ORDIN nr.119 din 9 februarie 2004
al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 142/17 feb. 2004

În temeiul Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări de sănătate și al Hotărârii Guvernului nr.743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică și inspecția sanitară de stat nr. OB 1.132/2004,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Lista cuprinzând investigațiile paraclinice care pot fi efectuate de laboratoare de analize medicale în sistem ambulatoriu este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Lista cuprinzând dotările minimale ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Lista cuprinzând dotările minimale ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în unități spitalice ști este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Direcția generală de sănătate publică și inspecția sanitară de stat, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și ministerele cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr.609/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.663 din 6 septembrie 2002, se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ovidiu Brînzan

București, 9 februarie 2004.
Nr. 119.


ANEXA Nr. 1

NORME
privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Laboratorul de analize medicale este unitatea aparținând sistemului public sau privat, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale de laborator, constând în examinarea produselor provenite din organismul uman, în scopul stabilirii, completării sau confirmării unui diagnostic.

Art. 2. - Laboratorul care efectuează analize medicale poate fi organizat conform Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată și modificată prin Legea nr. 598/2001, și poate funcționa în cadrul ambulatoriului de specialitate sau în cadrul unei unități spitalicești, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 3. - Prin laboratorul care efectuează analize medicale se înțelege:

1. laboratorul clinic de analize medicale, care reprezintă orice laborator în care se desfășoară activitate medicală sub coordonarea profesională a unui medic de laborator, independent de desfășurarea activității didactice;

2. laboratoare anatomopatologice.

Art. 4. - (1) Laboratorul clinic care efectuează analize medicale își desfășoară activitatea având o structură funcțională împărțită în unul sau mai multe compartimente, și anume:

a) biochimie clinică;
b) hematologie:
- morfologie;
- hemostază;
- imunohematologie;
c) serologie;
d) imunologie;
e) microbiologie;
f) parazitologie;
g) toxicologie;
h) genetică.

(2) Laboratorul de anatomopatologie își desfășoară activitatea având o structură funcțională împărțită în unul sau mai multe compartimente, și anume:

a) compartimentul de histopatologie;
b) compartimentul de citologie;
c) compartimentul de prosectură.

(3) Activitatea din compartimentele de prosectură și autopsiile anatomopatologice se realizează numai în laboratoarele anatomopatologice din cadrul unităților spitalicești.

Art. 5. - Serviciile medicale ale laboratorului care efectuează analize medicale se realizează după cum urmează:

1. în laboratorul clinic serviciile medicale se efectuează de către medici cu studii în specialitatea medicină de laborator (laborator clinic, microbiologie, medicină de laborator), de alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical (biologi, biochimiști și chimiști) și de personal mediu sanitar;

2. în laboratorul de anatomie patologică serviciile medicale se efectuează de către medici având specialitatea anatomopatologie, de alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical și de personal mediu sanitar.

Art. 6. - Funcția de coordonator medical este deținută în mod obligatoriu de un medic care are una dintre specialitățile enumerate la art. 5, întreaga activitate medicală a laboratorului fiind sub directa supraveghere și controlul acestuia.

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea laboratorului care efectuează analize medicale

SECȚIUNEA 1
Personalul laboratorului de analize medicale

Art. 7. - (1) În laboratorul care efectuează analize medicale lucrează doar personal autorizat conform legislației în vigoare.

(2) Biologii, biochimiștii și chimiștii își desfășoară activitatea în cadrul laboratorului clinic care efectuează analize, doar în domeniul pentru care au urmat pregătire de specialitate postuniversitară, atestată cu documente corespunzătoare, și numai în subordinea unui medic cu specialitatea medicină de laborator.

Art. 8. - Medicul anatomopatolog, medicul specialist de laborator cu competență sau curs de specializare în domeniu, precum și biologul care a urmat cursuri de specializare de minimum 3 luni, cu obligativitatea pregătirii profesionale periodice o dată la 2 ani, pot efectua examenul citologic Babeș-Papanicolau.

Art. 9. - Pregătirea profesională a personalului care își desfășoară activitatea în laboratorul de analize medicale trebuie monitorizată în mod continuu de către coordonatorul medical, care este direct răspunzător de întreaga activitate medicală ce se desfășoară în unitatea pe care o conduce, inclusiv de efectuarea și rezultatele controlului intern și extern de calitate privind laboratorul.

SECȚIUNEA a 2-a
Servicii medicale efectuate în cadrul laboratorului de analize medicale

Art. 10. - În cadrul laboratorului de analize medicale pot fi efectuate următoarele servicii medicale:

1. în laboratorul clinic se pot efectua servicii de: biochimie clinică, hematologie (morfologie, hemostază, imunohematologie), imunologie, serologie, microbiologie, parazitologie, toxicologie și genetică, corespunzătoare fiecărui compartiment din structura laboratorului;

2. în laboratorul de anatomopatologie din ambulatoriul de specialitate se pot efectua servicii de: citologie, histopatologie și imunohistochimie, iar în laboratorul de anatomopatologie din structura spitalului se pot efectua și serviciile prevăzute la art. 12, specifice compartimentului de prosectură.

Art. 11. - (1) Serviciile medicale de laborator care pot fi efectuate în sistem ambulatoriu în cadrul laboratorului sunt prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Serviciile medicale de laborator care pot fi efectuate de laboratoarele institutelor naționale și ale centrelor de referință sunt cuprinse în liste de analize proprii, diferite de cele menționate în anexa nr. 2 la ordin.

(3) Serviciile prevăzute la alin. (1) reprezintă totalitatea serviciilor medicale de laborator care pot fi efectuate de laboratorul de analize medicale în sistem ambulatoriu, fiecare laborator de analize medicale putând opta pentru executarea totală sau parțială a acestora.

(4) Laboratorul din cadrul unității spitalicești furnizează servicii medicale de laborator cu respectarea condițiilor privind dotarea minimă prevăzută pe compartimente în anexa nr. 4 la ordin și a profilului unității spitalicești, gama acestora fiind condiționată de dotarea materială corespunzătoare.

(5) Serviciile medicale de laborator privind diagnosticul bacteriologic al tuberculozei și al micobacteriozelor se efectuează numai în laboratoarele din cadrul spitalelor de pneumoftiziologie.

Art. 12. - (1) Serviciile medicale de anatomopatologie constau în efectuarea de examene macroscopice și microscopice asupra produselor biologice recoltate fie de la persoane în viață, fie la autopsia cadavrelor, și anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de detract digestiv, bronșice, hepatice, pancreatice, renale, puncții medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare și altele asemenea.

(2) Activitatea de prosectură constă în următoarele:

a) efectuarea de autopsii în scop anatomoclinic și efectuarea examenului histopatologic al fragmentelor recoltate în cursul autopsiei, care sunt obligatorii și este recomandabil să fie efectuate de către același anatomopatolog, pentru a corela datele de macroscopie cu cele de microscopie și, ulterior, cu datele clinice, în scopul aprecierii gradului de concordanță anatomoclinică;
b) activități de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea și cosmetizarea cadavrelor, acestea reprezentând o măsură medicală obligatorie pentru prevenirea contaminării, care trebuie efectuate de personalul specializat al compartimentului de prosectură.

SECȚIUNEA a 3-a
Circuitele funcționale din cadrul laboratorului de analize medicale

Art. 13. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să fie astfel structurat și dotat încât să prevină riscul contaminării accidentale și să poată funcționa în mod fluent.

(2) Principiile care stau la baza îndeplinirii acestui obiectiv sunt următoarele:

a) construirea laboratorului pe principiul plan fără întoarcere: fluxul activității laboratorului să fie unidirecțional, sectorul de lucru cu pacienții să fie complet separat de sectoarele de lucru ale laboratorului;
b) realizarea secvențială a procedurilor, cu luarea măsurilor de precauție adecvate pentru integritatea probelor;
c) separarea activităților în timp sau în spațiu;
d) probele de sânge care părăsesc spațiul aferent activității de recoltare trebuie să parcurgă un circuit diferit de cel al celorlalte produse recoltate. În caz contrar transportul probelor trebuie să se realizeze în mod obligatoriu în recipiente închise ermetic (vacutainere), aflate în cutii de transport adecvate, sau după un program care să permită separarea timpilor de transport.

(3) În laboratorul de analize medicale care are în structura sa compartiment destinat diagnosticului tuberculozei sau al micobacteriozelor, circuitele funcționale ale acestuia trebuie să fie strict separate de celelalte circuite ale altor compartimente din structură.

(4) În laboratorul de anatomie patologică care are în structura sa compartiment de prosectură, accesul și ieșirea din acest compartiment trebuie să fie separate de restul laboratorului, cu respectarea principiului "drum fără întoarcere".

SECȚIUNEA a 4-a
Spațiul necesar funcționării laboratorului de analize medicale

Art. 14. - Laboratorul de analize medicale trebuie să fie astfel structurat încât să asigure un nivel calitativ superior serviciilor efectuate pentru populație.

Art. 15. - Laboratorul clinic trebuie să dispună de intrare separată, cu acces direct, având următoarea compartimentare obligatorie:

a) spațiu de lucru diferențiat astfel:
- hematologia, biochimia, serologia și imunologia pot coexista în aceeași încăpere cu o suprafață totală de minimum 16 m2, iar în cazul în care aceste activități se desfășoară în încăperi diferite, spațiul aferent fiecărei activități trebuie să măsoare cel puțin 8 m2;
- microbiologia necesită spațiu de lucru separat, în suprafață de minimum 12 m2, precum și o cameră pentru pregătirea materialelor și a mediilor, în suprafață de minimum 8 m2;
- parazitologia necesită spațiu de lucru separat, cu o suprafață de minimum 8 m2;
- toxicologia nu necesită spațiu de lucru separat în cazul în care există compartiment de biochimie; în situația în care acest compartiment este de sine stătător, spațiul cu această destinație va avea o suprafață de minimum 12 m2;
- genetica necesită spațiu de lucru separat, reprezentat de două încăperi cu o suprafață minimă de 12 m2/încăpere;
b) spațiul destinat sterilizării trebuie să conțină minimum o autoclavă și să aibă o suprafață care să permită circulația materialului. Se recomandă utilizarea a două autoclave, una destinată materialelor infecte și alta destinată produselor sterile, dar când nu există această posibilitate se vor respecta următoarele condiții:
- efectuarea sterilizării cu aceeași autoclavă, în cicluri alternative, fără a se amesteca materialele infecte cu cele destinate a fi sterile;
- afișarea și însușirea de către personal a etapelor și procedurilor de sterilizare;
- utilizarea lămpilor cu raze ultraviolete pentru sterilizarea între activități;
- stabilirea unui program de lucru adaptat activităților desfășurate;
c) spații anexe:
- spațiu pentru depozitarea materialelor sanitare;
- vestiar și sală pentru personal;
- două grupuri sanitare, unul destinat personalului din cadrul laboratorului de analize medicale și altul destinat pacienților, iar pentru cazurile în care nu este posibilă existența a două grupuri sanitare, laboratorul de analize medicale este dotat cu un grup sanitar cu două compartimente: unul destinat personalului din laborator și altul destinat pacienților;
d) pentru laboratoarele clinice în care se desfășoară diagnosticul bacteriologic al tuberculozei și al micobacteriozelor se vor asigura spații separate de spațiile cu destinație de microbiologie, cu respectarea acelorași prevederi. În cazul laboratoarelor din ambulatoriu mai sunt necesare:
e) sală de așteptare cu o suprafață de minimum 8 m2, cu respectarea normelor de suprafață de 1 m2/persoană (adult) și de minimum 1,5 m2/persoană (copil și însoțitor);
f) spațiu de recoltare subcompartimentat în spații cu destinația de recoltare de sânge și produse patologice pentru microbiologie, cu o suprafață totală de minimum 12 m2.

Art. 16. - (1) Laboratorul de anatomopatologie trebuie să dispună de intrare separată, cu acces direct, având în structura sa unul sau mai multe compartimente, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (2).

(2) Compartimentul de citologie va fi prevăzut cu minimum o încăpere, cu o suprafață minimă de 13 m2, și spațiul destinat depozitării probelor.

(3) Compartimentul de histopatologie va fi prevăzut cu:

- două încăperi destinate prelucrării probelor, cu o suprafață minimă de 20 m2/încăpere, ventilate cu filtre speciale, în mod corespunzător;
- o încăpere destinată examinării, cu o suprafață minimă de 12 m2;
- spațiu destinat depozitării pieselor.

(4) Laboratorul de anatomopatologie care are în structură numai compartiment de citologie și/sau histopatologie va îndeplini și condițiile prevăzute la art. 15 lit. a) și e), separat sau cumulativ în funcție de situația în care acesta funcționează independent sau nu.

(5) Laboratorul de anatomie patologică care are în structura sa compartiment de prosectură trebuie să dispună de intrare separată, cu acces direct, cu următoarea compartimentare obligatorie:

- acces separat pentru personal;
- acces separat pentru cadavre;
- sală de așteptare pentru aparținători;
- sală de autopsie cu o suprafață de minimum 18 m2;
- sală de pregătire a cadavrelor, cu o suprafață de minimum 14 m2;
- sală dotată cu agregat frigorific;
- boxă pentru cadavre;
- spații anexe:
- spațiu pentru depozitarea materialelor;
- filtru pentru personal, vestiar și sală pentru personal;
- grup sanitar prevăzut cu dușuri pentru personal;
- grup sanitar pentru alte persoane decât personalul.

Art. 17. - (1) Laboratoarele de analize medicale din ambulatoriu care au în structură compartiment de microbiologie și care funcționează în imobile ce cuprind și spații cu destinația de locuință trebuie să beneficieze de intrare separată de cea a locatarilor.

(2) Laboratoarele de analize medicale care au în structură compartiment de microbiologie trebuie să aibă în dotare, în mod obligatoriu, hotă de lucru cu flux laminar vertical.

(3) În cazul în care în cadrul laboratorului clinic funcționează compartiment pentru diagnosticul bacteriologic al tuberculozei sau al micobacteriozelor, acesta trebuie să aibă în dotare hotă cu flux laminar și protecție suplimentară.

(4) Laboratoarele anatomopatologice care au în structură compartiment de histopatologie și/sau prosectură trebuie prevăzute cu hote specializate în lucrul cu substanțe toxice.

Art. 18. - (1) Spațiul și mobilierul laboratorului de analize medicale trebuie astfel concepute încât să nu permită contaminarea mediului și a personalului.

(2) Podelele, pereții, tavanele și suprafețele de lucru trebuie să aibă suprafață netedă, lavabilă, neabsorbantă, rezistentă la acțiunea agenților dezinfectanți, ușor de curățat și de dezinfectat.

(3) Unghiurile dintre pereți și podea trebuie să fie concave (rotunjite).

(4) Articolele și echipamentele specifice activității de laborator trebuie depozitate în dulapuri suspendate, fără a se folosi lemn neșlefuit și negeluit, astfel încât să permită curățarea cu ușurință.

Art. 19. - (1) Spațiul laboratorului de analize medicale trebuie să fie aerisit corespunzător, natural, artificial sau prin folosirea instalației de aer condiționat, cu respectarea condițiilor pentru reducerea riscului de contaminare.

(2) În timpul lucrului ușile și ferestrele rămân în permanență închise.

(3) Spațiul laboratorului de analize medicale cu compartiment de microbiologie sau genetică este obligatoriu să fie ventilat artificial.

Art. 20. - Igiena în cadrul laboratorului de analize medicale face obiectul programului de igienizare întocmit, coordonat și controlat de către coordonatorul medical.

SECȚIUNEA a 5-a
Dotarea necesară funcționării laboratorului de analize medicale

Art. 21. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de o dotare minimă obligatorie pentru a-și putea desfășura activitatea în bune condiții.

(2) Dotarea laboratorului de analize medicale se realizează pe compartimente de activitate.

(3) Dotarea minimă obligatorie necesară autorizării funcționării laboratorului de analize medicale, indiferent de compartimentele care intră în alcătuirea acestuia, este prevăzută în anexele nr. 3 și 4 la ordin.

Art. 22. - (1) Aparatura și reactivii utilizați în cadrul laboratorului de analize medicale trebuie să fie omologați și înregistrați ca dispozitive medicale conform legislației în vigoare.

(2) Aparatura laboratorului de analize medicale trebuie să fie verificată de Biroul Român de Metrologie Legală.

(3) Obligația prezentării spre verificare a aparaturii laboratorului de analize medicale revine furnizorului acesteia.

(4) Laboratorul de analize medicale trebuie să încheie contract de service pentru întreținerea și repararea aparaturii medicale, iar furnizorul acestor servicii este obligat să procedeze la verificarea periodică a acesteia, verificările efectuându-se după un plan prestabilit, care se consemnează în fișele echipamentelor respective, conform legislației în vigoare.

SECȚIUNEA a 6-a
Îndepărtarea reziduurilor rezultate din activitatea laboratorului de analize medicale

Art. 23. - Laboratorul de analize medicale trebuie să fie racordat la rețeaua de canalizare a orașului sau să dețină instalații proprii de colectare, tratare și evacuare a apelor uzate, fără a se produce poluarea solului, apei și aerului, conform legislației mediului în vigoare.

Art. 24. - Depozitarea, evacuarea și neutralizarea deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității medicale în laboratorul de analize medicale se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 25. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să aibă în dotare:

a) recipiente corespunzătoare, cu capac, pentru depozitarea deșeurilor contaminate, în vederea sterilizării și apoi, după caz, a incinerării;
b) recipiente cu capac, din materiale care să permită spălarea și decontaminarea lor, în vederea colectării, depozitării intermediare și transportării deșeurilor menajere;
c) recipiente acoperite, rezistente, pentru depozitarea exterioară a deșeurilor menajere până la evacuare.

(2) Laboratorul de analize medicale trebuie să încheie cu societăți specializate un contract de colectare și neutralizare a deșeurilor sau să aibă în dotare un sistem propriu de neutralizare a deșeurilor, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 26. - Organizarea colectării și evidenței gestiunii deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității medicale se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 7-a
Asigurarea calității. Controlul intern și extern de calitate al laboratorului de analize medicale

Art. 27. - (1) Managementul calității se realizează prin implementarea sistemului de asigurare a calității, care reprezintă un ansamblu de funcțiuni prestabilite și sistematice necesare pentru a demonstra faptul că serviciile oferite (analize medicale) satisfac exigențele referitoare la calitate.

(2) Asigurarea calității trebuie să demonstreze că se realizează managementul calității și trebuie să verifice prin audit (acțiune prestabilită și sistematică) că sistemul corespunde cu cerințele asigurării calității și că activitățile se desfășoară așa cum a fost stabilit.

(3) Implementarea sistemului de asigurare a calității se realizează în conformitate cu standardele europene în domeniul acreditării laboratoarelor de analize medicale.

Art. 28. - Executarea controlului intern de calitate este responsabilitatea coordonatorului medical și se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu obligația corelativă a reprezentantului legal al laboratorului de analize medicale de a asigura baza materială necesară îndeplinirii acestuia.

Art. 29. - (1) Controlul extern de calitate se efectuează la solicitarea coordonatorului medical, care se adresează unor instituții interne sau internaționale furnizoare de servicii de evaluare externă de calitate.

(2) Instituțiile care activează pe teritoriul României și care furnizează servicii de evaluare externă de calitate trebuie să fie autorizate de Ministerul Sănătății pentru acest domeniu de activitate.

Art. 30. - Rezultatele controlului de calitate se consemnează în registrul special de control al calității al laboratorului de analize medicale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 8-a
Măsuri de pază și protecție a laboratorului de analize medicale

Art. 31. - (1) Securizarea laboratorului de analize medicale se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(2) Reprezentantul legal al laboratorului de analize medicale este obligat să asigure instituirea măsurilor de pază a laboratorului prin introducerea sistemelor de alarmă împotriva efracției, corespunzătoare importanței și specificului obiectivelor și bunurilor ce trebuie păzite.

Art. 32. - (1) În laboratorul de analize medicale cu compartiment de microbiologie culturile de referință și culturile stoc se păstrează în spații securizate - confecție metalică -, prevăzute cu încuietori ce pot fi accesate numai de persoane autorizate, conform legislației în vigoare.

(2) În laboratorul anatomopatologic substanțele cu regim toxic se păstrează în spații securizate conform legislației în vigoare.

Art. 33. - (1) Accesul în spațiul de lucru al laboratorului de analize medicale este permis doar personalului autorizat care își desfășoară activitatea în cadrul laboratorului, în timpul programului de lucru.

(2) În situații speciale, când se impune sau este necesară prezența unor persoane din afara laboratorului, accesul se efectuează numai cu aprobarea medicului care conduce activitatea de laborator, pe o perioadă determinată și numai în prezența unui angajat al laboratorului.

(3) Este strict interzis accesul unor persoane din afara laboratorului neînsoțite de o persoană din cadrul acestuia.

(4) Accesul pacienților în spațiul destinat recoltării probelor este permis numai în timpul programului de recoltare.

SECȚIUNEA a 9-a
Autorizația de funcționare a laboratorului de analize medicale

Art. 34. - Obținerea autorizației de funcționare a laboratorului de analize medicale reprezintă procedura prealabilă obligatorie care trebuie îndeplinită pentru emiterea autorizației sanitare de funcționare.

Art. 35. - (1) Laboratoarele de analize medicale care dețin autorizații sanitare de funcționare valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt obligate să îndeplinească condițiile prezentului ordin în termen de 3 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) atrage suspendarea autorizației sanitare de funcționare până la îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul ordin.

Art. 36. - Ministerul Sănătății, prin structurile sale specializate, controlează îndeplinirea condițiilor de autorizare de către laboratorul de analize medicale care solicită autorizarea.

Art. 37. - În autorizația sanitară de funcționare trebuie să se menționeze compartimentele, sediul, filialele și punctele de lucru pentru care se eliberează autorizația.


ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând investigațiile paraclinice care pot fi efectuate de laboratoare de analize medicale în sistem ambulatoriu


ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând dotările minimale ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu


ANEXA Nr. 4

LISTA
cuprinzând dotările minimale ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în unități spitalicești


Duminică, 07 august 2022, 18:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.