LEGE nr.41 din 11 martie 2004
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 250/22 mar. 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105 din 24 octombrie 2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.747 din 26 octombrie 2003, cu următoarele completări:

1. La articolul 30 alineatul (1), după litera b) se introduc două litere noi, literele c) și d), cu următorul cuprins:

"c) direcția teritorială constată că dreptul la alocația familială complementară sau la alocația de susținere a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componența familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;
d) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate pentru titularul alocației familiale complementare sau, după caz, al alocației de susținere."

2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c) și d), directorul executiv al direcției teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuiește familia verificarea situației. După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la direcția teritorială."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 11 martie 2004.
Nr. 41.


Miercuri, 25 mai 2022, 12:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.