LEGE nr.404 din 7 octombrie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 713/13 oct. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107 din 5 septembrie 2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.691 din 20 septembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Administrația Națională «Apele Române» își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

2. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public național, digurile de apărare împotriva inundațiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările și apărările de maluri și lucrările de dirijare, trec, prin hotărâre a Guvernului, în administrarea beneficiarilor care sunt deserviți de acestea."

3. La articolul 3 alineatul (2), litera k) va avea următorul cuprins:

"k) avizarea, autorizarea și controlul lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, controlul folosințelor de apă, indiferent de deținător, în condițiile legii;"

4. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Administrația Națională «Apele Române» este operator unic pentru apa de suprafață și subterană și serviciile specifice de gospodărire a apelor."

5. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Atribuțiile și competențele consiliului de administrație sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la art. 1 alin. (3)."

6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Personalul Administrației Naționale «Apele Române» și cel aferent activității de hidrologie, hidrogeologie și gospodărire a apelor de la Compania Națională «Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor» - S.A. se preiau de la Compania Națională «Apele Române» - S.A., conform prevederilor legale în vigoare, pe posturile din noua structură aprobată, urmând a se încheia contracte individuale de muncă."

7. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Metodologia cu privire la desfășurarea activităților specifice de gospodărire a apelor va fi elaborată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I."

8. La articolul 12 punctul 1, alineatul (3) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

"(3) Administrația Națională «Apele Române» este operator unic pentru apa de suprafață subterană și serviciile specifice de gospodărire a apelor."

9. Anexa nr. 1 se abrogă.

10. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:


"ANEXA Nr. 4

SERVICII DE GOSPODĂRIRE A APELOR

A. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE
PE CATEGORII DE SURSE ȘI UTILIZATORI

1. RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE ȘI LACURI
DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA
ALTOR AGENȚI ECONOMICI:

1.1. Agenți economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituții publice, unități de cult, agrozootehnici de tip industrial și alții

1.2. Agenți economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil

1.3. Agenți economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare

1.4. Irigații, piscicultură.

2. DUNĂRE:

2.1. Agenți economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituții publice, unități de cult, agrozootehnici de tip industrial, și alții

2.2. Agenți economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale și producători de energie nuclearo-electrică, în regim de circuit deschis

2.3. Agenți economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare

2.4. Irigații, piscicultură.

3. SUBTERAN:

3.1. Agenți economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pentru industrie), exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil

3.2. Agenți economici de gospodărie comunală pentru populație, instituții publice, unități de cult și alții care folosesc apa în scop potabil

3.3. Irigații, piscicultură

3.4. Agenți economici agrozootehnici.

4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR:

4.1. Agenți economici industriali, de construcții-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru populație, industrie etc.), instituții publice, unități de cult

4.2. Agenți economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil

4.3. Agenți economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare

4.4. Irigații, piscicultură.

5. SERVICII PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA "APELOR ROMÂNE":

5.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW

5.2. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW

5.3. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW.

6.1. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE SUPRAFAȚĂ ȘI DE PROTECȚIE A CALITĂȚII RESURSELOR DE APĂ1):

a) la materii în suspensie;
b) la substanțe în soluție;
c) la germeni patogeni;
d) la poluarea termică;
e) la substanțe consumatoare de oxigen.
NOTĂ:
1) Indicatorii folosiți pentru stabilirea datelor contractuale pentru serviciile specifice menționate sunt:
a. INDICATORI CHIMICI GENERALI
- Materii totale în suspensie (MTS)
- Cloruri (Cl-), sulfați (SO42-)
- Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+)
- Azotați (NO3-)
- Amoniu (NH4+), azot (Ntotal), azotiți (NO2-)
- Consum biochimic de oxigen (CBO5)
- Consum chimic de oxigen (CCOMn)
- Consum chimic de oxigen (CCOCr)
- Fosfați (PO43-)
- Fosfor (P)
- Mangan (Mn2+)
- Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)
- Substanțe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere
- Detergenți sintetici anionactivi, biodegradabili
- Reziduu filtrabil uscat la 105ŒC;
b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI
- Sulfiți (SO32-), fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)
- Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)
- Amoniac (NH3)
- Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)
- Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S);
c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ȘI FOARTE TOXICI
- Arsen (As)
- Cianuri (Cn2-)
- Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)
- Plumb (Pb2+), argint (Ag2+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), molibden (Mo2+);
d. INDICATORI BACTERIOLOGICI
- Bacterii coliforme totale
- Bacterii coliforme fecale
- Streptococi fecali
e. INDICATORI FIZICI
- Temperatura.

6.2. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR EVACUATE ÎN SOLURI PERMEABILE SAU ÎN DEPRESIUNI
CU SCURGERE ASIGURATĂ NATURAL ȘI PENTRU PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR SUBTERANE:

a) la materii în suspensie;
b) la substanțe în soluție;
c) la germeni patogeni;
d) la substanțe consumatoare de oxigen.

6.3. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE MINĂ SAU DE ZĂCĂMÂNT, INJECTATE ÎN STRATURI DE
FOARTE MARE ADÂNCIME:

a) la materii în suspensie;
b) la substanțe în soluție;
c) la germeni patogeni.

7. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A DEBITELOR SOLIDE - SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ȘI PIETRIȘURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ȘI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE:

7.1. Servicii de gospodărire a nisipurilor și pietrișurilor din albiile minore ale cursurilor de apă, malurilor și cuvetelor lacurilor de acumulare amenajate

7.2. Servicii de gospodărire a nisipurilor și pietrișurilor din albia minoră a fluviului Dunărea.


B. SERVICII COMUNE DE GOSPODĂRIRE A APELOR ÎN SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI UTILIZĂRII ACESTORA Denumirea serviciului:

1. Captarea, tratarea și pomparea apei

2. Distribuția apei prin rețeaua publică

3. Distribuția apei pe platforme industriale

4. Distribuția apei prin rețeaua de irigații

5. Distribuția apei prin rețeaua altor unități

6. Transportul apei prin conducte și canale

7. Asigurarea folosirii potențialului de turism și agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării și mării teritoriale

8. Asigurarea folosirii potențialului piscicol al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării și mării teritoriale

9. Apărarea împotriva inundațiilor prin lucrări de gospodărire a apelor

10. Suplimentarea debitelor

11. Pomparea apelor în vederea protecției lacurilor terapeutice, precum și din incinte îndiguite

12. Activități conexe legate de valorificarea potențialelor apelor și a patrimoniului

13. Alte servicii privind prelucrarea și utilizarea apei, cu potențialele ei."

11. La anexa nr. 5, alineatele (4) și (5) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"(4) Calitatea apei brute asigurată în sursă este clasificată pe categorii, conform normelor și standardelor în vigoare.

(5) Divergențele apărute la încheierea contractelor între direcțiile bazinale sau unitățile subordonate Administrației Naționale "Apele Române" și agenții economici, în calitate de beneficiar, se negociază ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administrației Naționale "Apele Române", în prezența autorității competente, după caz."

12. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:


"ANEXA Nr. 6

TARIFELE
pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 Denumirea serviciului                     U.M.       Tarif*)
                                         (lei/U.M.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE, PE CATEGORII
 DE SURSE ȘI UTILIZATORI
 1. RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE ȘI LACURI
 DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA
 ALTOR AGENȚI ECONOMICI:
 1.1. Agenți economici (inclusiv servicii de gospodărie
 comunală), instituții publice, unități de cult, agrozootehnici
 de tip industrial și alții                    mc        238,00
 1.2. Agenți economici producători de energie electrică și
 termică prin termocentrale, în regim de recirculare
 maxim tehnic realizabil                      mc        238,00
 1.3. Agenți economici producători de energie electrică
 prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată,
 în regim de uzinare                        mc         1,00
 1.4. Irigații, piscicultură.                   mc         18,00
 2. DUNĂRE:
 2.1. Agenți economici (inclusiv servicii de gospodărie
 comunală), instituții publice, unități de cult,
 agrozootehnici de tip industrial și alții             mc         28,00
 2.2. Agenți economici producători de energie electrică și
 termică prin termocentrale și producători de energie
 nuclearo-electrică, în regim de circuit deschis          mc         1,00
 2.3. Agenți economici producători de energie electrică
 prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în
 regim de uzinare                         mc         1,00
 2.4. Irigații, piscicultură.                   mc         18,00
 3. SUBTERAN: 
 3.1. Agenți economici (inclusiv servicii de gospodărie
 comunală pentru industrie), exclusiv cei care folosesc
 apa în scop potabil                        mc        264,00
 3.2. Agenți economici de gospodărie comunală pentru
 populație, instituții publice, unități de cult și alții care
 folosesc apa în scop potabil                   mc        123,00
 3.3. Irigații, piscicultură                    mc         18,00
 3.4. Agenți economici agrozootehnici.               mc        156,00
 4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN 
 ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE GOSPODĂRIRE
 A APELOR:
 4.1. Agenți economici industriali, de construcții-montaj,
 de transporturi, de gospodărie comunală (pentru populație,
 industrie etc.), instituții publice, unități de cult       mc        240,00
 4.2. Agenți economici producători de energie electrică și
 termică prin termocentrale, în regim de recirculare
 maxim tehnic realizabil                      mc        240,00
 4.3. Agenți economici producători de energie electrică prin
 hidrocentrale, indiferent de puterea instalată în regim
 de uzinare                            mc         1,00
 4.4. Irigații, piscicultură                    mc        18,00
 5. SERVICII PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ
 PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN
 ADMINISTRAREA "APELOR ROMÂNE":
 5.1. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea
 instalată mai mică de 4 MW                    mcad/lună  1.300.055,00
 5.2. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea
 instalată cuprinsă între 4MW și 8MW               mcad/lună  1.747.510,00
 5.3. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea
 instalată mai mare de 8MW                    mcad/lună  2.154.114,00
 6.1. SERVICIILE SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A
 APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ
 A APELOR DE SUPRAFAȚĂ ȘI DE PROTECȚIE
 A CALITĂȚII RESURSELOR DE APĂ**):
 a. INDICATORI CHIMICI GENERALI:
 - Materii totale în suspensie (MTS)                kg        53,00
 - Cloruri (Cl-), sulfați (SO42-)
                                  kg       217,00
 - Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+)
                                  kg       217,00
 - Azotați (NO3-)
                                  kg       217,00
 - Amoniu (NH4+), azot (Ntotal), azotiți (NO2-)
                                  kg       870,00
 - Consum biochimic de oxigen (CBO5)
                                  kg       217,00
 - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu
 permanganat de potasiu)                      kg       217,00
 - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu
 bicromat de potasiu)                        kg       217,00
 - Fosfați (PO43-)
                                  kg        43,00
 - Fosfor (P)                            kg       870,00
 - Mangan (Mn2+)
                                  kg      2.175,00
 - Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)
                                  kg      2.610,00
 - Substanțe extractibile cu eter de petrol, produse
 petroliere                             kg      1.631,00
 - Detergenți sintetici anionactivi, biodegradabili         kg       870,00
 - Reziduu filtrabil uscat la 105oC;
  				                  kg       217,00
 b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI:
 - Sulfiți (SO32-), fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori
de apă (C6H5OH)
 		                          kg       870,00
 - Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)
   		                          kg      54.389,00
 - Amoniac (NH3)
						          kg      54.389,00
 - Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)
						          kg      2.610,00
 - Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S);
					              kg      2.719,00
 c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ȘI FOARTE TOXICI:
 - Arsen (As)                            kg     169.167,00
 - Cianuri (Cn2-)
   			                      kg     169.167,00
 - Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)
				                  kg     217.556,00
 - Plumb (Pb2+), argint (Ag2+), crom (Cr6+), cupru
(Cu2+), molibden (Mo2+);
						          kg      54.389,00
 d. INDICATORI BACTERIOLOGICI:
 - Bacterii coliforme totale                106bacterii/100cm3    18,00
 - Bacterii coliforme fecale 1                04bacterii/100cm3   315,00
 - Streptococi fecali;                  5x103bacterii/100cm3   810,00
 e. INDICATORI FIZICI 
 - Temperatura.                          m3xŒC       2,00
 7. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A DEBITELOR
 SOLIDE - SERVICII DE GOSPODĂRIRE A
 NISIPURILOR ȘI PIETRIȘURILOR DIN ALBIILE
 MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR
 ȘI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE:
 7.1. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ȘI
 PIETRIȘURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE
 CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ȘI CUVETELOR
 LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE                  mc     25.000,00
 7.2. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ȘI
 PIETRIȘURILOR DIN ALBIA MINORĂ A FLUVIULUI DUNĂREA.         mc     14.000,00
 *) Tarifele nu conțin T.V.A.
 **) Diferența dintre evacuare și prelevare."

13. La anexa nr. 7, asteriscul va avea următorul cuprins:

"*) Diferența dintre evacuare și 35oC."

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 7 octombrie 2003.
Nr. 404.


Duminică, 22 mai 2022, 08:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.