LEGE nr.577 din 22 decembrie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1/5 ian. 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9 din 27 februarie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.167 din 17 martie 2003, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă".

2. La articolul I punctul 5, alineatul (7) al articolului 21 se abrogă.

3. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

"121. Alineatul (3) al articolului 56 va avea următorul cuprins:

(3) La soluționarea contestației casa teritorială de pensii consultă Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă. Avizul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă este obligatoriu și rămâne definitiv."

4. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

"191. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

Art. 89. - (1) În situația în care se constată erori în stabilirea și în plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile și modificările legale, atrăgând, după caz, răspunderea celor vinovați.

(2) La sfârșitul fiecărui an calendaristic drepturile de pensie se revizuiesc din oficiu, dacă elementele avute în vedere la calculul inițial al pensiei, pentru perioadele de stagiu ulterioare datei de 1 aprilie 2001, au suferit modificări înscrise și confirmate în Declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depusă de angajator până la data de 31 decembrie a fiecărui an la casa teritorială de pensii.

(3) Drepturile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (2) se cuvin și se acordă cu data de 1 ianuarie a anului următor."

5. La articolul I punctul 21, articolul 98 va avea următorul cuprins:

"Art. 98. - (1) Asigurații sistemului public au dreptul, în afară de pensie, la:

a) concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale și accidente de muncă;
b) prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă;
c) concediu și indemnizație pentru maternitate;
d) concediu și indemnizație pentru creșterea copilului;
e) concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav;
f) ajutor de deces.

(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a),

b), c) și e) asigurații care, în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel puțin 6 luni, realizat în condițiile art. 37 și/sau în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 38.

(3) Persoanele care au dobândit, conform legii, calitatea de asigurat beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiții de stagiu de cotizare, în cazul accidentelor de muncă, bolilor profesionale, urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei și bolilor infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(4) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d) asigurații sistemului public care au realizat, în condițiile art. 37 și/sau în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 38, un stagiu de cotizare de cel puțin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nașterii copilului.

(5) În situația în care nașterea se produce înainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminuează cu perioada cuprinsă între data nașterii copilului și data prezumată a nașterii, certificată de medicul de specialitate.

(6) Dreptul asiguraților la ajutor de deces nu este condiționat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare."

6. La articolul I punctul 22, după alineatul (2) al articolului 99 se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Dacă nașterea s-a produs înainte de termen, baza de calcul a indemnizației de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determină, conform prevederilor alin. (2), pe baza veniturilor lunare din perioada ce constituie, conform art. 98 alin. (5), stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului."

7. La articolul I, după punctul 27 se introduce un punct nou, punctul 271, cu următorul cuprins:

"271. La articolul 121 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

a) concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, oricând până la împlinirea de către copil a acestor vârste, numai după efectuarea a cel puțin 42 de zile din concediul de lăuzie."

8. La articolul I punctul 29, articolul 125 va avea următorul cuprins:

"Art. 125. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizației prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) și b) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99.

(2) Pentru drepturile care se stabilesc după data de 31 decembrie 2003 cuantumul brut lunar al indemnizației prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."

9. La articolul I, după punctul 29 se introduce un punct nou, punctul 291, cu următorul cuprins:

"291. După articolul 125 se introduce un nou articol, articolul 1251, cu următorul cuprins:

Art. 1251. - În vederea acordării concediului și indemnizației prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a), în cazul asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredințat copii sau i-au fost dați în plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare și bazei de calcul prevăzute de lege se stabilește de la data la care, după caz, s-a aprobat adopția, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii."

10. La articolul I punctul 31, articolul 133 va avea următorul cuprins:

"Art. 133. - (1) Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) și

e) se fac pe baza certificatului medical eliberat în condițiile legii, care constituie ordin de plată, sau, după caz, pe baza cererii, însoțită de documente doveditoare, în cazul indemnizației prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d).

(2) Calculul și plata indemnizației de asigurări sociale se fac lunar de către:

a) angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asigurații prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. I și II;
b) instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau, după caz, a cererii pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul șomerilor;
c) casa teritorială de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau a cererii pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, pentru asigurații prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. IV, V și alin. (2).

(3) Cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se poate indexa o dată cu indexarea valorii punctului de pensie, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului."

11. La articolul I, după punctul 31 se introduce un punct nou, punctul 311, cu următorul cuprins:

"311. Articolul 134 va avea următorul cuprins:

Art. 134. - (1) CNPAS, prin intermediul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, organizează, îndrumă și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.

(2) Pe baza normelor metodologice emise, CNPAS efectuează, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, controlul asupra corectitudinii acordării concediilor medicale, respectării programelor recuperatorii și oportunității stabilirii acestora."

12. La articolul l, după punctul 33 se introduce un punct nou, punctul 331, cu următorul cuprins:

"331. Litera l) a articolului 144 va avea următorul cuprins:

l) controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă;"

13. La articolul I, după punctul 34 se introduc 4 puncte noi, punctele 341-344, cu următorul cuprins:

"341. După alineatul (1) al articolului 174 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

(11) CNPAS are în subordine Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, care este instituție publică cu personalitate juridică și autonomie științifică. Rolul și atribuțiile Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

342. După alineatul (3) al articolului 180 se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

(31) Se exceptează de la prevederile alin. (3) pensionarii de asigurări sociale de stat ale căror drepturi de pensie s-au stabilit pe baza salariilor din ultimii 5 ani de activitate sau pe baza salariilor de până la data de 1 aprilie 1992.

Acestor categorii de persoane li se aplică prevederile alin. (2).

343. După alineatul (5) al articolului 180 se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:

(51) După definitivarea procesului de recorelare, punctajul mediu anual al pensiilor cuvenite persoanelor prevăzute la alin. (31) nu poate fi mai mic decât cel calculat la data de 1 aprilie 2001.

344. Alineatul (6) al articolului 180 va avea următorul cuprins:

(6) Cuantumul pensiilor se stabilește pe baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3), (5) și (51)."

14. La articolul II, litera b) se abrogă.

15. Articolul III va avea următorul cuprins:

"Art. III. - (1) Perioadele în care persoanele ale căror declarații de asigurare socială încetează de drept conform art. II, care au fost asigurate pe baza declarației de asigurare în baza legislației în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, constituie stagiu de cotizare, în condițiile legii, dacă se face dovada achitării contribuției de asigurări sociale, iar perioadele în care s-a beneficiat de indemnizații de asigurări sociale constituie perioade asimilate stagiului de cotizare.

(2) Veniturile asigurate pe baza cărora s-a plătit contribuția de asigurări sociale și cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale de care au beneficiat persoanele prevăzute la alin. (1) se iau în calcul la stabilirea drepturilor de asigurări sociale, în condițiile legii.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și persoanelor care au fost asigurate conform art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, se aplică persoanelor care devin asigurate ale sistemului public de pensii începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Pentru persoanele care, anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului se face avându-se în vedere stagiul de cotizare realizat până la data nașterii copilului, astfel cum a fost reglementat până la data prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (5) cuantumul brut lunar al indemnizației este de 85% din baza de calcul stabilită ca medie a veniturilor lunare corespunzătoare perioadei ce a constituit stagiu de cotizare conform alin. (5), cu respectarea celorlalte prevederi ale art. 99 din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență."

16. După articolul III se introduc două articole noi, articolele III1 și III2, cu următorul cuprins:

"Art. III1. - La stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. c), d) și e) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, plătitorii de drepturi prevăzuți la art. 133 alin. (2) lit. a) și b) din același act normativ vor avea în vedere, după caz, și veniturile asigurate în baza contractului de asigurare socială încheiat, conform legislației existente până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru completarea venitului asigurat.

Art. III2. - (1) Contractele de asigurare socială încheiate pentru completarea venitului asigurat, în derulare la data de 16 martie 2003 și care, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, au încetat de drept, își continuă aplicarea.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) perioada cuprinsă între data de 17 martie 2003 și 14 aprilie 2003 constituie, în condițiile legii, stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. Pentru această perioadă nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere."

17. După articolul IV se introduce un articol nou, articolul IV1, cu următorul cuprins:

"Art. IV1. - Art. 1-7, art. 15, art. 16 lit. b), art. 18 și 20 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.355 din 27 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 22 decembrie 2003.
Nr. 577.


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 13:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.