ORDIN nr.746 din 9 iunie 1994
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și necorporale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 180/15 iul. 1994

ORDINUL Nr. 746 din 9 iunie 1994 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 iulie 1994
Ministrul de stat, ministrul finantelor, avind in vedere prevederile Hotaririi Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, in temeiul art. 33 alin. 2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, emite urmatorul ordin:

1. Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.

2. Prevederile din prezentele norme se aplica incepind cu data de 1 ianuarie 1994, in corelatie cu data de aplicare a Legii nr. 15/1994.
p. Ministrul de stat, ministrul finantelor, Dan Mogos, secretar de stat NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII nr. 15/1994 PRIVIND AMORTIZAREA CAPITALULUI IMOBILIZAT IN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE
1. Amortizarea capitalului angajat si imobilizat in active corporale si necorporale al societatilor comerciale, regiilor autonome, agentilor economici cu gestiune proprie, activele de productie sau prestari de servicii, din subordinea institutiilor publice, denumiti in continuare "agenti economici", se face potrivit Legii nr. 15 din 23.03.1994 si prezentelor Norme metodologice.

CAP. 1

Capitalul angajat si imobilizat supus amortizarii
2. Agentii economici care angajeaza si imobilizeaza capital in active corporale si necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau in timp, vor calcula, inregistra in contabilitate si recupera uzura fizica si morala a acestora, pentru refacerea capitalului angajat.

3. Capitalul angajat si imobilizat supus amortizarii este reflectat in patrimoniul agentilor economici prin bunurile si valorile destinate sa deserveasca activelor, pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat.

4. Capitalul angajat si imobilizat supus amortizarii se grupeaza in doua categorii distincte si anume:

A. active corporale si

B. active necorporale

A. Active corporale ------------------
5. Activele corporale aferente capitalului angajat si imobilizat sint:
a) terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora;
b) mijloacele fixe.

6. Sint considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are o valoare de intrare mai mare de 200.000 lei;
b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru obiectele care sint folosite in loturi, seturi sau formeaza un singur corp, la incadrarea loc ca mijloace fixe se are in vedere valoare intregului corp, lot sau set.

7. Asimilarea cu mijloacele fixe, in scopul amortizarii, a investitiilor specificate la art. 4 din Legea nr. 15/1994 se face astfel:
- investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie de la angajatii economici urmeaza regimul de amortizare al mijloacelor fixe la care s-au executat investitiile respective;
- investitiile (capacitatile) puse in functiune, total sau partial, carora nu li s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe se cuprind in grupa la care se vor inregistra ca mijloace fixe la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizare lor;
- investitiile pentru descoperta se asimileaza mijloacelor fixe din grupa " Constructii speciale" subgrupa "Alte constructii speciale" si se amortizeaza in regim liniar potrivit indicatiilor de la pct. 19;
- investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor care nu sint rezultatul unei investitii. Durata de amortizare a investitiilor efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si alte lucrari similare care nu se concretizeaza in mijloace fixe este de cel mult 10 ani, iar regimul de amortizare cel liniar.
Durata de amortizare corespunzatoare fiecarei investitii in parte, in limita acestui teren, se stabileste de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, pentru societatile comerciale, respectiv consiliul de administratie , pentru regiile autonome, in functie pe perioada de timp cit se apreciaza ca acestea pot servi scopului pentru care au fost efectuate.

8. Sint asimilate cu activele corporale, dar nu se supun amortizarii, lacurile , baltile, iazurile, care nu sint rezultatul unei investitii, precum si terenurile, inclusiv cele impadurite, cu execptia terenurilor cu destinatie economica obtinute prin acte de vinzare - cumparare, inclusiv prin despagubiri in cazul exproprierilor.
Terenurile cu destinatie economica dobindite de agentii economici prin acte de vinzare - cumparare sau prin despagubiri, in cazul exproprierilor, se vor amortiza prin cheltuielile de exploatare pe baza unei cote de 25% din cuantumul dobinzii curente la disponibilitatile banesti de valoare egala cu pretul de achizitie a terenurilor respective, acordata de unitatea bancara la care are deschis contul principal agentul economic.

9. Nu se asimileaza si nu sint considerate mijloace fixe urmatoarele:
a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel sau in scopul efectuarii unor mici modernizari in cadrul reparatiilor capitale;
b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse in serie, fie la executarea unei anumite comenzi indiferent de valoarea si durata normala de functionare (utilizare); *) c) constructiile si instalatiile provizorii executate din fondurile de investitii;
d) animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte, animale de ingrasat, pasarile si coloniile de albine;
e) padurile;
f) investitiile efectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum si cele pentru foraj, executate pentru explorari, prospectiuni geologice si geofizice, forajele pentru alimentarea cu apa care nu au dat rezultate, sondele situate in gaz-capul unor zacaminte de titei, precum si sondele de cercetare geologica care au pus in evidenta acumulari de hidrocarburi, dar care, din motive geologotehnice si economice obiective, nu pot fi exploatate;
g) prototipurile, atit timp cit servesc ca model la executarea productiei de serie, inclusiv seria zero, sau sint supuse incercarilor in vederea omologarii la producator;
h) echipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala, precum si accesoriile de pat, indiferent de valoarea si durata lor de utilizare.

10. Plantatiile tinere precum si plantatiile de protectie care sint incadrate in grupa 6 de mijloace fixe "Animale si plantatii" subgrupa "plantatii" sint scutite de calculul amortizarii si introducerea acestora in cheltuielile de exploatare pina la trecerea pe rod a plantatiilor tinere si 5 ani a plantatiilor de productie.
Duratele normelor de utilizare a plantatiilor tinere si a plantatiilor de protectie includ si duratele de scutire pentru care amortizarea aferenta nu se include in cheltuielile de exploatare. In acest caz cota medie anuala de amortizare se determina in functie de durata normala de utilizare redusa cu perioada de scutire, in ani, pentru care nu se calculeaza amortizare.
*) In tot cuprinsul acestor norme sintagma "durata normala de functionare (utilizare)" se va interpreta ca durata normala de utilizare.

B. Activele necorporale ----------------------
11. Activele necorporale aferente capitalului angajat si imobilizat cuprind:
a) cheltuielile de constituire a societatilor comerciale, regiilor autonome sau sucursalelor si filialelor acestora (taxele si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuielile privind emiterea si vinzarea de actiuni, cheltuielile de prospectare a pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si dezvoltarea activitatii unitatii patrimoniale);
b) cheltuieli de cercetare - dezvoltare;
c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate in mijloace fixe, la zacamintele puse in exploatare;
d) concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori asimilate;
e) alte imobilizari necorporale inclusiv programe informatice create de agentii economici sau achizitionate de la terti.

CAP. 2

Calcularea amortizarii si modul de utilizare a regimurilor de amortizare
12. Amortizarea capitalului angajat si imobilizat in active corporale (mijloace fixe) se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a acestora si se include in cheltuielile de exploatare in corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.

13. Valoarea de intrare a mijloacelor fixe este reprezentata:
a) de valoarea ramasa actualizata, stabilita in conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului nr. 26/1992 privind reevaluarea unor active si pasive ca urmare a unificarii cursurilor de schimb ale leului si regimului de preturi si tarife in aceste conditii, aferenta fiecarui mijloc fix care a fost reevaluat, la data inregistrarii in contabilitate a operatiunii de reevaluare;
b) de pretul de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
c) de costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimoniala;
d) de valoarea de piata, pentru mijloacele fixe dobindite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in activ de baza propunerilor facute de specialisti si pe baza aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, la societatile comerciale, respectiv consiliul de administratie la regiile autonome sau institutii publice, tinind seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici identice sau similare si gradul de uzura fizica a mijloacelor fixe primite;
e) de valoarea de aport acceptata de parti, pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii, etc., conform prevederilor din statute sau contracte, determinata prin expertiza;
f) in cazul investitiilor puse in functiune total sau partial, carora nu li sau intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe, de valoarea determinata prin insumarea cheltuielilor efective pentru realizarea lor inclusiv cota-parte din cheltuielile comune efectuate in limita sumelor prevazute in devizul general . Aceasta valoare se stabileste pe baza procesului - verbal de predare - primire incheiat intre constructor si beneficiar. La terminarea investitiilor si trecerea lor in categoria mijloacelor fixe, valoarea de intrare se determina prin adaugarea eventualelor cheltuieli efectuate intre data punerii in functiune si data intocmirii procesului - verbal de punere in functiune;
g) pentru mijloacele fixe aflate in administrarea institutiilor publice la data de 1 ianuarie 1994 si transferate societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum si regiilor autonome, de valoarea reevaluata de catre agentii economici primitori in conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului nr. 26/1992;
h) in cazul sondelor provenite din lucrari de foraj executate pentru explorari si prospectiuni geologice, care au dat rezultate si vor fi folosite in scopuri de productie, de valoarea obtinuta prin inmultirea numarului de metri al adincimii de la care se exploateaza, cu pretul mediu efectiv realizat per metru forat, in anul anterior trecerii in categoria de mijloace fixe, la sondele de exploatare sapate in conditii asemanatoare. Pentru sondele de titei si gaze provenite din lucrarile de foraj executate in vederea explorarii si prospectiunii geologice valoarea de intrare se stabileste in aceleasi conditii ca mai sus;
i) pentru mijloacele fixe rezultate din lucrari miniere, executate pentru explorari si prospectiuni geologice care au dat rezultate, de totalul cheltuielilor efectuate in acest scop, inclusiv cheltuielile necesare trecerii in regim de productie (dotare cu cale ferata, aeraj, alte dotari tehnice);
j) pentru animalele de reproductie, de costul de productie al animalelor pentru carne la care se adauga sporurile de pret in functie de categoria biologica.

14. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza de la data punerii acestora in functiune si pina la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de utilizare.
In cazul in care s-au executat lucrari de modernizare sau de adaugare a unor accesorii, aparate de masurare sau control ori alte parti componente ale mijloacelor fixe care conduc la majorarea valorii de intrare a acestora, amortizarea se calculeaza pina la recuperarea integrala a noii valori. De asemenea, in cazul in care dupa recuperarea integrala pe calea amortizarii, a valorii de intrare, se executa lucrari de modernizare sau de adaugare a unor accesorii, aparate de masurare sau control ori a altor parti componente ale mijloacelor fixe, care conduc la majorarea acesteia, mijloacele fixe se reintroduc in calculul amortizarii cu noua valoare de intrare. Amortizarea se continua pina la recuperarea noii valori de intrare, tinind seama de amortizarea calculata anterior.

15. Pentru mijloacele fixe aratate in continuare, data punerii in functiune, in vederea calculului amortizarii, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) mijloacele fixe independente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice (utilaje pentru investitie, unelte, accesorii de productie, mijloace de transport auto, animale etc.) se considera puse in functiune la data achizitionarii lor, pe baza procesului - verbal de receptie;
b) utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, se considera puse in functiune de la data terminarii montajului, respectiv de la data terminarii constructiei, pe baza procesului - verbal de receptie provizorie;
c) utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice se considera puse in functiune la terminarea probelor tehnologice, pe baza procesului - verbal de punere in functiune;
d) sondele folosite la extractia titeiului si gazelor, sondele de injectie, precum si sondele provenite din lucrarile geologice care au dat rezultate se considera puse in functiune la darea lor in productie, pe baza procesuluiverbal de constatare final.

16. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune se calculeaza de catre agentul economic care le are in proprietate.
Amorizarea aferenta mijloacelor fixe concesionate se regaseste in redeventa anuala a concesiunii, a mijloacelor fixe inchiriate, in contravaloarea chiriei, iar a celor date in locatie de gestiune in cheltuielile de locatie.

17. Amortizarea investitiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune este in sarcina agentului economic, care a efectuat investitia. Aprobarea regimului de amortizare folosit pentru amortizarea investitiilor la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune (regimul liniar sau regimul degresiv) este de competenta adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, in cazul societatilor comerciale, respectiv consiliul de administratie, pentru regiile autonome, cu obligatia ca acesta sa se incadreze in limita duratei contractului de concesionare, inchiriere, locatie de gestiune.

18. Amortizarea investitiilor care majoreaza valoarea de intrare, efectuate la mijoacele fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune se calculeaza de beneficiar pe baza duratelor normale de utilizare corespunzatoare grupei in care se incadreaza mijloacele fixe la care s-a facut investitia si a regimului de amortizare aprobat. La incetarea contractului de concesionare, inchiriere sau locatie de gestiune valoarea investitei integrale (nediminuata cu amortizarea calculata) se cedeaza agentului economic care a concesionat, a dat cu chirie sau in locatie de gestiune, acesta majorind corespunzator valoarea de intrare a mijloacelor fixe.
In procesul-verbal de predare-primire a investitiei se va mentiona si amortizarea calculata de beneficiar, pentru ca agentul economic in patrimoniul caruia se afla mijloacele fixe sa poata inregistra uzura corespunzatoare noii valori de intrare.

19. Amortizarea anuala a mijloacelor fixe si investitiilor prevazute la art.
11 alin. 5 din Legea nr. 15/1994 se calculeaza pe unitatea de produs, utilizind urmatoarele formule:
Vr Az = ----------- si R A = Az x C in care:
Az = amortizarea, in lei, pe 1.000 tone de rezerva exploatabila Vr = valoarea ramasa reevaluata a mijloacelor fixe aflate in functiune la
1.04.1992.
Pentru mijloacele fixe intrate in functiune dupa data de 1.04.1994 Vr = valoarea de intrare.
R = rezerva exploatabila de substanta minerala utila in mii tone existenta la inceputul fiecarui exercitiu financiar.
A = amortizarea anuala C = extractia anuala de substanta minerala utila, in mii tone.
Exemplu:
Vr = 6.000.000.000 lei Az = ------------------------ = 120.00 lei/1000 tone R = 50.000 mii tone C = 5.000 mii tone A = 120.000 x 5.000 mii tone = 600.000.000 lei In cazul cladirilor si constructiilor speciale ale unor incinte miniere care deservesc mai multe mine, precum si pentru cladirile si constructiile speciale ale instalatiilor de preparare, cu organizare independenta de exploatarile miniere pe care le deservesc, amortizarea anuala se calculeaza pe baza urmatoarelor formule:
Vr Az = ---------------- si R1 + R2+.......+Rn A = Az x C R1+R2+........+Rn in care R1, R2..Rn = rezerva exploatabila a fiecarei mine deservita de incinta centrala respectiva.
Exemplu:
Vr = 1.000.000.000 lei Az = ------------------------------------------------- = 12.500 lei/1000 to R1=50.000 + R2=20.000 + R3=10.000 mii tone C = 8000 ( R1 + R2 + R3 ) (5000 + 2000 + 1000) A = 12.500 x 8.000 mii to = 100.000.000 lei Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza:
- din 5 in 5 ani la minele de carbuni si cariere, precum si la cheltuielile de investitii pentru descoperta;
- din 10 in 10 ani la saline.
Recalcularea se face anual in cazul cind intervin schimbari mai importante (de minimum 10%) in volumul rezervelor exploatabile.

20. Cheltuielile geologice necesare realizarii productiei in industria extractiva se includ in cheltuielile de exploatare. Utilizarea sumelor respective urmeaza regimul amortizarii, iar includerea lor in cheltuielile de exploatare se face pe baza cotelor stabilite cu ocazia negocierii preturilor la produsele in cauza, sub supravegherea Ministerului Finantelor - Departamentul evolutiei preturilor si protectia concurentei.

21. Terenurile se inregistreaza in contabilitate la intrarea in patrimoniu, la valoarea stabilita, in functie de clasele de calitate, suprafata, amplasare si/ sau alte criterii legale, la valoarea de achizitie sau la valoarea aportului in natura, dupa caz, si nu sint supuse amortizarii.

22. Amortizarea calculata conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 15/1994 se include in cheltuielile de exploatare ale agentilor economici, in directa corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza aflate in patrimoniul agentilor economici.
Gradul de utilizare a mijloacelor fixe se determina in functie de mijloacele fixe de baza care definesc activitatea de baza a agentilor economici. Aceasta se calculeaza ca raport intre capacitatea de productie realizata si capacitatea proiectata si se exprima in procente.

23. Diferenta de amortizare rezultata ca urmare a aplicarii gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza se va evidentia ca o cheltuiala exceptionala care nu se admite la stabilirea profitului impozabil.

24. Agentii economici sint obligati sa amortizeze mijloacele fixe potrivit prevederilor legale, utilizind unul din urmatoarele regimuri de amortizare:

A. Amortizarea liniara - se realizeaza prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix.
Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei medii anuale de amortizare inscrisa in tabelul nr. 1 la valoarea de intrare a mijloacelor fixe.
Durata normala de utilizare a mijloacelor fixe se determina in functie de data de achizitie a acestora. Astfel, pentru mijloacele fixe achizitionate inainte de 31.XII.1993 si care au fost inregistrate in fisele mijloacelor fixe cu duratele de serviciu normate ale fondurilor fixe aprobate prin Legea nr. 62/1968 , republicata in ianuarie 1977, determinarea duratei de utilizare normale ramase , in ani, se face cu ajutorul relatiei:
DSC DUR = (1 -------) DU in care:
DS DUR = durata normala de utilizare ramasa, in ani;
DSC = durata de serviciu normata consumata de la data punerii in functiune a mijlocului fix si pina la 31.XII.1993, in ani;
DS = durata de serviciu normata a mijlocului fix conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr.393/1976, in ani;
DU = durata normala de utilizare (durata de amortizare) a mijlocului fix conform "Catalogului privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe", in ani.
La mijloacele fixe achizitionate dupa data de 31.XII.1993 duratele normale de utilizare sint cele mentionate in "Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe".
Pentru mijloacele fixe care in Decretul nr.393/1976 au prevazut durate de serviciu exprimate in mii km echivalanti (Grupa 61 "Mijloace de transport auto" )sau in ore de zbor (Grupa 63 "Mijloace de transport aerian") duratele normale de utilizare ramase se vor calcula in ani prin recalcularea duratelor de serviciu exprimate in mii km echivalenti sau ore de zbor, tot in ani, cu ajutorul relatiilor:
DS DS = -------------- in ani PA si DSC DSC = ------------- in ani PA in care:
DS = durata de serviciu normata in mii km echivalenti sau respectiv in ore de zbor conform Decretului 393/1976;
PA = parcursul anual mediu realizat in mii km echivalenti sau respectiv ore de zbor;
DSC = durata de serviciu normata consumata in mii km echivalenti, respectiv ore de zbor, de la punerea in functiune a mijlocului fix pina la data de
31.XII.1993, conform evidentelor agentului economic.
Exemplu:
a) La o cladire industriala cu pereti din zidarie si plansee din beton armat, utilizata in mediu normal, a carei valoare ramasa actualizata, conform Hotaririi Guvernului nr. 26/1992, la 31.XII.1993, este de 250 milioane lei, amortizarea medie anuala se va determina astfel:
- durata de serviciu normata conform Legii nr. 62/1968, modificata prin decretul 393/1976 (DS) = 90 ani;
- durata normala de utilizare conform "Catalog" (DU) = 50 ani;
- durata de serviciu normata consumata de la data punerii in functiune si pina la 31.XII.1993 (DSC) = 27 ani;
- durata normala de utilizare ramasa va fi de:
DSC 27 DUR = (1 --------- ) DU = (1 --- ) x 50 = 35 ani DS 90 - cota medie anuala de amortizare corespunzatoare duratei normale de utilizare ramase este, conform Tabelului nr. 1, col. 2, de 2,9 %;
- amortizarea medie anuala va fi:

250.000.000. 2,9 Ama = ------------------- = 7.250.000 lei 100 - amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare va fi determinata in functie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza, care in exemplul nostru este 45 % si in acest caz ea va fi de 3.262.500 lei. Diferenta de amortizare de 3.987.500 lei, pina la nivelul amortizarii medii anuale, va fi trecuta pe cheltuieli exceptionale si nu se va lua in calcul la determinarea profitului impozabil;
b) Pentru un mijloc de transport auto de persoane (autobuz cod 5.2.1.3.1.) cu o valoare ramasa actualizata, conform Hotaririi Guvernului nr. 26/1992, la 31.
XII.1993, de 15 milioane lei, amortizarea medie anuala se va determina astfel:
- durata de serviciu normata, conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr.393/1976 (DS) = 300 mii km echivalenti;
- durata normala de utilizare conform "Catalog" (DU) = 8 ani;
- parcursul anual mediu realizat in mii km echivalenti )PA) = 20.000 km echivalenti;
- durata de serviciu normata consumata, in mii km echivalenti, de la punerea in functiune si pina la 31.XII.1993 (DSC) = 150 mii km echivalenti;
- durata normala de utilizare ramasa se determina pe baza duratei de serviciu normate si pe parcursul anului mediu exprimat in ani, astfel:
DS 300.000 DS = ------- = -------------- = 15 ani PA 20.000 DSC 150.000 DSC = -------- = ------------- = 7,5 ani PA 20.000 DSC 7,5 DUR = (1- ----- ) DU = 1- -----) 8 = 4 ani DS 15 - cota medie anuala de amortizare corespunzatoare duratei normale de utilizare ramase este, conform Tabelului nr. 1, col. 2, de 25 %;
- amortizarea medie anuala va fi:

15.000.000 x 25 Ama = ------------------ = 3.750.000 lei 100 - amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare care se determina in functie de gradul de utilizare a mijlocului fix de baza, care in exemplul nostru este de 65 % si corespunde indicelui de includere de 60 %, (conform Tabelului nr. 2), va fi de 2.250.000 lei. Diferenta de amortizare de 1.500.000 lei, fata de nivelul amortizarii medii anuale, va fi trecuta pe cheltuieli exceptionale si nu se va lua in calcul la determinarea profitului impozabil;
c) La un mijloc de transport aerian pentru calatori, cu o valoare ramasa actualizata, conform Hotaririi Guvernului nr. 26/1992, la 31.XII.1993, de 600 milioane lei, amortizarea medie anuala se va determina astfel:
- durata de serviciu normata, conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr.393/1976, (DS) = 40.000 ore zbor;
- durata normala de utilizare conform "Catalog" (DU) = 12 ani;
- parcursul anual mediu realizat in ore de zbor )PA) = 2.000;
- durata de serviciu normata consumata, in ore de zbor, de la punerea in functiune si pina la 31.XII.1993 (DSC) = 15.000;
- durata normala de utilizare ramasa se determina pe baza duratei de serviciu normate si a parcursului anual mediu exprimat in ani, astfel:
DS 40.000 DS = ------- = ------------- = 20 ani;
PA 2.000 DSC 15.000 DSC = ------- = ------------- = 7,5 ani;
PA 2.000 DSC 7,5 DUR = (1- ------- ) DU = (1- ------- ) 12 = 7,5 ani.
DS 20 Duratele normale de utilizare ramase se exprima in ani intregi prin rotunjirea fractiunilor egale sau mai mari de 0,5 la 1,0 si prin neglijarea fractiunilor mai mici de 0,5. In acest exemplu durata normala de utilizare ramasa va fi de 8 ani:
- amortizarea medie anuala va fi, in functie de cota medie anuala de amortizare de 12,5 % (conform Tabelului nr. 1 col. 2), de:

600.000.000 x 12,5 Ama = ------------------------ = 75.000.000 lei;
100 - amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare care se determina in functie de gradul de utilizare al mijlocului fix de baza, care in acest exemplu este de 87 % si corespunde indicelui de includere de 90 %, va fi de 67.500.000 lei. Diferenta de amortizare de 7.500.000 lei fata de nivelul amortizarii medii anuale va fi trecuta pe cheltuieli exceptionale si nu se va lua in calcul la determinarea profitului impozabil.
d) Pentru mijloacele fixe imobile - cladiri si/sau constructii speciale amortizarea anuala se va calcula in regim liniar, mai putin pentru exceptiile prevazute la pct. 47 lit. B, iar includerea acesteia in cheltuielile de exploatare se va face in corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.

B. Amortizarea degresiva - consta in multiplicarea cotelor de amortizare --------------------liniara cu unul din coeficientii urmatori:
a) 1,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este intre doi si cinci ani;
b) 2,0 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este intre cinci si zece ani;
c) 2,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de zece ani.
Regimul de amortizare degresiv se va aplica in doua variante determinate de data de intrare in functiune a mijlocului fix. Astfel, pentru mijloacele fixe intrate in functiune inainte de 31.XII.1993 se va utiliza regimul de amortizare degresiva fara influenta uzurii morale (AD1) iar pentru mijloacele fixe intrate in functiune dupa 31.XII.1993 regimul de amortizare degresiva cu influenta uzurii morale (AD2).
Principiul de baza al amortizarii degresive consta in modul diferit de calculare a amortizarii anuale fata de regimul de amortizare liniara, astfel:
- amortizarea anuala degresiva, pentru primul an de functionare, se calculeaza aplicind asupra valorii de intrare sau a valorii ramase actualizate a mijlocului fix, cota de amortizare degresiva corespunzatoare (Tabelul nr. 1, col . 3). Amortizarea anuala pentru anii urmatori se calculeaza prin aplicarea aceleiasi cote de amortizare degresiva asupra valorii ramase de recuperat pina in anul de functionare in care amortizarea anuala rezultata este egala sau mai mica cu/decit amortizarea anuala determinata prin raportul dintre valoarea ramasa de recuperat la numarul de ani de functionare ramasi. Din acel an de functionare si pina la expirarea duratei de utilizare se trece la amortizarea liniara, iar amortizarea medie anuala liniara va fi obtinuta prin raportarea valorii ramase de recuperat la numarul de ani ramasi.
Varianta AD1 care nu contine influenta uzurii morale are ca baza de calcul a amortizarii anuale principiul enuntat anterior.
Varianta AD2 contine si influenta uzurii morale care actioneaza asupra mijloacelor fixe si reflecta aceasta uzura in calculul amortizarii anuale. Spre deosebire de varianta AD1, varianta AD2 permite amortizarea valorii de intrare a mijloacelor fixe intr-o perioada de timp mai mica decit perioada duratei normale de utilizare, diferenta in ani, reprezentind influenta uzurii morale (vezi Tabelul nr. 1, col. 5 si col. 8).
Agentii economici care utilizeaza aceasta varianta a regimului de amortizare degresiva nu sint obligati sa scoata din functiune mijloacele fixe amortizate inaintea expirarii duratei normale de utilizare prevazuta in "Catalog" dar nu vor mai calcula amortizarea anuala aferenta perioadei de timp care corespunde cu uzura morala.
De asemenea, agentii economici pot scoate din functiune mijloacele fixe inainte de expirarea duratei normale de utilizare cu conditia ca aceasta sa fie amortizata integral, putind astfel contracara efectul uzurii morale, ceea ce in varianta AD1 nu este posibil.
Pentru mijloacele fixe care au durata normala de utilizare pina la cinci ani inclusiv nu se calculeaza influenta uzurii morale, amortizarea medie anuala stabilindu-se in functie de numarul de ani de utilizare in regim degresiv si numarul de ani de utilizare in regim liniar.
Introducerea efectului uzurii morale in calculul amortizarii medii anuale in regim degresiv conduce la unele modificari in sistemul de degresivitate prezentat la varianta AD1. Pentru determinarea duratei de utilizare aferente uzurii morale trebuie mai intii stabilita durata de utilizare in cadrul careia se realizeaza amortizarea integrala, atit cea degresiva cit si cea liniara (Tabelul nr. 1, col. 5). Durata de utilizare respectiva se determina in functie de durata de utilizare in regim liniar recalculata pe baza cotei medii anuale de amortizare degresiva (Tabelul nr. 1, col. 4) prin scaderea acesteia din durata normala de utilizare (Tabelul nr. 1, col. 1).
Deoarece pentru duratele normale de utilizare cuprinse intre 2 si 5 ani nu se calculeaza uzura morala, durata de utilizare in cadrul careia se realizeaza amortizarea integrala, pentru aceste durate, este egala cu durata normala de utilizare (col. 5 = col. 1).
Efectul uzurii morale are influenta asupra marimii duratelor de utilizare cu regim de amortizare degresiva si regim de amortizare liniara in sensul reducerii primei durate si majorarii celei de a doua, ca numar de ani. In aceasta situatie durata de utilizare cu amortizare degresiva in varianta AD2 va fi mai mica decit in varianta AD1, iar durata de utilizare cu amortizare liniara va fi mai mare in varianta AD2 decit in varianta AD1.
Calcularea amortizarii medii anuale in varianta AD2 se bazeaza pe urmatoarele elemente, ce se regasesc in Tabelul nr. 1, astfel:

1. durata normala de utilizare conform "Catalog", in ani, - Tabelul nr. 1, col . 1;

2. cota medie anuala de amortizare degresiva, in procente, - Tabelul nr. 1, col. 3;

3. durata de utilizare in cadrul careia se realizeaza amortizarea integrala, in ani, - Tabelul nr. 1, col. 5;

4. durata de utilizare in regim de amortizare degresiva, in ani, - Tabelul nr.
1, col. 6;

5. durata de utilizare in regim de amortizare liniar, in ani, - Tabelul nr.
1, col. 7.
TABELUL nr. 1 -------------------------------------------------------------------------------Durata Cota medie anuala Durata de Durata de din care: Durata de normala de amortizare utilizare utilizare ----------------- utilizare de uti- ----------------- aferenta in cadrul in regim in regim aferenta lizare regimului careia se de amor- de amor- uzurii conform liniar, re- realizea- tizare tizare morale Catalog pentru pentru calculata za amor- degresiva liniara pentru -in ani- regimul regimul in functie tizarea care nu se de amor- de amor- de cota me- integrala mai calcutizare tizare die anuala leaza amorliniara degresiva de amorti- tizare % % zare degresiva 100 100 -in ani- - in ani- -in ani- -in ani- -in ani(------)(--x 1,5;2;2,5) 100 (col.1- (col.5- (col.5- (col.1col.1 col.1 (------) col.4) col.4) col.6) col.5) col.3 -------------------------------------------------------------------------------
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
-------------------------------------------------------------------------------2 50,0 75,0 2 2 1 1 0 3 33,3 50,0 2 3 1 2 0 4 25,0 37,5 3 4 1 3 0 5 20,0 30,0 3 5 2 3 0 6 16,7 33,4 3 3 0 3 3 7 14,3 28,6 3 4 1 3 3 8 12,5 25,0 4 4 0 4 4 9 11,1 22,2 4 5 1 4 4 10 10,0 20,0 5 5 0 5 5 11 9,1 22,7 4 7 3 4 4 12 8,3 20,7 5 7 2 5 5 13 7,7 19,2 5 8 3 5 5 14 7,1 17,7 6 8 2 6 6 15 6,7 16,7 6 9 3 6 6 16 6,3 15,7 6 10 4 6 6 17 5,9 14,7 7 10 3 7 7 18 5,6 14,0 7 11 4 7 7 19 5,3 13,2 8 11 3 8 8 20 5,0 12,5 8 12 4 8 8 21 4,8 12,0 8 13 5 8 8 22 4,5 11,2 9 13 4 9 9 23 4,3 10,7 9 14 5 9 9 24 4,2 10,5 9 15 6 9 9 25 4,0 10,0 10 15 5 10 10 26 3,8 9,5 10 16 6 10 10 27 3,7 9,2 11 16 5 11 11 28 3,6 9,0 11 17 6 11 11 29 3,4 8,5 12 17 5 12 12 30 3,3 8,2 12 18 6 12 12 31 3,2 8,0 12 19 7 12 12 32 3,1 7,7 13 19 6 13 13 33 3,0 7,5 13 20 7 13 13 34 2,9 7,2 14 20 6 14 14 35 2,9 7,2 14 21 7 14 14 36 2,7 6,7 15 21 6 15 15 37 2,7 6,7 15 22 7 15 15 38 2,6 6,5 15 23 8 15 15 39 2,6 6,5 15 24 9 15 15 40 2,5 6,2 16 24 8 16 16 41 2,4 6,0 17 24 7 17 17 42 2,4 6,0 17 25 8 17 17 43 2,3 5,7 17 26 9 17 17 44 2,3 5,7 17 27 10 17 17 45 2,2 5,5 18 27 9 18 18 46 2,2 5,5 18 28 10 18 18 47 2,1 5,2 19 28 9 19 19 48 2,1 5,2 19 29 10 19 19 49 2,0 5,0 20 29 9 20 20 50 2,0 5,0 20 30 10 20 20 55 1,8 4,5 22 33 11 22 22 60 1,7 4,2 24 36 12 24 24 65 1,5 3,7 27 38 11 27 27 70 1,4 3,5 28 42 14 28 28 75 1,3 3,2 31 44 13 31 31 80 1,2 3,0 33 47 14 33 33 85 1,2 3,0 33 52 19 33 33 90 1,1 2,7 37 53 16 37 37 95 1,1 2,7 37 58 21 37 37 100 1,0 2,5 40 60 20 40 40 -------------------------------------------------------------------------------Exemplu:

I. Calcularea amortizarii anuale degresive in varianta AD1.

1. La un mijloc fix cu o valoare ramasa recalculata la 31.XII.1993 de 1.000.
000 lei si durata normala de utilizare ramasa de 5 ani, determinata -- ------ ------- -- --------- ------ -- - --conform prevederilor din "Catalog" amortizarea anuala se va calcula astfel:
- cota medie anuala de amortizare degresiva, conform Tabelului nr. 1, col. 3, pentru o durata normala de utilizare ramasa de 5 ani este de 30 %;
Amortizarea anuala se va calcula pentru fiecare an in parte conform principiului de baza al amortizarii degresive:
Ani Amortizare Valoarea ramasa 1 300.000 700.000 2 210.000 490.000 3 163.334 326.666 4 163.333 163.333 5 163.333
2. Pentru un mijloc fix cu o valoare ramasa recalculata la 31.XII.1993 de 1.

000.000 lei si durata normala de utilizare ramasa de 10 ani, amortizarea -- ------ ------- -- --------- ------ -- -anuala se va recalcula astfel:
- cota medie anuala de amortizare degresiva conform Tabelului nr. 1, col. 3, pentru o durata normala de utilizare ramasa de 10 ani este de 20 %;
Amortizarea anuala se va calcula pentru fiecare an in parte conform principiului de baza al amortizarii degresive:
Ani Amortizare Valoare ramasa 1 200.000 800.000 2 160.000 640.000 3 128.000 512.000 4 102.400 409.600 5 81.920 327.680 6 65.536 262.144 7 65.536 196.608 8 65.536 131.072 9 65.536 65.536 10 65.536
3. La un mijloc fix cu o valoare ramasa recalculata la 31.XII.1993 de 1.000.
000 lei si durata normala de utilizare ramasa de 15 ani, amortizarea anuala se va calcul astfel:
- cota medie anuala de amortizare degresiva, conform Tabelului nr. 1, col. 3, pentru o durata normala de utilizare ramasa de 15 ani, este de 16,7 %.
Amortizarea anuala se va calcula pentru fiecare an in parte, conform principiului de baza al amortizarii degresive:
Ani Amortizare Valoarea ramasa 1 167.000 833.000 2 139.111 693.889 3 115.879 578.010 4 96.528 481.482 5 80.407 401.075 6 66.979 334.096 7 55.794 278.302 8 46.476 231.826 9 38.715 193.111 10 32.185 160.925 11 32.185 128.740 12 32.185 96.555 13 32.185 64.370 14 32.185 32.185 15 32.185 Pentru exemplele de la lit. A introducerea in cheltuielile de exploatare a amortizarii anuale se va face pentru fiecare an in parte in corelatie cu gradul de utilizare al mijloacelor fixe de baza. Diferentele de amortizare rezultate ca urmare a aplicarii gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza se vor evidentia in cheltuielile exceptionale ale agentilor economici si nu vor fi luate in calcul la determinarea profitului impozabil anual.
II. Calcularea amortizarii anuale degresive in varianta AD2.

1. La un mijloc fix cu o valoare de intrare la 1.I.1994 de 5.000.000 lei si durata normala de utilizare de 10 ani, amortizarea medie anuala se va determina astfel:
a) durata normala de utilizare, conform Tabelului nr. 1, col. 1, este de 10 ani;
b) durata de utilizare in cadrul careia se realizeaza amortizarea integrala, conform Tabelului nr. 1, col. 5, este de 5 ani;
c) durata de utilizare in regim de amortizare degresiva, conform Tabelului nr. 1, col. 6, este de zero ani;
d) durata de utilizare in regim liniar, conform Tabelului nr. 1, col. 7 este de 5 ani;
e) cota medie anuala de amortizare degresiva, conform Tabelului nr. 1, col. 3 este de 30 %.
In acest caz se observa ca durata de utilizare in regim de amortizare degresiva este egala cu zero ani si ca atare amortizarea anuala se va calcula numai in regim liniar pe o perioada de 5 ani - Tabelul nr. 1, col. 7.
Ani Amortizare Valoare ramasa 1 1.000.000 4.000.000 2 1.000.000 3.000.000 3 1.000.000 2.000.000 4 1.000.000 1.000.000 5 1.000.000 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
2. Pentru un mijloc fix cu o valoare de intrare la 1.I.1994, de 5.000.000 lei, cu o durata normala de utilizare conform "Catalog" de 15 ani, amortizarea medie anuala se va calcula, conform datelor din tabel, astfel:
a) durata normala de utilizare, conform Tabel nr. 1, col. 1 este de 15 ani;
b) durata de utilizare in cadrul careia se realizeaza amortizarea integrala, conform Tabelului nr. 1, col. 5, este de 9 ani;
c) durata de utilizare in regim de amortizare degresiva conform Tabelului nr.
1, col. 6, este de 3 ani;
d) durata de utilizare in regim de amortizare liniara conform Tabelului nr.
1, col. 7 este de 6 ani;
e) cota medie anuala de amortizare degresiva, conform Tabelului nr. 1, col. 3 este de 16,7 %.
Ani Amortizare Valoare ramasa 1 5.000.000 x 16,7 % = 835.000 4.165.000 2 4.165.000 x 16,7 % = 695.555 3.469.445 3 3.469.445 x 16,7 % = 579.397 2.890.048 4 2.890.048 = 481.675 2.408.373 5 2.408.373 = 481.675 1.926.698 6 1.926.698 = 481.675 1.445.023 7 1.445.023 = 481.675 963.348 8 963.348 = 481.675 481.673 9 481.673 = 481.673 0 10 11 12 13 14 15
3. Un mijloc fix cu o valoare de intrare, la 1.I.1994, de 5.000.000 lei, cu o durata normala de utilizare, conform "Catalog", de 2 ani se va amortiza, conform datelor din tabel, astfel:
a) durata normala de utilizare, conform Tabelului nr. 1, col. 1, este de 20 ani;
b) durata de utilizare in cadrul careia se realizeaza amortizarea integrala, conform Tabelului nr. 1, col. 5 este de 12 ani;
c) durata de utilizare in regim de amortizare degresiva, conform Tabelului nr.
1, col. 6 este de 4 ani;
d) durata de utilizare in regim de amortizare liniara, conform Tabelului nr. 1 , col. 7 este de 8 ani;
e) cota medie anuala de amortizare degresiva, conform Tabelului nr. 1, col. 3 este de 12,5 %.
Ani Amortizare Valoare ramasa 1 5.000.000 x 12,5 % = 625.000 4.375.000 2 4.375.000 x 12,5 % = 546.875 3.828.125 3 3.828.125 x 12,5 % = 478.515 3.349.610 4 3.349.610 x 12,5 % = 418.701 2.930.909 5 2.930.909 = 366.364 2.564.545 6 2.564.545 = 366.364 2.198.181 7 2.198.181 = 366.364 1.831.817 8 1.831.817 = 366.364 1.465.453 9 1.465.453 = 366.364 1.099.089 10 1.099.089 = 366.364 732.725 11 732.725 = 366.364 366.361 12 366.361 = 366.361 0 13 14 15 16 17 18 19 20 Pentru exemplele de la pct. II, introducerea in cheltuielile de exploatare a amortizarii anuale se va face pentru fiecare an in parte in corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza. Diferentele de amortizare rezultate ca urmare a aplicarii gradului de utilizare a mijloacelor fixe se vor evidentia in cheltuielile exceptionale ale agentilor economici si nu vor fi luate in calcul la determinarea profitului impozabil anual.

C. Amortizarea accelerata - consta in includerea, in primul an de functionare, ----------- ---------in cheltuielile de exploatare, a unei amortizari anuale de 50 % din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv. Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sint calculate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi.
Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de Ministerul Finantelor, la propunerea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, pentru societatile comerciale, respectiv consiliul de administratie, pentru regiile autonome, pe baza unei documentatii de fundamentare.
Documentatia de fundamentare trebuie sa contina toate datele din tabelul prezentat in continuare pe baza caruia se stabileste punctajul necesar pentru care se elibereaza aprobarea Ministerului Finantelor de utilizare a regimului de amortizare accelerat.
-------------------------------------------------------------------------------Nr. Specificatie Rezultate Punctaj Nivel crt. ----------------------------- de reducere fara amortizare cu amortizare admis accelerata accelerata % -------------------------------------------------------------------------------
0. 1. 2. 3. 4. 5.
-------------------------------------------------------------------------------

A. Date de prezentare
1. Venituri din exploatare-total *
2. Cifra de afaceri *
3. Capitalul propriu *
4. Capitalul permanent *
5. Active fixe (active corporale) *
6. Active circulante *
7. Cheltuieli de exploatare -total *
8. Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afaceri din care:
- fara amortizare accelerata - cu amortizare accelerata
9. Profit brut - fara amortizare accelerata - cu amortizare accelerata
10. Profitul net - fara amortizare accelerata - cu amortizare accelerata

B. Indicatori de eficienta economica --------------------------------Capital propriu
11. Rata capitalului = -----------------x 100 10 10 propriu fata de Active fixe activele fixe Capital permanent
12. Rata capitalului = -----------------x 100 5 5 permanent fata de Active fixe activele fixe Active fixe
13. Rata de imobili- = -----------------x 100 5 5 zare a activelor Active totale fixe
14. Rata activelor fixe, din care:
Profitul brut - fara amortizare = ----------------x 100 20 - accelerata Active fixe Profitul brut - cu amortizare = ----------------x 100 - 10 50 accelerata Active fixe Cifra de afaceri
15. Rotatia activului = ---------------- 24 24 circulant Active circulante

C. Indicatori de eficienta financiara ---------------------------------
16. Rata rentabilitatii financiare, din care:
Profitul net - fara amortizare = ----------------x 100 16 - accelerata Capital propriu Profitul net - cu amortizare = ----------------x 100 - 8 50 accelerata Capital propriu
17. Rata rentabilitatii veniturilor, din care:
Profitul brut - fara amortizare = ----------------x 100 10 - accelerata Cifra de afaceri Profitul brut - cu amortizare = ----------------x 100 - 5 50 accelerata Cifra de afaceri
18. Rata rentabilitatii resurselor, din care:
Profitul brut - fara amortizare = ----------------x 100 10 - accelerata Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afaceri Profitul brut - cu amortizare = ----------------x 100 - 5 50 accelerata Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afaceri Total punctaj: 100 72 28 -------------------------------------------------------------------------------Pentru respectarea corelatiilor bilantiere introduse prin planul de conturi, aprobat de Hotarirea Guvernului nr. 707/1993, agentii economici vor respecta urmatoarele corelatii:

1. Venituri din exploatare - total = F.20.Rd.11
2. Cifra de afaceri = F.20.Rd.03
3. Capitalul propriu = F.10.Rd.56
4. Capital permanent = F.10[(Rd56 - Rd30 + Rd60 ct.5194) - (Rd64 + + Rd60 ct.5191 + ct.1621 + ct.1622 credite export)]
5. Active fixe = F.10.Rd.11
6. Active circulante = F.10.Rd.30
7. Active totale = F.10.Rd.11 + Rd.30
8. Cheltuieli de exploatare total = F.20 Rd.24
9. Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afaceri = = F.20 Rd.24 - Rd.04 - Rd.06 ct. 722.
In vederea obtinerii aprobarii utilizarii regimului de amortizare accelerata agentii economici trebuie sa realizeze punctajul minim de pct.14 si lit.c de puncte. Pentru indicatorii de la lit B pct. 14 si lit. C pct.16, 17 si 18 punctajul se stabileste in functie de gradul de reducere a ponderii indicatorilor determinati cu amortizare accelerata fata de indicatorii determinati fara amortizare accelerata. In cazul in care la unul din indicatori gradul de reducere a ponderii este mai mic sau mai mare decit cel prevazut in barem, atunci punctajul aferent indicatorului respectiv se determina prin aplicarea ponderii rezultate punctajului etalon fara amortizare accelerata.
Exemplu:
Doi agenti economici A si B solicita aprobarea pentru utilizarea regimului de amortizare accelerata si prezinta urmatoarele date:
-------------------------------------------------------------------------------Specificatie Punctajul Agentul economic A Agentul economic B etalon --------------------------------------------------Rezultate Grad Punctaj Rezultate Grad Punctaj de de redu- reducere cere -------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------

A. Date de prezentare -----------------
1. Venituri din exploatare total (mil.lei) * 3500 * * 2800 * *
2. Cifra de afaceri - mil. lei * 3000 * * 2000 * *
3. Capitalul propriu - mil. lei * 1500 * * 1500 * *
4. Capitalul permanent - mil. lei * 700 * * 700 * *
5. Active fixe (active corporale) - mil. lei * 800 * * 800 * *
6. Active circulante - mil. lei 1000 * * 1000 * *
7. Cheltuieli exploatare total - mil. lei * 2500 * * 1800 * *
8. Cheltuieli exploatare aferente cifrei de afaceri - mil. lei * 2000 * * 1500 * *
9. Profit brut, din care:
- fara amortizare accelerata - mil. lei * 1000 * * 500 * * - cu amortizare accelerata - mil. lei * 700 * * 200 * *
10. Profit net, din care:
- fara amortizare accelerata - mil. lei * 550 * * 275 * * - cu amortizare accelerata - mil. lei * 385 * * 110 * *

B. Indicatori de eficienta economica --------------------------------
11. Rata capitalului propriu fata de activele fixe (%) 10 187,5 * 10 187,5 * 10
12. Rata capitalului permanent fata de activele fixe (%) 5 87,5 * 5 87,5 * 5
13. Rata de imobilizare a activelor fixe (%) 5 80 * 5 80 * 5
14. Rata activelor fixe, din care:
- fara amortizare accelerata (%) 20 125 * * 62,5 * * - cu amortizare accelerata (%) * 87,5 30 14 25 60 8
15. Rotatia activului circulant nr. de rotatii 24 3 * 24 2 * 24

C. Indicatori de eficienta financiara ---------------------------------
16. Rata rentabilitatii financiare, din care:
- fara amortizare accelerata (%) 16 36,7 * * 18,3 * * - cu amortizare accelerata (%) * 25,7 30 11,2 7,3 60 6 4
17. Rata rentabilitatii veniturilor, din care:
- fara amortizare accelerata (%) 10 33,3 * * 25 * * - cu amortizare accelerata (%) * 23,3 30 2 10 60 4
18. Rata rentabilitatii resurselor, din care:
- fara amortizare accelerata (%) 10 50 * * 33,3 * * - cu amortizare accelerata (%) * 35 30 7 13,3 60 40 Total punctaj 100 * * 83,2 * * 66,4 -----------------------------------------------------------------------------Din datele prezentate de cei doi agenti economici rezulta ca agentul economic A realizeaza un punctaj general de 83,2 puncte si depaseste baremul de 72 de puncte in timp ce agentul economic B realizeaza un punctaj general de 66,4 puncte si nu se incadreaza in baremul minim de punctaj. Dintre cei doi agenti economici numai agentul A va primi aprobarea aplicarii regimului de amortizare accelerata.
Introducerea in cheltuielile de exploatare a amortizarii anuale calculata in regimul amortizarii accelerate se face pentru fiecare an in parte, in corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza. Diferentele de amortizare rezultate ca urmare a aplicarii gradului de utilizare a mijoacelor fixe se vor evidentia in cheltuielile exceptionale ale agentilor economici si nu vor fi luate in calcul la determinarea profitului impozabil anual.

25. Introducerea amortizarii anuale in cheltuielile de exploatere se face in functie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.
Indicele de includere a amortizarii anuale in cheltuielile de exploatare corelat cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza este prezentat in tabelul urmator:
TABELUL nr. 2 -------------------------------------------------------------------------------Gradul de utilizare Indicele de includere a mijloacelor fixe a amortizarii anuale de baza in cheltuielile de (%) exploatare (%) -------------------------------------------------------------------------------0 - 4 0 5 - 9 5 10 - 14 10 15 - 19 15 20 - 24 20 25 - 29 25 30 - 34 30 35 - 39 35 40 - 44 40 45 - 49 45 50 - 54 50 55 - 59 55 60 - 64 60 65 - 69 65 70 - 74 70 75 - 79 75 80 - 84 80 85 - 89 90 90 - 95 100 -------------------------------------------------------------------------------
26. Competentele de aprobare a utilizarii regimului de amortizare liniara sau degresiva revin adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, pentru societatile comerciale, respectiv a consiliului de administratie pentru regiile autonome.

27. In cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune, inaintea expirarii duratei normale de utilizare agentii economici vor asigura acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate in urma valorificarii acestora, conform procedurilor legale, iar diferenta ramasa neacoperita, din cheltuielile de exploatare, care insa nu va fi luata in calcul la determinarea profitului impozabil aferent exercitiului financiar respectiv.
Pentru mijloacele fixe a caror valoare de intrare nu a fost recuperata integral, prin amortizare, in cadrul duratelor normale de utilizare, ca urmare a unui grad redus de utilizare a mijloacelor fixe de baza, diferenta de amortizare ramasa de recuperat se va include in cheltuielile de exploatare ale agentilor economici fara insa a se lua in calculul profitului impozabil.
Durata recuperarii si anuitatile de recuperare a diferentei de amortizare se stabilesc de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale si respectiv consiliul de administratie la regiile autonome, dupa caz, fara a depasi cinci ani.

28. Guvernul poate aproba, in situatii justificate, scutiri totale sau partiale de la calculul amortizarii solicitate de ministere sau alte organe centrale si locale ale administratiei publice pentru active corporale, precum:
a) minele trecute in conmservare sau scoase definitiv din functiune, precum si sondele de titei si gaze care nu se dau in productie, potrivit intereselor economiei nationale;
b) mijloacele fixe din cadrul obiectivelor economice de interes national care sint propuse a fi trecute in conservare pe o durata mai mare de 30 de zile;
c) lucrarile de imbunatatiri funciare si de gospoddarire a apelor, cu caracter general de deservire, destinate apararii contra inundatiilor si inlaturarii excesului de umiditate si anume: diguri si canale principale de desecare, precum si lucrarile de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor, destinate apararii terenurilor agricole si silvice si obiectivelor social - economice din zona aparata, efectuate din fondurile statului;
d) senalele navigabil, tunelele de metrou, infrastructura cailor ferate, precum si celelalte cai de comunicatie.

29. In cazuri justificate, altele decit cele prevazute la art. 17 din Legea nr . 15/1994, consiliul de administratie, pentru regia autonoma, respectiv adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, pentru societatea comerciala cu capital integral sau majoritar de stat, pot aproba trecerea in conservare a a mijloacelor fixe pe o perioada de maximum un an, fara calcularea amortizarii pentru perioada respectiva. In asemenea cazuri, amortizarea anuala aferenta perioadei de conservare se va recupera din profitul net al anului in care expira durata normala de utilizare a mijlocului fix trecut in conservare.
Daca perioada de conservare se prelungeste peste durata de un an, iar mijloacele fixe in cauza nu sint cuprinse in programul de restructurare, agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat sint obligati sa vinda mijloacele fixe respective prin licitatie, conform prevederilor legale in vigoare.
In cazuri justificate, in care perioada de conservare se prelungeste peste durata de un an, iar activele corporale aflate in conservare nu pot fi vindute prin licitatie, conform prevederilor legale in vigoare, agentii economici cu capital sau participatii de capital de stat - indiferent de ponderea acestuia pot scoate din functiune si pot casa activele corporale respective in conditiile prevazute de lege.
Valoarea de intrare a activelor corporale, mentionate la alineatul de mai sus, nerecuperate integral pe calea amortizarii, se diminueaza cu valoarea amortizarii aferente perioadei de conservare, iar diferenta ramasa, diminuata cu sumele obtinute din operatiunea de casare, se va acoperi in mod esalonat, prin cheltuielile de exploatare, pe o perioada ce nu va depasi cinci ani, dar nu se va lua in calcul la determinarea profitului impozabil.
Valoarea amortizarii aferente perioadei de conservare se va recupera din profitul net al exercitiului financiar in care are loc casarea activelor corporale.

30. Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, care au aplicat, in perioada 01.04.1992 - 31.12.1993 prevederile art. 15 din Hotarirea Guvernului nr. 412/1992 si art. 1 din Hotarirea Guvernului nr. 412/1992, art. 1 din Hotarirea Guvernului nr. 838/1992, precum si Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2328/1993 si nr. 90754/14.03.1994 vor recupera diferenta de amortizare aferenta perioadei mentionate, in mod esalonat si in regim de amortizare liniara, prin cheltuielile de exploatare pina la consumarea duratei normale de utilizare, fara insa a depasi perioada de 5 ani.
Pentru perioada 01.01.1994 - 30.06.1994 agentii economici vor recalcula amortizarea efectiva inregistrata in cheltuielile de exploatare conform prevederilor Legii nr. 15/1994.
Diferentele rezultate se vor regulariza lunar prin cheltuielile de exploatare in mod esalonat si in cote egale pina la 31.12.1994.

31. Toti agentii economici, indiferent de forma de proprietate, au obliogatia de a depune la Directia generala a finantelor publice si a controlului financiar de stat, o data cu decalaratia de venituri pentru exercitiul financiar in curs si declaratia privind programul amortizarii aferent aceluiasi exercitiu financiar stabilit in baza prevederilor legale care vor fi completate conform normelor prezentate la "Indicatii pentru completarea declaratiilor privind programul de amortizare".

32. La incheierea fiecarui exercitiu financiar, agentii economici vor recalcula amortizarea efectiva inscrisa in declaratia privind programul de amortizare si reflecta in cheltuielile de exploatare in functie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza, realizat. Diferentele rezultate, in plus sau in minus, se vor reflecta in cheltuielile de exploatare si vor fi luate in calcul la determinarea profitului impozabil.

33. Mijloacele fixe cu valoarea de intrare unitara cuprinsa intre 500
200.000 lei, stabilita in conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului nr.
26/1992, aflate in patrimoniul agentilor economici la 31.12.1993 vor fi mentinute in evidenta contabila ca mijloace fixe pina la amortizarea lor integrala.
Valoarea ramasa de amortizat a mijloacelor fixe mentionate la alineatul precedent, se recupereaza in continuare din cheltuielile de exploatare, in regim de amortizare liniar, intr-o perioada de pina la 3 ani, stabilita de adunarea generala a asociatilor in cazul societatilor comerciale si consiliul de administratie in cazul regiilor autonome. Amortizarea aferenta acestor mijloace fixe reprezinta sursa de constituire a fondului de dezvoltare.
Bunurile materiale cu valoare de intrare unitara de pina la 200.000 lei intrate in patrimoniul agentilor economici dupa data de 1.01.1994 nu mai sint considerate mijloace fixe ci obiecte de inventar, iar valoarea acestora se include in cheltuielile de exploatare integral la darea lor in folosinta sau esalonat intr-o perioada de cel mult 3 ani.

34. Regiile autonome care au in administrare bunuri apartinind patrimoniului public, de natura mijloacelor fixe, vor evidentia separat aceste bunuri, care nu mai sint supuse amortizarii.
Clasificarea bunurilor apartinind patrimoniului public va constitui obiectul unor reglementari speciale.
Evidenta, gestionarea si inventarierea bunurilor de patrimoniu cultural, artistic, inclusiv a fondului de carte, se fac potrivit normelor elaborate de Ministerul Culturii.

35. Activele necorporale aferente capitalului imobilizat se vor amortiza astfel:
a) cheltuielile de constituire, precum si cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani;
b) brevetele, licentele, know-how-ul, marcile de fabrica, de comert si de serviciu si alte drepturi de proprietate industriala si comerciala similare subscrise ca aport, achizitionate pe alte cai, se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor;
c) programele informatice create de agentii economici sau achizitionate de la terti se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani.

CAP. 3

Contabilitatea si destinatia amortizarii mijloacelor fixe
36. Agentii economici, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, au obligatia evidentierii in contabilitate, in conturi distincte, a mijloacelor fixe, a amortizarii acestora, precum si a sumelor nete rezultate din dezmembrarea si valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune.
Institutiile publice au obligatia evidentierii in contabilitate, in conturi distincte a mijloacelor fixe si a sumelor nete rezultate din dezmembrarea si valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune.
Institutiile publice, care in baza art. 43 din Legea nr. 82/1991 propun Ministerului Finantelor norme proprii privind organizarea si conducerea contabilitatii, vor evidentia in contabilitate mijloacele fixe si sumele nete rezultate din dezmembrarea si valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune in conformitate cu prevederile normelor respective.

37. Agentii economici vor alimenta fondul de dezvoltare cu sumele reprezentind amortizarea calculata pentru mijloacele fixe precum si cu cele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune, in conditiile legii.
Amortizarea aferenta activelor necorporale determinata potrivit legii reprezinta sursa de constituire a fondului de dezvoltare.

38. Sumele realizate din valorificarea ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor componente si a altor materiale provenite din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune - inainte de amortizarea lor integrala - diminuate cu cheltuielile efectuate cu demolarea, demontarea, dezmembrarea si valorificarea acestora, se inregistreaza in contabilitate in contul amortizarii mijloacelor fixe respective, in limita valorii de intrare ramasa de amortizat.

39. Agentii economici cu capital majoritar de stat care nu au prevazut in exercitiul financiar curent realizarea unor lucrari de investitii sau rambursarea de credite pentru investitii pot folosi sumele respective pentru investitii financiare (acordari de imprumuturi financiare, cumparari de obligatiouni) pe termen scurt sau mediu, cu obligatia ca la finele anului sa reconstituie sumele respective.

CAP. 4

Scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe
40. Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe amortizate integral, se face cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, in cazul societatilor comerciale, respectiv a consiliului de administratie pentru regiile autonome.
La institutiile publice scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cu durata normala de utilizare consumata se face cu aprobarea organului de conducere al institutiei respective.

41. La scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinind agentilor economici unde statul detine peste 50% din capitalul social, precum si regiilor autonome, se va urmari valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor si pieselor componente prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb in cadrul unitatii respective sau prin vinzare, pe baza de licitatie publica, organizata potrivit legii.
In cadrul valorificarii ansamblurilor, subansamblurilor si pieselor componente, prin vinzare pe baza de licitatie publica, pretul de pornire al acestora va fi stabilit de comisia de casare, dar nu mai mic decit suma rezultata din valorificarea acestora ca materiale nerecuperabile.

42. Agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome vor asigura acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate in urma valorificarii mijloacelor fixe scoase din functiune, conmform procedurilor legale, iar diferenta ramasa neacoperita se include esalonat in cheltuielile de exploatare, dar nu se ia in calcul la determinarea profitului impozabil.

43. In cazul institutiilor publice, scoaterea din functiune a mijloacelor fixe inainte de expirare duratei normale de utilizate se face cu aprobarea ministerului de resort si cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor, pe baza unor justificari temeinic argumentate.

44. Casarea mijloacelor fixe scoase din functiune care apartin agentilor economici cu capital integral sau majoritar de stat precum si regiilor autonome se face pe baza aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale si consiliului de administratie, la regiile autonome dar numai dupa epuizarea posibilitatii de valorificare a acestora prin vinzare pe baza de licitatie, conform prevederilor legale.

CAP. 5

Dispozitii finale
45. Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decit mijloacele fixe, sint de competenta consiliilor de administratie ale agentilor economici cu capital majoritar de stat.
La institutiile publice, in afara aprobarii consiliului de administratie, este necesar si avizul Ministerului Finantelor pentru valorile ce depasesc 1000 lei.
In cazul ministerelor sau altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care au unitati subordonate in profil teritorial, avind calitatea de ordonatori de credite, aprobarea se va da de catre acesti ordonatori in baza avizului Directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene.

46. In aplicarea dispozitiilor art. 28 din Legea nr. 15/1994 Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru Statistica vor elabora in 30 de zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, modelul darii de seama statistice, precum si normele de completare, pe baza carora agentii economici vor raporta valoarea ramasa a mijloacelor fixe pe categorii, precum si amortizarea totala a acestora.
Totodata, se vor elabora de catre aceleasi organe, norme privind modalitatea de stabilire a gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza detinute de agentii economici, necesar determinarii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare aferente unui exercitiu financiar.
In termenul prevazut la alineatul precedent Ministerul Finantelor va elabora monografia contabila necesara reflectarii in contabilitate a principalelor operatiuni legate de amortizarea mijloacelor fixe si scoaterea din functiune a acestora.

47. Indicatii pentru completarea declaratiilor privind programul de amortizare.
Declaratia privind programul de amortizare aferent fiecarui exercitiu financiar se va intocmi in functie de regimul de amortizare practicat de agentii economici, astfel:

A. Pentru regimul de amortizare liniara, stabilirea amortizarii medii anuale se face in functie de valoarea medie anuala a mijloacelor fixe intrate dupa 1.01 .1994 si supuse amortizarii, cota medie anuala de amortizare aferenta si gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.
Pentru mijloacele fixe existente la 31.12.1993, amortizarea se calculeaza in functie de valoarea ramasa de amortizat reevaluata la 31.12.1993, cota medie anuala de amortizare liniara aferenta duratei normale de utilizare recalculata si gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.
Modelul de declaratie privind regimul de amortizare liniara se completeaza in conformitate cu formularul P.A.L. (programul amortizarii liniare).

B. Pentru regimul de amortizare degresiva, stabilirea amortizarii medii anuale se face in mod diferentiat in functie de mijloacele fixe aflate in functiune la data 31.12.1993 si mijloacele fixe intrate dupa 1.01.1994.
Totodata la determinarea amortizarii medii anuale totale se va tine seama de faptul ca mijloacele fixe din grupa 1 si 2 (cladiri si constructii speciale, mai putin subgrupele 2.4., clasele 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.6.
clasa 2.6.1., 2.7. clasele 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.7.6.,
2.7.7., 2.7.8., 2.7.9., 2.7.10., 2.7.12., 2.7.13., 2.7.15., 2.8., clasele 2.8.1.
, 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.9. clasele 2.9.3., 2.9.4.) se amortizeaza in regimul liniar.
Modelul de declaratie privind regimul de amortizare degresiva se completeaza in conformitate cu formularul P.A.D. (programul amortizarii degresive).

C. Pentru regimul de amortizare accelerata, stabilirea amortizarii medii anuale se va face in functie de specificul acestui regim de amortizare care prevede recuperarea capitalului imobilizat in proportie de 50% in primul an de aplicare, iar in anii urmatori in regim liniar. De asemenea, la determinarea amortizarii medii anuale totale se va tine cont si de reglementarea privind amortizarea mijloacelor fixe din grupele 1 si 2 prezentate la litera B de mai sus. Acest regim de amortizare se aplica numai pentru mijloacele fixe intrate in functiune dupa 1.01.1994.
Declaratiile privind programul de amortizare se vor completa conform modelelor alaturate.
PROGRAMUL DE AMORTIZARE LINIARA PENTRU ANUL........ P.A.L.

CAP. 1

Amortizarea mijloacelor fixe existente la 31.12.93 - mii lei ----------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 ----------------------------------------------------------------------------Grupa 1 Total Grupa 2 Total ----------------------------------------------------------------------------Total general x x * ----------------------------------------------------------------------------N O T A:
-------A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 1.04.1992 2 = Valoarea ramasa de amortizat reevaluata, la 31.12.1993, calculata conform Legii nr. 62/1968 3 = Durata normala de utilizare conform "Catalog" - in ani 4 = Durata normala de utilizare ramasa, recalculata, la 31.12.1993 - in ani 5 = Cota medie anuala de amortizare liniara aferenta duratelor normale de utilizare, recalculata 6 = Amortizarea medie anuala scriptica col. 2 x col. 5/100 7 = Gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza % 8 = Amortizarea medie anuala efectiva col. 6 x col. 7/100 total coloana 6 * Cota medie anuala liniara =------------------ x 100 total coloana 2

CAP. 2

Amortizarea mijloacelor fixe intrate dupa 1.01.199 - mii lei -------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------Grupa 1 Total * *** Grupa 2 Total * ** -------------------------------------------------------------------------------Total general * ** ------------------------------------------------------------------------------N O T A:
--------A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe existente la 1.I.
2 = Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe intrate + 3 = Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe iesite sau amortizate integral 4 = Valoarea medie anuala totala a mijloacelor fixe (col.1 + col.3 + col.3) 5 = Cota medie anuala de amortizare % 6 = Amortizarea anuala scriptica col.4 x col.5/100 7 = Gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza 8 = Amortizarea anuala efectiva col.6 x col.7/100 col.6 x 100 * Cota medie anuala de amortizare =----------------col.4 ** Gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza la fiecare grupa din care acestea fac parte *** Pentru mijloacele fixe care nu se incadreaza in categoria mijloacelor fixe de baza, amortizarea anuala efectiva se determina pe baza gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza.

CAP. 3

Calculul valorii de recuperat - prin cheltuielile de exploatare - la mijloacele fixe scoase din functiune si casate sau prevazute a fi scoase din functiune si casate inainte de amortizarea lor integrala, dar care nu se ia in calcul la stabilirea profitului impozabil - mii lei -------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------* Total -------------------------------------------------------------------------------N O T A:
--------A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 1.04.1992 2 = Amortizarea pina la scoaterea din functiune 3 = Valoarea ramasa de amortizare (col.1 - col.2) 4 = Valoarea recuperata din casare 5 = Valoarea ramasa de recuperat (col.3 - col.4) 6 = Nr. de luni propus pentru esalonare pina la recuperarea integrala 7 = Nr. de luni propus pentru esalonare in exercitiul financiar al anului....
8 = Amortizarea anuala de recuperat col.5 x col.7/col. 6 * maximum 60 de luni

CAP. 4

Calculul amortizarii (in lei pe mia de tone de produs) aferente cladirilor si constructiilor speciale cu durata de utilizare limitata de durata de exploatare a rezervelor, precum si investitiilor pentru descoperta - mii lei -------------------------------------------------------------------------------Nr. Grupa Valoa- Expre- Valoa- Rezer- Amor- Canti- Gradul Amortizacrt. si co- rea de sia va- rea ra- va ex- tiza- tatea de uti- rea efecdul de intra- lorica masa a ploata- rea in exploa- lizare tiva scripclasi- re a a uzuri mijloa- bila lei la tabila a rezer- tica col.5 ficare mijloa- celor 1000 t in anul vei ex- x col.6 x a mij- celor fixe col.3 ploata- col. 7 loace- fixe bile lor * fixe - mii - mii - mii - mii ------ - mii ----------lei - lei - lei - tone - tone (col.1- col. 4 100 col.2) - mii lei ------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total -------------------------------------------------------------------------------cantitatea preconizata a se exploata in anul.........
* Gradul de utilizare a rezervei = -------------------------------------- x 100 exploatabile cantitatea exploatabila la parametrii proiectati

CAP. 5

Calculul amortizarii de recuperat aferenta perioadei 1.04.1992 - 31.12.1993 - mii lei -------------------------------------------------------------------------------Nr. Grupa Valoa- Valoa- Amortizarea Diferen- Numarul de luni Amortizacrt. si co- rea de rea ra- calculata ta de propus pentru rea anua dul de intrare masa a conform Legii amortiza- esalonare la de reclasi- a mij- mijloa- nr. 62/1968 re de re- cuperat ficare loace- celor pe perioada cuperat ---------------a mij- lor fixe 1.04.92 - Pina la In exerloace- fixe reeva- 31.12.93 recupe- citiul lor la luata ------------ rarea financi- col.5 x fixe 1.04. con- la mij- la mij-(col.4 integra- ar al col. 7 1992 form loacele loacele col.3) la anului.. --------

H.G. fixe fixe col.6 nr.26/ neree- reeva1992 valuate luate la 31.

12.1993 -------------------------------------------------------------------------------A ! B ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! -------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------------! ! Total! ! ! ! ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------------

CAP. 6

Recapitulatie -------------------------------------------------------------------------------Nr. Amorti- Gradul Amorticrt. Capitolul Detalii zarea anu- de utili- zarea ala scrip- zare a anuala tica mijloace- efectilor fixe va de baza -------------------------------------------------------------------------------A B C 1 2 3 -------------------------------------------------------------------------------I Amortizarea mijloacelor fixe existente la 31.12.1993 -------------------------------------------------------------------------------II Amortizarea mijloacelor fixe intrate dupa 1.01.1994 -------------------------------------------------------------------------------III Amortizarea de recuperat la mijloacele fixe scoase din functiune si casate sau prevazute a fi scoase din functiune si casate inainte de amortizarea lor integrala x -------------------------------------------------------------------------------IV Amortizarea aferenta cladirilor si constructiilor speciale cu durata de utilizare limitata de durata de exploatare a rezervelor precum si investitiilor pentru descoperta -------------------------------------------------------------------------------V Amortizarea de recuperat aferenta perioadei 1.04.1992 - 31.12.1993 x -------------------------------------------------------------------------------Total x -------------------------------------------------------------------------------Director, Contabil sef, PROGRAMUL DE AMORTIZARE DEGRESIVA PENTRU ANUL....... P.A.D.

CAP. I

Amortizarea mijloacelor fixe existente la 31.12.1993 - mii lei -------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------Total general x x ** ------------------------------------------------------------------------------A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 1.04.1992 2 = Valoarea ramasa de amortizat reevaluata, la 31.12.1993, calculata conform Legii nr. 62/1968 3 = Durata normala de utilizare conform Catalog - in ani 4 = Durata normala de utilizare ramasa, recalculata, la 31.12.1993 - in ani 5 = Cota medie anuala de amortizare degresiva aferenta duratelor normale de utilizare, recalculata % 6 = Amortizarea medie anuala scriptica (col. 2 x col. 5)/100 7 = Gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza % 8 = Amortizarea medie anuala efectiva (col. 6 x col. 7)/100 total coloana 6 ** Cota medie degresiva = ----------------- x 100 total coloana 2 *) Pentru grupele 1 si 2 se vor trece cotele medii anuale aferente amortizarii liniara

CAP. II

Amortizarea miijloacelor fixe intrate dupa 1.01.1994 - mii lei -------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -------------------------------------------------------------------------------Total general * x x x x x -------------------------------------------------------------------------------A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe existente la 1.01.1994 2 = Valoarea ramasa a mijloacelor fixe 3 = Durata normala de utilizare cu influenta uzurii morale - in ani 4 = Durata normala de utilizare - in regim degresiv - in ani 5 = Durata normala de utilizare - in regim liniar - in ani 6 = Cota medie anuala de amortizare - in regim degresiv 7 = Cota medie anuala de amortizare - in regim liniar 8 = Amortizarea scriptica (col. 2 x col. 6)/100 sau (col. 2 x Col. 7)/100 9 = Gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza % 10= Amortizarea efectiva (col. 8 x col. 9)/100 * In primul an de functionare este egal cu valoarea de intrare

CAP. III

Calculul valorii de recuperat - prin cheltuielile de exploatare - la mijloacele fixe scoase din functiune si casate sau prevazute a fi scoase din functiune si casate inainte de amortizarea lor integrala, dar care nu se ia in calcul la stabilirea profitului impozabil - mii lei -------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 ------------------------------------------------------------------------------* Total general * x -------------------------------------------------------------------------------* maximum 60 de luni A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 1.04.1992 2 = Amortizarea pina la scoaterea din functiune 3 = Valoarea ramasa de amortizat (col. 1-col. 2) 4 = Valoarea recuperata din casare 5 = Valoarea ramasa de recuperat (col. 3 - col. 4) 6 = Numarul de luni propus pentru esalonare - Pina la recuperarea integrala 7 = Numarul de luni propus pentru esalonare - In exercitiul financiar al anului.......
8 = Amortizarea anuala de recuperat col. 5 x col./col. 6

CAP. IV

Calculul amortizarii (in lei pe mia de tone de produs) aferente cladirilor si constructiilor speciale cu durate de utilizare limitate de durata de exploatare a rezervelor, precum si investitiilor pentru descoperta - mii lei -------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------Total general * -------------------------------------------------------------------------------A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 1.04.1992 - in mii lei 2 = Amortizarea calculata la 31.12.93, conform Legii nr. 62/1968 la valoarea mijloacelor fixe reevaluate - in mii lei 3 = Valoarea ramasa a mijloacelor fixe (col. 1 - col. 2) - in mii lei 4 = Rezerva exploatabila - in mii tone 5 = Amortizarea in lei la 1000 t col. 3/col. 4 - in lei 6 = Cantitatea exploatabila in anul..... - in mii tone 7 = Gradul de utilizare a rezervei exploatabile % 8 = Amortizarea efectiva (col. 5 x col. 6 x col. 7)/100 cantitatea preconizata a se exploata in anul..........
* Gradul de utilizare a rezervei = ------------------------------------- x 100 exploatabile cantitatea exploatabila la parametrii proiectati

CAP. V

Calculul amortizarii de recuperat aferenta perioadei 1.04.1992 - 31.12.1993 - mii lei ------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------Total general -------------------------------------------------------------------------------A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 1.04.1992 2 = Valoarea ramasa a mijloacelor fixe reevaluata conform H.G. nr. 26/1992 la 31.12.1993 3 = Amortizarea calculata conform Legii nr. 62/1968 pe perioada 1.04.92-31.12.93 - la mijloacele fixe nereevaluate 4 = Amortizarea calculata conform Legii nr. 62/1968 pe perioada 1.04.92-31.12.93 - la mijloacele fixe reevaluate 5 = Diferenta de amortizare de recuperat (col. 4 - col. 3) 6 = Numarul de luni propus pentru esalonare - Pina la recuperarea integrala 7 = Numarul de luni propus pentru esalonare - In exercitiul financiar al anului......
8 = Amortizarea anuala de recuperat (col. 5 x col. 7)/col. 6

CAP. VI

Recapitulatie -------------------------------------------------------------------------------Nr. Amorti- Gradul Amorticrt. Capitolul Detalii zare anu- de uti- zarea ala scip- lizare anuala tica a mij- efecloace- tiva lor fixe de baza -------------------------------------------------------------------------------A B C 1 2 3 -------------------------------------------------------------------------------I Amortizarea mijloacelor fixe existente la 31.12.1993 -------------------------------------------------------------------------------II Amortizarea mijloacelor fixe intrate dupa 1.01.1994 -------------------------------------------------------------------------------III Amortizarea de recuperat la mijloacele fixe scoase din functiune si casate sau prevazute a fi scoase din functiune si casate inainte de amortizarea lor integrala x -------------------------------------------------------------------------------IV Amortizarea cladirilor si constructiilor speciale cu durata de utilizare limitata de durata de exploatare a rezervelor precum si investitiilor pentru descoperta -------------------------------------------------------------------------------V Amortizarea de recuperare aferenta perioadei 1.04.1992 - 31.12.1993 x -------------------------------------------------------------------------------Total x -------------------------------------------------------------------------------Director, Contabil sef, PROGRAMUL DE AMORTIZARE ACCELERATA PENTRU ANUL......... P.A.A.

CAP. I

Amortizarea mijloacelor fixe existente la 31.12.1993 - mii lei -------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------Total general * x -------------------------------------------------------------------------------total coloana 6 * Cota medie anuala de amortizare = ---------------- x 100 total coloana 2 A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 1.04.1992 2 = Valoarea ramasa de amortizat reevaluata, la 31.12.1993, calculata conform Legii nr. 62/1968 3 = Durata normala de utilizare conform "Catalog" - in ani 4 = Durata normala de utilizare ramasa, recalculata - in ani 5 = Cota medie anuala de amortizare in functie de regimul de amortizare aferenta duratei noemale de utiliizare, recalculata % 6 = Amortizarea medie anuala scriptica (col. 2 x col. 5)/100 7 = Gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza % 8 = Amortizarea medie anuala efectiva (col. 6 x col. 7)/100

CAP. II

Amortizarea mijloacelor fixe intrate dupa 1.01.1994 - mii lei -------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -------------------------------------------------------------------------------Total general -------------------------------------------------------------------------------A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 1.01.1994 2 = Valoarea ramasa a mijloacelor fixe 3 = Durata normala de utilizare - in regim accelerat - in ani 4 = Durata normala de utilizare - in regim liniar - in ani 5 = Cota medie anuala de amortizare - in regim accelerat % 6 = Cota medie anuala de amortizare - in regim liniar % 7 = Amortizarea scriptica (col. 2 x col. 5)//100 sau col. 2 x col. 6/100 8 = Gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza % 9 = Amortizarea efectiva (col. 7 x col. 8)

CAP. III

Calculul valorii de recuperat - prin cheltuielile de exploatare - la mijloacele fixe scoase din functiune si casate sau prevazute a fi scoase din functiune si casate inainte de amortizarea lor integrala, dar care nu se ia in calcul la stabilirea profitului impozabil - mii lei -------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------Total general * x -------------------------------------------------------------------------------A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 1.04.1992 2 = Amortizarea pina la scoaterea din functiune 3 = Valoarea ramasa de amortizat (col. 2 - col. 2) 4 = Valoarea recuperata din casare 5 = Valoarea ramasa de recuperat (col. 3 - col. 4) 6 = Numarul de luni propus pentru esalonare - Pina la recuperarea integrala 7 = Numarul de luni propus pentru esalonare - In exercitiul financiar al anului.........
8 = Amortizarea anuala de recuperat (col. 5 x col. 7)/col.6 * maximum 60 de luni

CAP. IV

Calculul amortizarii (in lei pe mia de tone de produs) aferente cladirilor si constructiilor speciale cu durate de utilizare limitate de durata de exploatare a rezervelor, precum si investitiilor pentru descoperta - mii lei -------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------Total general * -------------------------------------------------------------------------------cantitatea preconizata a se exploata in anul.........
* Gradul de utilizare a rezervei = ------------------------------ x 100 exploatabile cantitatea exploatabila la parametrii proiectati A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 1.04.1992 - in mii lei 2 = Amortizarea calculata la 31.12.93, conform Legii nr. 62/1968 la valoarea mijloacelor fixe reevaluate - in mii lei 3 = Valoarea ramasa a mijloacelor fixe (col. 1 - col. 2) - in mii lei 4 = Rezerva exploatabila - in mii tone 5 = Amortizarea in lei la 1000 t col. 3/col. 4 - in lei 6 = Cantitatea exploatabila in anul..... - in mii tone 7 = Gradul de utilizare a rezervei exploatabile % 8 = Amortizarea efectiva (col. 5 x col. 6 x col. 7)/100

CAP. V

Calculul amortizarii de recuperat aferenta perioadei 1.04.1992 - 31.12.1993 - mii lei -------------------------------------------------------------------------------A B 1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------Total general -------------------------------------------------------------------------------A = Nr. crt.
B = Grupa si codul de clasificare a mijloacelor fixe 1 = Valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 1.04.1992 2 = Amortizarea ramasa a mijloacelor fixe reevaluata conform H.G. nr. 26/1992, la 31.12.1993 3 = Amortizarea calculata conform Legii nr. 62/1968 pe perioada 1.04.1992
31.12.1993 - la mijloacele fixe nereevaluate 4 = Amortizarea calculata conform Legii nr. 62/1968 pe perioada 1.04.1992
31.12.1993 - la mijloacele fixe reevaluate 5 = Diferenta de amortizare de recuperat (col. 14 - col. 13) 6 = Numar de luni propus pentru esalonare - pina la recuperarea integrala 7 = Numar de luni propus pentru esalonare - in exercitiul financiar al anului.......
col.15 X col.17 8 = Amortizarea anuala de recuperat --------------col.6

CAP. VI

Recapitulatie -------------------------------------------------------------------------------Nr. Capitolul Detalii Amortizarea Gradul Amortizarea crt. anuala de utili- anuala scriptica zare a mij- efectiva loacelor fixe de baza -------------------------------------------------------------------------------A B C 1 2 3 -------------------------------------------------------------------------------I Amortizarea mijloacelor fixe existente la 31.12.1993 -------------------------------------------------------------------------------II Amortizarea mijloacelor fixe intrate dupa 1.01.1994 -------------------------------------------------------------------------------III Amortizarea de recuperat la mijloacele fixe scoase din functiune si casate sau prevazute a fi scoase din X functiune si casate inainte de amortizarea lor integrala ------------------------------------------------------------------------------- IV Amortizarea cladirilor si constructiilor speciale cu durata de utilizare limitata de durata de exploatare a rezervelor precum si investitiilor pentru descoperta -------------------------------------------------------------------------------V Amortizarea de recuperat aferenta perioadei 1.04.1992
31.12.1993 X -------------------------------------------------------------------------------Total X -------------------------------------------------------------------------------Director, Contabil sef,


Vineri, 19 august 2022, 17:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.