HOTĂRÂRE nr.377 din 5 iunie 1995
pentru aprobarea Acordului de cooperare economica și tehnica dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994
Textul actului publicat în M.Of. nr. 114 bis/6 iun. 1995

HOTARIRE Nr. 377 din 5 iunie 1995 pentru aprobarea Acordului de cooperare economica si tehnica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 BIS din 6 iunie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:
ARTICOL UNIC.
Se aproba Acordul de cooperare economica si tehnica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994.
PRIM - MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministrul comertului, Petru Crisan Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Teodor Viorel Melescanu Ministrul industriilor, Dumitru Popescu ACORD DE COOPERARE ECONOMICA SI TEHNICA intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt *) *) Traducere Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt, denumite in continuare parti, dorind sa consolideze pe mai departe relatiile economice dintre Romania si Republica Araba Egipt, in scopul dezvoltarii cooperarii economice si tehnice dintre cele doua tari , au convenit urmatoarele:

ART. 1
Partile, in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare in cele doua tari, vor promova dezvoltarea in continuare a cooperarii economice si tehnice dintre Romania si Republica Araba Egipt.
Partile isi exprima interesul ca relatiile lor de cooperare sa vizeze principalele domenii ale vietii economice din tarile lor si sa aiba drept scop, mai ales, urmatoarele:
a) sa contribuie la dezvoltarea economiilor celor doua tari, inclusiv printr -o mai buna aprovizionare cu materii prime, combustibil si energie, masini si echipamente, produse alimentare, bunuri de consum;
b) sa creeze conditii pentru folosirea eficienta a resurselor umane, materiale si a capacitatilor de productie din cele doua tari;
c) sa protejeze si sa imbunatateasca mediul inconjurator;
d) sa incurajeze, sa faciliteze si sa promoveze investitiile reciproce.

ART. 2
Partile vor incuraja persoanele, organizatiile, institutiile si intreprinderile, autorizate de legile si reglementarile in vigoare in cele doua tari, sa efectueze acte de comert (denumite in continuare operatori economici), sa intre in relatii directe si sa realizeze operatiuni de cooperare economica si tehnica.

ART. 3
Partile, in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare in cele doua tari, vor sprijini operatorii lor economici in folosirea celor mai variate forme de cooperare, care vor fi convenite de acestia, printre care:
a) realizarea de prospectiuni, explorari si exploatari pentru anumite zacaminte de minerale utile, in cele doua tari sau in tari terte;
b) realizarea de studii, proiectarea, construirea si punerea in functiune de obiective socioeconomice in cele doua tari, cit si extinderea si modernizarea unor capacitati de productie existente;
c) cooperarea in fabricarea de masini, echipamente si alte produse, subansambluri si piese de schimb in vederea satisfacerii nevoilor interne ale celor doua tari si pentru livrari pe terte piete;
d) fabricarea de produse prin folosirea capacitatilor de productie disponibile din cele doua tari;
e) crearea de societati mixte si alte forme de cooperare care vor fi convenite de agentii economici din cele doua tari;
f) folosirea porturilor si a zonelor libere, precum si a celor mai avantajoase cai de transport intre cele doua tari;
g) transferul de tehnologie, know-how, publicatii, informatii tehnice si documentatii;
h) pregatire de personal si schimb de experienta;
i) cooperare de terte piete in domenii de interes reciproc.
Formele de cooperare mentionate mai sus nu sunt limitate, operatorii economici putind folosi orice alte forme care sunt in interesul reciproc.

ART. 4
Partile vor incuraja extinderea de contacte si schimburi de experienta intre operatorii economici interesati din tarile lor, in domeniile care fac obiectul prezentului acord, in scopul realizarii unei mai bune intelegeri si avantajului reciproc.

ART. 5
In conformitate cu legile si reglementarile in vigoare in cele doua tari, vor lua masuri pentru dezvoltarea si diversificarea domeniilor de cooperare in conditii reciproc avantajoase.
In acest scop, partile isi vor intensifica contactele si vor conveni implementarea de programe specifice care vor constitui subiectul unor intelegeri separate ce se vor incheia intre operatorii economici din cele doua tari.

ART. 6
Conditiile detaliate privind cooperarea economica si tehnica vor fi stabilite pentru fiecare actiune si obiectiv de cooperare in parte, prin contacte si intelegeri care se vor incheia intre operatorii economici din cele doua tari.

ART. 7
Partile contractante vor lua masurile necesare pentru a asigura protectia si folosirea patentelor, marcilor comerciale si de intreprindere, secretelor comerciale si altor drepturi de autor, care sunt proprietatea operatorilor economici din cele doua tari, in conformitate cu legile si reglementarile specifice in vigoare in fiecare tara, precum si cu acordurile si intelegerile internationale la care ele sunt parte.

ART. 8
Partile convin sa infiinteze o comisie mixta de cooperare economica si tehnica.
Comisia mixta se va reuni in sesiuni anuale, alternativ in Romania si in Republica Araba Egipt, sub presedintia ministrului comertului al Romaniei si a ministrului cooperarii internationale al Republicii Arabe Egipt.
Comisia mixta poate include reprezentanti ai institutiilor, organizatiilor, companiilor si altor entitati interesate din cele doua tari.
Comisia mixta va examina stadiul cooperarii economice si tehnice dintre Romania si Republica Araba Egipt.
In vederea promovarii acestei cooperari, comisia mixta va cauta sa identifice actiuni de interes comun in toate domeniile activitatii economice.
Comisia mixta va servi drept mijloc pentru schimbul de informatii si consultari in legatura cu aspectele care intra in sfera sa de competenta, va incuraja si va facilita contacte intre operatorii economici din cele doua tari.
In cadrul comisiei mixte, un subcomitet compus din experti in politici comerciale si financiare se va intruni de doua ori pe an, pentru un schimb de opinii si de experienta in domeniul reformei economice, si va supune constatarile si recomandarile sale ministerelor de resort ale celor doua parti.
Comisia mixta va putea stabili, de asemenea, crearea altor subcomitete pe probleme de interes reciproc.

ART. 9
Prevederile acestui acord nu vor afecta alte intelegeri bilaterale, nici drepturile si obligatiile partilor care izvorasc din acordurile multilaterale la care ele sunt parte.
De asemenea, prevederile acestui acord nu vor limita drepturile fiecarei parti de a adopta si aplica masurile necesare pentru protectia securitatii nationale, sanatatii si vietii oamenilor, animalelor si plantelor, precum si pentru protectia patrimoniului national cu valoare artistica, istorica si arheologica.
Eventualele diferende care ar putea aparea in legatura cu interpretarea si aplicarea acestui acord vor fi solutionate in cadrul comisiei mixte sau prin canale diplomatice, la cererea oricareia dintre parti.

ART. 10
Prezentul acord va fi aprobat, in conformitate cu legislatia in vigoare in fiecare dintre cele doua tari. Fiecare parte va notifica celeilalte parti indeplinirea procedurilor legale pentru intrarea in vigoare a acestui acord.
Data intrarii in vigoare se considera data ultimei notificari.
Acordul poate fi modificat prin consimtamintul scris al celor doua parti.
Modificarile vor intra in vigoare in conformitate cu prevederile de mai sus.
La data intrarii in vigoare a prezentului acord, Acordul de cooperare economica si tehnica pe termen lung, semnat la Cairo la 2 martie 1978, si Acordul pe termen lung privind dezvoltarea cooperarii economice, tehnice si stiintifice si a schimburilor comerciale dintre R.S.Romania si Republica Araba Egipt, pina in anul 2000, semnat la Cairo la 25 noiembrie 1987, isi inceteaza valabilitatea.
Incetarea valabilitatii acordurilor mentionate mai sus nu va afecta contractele incheiate in timpul valabilitatii lor, care pot fi derulate pina la executarea lor integrala.
Acest acord va ramine in vigoare pentru o perioada de 5 ani si va putea fi reinnoit pentru perioade succesive de cite un an, daca fiecare parte nu a notificat, in scris, intentia de denuntare cu 3 luni inainte de expirarea valabilitatii sale.
Incetarea valabilitatii prezentului acord nu va afecta contractele incheiate in timpul valabilitatii sale, care pot fi derulate pina la executarea lor integrala.
Incheiat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994, in doua exemplare originale, in limba engleza, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru Guvernul Romaniei, Pentru Guvernul Republicii Arabe Egipt, Cristian Ionescu, Yousef Boutros Ghali, ministrul comertului ministrul cooperarii internationale --------------------


Marți, 19 octombrie 2021, 12:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.