HOTĂRÂRE nr.1.442 din 2 septembrie 2004
privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne
Textul actului publicat în M.Of. nr. 873/24 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 69 alin. (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) În sensul prezentei hotărâri, prin organisme private se înțelege asociațiile, fundațiile, federațiile, precum și filialele acestora, acreditate în condițiile legii.

(2) Organismele private acreditate pot înființa servicii de adopție internă doar pe baza obținerii, în condițiile legii, a licenței eliberate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului.

(3) Organismele private pot desfășura în domeniul adopției interne numai activitățile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Organismele private române care au obținut licență pentru serviciile de adopție desfășoară activități în cadrul procedurilor de adopție internă în baza încheierii unei convenții de parteneriat cu Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, denumită în continuare D.G.A.S.P.C., în a cărei rază administrativteritorial ă desfășoară respectivele activități.

(2) Convenția de parteneriat prevăzută la alin. (1) se încheie în baza prezentării licenței și a ofertei de servicii a organismului privat și reglementează cel puțin următoarele aspecte:

a) drepturile și obligațiile părților;
b) condițiile și modul de selectare a beneficiarilor;
c) modul de colaborare;
d) persoanele de contact.

Art. 3. - Beneficiarii serviciilor și ai activităților derulate în cadrul procedurilor de adopție internă de către organismele private care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 sunt:

a) copilul al cărui plan individualizat de protecție are ca finalitate adopția internă;
b) familia potențial adoptatoare;
c) părinții firești;
d) comunitatea.

Art. 4. - Serviciile și activitățile desfășurate de către organismele private, adresate copiilor al căror plan individualizat de protecție are ca finalitate adopția internă, sunt:

a) întocmirea unor materiale de informare adresate copiilor cu privire la procedurile, demersurile și efectele adopției;
b) informarea și consilierea copilului cu privire la modificarea obiectivelor planului individualizat de protecție și includerea adopției interne ca finalitate a acestuia, precum și referitor la procesul de adopție, la implicațiile și consecințele adopției, etapele, la procedurile și activitățile specifice;
c) informarea și consilierea copilului cu privire la modul și consecințele exprimării consimțământului ori la adopție sau, după caz, cu privire la motivul pentru care opinia sa nu a fost luată în considerare;
d) sprijinirea, informarea și consilierea copilului în vederea exprimării opiniei și dorințelor sale pe parcursul procedurilor de adopție;
e) consilierea și asistența de specialitate în situația copilului pentru care nu s-a putut identifica o familie adoptatoare potrivită sau în cazul în care acomodarea cu o familie potențial adoptatoare a eșuat;
f) întocmirea de rapoarte și note cu privire la activitățile de informare și consiliere a copiilor adoptabili;
g) realizarea sau, după caz, participarea la evaluarea compatibilității dintre copil și familia potențial adoptatoare, întreprinderea demersurilor necesare acomodării copilului cu familia potențial adoptatoare și întocmirea unor rapoarte în acest sens, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C.;
h) supravegherea și evaluarea modului și capacității de adaptare fizică și psihică a copilului încredințat în vederea adopției la noul mediu familial, precum și întocmirea și prezentarea D.G.A.S.P.C. competente a unor rapoarte bilunare cu privire la adaptarea copilului la noul mediu familial, modul de integrare și orice alte elemente relevante în aprecierea evoluției ulterioare a copilului încredințat în vederea adopției în familia potențial adoptatoare;
i) constatarea și sesizarea D.G.A.S.P.C. cu privire la neadaptarea copilului încredințat în vederea adopției cu persoana sau familia adoptatoare, precum și cu privire la orice alte motive de natură să împiedice finalizarea procedurii de adopție;
j) consilierea și asistarea adoptatului în obținerea informațiilor cu privire la identitatea părinților săi firești, în condițiile legii;
k) asigurarea, în perioada postadopție, de asistență și sprijin de specialitate, adaptate nevoilor copilului, inclusiv în situația desfacerii sau constatării nulității adopției;
l) informarea, consilierea și asistența de specialitate a copilului pentru care a încetat de drept deschiderea procedurii adopției interne.

Art. 5. - Activitățile și serviciile desfășurate de către organismele private acreditate și licențiate în condițiile legii, destinate familiilor/persoanelor potențial adoptatoare, sunt:

a) informarea familiilor/persoanelor care își exprimă intenția de a adopta cu privire la documentația necesară, la demersurile și la durata procedurilor adopției interne;
b) asigurarea asistenței de specialitate, consilierea și pregătirea persoanelor/familiilor potențial adoptatoare, pe parcursul întregii proceduri de adopție, cu privire la implicațiile și transformările în plan personal, social și profesional generate de procesul adopției, în vederea asumării în cunoștință de cauză și în mod corespunzător a rolului de părinte;
c) evaluarea garanțiilor morale și a condițiilor materiale ale persoanei sau familiei care dorește atestarea în vederea adopției și întocmirea și prezentarea de rapoarte în acest sens către D.G.A.S.P.C.;
d) realizarea sau colaborarea la procesul de acomodare a copilului cu persoana/familia potențial adoptatoare, atestată în condițiile legii, și realizarea de rapoarte cu privire la modul de derulare a acestuia, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C.;
e) realizarea sau, după caz, asigurarea asistenței de specialitate pentru informarea persoanei/familiei potențial adoptatoare cu privire la nevoile și caracteristicile copilului, pe toată perioada derulării procedurilor de adopție;
f) supravegherea timp de minimum 2 ani a evoluției copilului în cadrul familiei adoptive, întocmirea de rapoarte trimestriale în acest sens și sesizarea D.G.A.S.P.C. în situația în care se constată încălcări ale drepturilor copilului;
g) consilierea și asistarea adoptatorilor în vederea obținerii, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la identitatea părinților firești ai adoptatului;
h) asigurarea de sprijin și asistență de specialitate adoptatorilor în perioada postadopție, adaptate nevoilor acestora, inclusiv în situația desfacerii sau constatării nulității adopției.

Art. 6. - (1) Activitățile desfășurate de către organismele private, destinate familiei biologice a copilului al cărui plan individualizat de protecție are ca finalitate adopția internă, sunt:

a) informarea părinților firești și a familiei extinse cu privire la modificarea planului individualizat de protecție și includerea adopției interne ca finalitate a acestuia;
b) informarea părinților firești sau, după caz, a familiei extinse cu privire la procedurile și efectele adopției și întocmirea unor rapoarte sau note care atestă realizarea acestor activități;
c) informarea și consilierea părinților firești cu privire la condițiile de exprimare a consimțământului la adopția copilului, modul de realizare, efectele produse și termenul de revocare, întocmind rapoarte cu privire la aceste demersuri;
d) realizarea, dacă este cazul, a unor rapoarte în care se notifică atitudinea, comportamentul sau eventualele fapte ale părintelui de natură a proba refuzul abuziv al acestuia de a-și exprima consimțământul la adopția copilului;
e) informarea părintelui sau a familiei biologice cu privire la încheierea adopției;
f) asigurarea de asistență de specialitate în situația constatării nulității adopției.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) sunt destinate, după caz, și tutorelui copilului.

Art. 7. - (1) Organismele private ale căror servicii de adopție au fost licențiate în condițiile legii pot organiza și desfășura activități de informare a comunității cu privire la condițiile, procedurile și efectele adopției interne, în vederea promovării acesteia, conștientizării problematicii și nevoilor beneficiarilor și recrutării unor familii potențial adoptatoare.

(2) Organismele private pot organiza acțiuni de formare, informare și promovare a adopției interne, destinate profesioniștilor sau, după caz, liderilor comunitari.

(3) În scopul realizării activităților și acțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi organizate sesiuni, întâlniri, conferințe, comunicări, campanii de mediatizare, editare de publicații, precum și orice alte activități de promovare a adopției interne.

Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță

Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Secretarul de stat al Autorității Naționale
pentru Protecția Copilului și Adopție,
Vali Sonia Botezatu

București, 2 septembrie 2004.
Nr. 1.442.


Joi, 30 iunie 2022, 04:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.