HOTĂRÂRE nr.500 din 5 august 1994
privind reevaluarea imobilizarilor corporale și modificarea capitalului social
Textul actului publicat în M.Of. nr. 208/10 aug. 1994

HOTARIREA Nr. 500 din 5 august 1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 10 august 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Societatile comerciale cu capital integral sau partial de stat, precum si regiile autonome vor proceda, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotariri, la reevaluarea imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul lor la data de 31.12.1993, pe baza coeficientilor determinati in functie de indicii de preturi la 30.06.1994 si de gradul de utilizare medie a capacitatilor de productie industriala in anul 1993.
Societatile comerciale cu capital partial de stat supuse prevederilor prezentei hotariri sint societatile comerciale in care statul detine capital social, indiferent de productie.
Nu sint supuse reevaluarii imobilizarile corporale care au iesit din patrimoniul agentilor economici prevazuti la alin. 1 si 2, dupa data de 1 ianuarie 1994, precum si cele intrate dupa data de 1 aprilie 1994.
Pentru animalele de natura mijloacelor fixe, terenurile agricole, plantatiile de vii si pomi si alte categorii de mijloace fixe specifice unitatilor agricole, coeficientii de actualizare, precum si metodologia de reevaluare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor si Fondul Proprietatii de Stat in termen de 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotariri.

ART. 2
La incheierea actiunii de reevaluare, agentii economici prevazuti la art. 1 vor determina si vor inregistra distinct in capitalul social, precum si in conturile corespunzatoare de imobilizari corporale diferentele rezultate, dupa aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor, potrivit normelor eleborate in acest scop de Ministerul Finantelor, care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Pe baza rezultatelor reevaluarii, societatile comerciale vor stabili patrimoniul net la data de 31 decembrie 1993, corectat cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale intrate in patrimoniu in trimestrul I/1994.
Societatile comerciale mixte prevazute la art. 1 alin. 2 vor comunica detinatorilor de participatii diferentele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale.

ART. 3
Amortizarea aferanta imobilizarilor corporale supuse reevaluarii se calculeaza la valoarea de intrare inregistrata la 31 decembrie 1993, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Agentii economici prevazuti la art. 1, precum si societatile comerciale cu capital privat care reevalueaza imobilizarile corporale potrivit prevederilor prezentei hotariri urmeaza sa amortizeze diferentele rezultate din reevaluare incepind cu 1.01.1995, potrivit reglementarilor fiscale in vigoare la acea data.

ART. 4
Societatile comerciale prevazute la art. 1 inregistreaza la Registrul comertului diferentele de capital social rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale, dupa aprobarea acestora in adunarile generale ale actionarilor.

ART. 5
Terenurile aflate in evidenta agentilor economici, cu exceptia terenurilor agricole, vor fi reevaluate pe baza coeficientilor determinati in functie de indicii de pret la 30.06.1994, stabiliti in corelatie cu evolutia cursului de schimb valutar al leului, potrivit normelor la prezenta hotarire.

ART. 6
In perioada 1-5 septembrie 1994 vor avea loc adunarile generale ale actionarilor, la societatile comerciale prevazute la art. 1, in vederea analizei si aprobarii majorarii capitalului social ca urmare a reevaluarii imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederile prezentei hotariri, precum si a aprobarii numarului de actiuni, in conditiile unei valori nominale de 25.000 lei/actiune.
Propunerile de majorare a capitalului social impreuna cu raportul comisiei de cenzori vor fi supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor.

ART. 7
Rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale vor fi cuprinse in raportarile contabile intocmite la 30 septembrie 1994. Agentii economici prevazuti la art. 1 au obligatia sa intocmeasca si se depuna la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pina la cel mai tirziu la 9 septembrie 1994 "Situatia determinarii capitalului social si a patrimoniului net la 31 decembrie 1993, corectate cu diferentele din reevaluare", anexa nr. 6 la Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social.

ART. 8
Constituie contraventie la disciplina financiara si se sanctioneaza contraventional cu amenda intre 600.000 si 1.000.000 lei nedepunerea la organele in drept, in termenul stabilit, a situatiei prevazute la articolul precedent, precum si raportarea unor date eronate.
Amenzile contraventionale se aplica de personalul de specialitate al Ministerului Finantelor si se suporta de catre persoanele vinovate.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
-------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu p. Presedintele Fondului Proprietatii de Stat, Constantin Dumitru NORME privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social Prin operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul agentilor economici se realizeaza actualizarea capitalului social din bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1993.
La incheierea actiunii de reevaluare a imobilizarilor corporale pe baza prezentelor norme, agentii economici urmeaza sa determine si sa inregistreze in contabilitate diferentele din reevaluare, atit cele aferente celor cuprinse in capitalul social, cit si cele inregistrate la alte fonduri.

I. Sfera de cuprindere a actiunii de reevaluare
1. Sint supuse actiunii de reevaluare imobilizarile corporale (terenurile, amenajarile de terenuri si mijloacele fixe) aflate in patrimoniul agentilor economici, evidentiate in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1993, precum si cele intrate in patrimoniu in trimestrul I/1994, astfel:
a) mijloacele fixe evidentiate in contul 212 "Mijloace fixe";
b) mijloacele fixe concesionate, inchiriate, date in locatie de gestiune, precum si cele care reprezinta aport de capital la societatile comerciale, care se reevalueaza de catre agentii economici care le au in patrimoniu;
c) mijloacele fixe puse la dispozitie pentru efectuarea operatiunilor in participatie, conform contractelor de asociere, care se reevalueaza de catre agentii economici care le au in evidentiate in patrimoniu;
d) investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, care se reevalueaza de catre agentii economici care le-au efectuat si le-au inregistrat in contabilitate;
e) mijloacele fixe trecute in conservare;
f) mijloacele fixe aflate la sucursalele, filialele si agentiile din strainatate, care se reevalueaza de catre agentii economici din tara, in cazul in care figureaza in patrimoniul acestora;
g) terenurile aflate in administrarea agentilor economici inregistrate in contul 211 "Terenuri";
h) amenajarile de terenuri se supun reevaluarii numai in situatia in care acestea sint evidentiate in contul 2112 "Amenajari de terenuri".

2. Nu sint supuse reevaluarii:
a) mijloacele fixe in functiune a caror valoare de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii la 31.12.1993;
b) mijloacele fixe pentru care s-au intocmit formele legale de scoatere din functiune si care nu au fost demonstrate, demolate, dezmembrate etc.;
c) utilajele si materialele in stoc pentru investitii, precum si investitiile in curs de executie, evidentiate in conturile 301 "Materiale consumabile" si 231 "Imobilizari corporale in curs";
d) investitiile puse in functiune sau partial, pentru care nu s-au intocmit formele legale in inregistrare la mijloace fixe;
e) imobilizarile corporale care au iesit din patrimoniul agentilor economici dupa data de 1 ianuarie 1994, precum si cele intrate dupa data de 1 aprilie 1994;
f) cladirile de locuit construite din fondurile statului, supuse vinzarii catre populatie, precum si locuintele de serviciu construite din fondurile statului sau ale agentilor economici cu capital de stat.
II. Modul de reevaluare Pentru reevaluarea imobilizarilor corporale este necesar sa se stabileasca valoarea ramasa actualizata la 31 decembrie 1993, avindu-se in vedere urmatoarele:
- valoarea de intrare a imobilizarilor corporale la 31 decembrie 1993, din bilantul contabil;
- amortizarea calculata la 31.12.1993, evidentiata in contabilitate;
- coeficientii de actualizare determinati in functie de indicii de preturi la data de 30.06.1994, conform anexei nr. 1 la prezentele norme;
- gradul de utilizare a capacitatilor de productie industriala pe anul 1993, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme (numai la agentii economici cu profil industrial);
- cursul valutar la data de 30.06.1994, conform anexei nr. 3 la prezentele norme.
Valoarea ramasa actualizata, precum si valoarea de intrare actualizata se stabilesc conform anexei nr. 4 la prezentele norme.
Coeficientii de actualizare la 30 iunie 1994 pentru cladiri si constructii speciale, precum si pentru masini, utilaje si instalatii de lucru din anexa nr.
1, col. 1 se aplica la valoarea acestor bunuri evidentiate in contabilitate in preturi la 31 martie 1992.
Pentru mijloacele fixe intrate in perioada 1.04.1992 - 31.03.1994 se aplica coeficientii corespunzatori perioadei in care a avut loc intrarea mijloacelor fixe.
Pentru masini, utilaje, instalatii de lucru si celelalte mijloace fixe, stabilirea valorii se face prin asimilare cu una dintre pozitiile din anexa nr. 1.
III. Inregistrarea in contabilitate a diferentelor rezultate in urma reevaluarii
1. Pentru evidentierea distincta a diferentelor rezultate in urma reevaluarii, in planul de conturi general se introduc urmatoarele conturi:
1017 "Capital social rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale" 1018 "Patrimoniul propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale" 2111.1 "Diferente din reevaluarea terenurilor" 2112.1 "Diferente din reevaluarea amenajarilor de terenuri"
212.10 "Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe"
261.1 "Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale aferente titularilor de participare".
Diferentele din reevaluare ce urmeaza a fi inregistrate in conturile de mai sus vor fi extrase din anexa nr. 4, col. 10.

2. Incepind cu raportarile pe trimestrul III/1994, sumele reprezentind diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale se vor introduce in formularul cod 01 "Rezultate financiare", in subsolul acestuia, dupa rindul 107 (in coloana 2), pe urmatorele rinduri:
rd. 108 "Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe" (cont 212.10) rd. 109 "Diferente din reevaluarea terenurilor" (cont 2111.1) rd. 110 "Diferente din reevaluarea amenajarilor de terenuri" (cont 2112.1) rd. 111 "Capital social rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale" (cont 1017) rd. 112 "Patrimoniu propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale" (cont 1018) rd 113 "Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale aferente titlurilor de participare" (cont 261.1).
Inregistrarea in contabilitate a diferentelor rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale este prevazuta in anexa nr. 5.
IV. Agentii economici cu capital de stat care nu au efectuat reevaluarea mijloacelor fixe in conformitate cu prevederile art. 4 din Hotarirea Guvernului nr. 26/1992 au obligatia sa procedeze in prealabil la reevaluarea acestora conform Normelor Ministerului Finantelor nr. 71906/29.V.1992, astfel incit coeficientii prevazuti in anexa nr. 1 la prezentele norme sa fie aplicati la valorile determinate in preturile in vigoare la 31.03.1992.

V. Agentii economici cu capital privat, precum si unitatile de grup pot aplica in mod corespunzator prevederile prezentelor norme.
De asemenea, prevederile prezentelor norme se aplica si societatilor bancare si de asigurari adaptate corespunzator la specificul acestora, cu avizul Ministerului Finantelor.
VI. Pe baza rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale, societatile comerciale vor stabili capitalul social si patrimoniul net pe baza datelor la 31 decembrie 1993, corectat cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale, conform metodologiei prevazute in anexa nr. 6.
Diferentele rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale, inregistrate in conturi distincte, se mentin in conturile respective pina la aprobarea reglementarilor fiscale privind regimul de amortizare a acestora.
Societatile comerciale vor inregistra la Registrul comertului diferentele de capital social rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale, aprobate de adunarile generale ale actionarilor. De asemenea, vor fi comunicate Fondului Proprietatii de Stat si Fondurilor Proprietatii Private sumele aferente acestora din capitalul social potrivit cotelor prevazute de lege.
Societatile comerciale cu capital de stat, infiintate prin hotaririle Guvernului nr. 29-32/1991, si celelalte societati tip holding comunicata, de asemenea, Fondului Proprietatii de Stat si Fondurilor Proprietatii Private sumele aferente cotelor prevazute de lege, pe baza comunicarilor privind diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale efectuate de unitatile care participa la formarea capitalului social al acestora.
In cazul in care participarea statului la capitalul social al unei societati comerciale nu apartine unui agent economic cu capital de stat, diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale vor fi comunicate direct Fondului Proprietatii de Stat care, potrivit legii, este detinator de drept al acestor participatii.
VII. Capitalul recalculat potrivit prezentelor norme va fi rotunjit la o suma divizibila cu 25.000 lei, reprezentind valoarea nominala a unei actiuni.
Diferentele rezultate se vor reflecta intr-un analitic distinct al contului 118 "Alte fonduri".
ANEXA 1 COEFICIENTI de actualizare a imobilizarilor corporale in cladiri, constructii sociale, masini, utilaje si instalatii in preturile din luna iunie 1994 - pe baza bilantului la 31 decembrie 1993 -------------------------------------------------------------------------------Coeficientii de actualizare in preturile din luna iunie 1994 pentru imobilizari corporale:
------------------------------------------------------------Intrate in perioada -------------------------------------------Grupa Existen- 1992 1993 Trim.I te la 31 ----------------- ---------------------- 1994 martie Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.
1992 II III IV I II III IV -------------------------------------------------------------------------------A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ------------------------------------------------------------------------------ I. Cladiri si constructii speciale 8,400 6,400 4,918 3,876 3,196 2,427 1,981 1,503 1,235 II. Terenuri 8,873*) III. Masini, utilaje si instalatii - - - - - - - - Constructii metalice si parti componente 8,325 7,614 6,670 5,085 4,987 3,215 2,487 1,805 1,138 Structuri si timplarii metalice 10,079 9,599 8,018 5,694 4,893 4,160 2,681 1,508 1,302 Rezervoare, cisterne si conteinere metalice 7,495 7,495 5,101 4,482 4,463 3,248 2,718 1,856 1,192 Generatoare de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire) 12,068 8,127 5,056 4,622 2,219 1,995 1,995 1,629 1,449 Produse metalice obtinute prin deformare plastica 6,654 6,477 4,654 4,270 3,328 2,783 1,995 1,658 1,518 Produse de taiat 5,244 4,802 4,802 3,468 3,321 2,625 1,446 1,434 1,434 Scule de mina 6,183 6,315 5,907 4,198 3,069 2,905 1,813 1,534 1,248 Recipienti, conteinere si alte produse similare din otel 9,500 7,917 6,333 5,352 4,104 3,224 2,694 2,385 1,818 Ambalaje din metale usoare 9,450 7,997 6,251 5,121 4,937 3,112 2,241 1,763 1,227 Motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane si vehicule) 7,725 5,133 4,113 4,389 3,972 2,731 1,792 1,374 1,270 Pompe si compresoare 6,845 6,224 6,224 3,883 3,710 3,057 2,722 2,150 1,513 Lagare, angrenaje si organe mecanice de transmisie 6,966 6,966 6,966 4,841 4,384 3,311 2,264 1,549 1,217 Cuptoare industriale si arzatoare 7,213 7,128 6,967 4,345 4,203 2,828 2,047 1,445 1,162 Echipamente de ridicat si manipulat 4,385 4,385 4,376 3,143 2,964 2,794 2,131 1,465 1,102 Echipamente de ventilare si conditionare a aerului 10,754 8,754 5,936 4,585 3,990 3,908 2,980 2,007 1,243 Alte echipamente de utilizare generala 4,966 4,888 2,847 2,833 2,283 1,711 1,145 1,119 1,033 Tractoare 5,130 5,021 4,867 4,755 4,711 3,184 2,630 1,986 1,000 Alte masini si utilaje agricole si forestiere 6,293 6,135 5,955 3,651 3,651 2,544 1,858 1,692 1,257 Masini-unelte 10,543 10,236 9,567 8,649 7,851 4,950 4,110 2,908 1,183 Utilaje pentru metalurgie 10,880 10,708 7,428 6,103 4,533 4,179 2,928 1,801 1,118 Utilaje pentru mine, cariere si constructi 10,966 10,966 9,365 7,935 4,470 3,569 3,375 1,983 1,720 Utilaje pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului 6,748 5,881 5,480 4,148 3,350 3,107 1,692 1,328 1,138 Utilaje pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei 6,968 6,961 4,341 4,016 3,091 2,227 2,227 2,169 1,284 Utilaje pentru industria hirtiei si cartonului 6,583 6,203 4,190 4,100 2,995 2,210 2,010 1,975 1,248 Utilaje pentru foraj si exploatare sonde 12,200 10,167 8,683 7,615 7,093 4,477 3,792 2,330,1678 Alte masini si utilaje specifice 7,792 7,784 7,784 6,543 5,719 2,664 2,304 1,615 1,432 Masini si aparate electrocasnice 6,590 6,581 6,571 3,951 3,777 2,862 1,883 1,372 1,067 Aparate neelectrice 5,100 5,092 5,083 3,781 3,353 2,603 2,009 1,415 1,146 Masini de birou 8,276 8,154 6,093 5,984 3,966 3,238 1,779 1,156 1,075 Calculatoare si alte echipamente electrice 10,723 9,748 8,906 8,111 6,464 5,793 4,464 4,039 1,026 Motoare, generatoare si transformatoare electrice 6,305 5,617 4,833 3,926 3,019 2,765 1,946 1,467 1,206 Aparate pentru distributie si comanda electrica 5,408 5,398 5,383 3,551 3,150 2,555 2,215 1,508 1,254 Acumulatori, baterii si pile electrice 5,091 5,091 3,377 3,308 3,097 2,595 2,024 1,743 1,200 Emitatoare radio-TV, echipamente si aparate telefonice si telegrafice 10,260 9,748 9,748 7,264 6,140 3,929 3,301 2,718 1,278 Receptoare radio-TV, aparate de inregistare si reproducere audiovideo 6,310 5,074 4,935 3,296 2,519 1,772 1,465 1,296 1,117 Aparatura si instrumente medicale 10,046 8,719 7,750 6,707 5,030 4,935 2,276 1,098 1,098 Aparatura si instrumente de masura si verificare11,373 11,838 11,363 7,441 6,667 5,581 3,701 3,277 1,804 Echipamente de masura, reglare si control pentru procese industriale 5,705 5,246 3,304 3,256 3,049 2,459 1,977 1,472 1,363 Aparatura si instrumente optice si fotografice 13,573 9,049 6,463 5,540 3,421 2,569 1,690 1,575 1,124 Autovehicule 5,938 5,141 4,543 3,919 3,569 2,969 2,156 1,639 1,160 Caroserii, remorci si semiremorci 6,118 6,118 5,997 3,701 2,996 2,372 1,805 1,304 1,000 Nave maritime si fluviale 5,523 5,210 4,602 4,091 3,321 3,266 1,555 1,545 1,371 Mijloace de transport feroviar si material rulant 6,434 6,434 6,156 5,859 5,496 4,847 4,584 4,490 1,234 Aeronave 8,419 6,379 4,125 3,853 2,845 2,421 1,916 1,461 1,041 Scaune (exclusiv cele din metal) 7,399 6,389 5,657 4,230 3,410 2,891 2,317 1,662 1,509 Mobilier pentru birou si magazine (exclusiv din metal) 5,246 4,554 4,177 4,060 3,363 2,725 1,859 1,402 1,155 Mobilier pentru bucatarii 8,897 7,676 6,833 6,052 4,883 3,699 2,652 1,820 1,396 Alte tipuri de mobilier 7,346 6,371 5,382 4,875 3,773 2,707 2,126 1,572 1,146 Mobilier din metal pentru birouri si magazine 12,500 9,976 8,333 7,353 6,185 4,513 4,022 1,761 1,286 Articole sportive 15,088 15,113 15,073 11,816 9,229 5,813 5,666 1,988 1,194 ------------------------------------------------------------------------------------*) Coeficientul se aplica la valoarea determinata potrivit Hotaririi Guvernului nr. 834/1991.
NOTA:
Pentru categoriile de masini si utilaje care nu se gasesc in tabel, se vor lua coeficientii aferenti grupelor cele mai apropiate.
ANEXA 2 FUNDAMENTAREA corectiei influentelor rezultate din aplicarea coeficientilor de actualizare pentru unitatile cu profil industrial
1. Gradul de utilizare a capacitatilor de productie *).....

2. Agentii economici, la care gradul de utilizare a capacitatilor de productie pe anul 1993 se situeaza sub 55%, vor lua in calcul, la determinarea gradului de utilizare a capacitatilor de productie folosit in scopul ajustarii diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale, si alte elemente, cum ar fi: lipsa de comenzi, lipsa de materii prime, materiale si energie, dupa cum urmeaza:
a) capacitatea de productie medie anuala utilizata in anul 1993 (in milioane lei), b) productie medie anuala realizata in anul 1993 (in milioane lei), c) lipsa de comenzi de desfacere (in milioane lei), d) lipsa de materii prime, materiale si energie (in milioane lei), e) productia medie anuala recalculata, tinind seama de lipsa de comenzi si lipsa de materii prime, materiale si energie (b+c+d) (in milioane lei), f) gradul de utilizare a capacitatilor recalculate (in %) e) --- X 100 =....
a) ---------------*) Potrivit raportului statistic F.F.I. "Capacitatilor de productie industriale si utilizarea lor in anul 1993".
ANEXA 3 CURSUL VALUTAR la data de 30.06.1994 Felul valutei Curs in lei ----------------------------------------------1 dolar SUA 1.677,00 1 lira sterlina 2.609,58 1 dolar australian 1.212,72 1 siling austriac 151,31 1 franc belgian 51,62 1 dolar canadian 1.211,92 1 coroana daneza 270,65 1 lira egipteana 495,20 1 franc elvetian 1.265,66 1 marca finlandeza 319,80 1 franc francez 310,18 1 marca germana 1.064,26 1 drahma greceasca 7,04 1 rupie indiana 53,32 1 lira irlandeza 2.576,71 1 lira italiana 1,08 1 yen japonez 16,91 1 coroana norvegiana 244,14 1 gulden olandez 948,66 1 escudo portughez 10,34 1 peseta spaniola 12,93 1 coroana suedeza 220,92 100 lire turcesti 5,35 -----------------------------------------------ANEXA 4 SITUATIA determinarii valorii ramase actualizate a imobilizarilor corporale supuse reevaluarii -------------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -----------------------------------------------------------------------------
1. Imobilizari corporale TOTAL din care:

A. Terenuri *)

B. Amenajari de terenuri

C. Mijloace fixe -------------------------------------------------------------------------------Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil 0 = Nr. crt.
1 = Denumirea imobilizarii corporale 2 = Valoarea de inregistrare in contabilitate **) 3 = Amortizarea calculata 4 = Valoarea ramasa (col. 2-col. 3) 5 = Coeficientul de actualizare in preturi la 30.06.1994 6 = Coeficientul de actualizare pentru imobilizarile corporale din import ***) 7 = Gradul de utilizare a capacitatilor de productie ****) 8 = Valoarea ramasa actualizata (col. 4 x col. 5 sau col. 6 x col. 7) 9 = Valoarea de intrare actualizata la 31.12.1993 (col. 8 + col. 3) 10= Diferente din reevaluare (col. 8 - col. 4) ----------------*) Coeficientul de actualizare folosit pentru evaluarea terenurilor este de 8,873 si se aplica la valoarea determinata potrivit Hotaririi Guvernului nr. 834 /1991.
**) Nu sint incluse imobilizarile corporale iesite din patrimoniu in perioada
01.01-30.06.1994.
***) Se stabileste prin raportarea cursului valutar de schimb la 30 iunie 1994 (anexa nr. 3 la norme) la cursul valutar de schimb la data intocmirii documentelor vamale de import pentru bunurile respective.
****) La nivelul unitatii cu profil de productie industriala.
ANEXA 5 INREGISTRAREA IN CONTABILITATE a diferentelor in urma reevaluarii imobilizarilor corporale si a modificarii capitalului social 2 111,1 = 1 017 - cu diferentele din reevaluarea terenurilor 2 112.1 = 1 017 - cu diferentele din reevaluarea amenajarilor de terenuri
212.10 = 1 017 - cu diferentele din reevaluarea mijloacelor fixe 2 111.1 = 1 018 - cu diferentele din reevaluarea terenurilor, la regiile autonome 2 112.2 = 1 018 - cu diferentele din reevaluarea amenajarilor de terenuri, la regii autonome
212.10 = 1 018 - cu diferentele din reevaluarea mijloacelor fixe, la regii autonome
261.01 = 1 017 - cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale reprezentind participatii la capitalul social al altor societati.
ANEXA 6 Denumirea agentului economic............
Codul fiscal..............
Fondul Proprietatii Private la care este arondat......
- milioane lei ---------------------------------------La 31.12.1993 Recalculat Diferenta ------------- ---------- ---------TOTAL capital social.........
din care:
- aferent statului.........
- aferent persoanelor fizice si juridice romane.........
- aferent persoanelor fizice si juridice straine.........
SITUATIA determinarii capitalului social si a patrimoniului net la 31.12.1993, corectate cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale *) - mii lei -------------------------------------------------------------------------------Nr. Simbol cont Denumire indicatori Nr. rd. din bilant Suma rd. la 31.12.1993 -------------------------------------------------------------------------------
1. TOTAL ACTIV 65
2. TOTAL - SURSE ATRASE (rd. 3 la rd. 12) X din care:

3. Fond de cercetare-dezvoltare 81
4. Fond de premiere 83
5. Fond de participare la profit 84
6. Fond pentru actiuni sociale, culturale si sportive 85
7. Rezerve pentru cheltuieli preliminate 93
8. Obligatii - total 108
9. Credite si imprumuturi 130
10. Diferente favorabile de curs valutar la
31.12.1993 131
11. Venituri anticipate si de realizat 133
12. Profit aferent facturilor emise si neincasate (cont 750 minus cont 751) 87 minus 90
13. Patrimoniul net (rd. 1 - rd. 2) X
14. 2111.1 + Diferente din reevaluarea imobilizarilor cor2112.1 + porale (mijloace fixe, terenuri si amenajari la
212.10 + terenuri) din col. 10, anexa nr. 4 la norme
261.01
15. Patrimoniul net corectat cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale (rd. 13 + rd. 14) = rd. 29 X compus din:

16. Capital social 75
17. 1017 Capital social rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale X
18. Total capital social corectat (rd. 16 + 17) X
19. Fond social 78
20. Fond de rezerva 79
21. Fond de investitii 82
22. Alte fonduri 86
23. Subventii 91
24. Decontari privind investitiile 132
25. Decontari privind reevaluarea stocurilor 80
26. 1018 Patrimoniul propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale X
27. Pierderi din anul curent 88
28. Pierderi din anii precedenti 89
29. Patrimoniul net corectat (rd. 18 la 26 - rd. 27 si rd. 28) = rd. 15 -------------------------------------------------------------------------------Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, --------------*) Inclusiv diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale intrate in cursul trim. I/1994.
------------------------


Vineri, 12 august 2022, 01:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.