DECIZIE nr.465 din 21 septembrie 2004
pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003, astfel cum a fost modificată și completată prin Decizia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 440/2004
Textul actului publicat în M.Of. nr. 870/23 sep. 2004

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere: președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.516/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.321 din 13 mai 2003, astfel cum a fost modificată și completată prin Decizia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 440/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.858 din 20 septembrie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 conținând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, fără contribuție personală, se completează potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

2. Anexa nr. 2 conținând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescripție medicală, cu contribuție personală (cu preț de referință), se completează potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Președinții - directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, precum și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a pune în aplicare și de a respecta prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Cristian Celea,
secretar de stat

București, 21 septembrie 2004.
Nr. 465.


ANEXA 1


ANEXA 2


Marți, 24 mai 2022, 19:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.