HOTĂRÂRE nr.1.461 din 9 septembrie 2004
privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 852/17 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 25 alin. (3) lit. n) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Președintele Agenției Naționale
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație,
Eugen Ovidiu Chirovici

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Alin Teodorescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.461.


ANEXĂ

PROGRAMUL
pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit

1. Obiectivul Programului

Obiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit, denumit în continuare Program, îl constituie creșterea competitivității și capitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii prin alocarea de fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit, realizându-se astfel o mai bună consolidare a capitalului autohton în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană și a competiției la care vor fi supuse aceste societăți pe piața unică.

2. Bugetul Programului

Suma alocată Programului se stabilește anual prin legea bugetului de stat.

3. Implementarea Programului

Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, denumită în continuare ANIMMC, este administratorul Programului.

4. Beneficiari eligibili

4.1. Pot beneficia de prevederile Programului agenții economici care:

a) sunt organizați în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și își desfășoară activitatea în România;
b) sunt organizați în baza Drecretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, cu modificările și completările ulterioare.

4.2. Agenții economici menționați la pct. 4.1 pot beneficia de prevederile Programului, dacă îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capital social integral privat;
b) îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a fi întreprinderi mici și mijlocii;
c) și-au îndeplinit la termen obligațiile exigibile de plată a contribuțiilor, impozitelor și taxelor către bugetul de stat, prevăzute de legislația în vigoare;
d) nu sunt în stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au activitățile comerciale suspendate sau nu se află într-o situație similară cu cele menționate mai sus, reglementată de lege;
e) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situațiile prevăzute la lit. d);
f) au încheiat anul fiscal anterior anului în curs cu bilanț pozitiv și au reinvestit în tot sau în parte profitul;
g) nu au aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Codul fiscal.

5. Tipurile de ajutor financiar

5.1. Prin Program beneficiarii eligibili primesc fonduri în limita impozitului aferent profitului reinvestit.

5.2. Profitul brut reinvestit reprezintă sumele utilizate pentru efectuarea de investiții în active corporale (echipamente tehnologice, respectiv mașini, unelte și instalații, precum și pentru computerele și echipamentele periferice ale acestora) și necorporale (brevete, drepturi de autor, licențe, mărci de comerț sau de fabrică și alte valori similare, precum și achiziționarea sau producerea programelor informatice) prevăzute la art. 24 alin. (6) lit. b) și alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aferente obiectului de activitate, exclusiv cele care au alte surse de finanțare decât profitul brut, cum sunt: credite, împrumuturi nerambursabile sau civile.

5.3. Pentru investițiile în active corporale și necorporale, altele decât cele prevăzute la pct. 5.2, întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de prevederile art. 24 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările ulterioare.

5.4. Suma maximă asupra căreia se calculează valoarea fondului de stimulare este cea plătită cu titlu de impozit pe profitul reinvestit, începând cu trimestrul IV al anului 2004.

5.5. Pentru anul 2005, fondurile vor fi alocate în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit în activele menționate la pct. 5.2, achitate după data de 1 octombrie 2004 și puse în funcțiune până la sfârșitul anului respectiv.

6. Modalitatea de derulare a Programului

6.1. (1) Beneficiarul potențial va înainta cererea pentru alocarea de fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit la sediul ANIMMC - Unitatea de implementare a Programului, însoțită de următoarele documente justificative:

a) copie certificată de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal;
b) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul societatea, în care să menționeze acționarii/asociații, reprezentanții legali ai societății, precum și toate domeniile de activitate principale și secundare ale societății solicitante;
c) declarația pe propria răspundere privind numărul mediu anual al salariaților;
d) copie de pe bilanțul contabil din anul precedent, vizat și înregistrat de organele competente, semnată, pentru conformitate cu originalul, de către reprezentantul legal al societății;
e) declarația pe propria răspundere, din care rezultă că nu are datorii exigibile de plată a contribuțiilor, impozitelor și taxelor către bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale, prevăzute de legislația în vigoare;
f) documente care atestă valoarea investiției (contracte, facturi fiscale, extrase de cont, ordine de plată, chitanțe fiscale și alte documente fiscale care pot dovedi efectuarea de plăți);
g) declarația pe propria răspundere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul Program.

(2) Modelul cererii pentru alocarea de fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit și procedura de implementare a Programului se vor stabili prin ordin al președintelui ANIMMC.

6.2. Evaluarea cererilor pentru alocarea de fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit va fi efectuată de către Unitatea de implementare a Programului, numită prin ordin al președintelui ANIMMC.

6.3. Decizia cu privire la acordarea fondurilor în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit este de competența Unității de implementare a Programului.

6.4. Acordarea fondurilor în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit se face în baza documentelor justificative prezentate de către beneficiar.

7. Confidențialitate

Documentele justiticative depuse de către solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii Unității de implementare a Programului având obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acestea către terțe persoane.

8. Soluționarea contestațiilor

Contestațiile formulate împotriva deciziilor Unității de implementare a Programului sau sesizările privind activitatea acesteia vor fi prezentate Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și vor fi soluționate în baza avizului acestuia.

9. Prevederi finale

ANIMMC, prin Unitatea de implementare a Programului, va prezenta lunar Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii un raport de activitate privind derularea Programului.


ANEXĂ
la Program


Miercuri, 17 august 2022, 01:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.