriale, de cercetare, de proiectare, de construcții, de întreținere, de învățământ, prestații pentru terți și altele asemenea. Pentru utilizarea capacităților din dotare poate acorda asistență tehnică, poate executa lucrări sau poate produce materiale pentru terțe persoane juridice ori fizice în domeniul său de activitate.

(3) În scopul realizării obiectului său de activitate, C.N.A.D.N.R. desfășoară următoarele activități:

3.1. elaborează studii și prognoze pentru dezvoltarea și sistematizarea rețelei de drumuri publice, le supune spre aprobare autorităților competente și urmărește realizarea acestora pentru a satisface cerințele economiei naționale și pe cele de apărare;

3.2. analizează și face propuneri, în condițiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desființarea de drumuri, precum și clasarea și declasarea acestora;

3.3. colaborează cu organe ale administrației publice locale în scopul dezvoltării unitare a întregii rețele de drumuri, potrivit nevoilor economiei naționale;

3.4. elaborează strategia de modernizare și dezvoltare a rețelei de drumuri naționale și, în colaborare cu consiliile județene, a rețelei de drumuri județene și comunale, precum și strategia privind tehnologiile specifice în sectorul rutier și le supune spre aprobare Ministerului Transportului, Construcțiilor și Turismului;

3.5. întocmește programe anuale și de perspectivă a drumurilor naționale, județene și comunale, a podurilor și autostrăzilor și le supune spre aprobare Ministerului Transportului, Construcțiilor și Turismului;

3.6. asigură urmărirea lucrărilor de întreținere, reparare, modernizare și construcție a drumurilor naționale, a podurilor și autostrăzilor;

3.7. prognozează și coordonează întreaga activitate privind asigurarea reparațiilor și întreținerii drumurilor, autostrăzilor, podurilor, utilajelor, precum și distribuirea acestora și a forței de muncă între unitățile sale, în funcție de necesități;

3.8. elaborează prognoze anuale și de lungă durată asupra asigurării necesarului la principalele materiale specifice, stabilind proporția acoperirii acestuia din resurse interne și din import și coordonează activitatea de producere a unor astfel de materiale în unitățile proprii;

3.9. coordonează și îndrumă metodologic întreaga activitate de aprovizionare tehnico-materială și de transport a unităților din structură;

3.10. elaborează norme de consum, norme de stoc, analizează și ia măsuri pentru corelarea sarcinilor de aprovizionare cu planul de producție pentru unitățile proprii;

3.11. urmărește avizarea și aprobarea documentațiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea și finanțarea lucrărilor de investiții și reparații de drumuri, autostrăzi, poduri și alte lucrări de reparații, precum și executarea și recepționarea pe teren a lucrărilor respective;

3.12. propune norme tehnice pe baza cererii științifice privind construcția, modernizarea, întreținerea, exploatarea și administrarea drumurilor;

3.13. emite acorduri și autorizații pentru instalațiile, construcțiile și panourile care se execută în zona drumurilor de interes național, în condițiile legii;

3.14. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării și executării de lucrări de specialitate;

3.15. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine;

3.16. reprezintă țara atât la consfătuiri și acțiuni pe plan internațional în organismele la care este afiliată, cât și la alte manifestări internaționale organizate pe teme de drumuri și poduri, în baza mandatului aprobat de Ministerul Transportului, Construcțiilor și Turismului;

3.17. tratează probleme de colaborare tehnico-științifică în domeniul drumurilor pe linie internațională și coordonează realizarea sarcinilor ce îi revin din înțelegerile, convențiile și acordurile internaționale;

3.18. organizează proceduri de achiziție pentru contractarea lucrărilor, serviciilor și a produselor necesare în domeniul său de activitate, conform legii;

3.19. elaborează documentații pentru execuția de lucrări și pentru exploatarea autostrăzilor;

3.20. coordonează și urmărește realizarea planului propriu de cercetare, proiectare și informatică;

3.21. coordonează și îndrumă din punct de vedere metodologic rețeaua de laboratoare din unitățile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor și a lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor, autostrăzilor și podurilor, precum și a tuturor activităților pe care le desfășoară;

3.22. elaborează proiectele, programele anuale și de perspectivă pentru cercetarea științifică în sectorul de drumuri publice;

3.23. urmărește activitatea de invenții, inovații și se preocupă de generalizarea celor mai importante realizări și face propuneri cu privire la problemele de standardizare;

3.24. asigură organizarea intervențiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor, restricțiilor sau a altor situații provocate de calamități pe drumurile de interes național;

3.25. organizează, îndrumă și controlează aplicarea semnalizării rutiere în conformitate cu normele în vigoare și cu convențiile internaționale;

3.26. colaborează și ia măsuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului Administrației și Internelor, pentru ridicarea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice;

3.27. organizează într-o concepție unitară rețeaua de contoare pentru înregistrarea traficului rutier al autovehiculelor de origine-destinație și asigură prelucrarea datelor;

3.28. asigură îndrumarea și controlul unităților din structură, controlul financiar de gestiune;

3.29. execută expertize tehnice, testări, măsurători și acordă consultanță în domeniile specifice obiectului său de activitate;

3.30. participă la capitalul social al altor societăți comerciale și decide, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine;

3.31. negociază și contractează credite cu bănci și cu alte instituții financiare, în condițiile legii;

3.32. desfășoară activități de reclamă, publicitate, editare, tipărire și difuzare;

3.33. negociază și încheie contracte pentru achiziții publice de investiții, bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri;

3.34. urmărește derularea contractelor încheiate;

3.35. desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate, inclusiv operațiuni de comerț exterior.

ARTICOLUL 7
Proprietatea publică

C.N.A.D.N.R. deține în concesiune infrastructura de drumuri de interes național, pe care o utilizează în vederea realizării scopului și obiectului său de activitate.

CAPITOLUL III
Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 8
Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei, împărțit în 1.637.022 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor, în baza situației financiare anuale și a situației patrimoniului, încheiate la data de 31 decembrie 2002.

(2) Capitalul social inițial este în întregime subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de acționar unic. Exercitarea drepturilor statului, precum și îndeplinirea obligațiilor acestuia, ca acționar unic, se face de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(3) C.N.A.D.N.R. poate fi privatizată, în condițiile legii, statul român putând păstra pachetul majoritar de acțiuni.

ARTICOLUL 9
Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) C.N.A.D.N.R. va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație. Registrul se păstrează la sediul C.N.A.D.N.R.

ARTICOLUL 10
Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 11
Drepturi și obligații care decurg din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului statut, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de statut.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul C.N.A.D.N.R.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora.

(4) Obligațiile C.N.A.D.N.R. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența aportului la capitalul social subscris de fiecare.

(5) Patrimoniul C.N.A.D.N.R. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul C.N.A.D.N.R., care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea C.N.A.D.N.R., efectuată în condițiile legii și ale prezentului statut.

ARTICOLUL 12
Cesiunea acțiunilor

(1) În orice raporturi cu C.N.A.D.N.R. aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

ARTICOLUL 13
Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în presă.

(2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14
Atribuții

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(2) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 5, dintre care unul va fi specialist în Ministerul Finanțelor Publice, fiind numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(3) Pentru activitatea depusă împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor au dreptul la o indemnizație stabilită prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a C.N.A.D.N.R.;
b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv supleanții, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) stabilește indemnizația membrilor consiliului de administrație, a secretarului acestuia și a cenzorilor;
d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și ale cenzorilor și aprobă regulamentul de funcționare a consiliului de administrație;
e) examinează programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale C.N.A.D.N.R., elaborate de consiliul de administrație, și își dă acordul asupra acestora;
f) aprobă constituirea rezervelor statutare;
g) examinează, aprobă sau modifică situația financiară anuală și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor, și aprobă repartizarea profitului;
h) fixează dividendele;
i) propune înființarea sau desființarea de filiale;
j) hotărăște cu privire la programul de investiții și de reparații capitale și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
k) aprobă delegări de competențe pentru Consiliul de administrație al C.N.A.D.N.R.;
l) stabilește nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;
m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia ori mai multor unități ale C.N.A.D.N.R.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a C.N.A.D.N.R. la nivel central și teritorial;
b) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, agenții și de alte subunități fără personalitate juridică;
d) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
e) hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;
f) hotărăște cu privire la mutarea sediului C.N.A.D.N.R. și la modificarea și completarea obiectului de activitate al C.N.A.D.N.R.;
g) analizează și propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea C.N.A.D.N.R.;
h) hotărăște înființarea sau desființarea de filiale;
i) aprobă proiectul contractului de concesiune a rețelei de drumuri, ce urmează a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și modificări ale acestuia;
j) hotărăște cu privire la închirierea de porțiuni ale infrastructurii rutiere care i-a fost atribuită în concesiune, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;
k) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăți comerciale, sau participarea cu capital la alte societăți comerciale;
l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor pentru pagubele pricinuite C.N.A.D.N.R.;
m) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
n) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
o) hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;
p) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;
q) stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;
r) numește directorul general al C.N.A.D.N.R. și îi stabilește salariul. În perioada în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni, numirea directorului general și stabilirea salariului acestuia se fac de către ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
s) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea C.N.A.D.N.R., cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 15
Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de către președintele consiliului de administrație sau de către cel desemnat să îl înlocuiască.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale ordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor care dețin cel puțin o treime din participarea la capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul C.N.A.D.N.R. În perioada în care statul este acționar unic al C.N.A.D.N.R., convocarea adunării generale a acționarilor se va face prin corespondență.

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(8) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul C.N.A.D.N.R. sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 16
Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care dețin cel puțin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din participarea la capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Dacă adunarea generală a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social deținută de acționarii prezenți, cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor care dețin trei pătrimi din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care dețin cel puțin jumătate din participarea la capitalul social;
b) la convocările următoare, prezența acționarilor care dețin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care dețin cel puțin o treime din participarea la capitalul social.

(4) Președintele consiliului de administrație desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de către președintele adunării generale a acționarilor și de secretarul care l-a întocmit.

ARTICOLUL 17
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor, în limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

CAPITOLUL V
Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18
Organizare

(1) C.N.A.D.N.R. este administrată de către 15 administratori care constituie consiliul de administrație, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finanțelor, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(2) Conducerea executivă a C.N.A.D.N.R. este asigurată de directorul general, care este și președintele consiliului de administrație.

(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Desemnarea administratorilor se face de către adunarea generală a acționarilor. Până la finalizarea procesului de privatizare, reprezentanții statului în consiliul de administrație vor fi numiți prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(5) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(7) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de membrii consiliului de administrație și de secretar.

(8) Consiliul de administrație poate delega unele dintre atribuțiile sale conducerii executive a C.N.A.D.N.R. și poate recurge la consultanți pentru studii, analize sau expertize necesare luării unor decizii.

(9) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, orice document legat de activitatea C.N.A.D.N.R.

(10) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de C.N.A.D.N.R. pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați în societăți comerciale cu același profil sau care sunt în relații comerciale directe cu C.N.A.D.N.R.

ARTICOLUL 19
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al C.N.A.D.N.R.;
b) elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a C.N.A.D.N.R.;
c) elaborează și prezintă spre avizare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a C.N.A.D.N.R. pe termen lung, mediu și scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;
d) asigură elaborarea și avizarea proiectului contractului de concesiune a infrastructurii rutiere publice, ce urmează să fie negociat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și modificări ale acestuia;
e) propune încheierea unor contracte cu terții, pentru asigurarea și valorificarea exploatării elementelor infrastructurii rutiere care fac obiectul concesiunii, fără a putea transfera acestora drepturile dobândite prin concesiune;
f) hotărăște cu privire la închirierea bunurilor proprietate publică a statului, care i-au fost atribuite în concesiune, altele decât infrastructura rutieră publică;
g) aprobă investițiile C.N.A.D.N.R., în limita competențelor și a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acționarilor;
h) aprobă criteriile de efectuare a operațiunilor de încasări și plăți;
i) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri și de servicii;
j) aprobă încheierea contractelor de închiriere;
k) stabilește tactica și strategia de marketing;
l) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;
m) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.N.A.D.N.R., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale C.N.A.D.N.R. pe anul în curs;
n) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții salariaților;
o) aprobă tarifele pentru prestațiile specifice, altele decât tariful de utilizare a rețelei de drumuri;
p) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.N.A.D.N.R.;
q) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;
r) asigură elaborarea proiectului de contract de activitate al C.N.A.D.N.R.;
s) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.N.A.D.N.R.;
ș) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 20
Atribuțiile directorului general

(1) Directorul general reprezintă C.N.A.D.N.R. în raporturile cu terții și are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale C.N.A.D.N.R.;
b) angajează, promovează și concediază personalul C.N.A.D.N.R.;
c) numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.D.N.R. și le fixează salariile, cu acordul consiliului de administrație;
d) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
e) încheie acte juridice în numele și pe seama C.N.A.D.N.R.;
f) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor;
g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor;
h) îndeplinește orice alte atribuții potrivit competențelor acordate.

(2) Directorul general poate delega o parte din atribuțiile sale directorilor executivi sau oricărei alte persoane din cadrul C.N.A.D.N.R.

(3) Competențele, atribuțiile și răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a C.N.A.D.N.R.

CAPITOLUL VI
Gestiunea

ARTICOLUL 21
Controlul financiar preventiv

(1) C.N.A.D.N.R. organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale în faza de angajare și de plată în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

ARTICOLUL 22
Controlul financiar de gestiune

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul C.N.A.D.N.R.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, posibilitățile de sustrageri, condițiile de păstrare și gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducătorii și salariații au obligația:

a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare controlului;
b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;
c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate;
d) să dea informații și explicații, verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;
e) să semneze, cu sau fără obiecții, actele de control;
f) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a controlului și să își dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare și patrimoniale a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al societății controlate.

ARTICOLUL 23
Cenzorii

(1) Gestiunea C.N.A.D.N.R. este controlată de acționari și de cenzori.

(2) C.N.A.D.N.R. are 5 cenzori și 5 cenzori supleanți.

(3) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși.

(4) Cenzorii își exercită personal mandatul.

(5) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(6) Atât timp cât statul va deține cel puțin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor Publice.

(7) Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, stabilită de adunarea generală a acționarilor.

(8) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) să supravegheze gestiunea C.N.A.D.N.R.;
b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
c) să verifice dacă registrele sunt regulat ținute;
d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.

(9) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor dacă nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.

(10) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.N.A.D.N.R. ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;
b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, când nu a fost convocată de către administratori;
c) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
d) să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;
e) să vegheze ca dispozițiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum și asupra propunerilor pe care le consideră necesare privind bilanțul contabil și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale a acționarilor un raport amănunțit. Pentru îndeplinirea acestei obligații cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de divergență, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunării generale a acționarilor.

(12) Cenzorii vor aduce la cunoștință administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale a acționarilor.

(13) Cenzorii iau parte la ședințele consiliului de administrație, fără drept de vot, și ale adunării generale a acționarilor.

(14) Se interzice cenzorilor să comunice acționarilor, în particular sau terților, date referitoare la operațiunile C.N.A.D.N.R., constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(15) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările extraordinare ale acționarilor.

(17) Cenzorii C.N.A.D.N.R. îndeplinesc și alte atribuții prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII
Activitatea

ARTICOLUL 24
Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării C.N.A.D.N.R. la oficiul registrului comerțului.

ARTICOLUL 25
Personalul

(1) Personalul C.N.A.D.N.R. se încadrează în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau prin alte forme de selecție.

(2) Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției se aprobă de către consiliul de administrație.

(3) Personalul C.N.A.D.N.R. este supus regulamentului intern.

(4) Drepturile și obligațiile salariaților se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

ARTICOLUL 26
Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 27
Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) C.N.A.D.N.R. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi,

având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

ARTICOLUL 28
Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul C.N.A.D.N.R. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul C.N.A.D.N.R. rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în condițiile legii.

(3) C.N.A.D.N.R. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către C.N.A.D.N.R. în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrărilor de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 29
Registrele

C.N.A.D.N.R. va ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 30
Schimbarea formei juridice

(1) Adunarea generală a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a C.N.A.D.N.R.

(2) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar schimbarea formei juridice se face prin hotărâre a Guvernului.

ARTICOLUL 31
Dizolvarea

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea C.N.A.D.N.R.:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
b) declararea nulității;
c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea C.N.A.D.N.R.;
e) falimentul;
f) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicată;
g) când capitalul social se reduce sub minimul legal;
h) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea C.N.A.D.N.R. se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar, dizolvarea C.N.A.D.N.R. se face prin hotărâre a Guvernului.

ARTICOLUL 32
Lichidarea

(1) În caz de dizolvare, C.N.A.D.N.R. va fi lichidată.

(2) Lichidarea C.N.A.D.N.R. și distribuția produsului net al lichidării se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33
Litigii

(1) Litigiile de orice fel, apărute între C.N.A.D.N.R. și persoane fizice sau juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Codului comercial.


ANEXĂ
la statut

Sigla C.N.A.D.N.R.

COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA


ANEXA Nr. 2

ELEMENTELE CONCRETE
ale infrastructurii rutiere de autostrăzi și drumuri naționale

Elementele concrete ale infrastructurii rutiere de autostrăzi și drumuri naționale sunt:

a) Autostrăzile și drumurile naționale, suprafețele de teren pe care sunt construite, precum și terenurile situate de o parte și de alta a amprizei, care constituie zona de siguranță a drumului

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Elementul concret               Definirea elementului
crt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Rețeaua de autostrăzi și drumuri       Ansamblul de elemente tehnice format din suprastructura și infrastructura
  naționale, astfel cum sunt prevăzute     drumului, situat în cadrul amprizei cu terenul aferent, precum și
  în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului    suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă a drumului, care
  nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării   formează zonele de siguranță, în limitele prevăzute în Ordonanța
  în categorii funcționale a drumurilor     Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
  publice și a drumurilor de utilitate privată modificările și completările ulterioare
  deschise circulației publice, cu modificările
  ulterioare
 2. Podurile, tunelurile, viaductele, pasajele  Ansamblul elementelor constructive ale podurilor, podețelor, tunelelor,
  denivelate și alte lucrări de artă      viaductelor și pasajelor denivelate, cu terenul aferent
 3. Locurile de parcare, oprire și staționare,  Ansamblul elementelor constructive și al dotărilor locurilor de parcare,
  indicatoarele de semnalizare rutieră și    oprire, staționare, precum și al elementelor pentru siguranța
  celelalte dotări pentru siguranța circulației circulației
 4. Lucrările de consolidare, de protecție și   Zidurile de sprijin, polatele, pereurile, pragurile, epiurile, apărările de
  de apărare, plantațiile rutiere și terenurile maluri, apeductele, drenurile, casiurile, chesoanele, plantațiile de
  aferente pe care sunt amplasate        arbori, arbuști, spațiile verzi și terenul aferent tuturor acestora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Clădirile de serviciu și orice alte construcții, amenajări sau instalații destinate apărării sau exploatării autostrăzilor sau drumurilor naționale, inclusiv terenurile necesare aferente

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Elementul concret                 Definirea elementului
crt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Clădirile de serviciu și orice alte construcții, Construcțiile, amenajările și instalațiile (clădiri, șoproane, rampe,
  amenajări sau instalații destinate apărării    depozite materiale antiderapante, rezervoare de carburanți, împrejmuiri,
  sau exploatării autostrăzilor ori drumurilor   anexe și altele asemenea), cu terenurile aferente, destinate, potrivit
  naționale, inclusiv terenurile necesare      legii sau reglementărilor specifice, apărării sau exploatării
  aferente                     autostrăzilor sau drumurilor naționale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vineri, 28 ianuarie 2022, 12:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.