HOTĂRÂRE nr.1.344 din 18 noiembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 838/25 noi. 2003

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 35 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
Rovana Plumb

Ministru delegat pentru coordonarea autorităților de control,
Ionel Blănculescu

București, 18 noiembrie 2003.
Nr. 1.344.


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc dispoziții privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare:

a) condițiile de autorizare a persoanelor fizice și juridice pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase, precum și situațiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizației;
b) procedura de marcare cu marca de titlu și marcă de certificare sau, după caz, cu marca de garanție proprie, a obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase și aliaje ale acestora;
c) categoriile de subproduse cu conținut de metale prețioase, care se supun regimului reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare;
d) evidența operațiunilor cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase;
e) procedura depunerii la Ministerul Finanțelor Publice, în tezaurul trezoreriei statului, a metalelor prețioase sub orice formă, a pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege;
f) procedura privind restituirea de către Banca Națională a României a metalelor prețioase, a aliajelor acestora și pietrelor prețioase preluate abuziv în perioada 1946-1990 și procedura privind plata către cei îndreptățiți a despăgubirilor acordate de către instanțele de judecată competente, în cazul în care obiectele din metale prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase, preluate abuziv în perioada de după anul 1946 și până în anul 1990, nu se mai regăsesc fizic.

Art. 2. - (1) Autorizarea operațiunilor cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase, efectuate de persoane fizice sau juridice ca activități permanente ori profesionale, se face pe perioadă nedeterminată, de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

(2) Prin activitate permanentă, în înțelesul prezentelor norme, se înțelege acea activitate care se desfășoară continuu, cu regularitate, în condițiile reglementate.

(3) Activitatea profesională reprezintă ansamblul activităților care se exercită de persoane calificate să desfășoare operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 3. - (1) Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor fizice și juridice de a efectua operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase, care se materializează prin emiterea de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a autorizației, care reprezintă înscris cu valoare juridică de act administrativ cu caracter individual, în favoarea titularului acestuia.

(2) Modelul autorizației se va stabili prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 4. - Prin titular al autorizației se înțelege persoana fizică sau juridică pe numele căreia a fost emisă autorizația de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 5. - Sunt supuse autorizării următoarele operațiuni cu metale prețioase, cu aliaje ale acestora și cu pietre prețioase:

a) fabricarea și producerea metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase;
b) prelucrarea metalelor prețioase, aliajelor lor și pietrelor prețioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii și lucrări dentare din acestea;
c) vânzarea, cumpărarea, tranzacționarea, păstrarea în depozit a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, bijuteriilor, obiectelor de aurărie sau de argintărie, precum și mijlocirea acestor operațiuni;
d) introducerea în țară, scoaterea din țară și tranzitul prin România de metale prețioase și de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie, precum și de pietre prețioase;
e) marcarea bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și din aliajele acestora;
f) prestarea de servicii care au ca obiect metale prețioase, aliaje ale acestora, pietre prețioase, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie;
g) utilizarea în interes industrial a metalelor prețioase și a aliajelor acestora;
h) vânzarea, cumpărarea, tranzacționarea, precum și intermedierea unor astfel de operațiuni cu monede din metale prețioase și aliaje ale acestora, dacă acestea se desfășoară ca activități permanente;
i) orice activități conexe ale operațiunilor prevăzute la lit. a) - h), dacă acestea au ca obiect metale prețioase, aliaje ale acestora sau pietre prețioase.

Art. 6. - Introducerea și scoaterea în și din țară, de către călători și alte persoane fizice, altele decât cele autorizate conform prevederilor prezentelor norme, a obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase, aliajele acestora cu sau fără pietre prețioase se vor face cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de legislația vamală în vigoare.

Art. 7. - La declarația vamală, în cazul operațiunilor efectuate de către persoane fizice și juridice autorizate să desfășoare operațiuni cu metale prețioase, aliajele acestora și cu pietre prețioase, se anexează în mod obligatoriu copia legalizată a autorizației eliberate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, precum și declarația pe propria răspundere că autorizația nu este retrasă sau suspendată la data efectuării formalităților vamale.

Art. 8. - În vederea obținerii autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase, persoanele fizice și juridice interesate vor depune la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor o cerere prin care solicită autorizarea.

Art. 9. - (1) Pentru eliberarea autorizației de a efectua operațiuni cu metale prețioase, cu aliaje ale acestora și cu pietre prețioase și pentru vizarea anuală a acesteia, persoanele fizice și juridice solicitante vor achita o taxă de autorizare, respectiv de vizare.

(2) Nivelul taxelor de autorizare și actualizarea anuală a acestora în funcție de rata inflației se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 10. - Cererea de autorizare se face pe formulartip, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 11. - La cererea de autorizare adresată Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, persoana fizică trebuie să anexeze:

a) copia actului de identitate;
b) cazierul judiciar;
c) avizul eliberat de organizațiile patronale legal constituite, care să ateste că sediile secundare sunt organizate și dotate corespunzător specificațiilor operațiunilor desfășurate și, după caz, că personalul utilizat este calificat profesional în domeniu;
d) dovada achitării taxelor de autorizare.

Art. 12. - La cererea de autorizare adresată Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, persoana juridică trebuie să anexeze:

a) copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative în vigoare;
b) certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau conducătorilor;
c) declarația pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică să semneze cererea, prin care se atestă că datele prevăzute în aceasta și în documentele anexate corespund realității și că are la cunoștință că falsul în declarații se pedepsește potrivit legii penale;
d) avizul eliberat de organizațiile patronale legal constituite, care să ateste că sediile secundare sunt organizate și dotate corespunzător specificațiilor operațiunilor desfășurate și, după caz, că personalul utilizat este calificat în domeniu;
e) copia certificată pentru conformitate cu originalul a statutului de funcționare a societății comerciale și, după caz, a actelor modificatoare ale acestuia, din care să rezulte că desfășoară activități cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase;
f) dovada achitării taxelor de autorizare.

Art. 13. - (1) Respingerea cererii de autorizare trebuie să fie motivată și se dispune prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care se comunică solicitantului.

(2) Solicitantul poate contesta actul de respingere a cererii de autorizare, pe calea contenciosului administrativ, conform legii.

Art. 14. - (1) În cazul respingerii cererii persoanelor fizice sau juridice care desfășoară deja operațiuni cu metale prețioase, cu aliaje ale acestora și cu pietre prețioase, acestea sunt obligate ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea respingerii cererii, să-și lichideze stocul.

(2) În caz de nelichidare a stocului, sunt aplicabile prevederile art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. - În situația în care intervin modificări față de elementele de identificare a persoanei fizice sau juridice autorizate, aceasta este obligată, sub sancțiunea suspendării autorizației, să le comunice în scris Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în termen de 10 zile de la data producerii lor.

Art. 16. - (1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este abilitată să dispună suspendarea autorizației sau, după caz, retragerea autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase în cazul în care constată încălcarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentelor norme metodologice.

(2) Suspendarea poate fi dispusă și numai pentru una sau o parte din operațiunile pentru care persoanele fizice și juridice au fost autorizate.

Art. 17. - (1) Suspendarea autorizației are ca efect sistarea temporară a efectuării operațiunilor anume prevăzute în ordinul sau decizia de suspendare.

(2) În caz de suspendare a autorizației, titularul ei nu mai are dreptul să efectueze operațiunile cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase, pentru care a fost autorizat, pe perioada dispusă prin ordinul sau decizia de suspendare.

(3) Revocarea suspendării autorizației se face numai la cererea scrisă a titularului acesteia și numai după ce personalul abilitat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a constatat că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea autorizației.

Art. 18. - (1) Suspendarea autorizației se dispune în următoarele situații:

a) neîntocmirea evidențelor operațiunilor cu metale prețioase, aliajele acestora și pietre prețioase, în condițiile prevederilor legale în vigoare;
b) comercializarea sub orice formă a bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase sau aliaje ale acestora, cu ori fără pietre prețioase, fără ca acestea să fie marcate, în condițiile prevăzute de lege;
c) marcarea incorectă a titlurilor, față de limitele admise de reglementările legale în materie;
d) lipsa notificării Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu privire la schimbările intervenite în datele de identificare a titularului autorizației;
e) folosirea incorectă, sub orice formă, a poansoanelor de titlu și de garanție proprie, de către persoanele fizice și juridice autorizate să efectueze operațiuni de marcare a metalelor prețioase și aliajelor acestora;
f) în cazurile în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor constată că avizele acordate potrivit art. 11 lit. c) și art. 12 lit. d) nu sunt conforme cu realitatea sau contravin unor dispoziții legale în vigoare.

(2) Retragerea autorizației se dispune în următoarele situații:

a) în cazul încălcării repetate a prevederilor legale în vigoare privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și a pietrelor prețioase;
b) în cazul în care persoana autorizată nu mai îndeplinește una sau mai multe din condițiile necesare în vederea autorizării;
c) în cazul condamnării definitive pentru o infracțiune în legătură cu operațiunile cu metale prețioase, aliaje ale acestora sau pietre prețioase a persoanei fizice autorizate sau a unui angajat al persoanei juridice autorizate.

(3) Suspendarea sau retragerea autorizației se dispune din oficiu ori la cererea organelor cu atribuții de control în materie, în baza constatărilor acestora.

(4) În caz de retragere a autorizației, reautorizarea este posibilă, cu îndeplinirea procedurilor inițiale de autorizare prevăzute de prezentele norme metodologice și cu achitarea taxelor de autorizare corespunzătoare.

Art. 19. - (1) În situația în care a fost retrasă autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, cu aliaje ale acestora și cu pietre prețioase, titularul acesteia este obligat să-și lichideze stocul în termen de 30 de zile, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Nelichidarea stocului, în condițiile legii, atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. - Suspendarea sau retragerea autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase se dispune prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ori, în caz de delegare de competențe, prin decizie, în aceleași condiții, care se comunică titularului autorizației.

Art. 21. - (1) Ordinul sau decizia de suspendare ori, după caz, de retragere a autorizației produce efecte de la data comunicării.

(2) Cu aceeași dată urmează să se calculeze și perioada de suspendare.

Art. 22. - În caz de suspendare sau retragere, originalul autorizației se depune în termen de 5 zile lucrătoare și se păstrează la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 23. - Persoanele fizice și juridice care se consideră vătămate într-un drept al lor, recunoscut de lege, prin ordinul sau decizia de suspendare ori de retragere a autorizației se pot adresa instanțelor de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 24. - Sunt exceptate de la autorizarea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare:

a) Banca Națională a României, pentru operațiunile care privesc rezerva de stat de metale prețioase, precum și cele cu aur monetar;
b) Ministerul Finanțelor Publice, pentru operațiunile de păstrare în depozit, în tezaurul trezoreriei, de executare silită, pentru operațiunile de valorificare, precum și pentru operațiunile conexe acestora;
c) Ministerul Administrației și Internelor, organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Garda Financiară, Autoritatea Națională a Vămilor, pentru operațiunile de păstrare în depozit, în condițiile legii, a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase;
d) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operațiunile de păstrare în depozit a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, marcarea, după caz, a acestora, precum și orice alte operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase pentru care este autorizată potrivit legii;
e) persoanele fizice și juridice, pentru dobândirea și deținerea bunurilor prevăzute la art. 3 și pentru vânzarea, cumpărarea și tranzacțiile efectuate în condițiile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare;
f) persoanele fizice, pentru scoaterea din România, introducerea în România și tranzitul pe teritoriul acesteia a bijuteriilor prevăzute la art. 11 pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă acestea sunt destinate uzului personal al persoanei fizice în cauză;
g) persoanele fizice, pentru introducerea în România și tranzitul pe teritoriul acesteia a obiectelor de aurărie sau argintărie prevăzute la art. 11 pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare;
h) persoanele fizice, pentru operațiunile de scoatere din România a obiectelor de aurărie și argintărie prevăzute la art. 11 pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă valoarea individuală a acestora nu depășește echivalentul a 500 euro. Evaluarea acestora se efectuează de către personalul abilitat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și se materializează într-un document de analiză, care se prezintă organelor vamale și celorlalte autorități publice și serviciilor descentralizate ale acestora, conform legii.

Art. 25. - (1) Persoanele fizice și juridice care efectuează deja una sau mai multe operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase sunt obligate să solicite autorizație, în termen de 60 de zile lucrătoare, calculat de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(2) În interiorul acestui termen, persoanele fizice și juridice pot efectua, fără nici o restricție, oricare dintre operațiunile cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase enumerate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția operațiunilor de marcare, pentru care autorizarea se va acorda numai în condițiile reglementate în prezentele norme metodologice.

(3) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va elibera autorizațiile pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu condiția ca documentația anexată să fie completă, potrivit prevederilor art. 11 și 12.

(4) În cazul în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor constată o neregularitate a documentației anexate cererii de autorizare, se vor aplica prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, termenul prevăzut la alin. (1) urmând să curgă de la data completării documentației.

(5) Dacă persoana fizică sau juridică aflată în situația prevăzută la alin. (4) nu-și completează documentația în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării neregularităților constatate, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va dispune respingerea cererii de autorizare.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autorizarea pentru efectuarea operațiunii de marcare se va dispune numai după ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va constata și îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 28 alin. (1) și (2), dar nu mai târziu de 90 de zile lucrătoare, de la data depunerii documentației complete.

(7) Începând cu data înregistrării cererii de autorizare însoțite de documentația completă sau, după caz, de la data completării documentației și până la data eliberării autorizațiilor, persoanele fizice și juridice pot efectua operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase, în baza unei dovezi scrise, eliberată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, din care să rezulte că acestea și-au îndeplinit obligația de a solicita eliberarea autorizației, cu excepția autorizației pentru efectuarea operațiunii de marcare, care urmează a fi acordată numai în condițiile prevăzute de alin. (6).

Art. 26. - (1) Marcarea are ca scop certificarea de către persoana abilitată sau, după caz, autorizată a faptului că bijuteriile și obiectele din metale prețioase și aliajele acestora au conținutul de metal prețios fin corespunzător mărcii de titlu care se aplică.

(2) Marcarea bijuteriilor și a obiectelor din metale prețioase sau aliaje ale acestora se realizează de personalul propriu, abilitat în acest scop, al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ori de către persoanele fizice sau juridice autorizate.

Art. 27. - (1) Operațiunea de marcare implică în prealabil o activitate de analiză a bijuteriilor și obiectelor ce urmează a fi marcate, cel puțin printr-o analiză chimică la piatra de analiză.

(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se bazează pe reacția de culoare a metalelor prețioase, în funcție de conținutul de metal prețios fin, în contract cu o serie de reactivi specifici.

(3) Normele tehnice de analiză chimică a metalelor prețioase și aliajelor acestora vor fi aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, după consultarea asociațiilor patronale legal constituite.

(4) Pentru stabilirea titlului, cu acordul proprietarului, în cazul în care celelalte metode nu sunt concludente, personalul de specialitate al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor poate folosi și metode ori proceduri distructive sau orice alte metode ori proceduri științifice agreate, de analiză și expertizare a bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și aliaje ale acestora.

Art. 28. - (1) Persoanele fizice și juridice interesate pot fi autorizate să efectueze operațiuni de marcare a bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și aliaje ale acestora numai dacă fac dovada că au capacitatea profesională și materială necesară stabilirii titlului.

(2) Condițiile de autorizare pentru efectuarea operațiunilor de marcare vor fi stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, după consultarea în acest sens a organizațiilor patronale din domeniul metalelor prețioase și aliajelor acestora.

(3) De la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt exceptate structurile organizatorice ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor specializate în activități de analiză și marcare a bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și aliaje ale acestora.

Art. 29. - (1) Marcarea de titlu constă în aplicarea semnului convențional, diferit în funcție de titlul metalului prețios, pe bijuteriile și obiectele din metale prețioase și aliajele acestora.

(2) Marcarea de garanție proprie reprezintă operațiunea de aplicare a semnului convențional individual, înregistrat la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pe bijuterii și obiectele din metale prețioase sau aliajele acestora, de către producătorul intern, importator sau, după caz, vânzător.

Art. 30. - (1) Marcarea de certificare constă în aplicarea unui semn convențional pe bijuterii și pe obiectele din metale prețioase sau aliaje ale acestora, de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul și/sau vânzătorul nu sunt autorizați sau nu doresc să-și aplice marca de garanție proprie, la cererea acestora.

(2) Modelul mărcii de certificare se stabilește prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 31. - (1) Titlurile legale în România, exprimate în miimi, care se identifică prin marca titlului aplicată bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și aliajele acestora, sunt următoarele:

a) pentru aur: 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916 și aur fin 999;
b) pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 și argint fin 999;
c) pentru platină: 950;
d) pentru paladiu: 950.

(2) Toleranțele admise între titlul marcat și cel real sunt de plus sau minus 4 miimi.

(3) În situația în care titlul stabilit prin analiză este inferior unuia dintre titlurile legale, inclusiv toleranțelor admise, pe bijuterii și pe obiectele din metale prețioase sau aliaje ale acestora se aplică marca titlului legal imediat inferior.

(4) În cazul în care bijuteriile ori obiectele din metale prețioase sau aliaje ale acestora au deja aplicată marca de titlu, iar aceasta corespunde rezultatelor analizelor sau expertizelor efectuate, se va aplica numai marca de garanție proprie ori, după caz, marca de certificare.

Art. 32. - Modelul mărcilor utilizate de fabricanți, producători, importatori, exportatori și, după caz, vânzători se stabilesc, se aprobă și se înregistrează, pe bază de tarife, în condițiile ce vor fi reglementate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 33. - (1) Normele tehnice de lucru pentru activitatea de analiză, marcare și expertizare a bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și aliajele acestora se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

(2) Până la elaborarea noilor proceduri de analiză și marcare a metalelor prețioase și aliajelor acestora sunt și rămân aplicabile Normele interne de lucru nr. 28/1/1978 ale Băncii Naționale a României privind analiza și marcarea metalelor prețioase, precum și prevederile art. 15 din Normele tehnice nr. V/200, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finanțelor și Băncii Naționale a României nr. 350/134/1978, în măsura în care acestea nu contravin prezentelor norme metodologice și celorlalte prevederi legale în vigoare.

Art. 34. - Pentru operațiunile de analiză, marcare și expertizare pe care le efectuează, precum și pentru înregistrarea mărcilor de garanție proprie, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor percepe tarife proprii, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care se actualizează anual în funcție de rata inflației.

Art. 35. - Categoriile de aliaje cu conținut de metale prețioase care se supun regimului reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

a) aliajele de aur;
b) aliajele de argint;
c) aliajele de metale platinice.

Art. 36. - (1) Operațiunile cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase vor fi înregistrate la data producerii lor în registre speciale, șnuruite, sigilate și înregistrate la organul fiscal în raza căruia își are adresa/sediul social declarat persoana fizică sau juridică autorizată. Fiecare punct de lucru al persoanei fizice sau sediu secundar al persoanei juridice autorizate va avea câte unul din aceste registre, care va fi utilizat exclusiv pentru acea adresă, respectiv sediu.

(2) Modelul și conținutul registrului de evidență vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Operatorii cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase își vor înființa registrele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului finanțelor publice.

Art. 37. - (1) Metalele prețioase sub orice formă, considerate bunuri fără stăpân, precum și cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanțelor Publice, la unitățile trezoreriei statului aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Termenul de depunere a obiectelor din metale sau pietre prețioase este de 48 de ore de la data întocmirii documentului care a stat la baza ridicării bunurilor considerate fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege.

Art. 38. - Obiectele din metale sau pietre prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege se depun la unitățile trezoreriei statului de către autoritățile statului abilitate în acest sens, potrivit procedurilor aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 39. - (1) Restituirea obiectelor din metale prețioase, aliajele acestora și pietre prețioase, confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 și până în anul 1990, aflate în depozitul Băncii Naționale a României, se efectuează de către Banca Națională a României numai la cererea persoanelor îndreptățite, în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, învestite cu formulă executorie. Pentru obiectele și bijuteriile confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 și până în anul 1990, depuse în gestiunea de specialitate a Sucursalei municipiului București a Băncii Naționale a României, restituirea fizică a acestora se efectuează numai în măsura în care acestea se mai regăsesc ca atare în depozitul respectiv.

(2) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate în folosul statului și nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului București a Băncii Naționale a României, urmează a se plăti persoanelor îndreptățite, în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, învestite cu formulă executorie, contravaloarea metalului prețios fin conținut în respectivele obiecte, calculată la prețul practicat de Banca Națională a României la data plății.

(3) Pentru pietrele prețioase libere sau montate în bijuterii, confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 și până în anul 1990, care nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului București a Băncii Naționale a României, urmează a se plăti persoanelor îndreptățite, în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, învestite cu formulă executorie, contravaloarea acestora, calculată potrivit prețului de evidență al Băncii Naționale a României la data plății.

Art. 40. - (1) Sumele plătite de către Banca Națională a României cu titlu de despăgubiri și cheltuieli de judecată se vor recupera de la Ministerul Finanțelor Publice. Restituirea acestor sume de către Ministerul Finanțelor Publice se va face trimestrial, după primirea documentelor justificative de la Banca Națională a României, din capitolul de despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale.

(2) Reprezentarea statului în fața instanțelor de judecată în litigiile prevăzute de art. 341 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare, este asigurată de Banca Națională a României atât în cazul proceselor aflate pe rol la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000, cât și în cele intentate în baza acestui act normativ.

(3) Persoanele fizice și juridice ale căror obiecte din metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase de natura celor prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare, au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, după anul 1946 și până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanțelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003. Pentru obiecte din metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase de natura celor prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost revendicate până la data de 31 decembrie 2003, valorificarea se face de către Banca Națională a României potrivit normelor sale de lucru.


Duminică, 25 septembrie 2022, 02:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.