ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.113 din 24 octombrie 2003
privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare și reorganizare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 748/26 oct. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Salariații disponibilizați prin concedieri colective, pe baza unor programe de restructurare sau reorganizare, din cadrul unităților sanitare finanțate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, aflate în subordinea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București sau, după caz, a Ministerului Sănătății, beneficiază de măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Lista unităților care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență este cel prevăzut în programele de restructurare sau reorganizare aprobate.

Art. 2. - (1) Programele de restructurare și reorganizare se întocmesc de fiecare unitate cu personalitate juridică și se aprobă de către Ministerul Sănătății, cu avizul, după caz, al direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

(2) În programele de restructurare și reorganizare se vor menționa:

a) numărul de personal existent în unitatea sanitară cu personalitate juridică la data întocmirii acestora;
b) numărul de personal disponibilizat;
c) numărul de personal necesar pentru desfășurarea activității în urma restructurării.

Art. 3. - (1) Persoanele disponibilizate până la data de 31 ianuarie 2004, în baza programelor de restructurare și reorganizare aprobate în perioada 1 noiembrie-15 decembrie 2003, beneficiază de indemnizație de șomaj stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și de un venit lunar de completare egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni anterioare disponibilizării, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna în care se aprobă programul de restructurare și reorganizare, și nivelul indemnizației de șomaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizației de șomaj, după cum urmează:

a) pe o perioadă de 2 luni, pentru salariații care au o vechime în muncă mai mică de 3 ani;
b) pe o perioadă de 3 luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani și 5 ani;
c) pe o perioadă de 4 luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 5 ani și 15 ani;
d) pe o perioadă de 6 luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 15 ani.

(3) La stabilirea salariului individual net, prevăzut la alin. (1), se vor lua în calcul salariul de bază și celelalte elemente constitutive ale drepturilor salariale prevăzute în contractul individual de muncă.

Art. 4. - Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 3 se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de la articolul "Indemnizații de șomaj".

Art. 5. - (1) Venitul lunar de completare, prevăzut la art. 3, este exceptat de la plata contribuțiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și către Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Venitul lunar de completare are același regim de impozitare ca și indemnizația de șomaj.

Art. 6. - Persoanele concediate potrivit art. 1 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum și de programele de măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Art. 7. - (1) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență persoanele concediate în condițiile art. 1, care au fost încadrate cu contracte individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată și au o vechime în muncă la angajatorul care le-a disponibilizat, de minimum 12 luni, realizată în ultimele 24 de luni anterioare datei la care s-a aprobat programul de restructurare sau reorganizare.

(2) Perioada de 12 luni prevăzută la alin. (1) poate fi realizată, după caz, și prin cumularea perioadei de încadrare la unitatea sanitară care face disponibilizarea cu perioada de încadrare în muncă la o altă unitate sanitară publică.

(3) Nu beneficiază de prevederile art. 3 persoanele prevăzute la alin. (1), care se încadrează în muncă la unități sanitare finanțate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, aflate în subordinea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București sau, după caz, a Ministerului Sănătății, la unități bugetare, la regii autonome sau la alți agenți economici cu capital de stat, de la data încadrării.

(4) Persoanele care se încadrează în muncă la alte unități decât cele prevăzute la alin. (3), în perioada prevăzută la art. 3 alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare stabilit potrivit art. 3 alin. (1).

Art. 8. - Nu beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență persoanele care nu întrunesc condițiile pentru acordarea indemnizației de șomaj.

Art. 9. - (1) Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal și nu poate fi transmis moștenitorilor.

(2) Sumele neîncasate, la care are dreptul beneficiarul până la data decesului acestuia, se acordă moștenitorilor în baza certificatului de moștenitor.

Art. 10. - Venitul lunar de completare prevăzut la art. 3 alin. (1) se modifică ori de câte ori se recalculează indemnizația de șomaj ca urmare a modificării salariului minim brut pe țară.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul interimar al sănătății,
Ionel Blănculescu

p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Marta Nora Țărnea,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 24 octombrie 2003.
Nr. 113.


Duminică, 14 august 2022, 07:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.