ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.78 din 12 iulie 2005
pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 629/19 iul. 2005

Având în vedere implementarea din anul universitar 2005-2006 a noii structuri a ciclurilor de studii din învățământul superior, în acord cu procesul de la Bologna, care prevede crearea spațiului european al învățământului superior, pentru a asigura pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice conform standardelor europene, în contextul preocupărilor de îmbunătățire a calității în învățământul preuniversitar,
luând în considerare necesitatea corectării unei discriminări nejustificate, indusă prin prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, între cadrele didactice care predau în învățământul primar și gimnazial și cele care predau în învățământul liceal,
ținând cont de necesitatea flexibilizării și diversificării formării inițiale a cadrelor didactice în concordanță cu nevoile sistemului de învățământ preuniversitar și cu politicile europene pertinente,
având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Articolul 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614 din 7 iulie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatele (5) și (6) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

"(5) Absolvenții ciclurilor de studii universitare de licență sau de masterat pot ocupa posturi didactice în învățământul preuniversitar, până la definitivarea în învățământ, cu condiția obținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic acreditate.

(6) Definitivarea în învățământul preuniversitar și exercitarea profesiei didactice în învățământul superior sunt condiționate de obținerea a 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic acreditate."

2. După alineatul (6) al articolului 9 se inroduc 5 noi alineate, aliniatele (7)-(11), cu următorul cuprins:

"(7) Absolvenții domeniului de licență «științele educației» se consideră certificați pentru profesia didactică prin diploma de licență obținută, cu condiția ca prin parcurgerea programului de studii al ciclului de licență să obțină 60 de credite de pregătire psihopedagogică. Diploma de licență în științele educației conferă, în condițiile de mai sus, dreptul de a ocupa posturi didactice.

(8) Toate departamenele pentru pregătirea personalului didactic și programele lor de studii se acreditează conform unei metodologii stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

(9) Departamentele pentru pregătirea personalului didactic acreditate din universități și facultățile de psihologie și științe ale educației pot organiza studii universitare de masterat didactic.

(10) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile, din care minimum 30 de credite din discipline psihopedagogice și minimum 90 de credite dintr-un modul de specializare format din disciplinele fundamentale ale unui domeniu de studiu de nivel licență, stabilit de facultățile de profil.

(11) Diploma de masterat didactic conferă dreptul de a exercita profesia didactică și în domeniul modulului de specializare, în regim de completare de normă, precum și toate celelalte drepturi legale."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,
Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

București, 12 iulie 2005.
Nr. 78.


Joi, 30 iunie 2022, 15:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.