HOTĂRÂRE nr.1.439 din 2 septembrie 2004
privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal
Textul actului publicat în M.Of. nr. 872/24 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 84 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu

Ministru de stat,
ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță

Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Secretarul de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție,
Vali Sonia Botezatu

București, 2 septembrie 2004.
Nr. 1.439.


ANEXĂ

SERVICIILE SPECIALIZATE
destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal

Art. 1. - Serviciile specializate destinate protecției copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal sunt asigurate de către Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, precum și de către organismele private acreditate.

Art. 2. - (1) Serviciile specializate destinate protecției copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal sunt cele prevăzute la art. 107 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

(2) Atribuțiile serviciilor prevăzute la alin. (1) sunt cele reglementate, pentru fiecare tip de serviciu, de Hotărârea Guvernului nr.1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi.

Art. 3. - Beneficiarii acestor servicii pot fi:

a) copiii care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal;
b) familia naturală, extinsă ori substitutivă, după caz, a copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal;
c) alt reprezentant legal al copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal;
d) comunitatea locală din care fac parte copiii prevăzuți la lit. a).

Art. 4. - (1) Activitățile desfășurate în cadrul serviciilor specializate destinate protecției copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal au drept obiective:

a) prevenirea și combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;
b) educarea copiilor în spiritul respectului față de lege și față de valorile morale, în spiritul toleranței, demnității și solidarității;
c) încurajarea și sprijinirea copiilor în evoluția spre o viață responsabilă și corectă;
d) responsabilizarea și conștientizarea copiilor față de factorii ce le-ar putea periclita dezvoltarea fizică și morală;
e) reintegrarea școlară, familială ori socială a copilului.

(2) Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (1) serviciile asigurate pot viza, între altele, organizarea de ședințe periodice de consiliere psihocomportamentală sau psihoterapie individuală ori derularea de programe de consiliere individuală și de grup cu beneficiarii.

Art. 5. - Serviciile de tip rezidențial specializate, destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal, se organizează ca centre de orientare, supraveghere și sprijinire a reintegrării sociale a copilului.

Art. 6. - Serviciile de zi specializate, destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal, se organizează ca centre de zi pentru orientarea, supravegherea și sprijinirea reintegrării sociale a copilului.

Art. 7. - Serviciile de tip familial au obligația organizării unui modul de pregătire specifică pentru persoanele sau familiile care asigură, în condițiile legii, protecția specială a copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal.

Art. 8. - (1) Pentru asigurarea respectării dreptului copilului la învățământul general obligatoriu Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, în colaborare cu inspectoratele școlare, urmărește ca înscrierea copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal să se realizeze în unitățile școlare în a căror rază teritorială se execută măsurile de protecție specială destinate acestor copii.

(2) Personalul centrului rezidențial de orientare, supraveghere și sprijinire a reintegrării sociale asigură însoțirea copiilor la școală și preluarea acestora la sfârșitul orelor de curs.

Art. 9. - Serviciile prevăzute de prezenta hotărâre sunt conduse de către persoane cu studii superioare socioumane și cu vechime în specialitate de cel puțin 2 ani, care au responsabilitatea de a îndruma și controla activitatea personalului de specialitate și a voluntarilor din cadrul acestora.

Art. 10. - Categoriile de personal care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor prevăzute de prezenta hotărâre sunt: referenți de specialitate, psiholog, psihopedagog, asistent social, kinetoterapeut, jurist, medic pediatru, asistent medical, personal administrativ.

Art. 11. - (1) În cadrul serviciilor specializate prevăzute de prezenta hotărâre se pot desfășura, în interesul copiilor, activități de voluntariat.

(2) Persoanele care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă acordul organelor de conducere ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau ale organismului privat acreditat să prezinte cazierul judiciar și să încheie un contract cuprinzând drepturile și obligațiile concrete ce le revin pe perioada în care desfășoară activități de voluntariat, în condițiile Legii voluntariatului nr. 195/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. - Personalul, precum și voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor sunt obligați să respecte caracterul confidențial al datelor personale ale copilului și familiei sale.

Art. 13. - (1) Poliția, parchetul, precum și serviciile de reintegrare socială, supraveghere și protecția victimelor au obligația de a acorda sprijinul necesar, potrivit competențelor ce le revin, serviciilor specializate destinate protecției copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestor servicii.

(2) În activitatea de cercetare a faptei penale organele abilitate de lege în acest sens colaborează cu specialiștii desemnați ai serviciilor specializate din cadrul Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal.

Art. 14. - Modalitatea de organizare și funcționare a serviciilor prevăzute la art. 5-7 se stabilește prin standarde care se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


Joi, 19 mai 2022, 08:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.