ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.103 din 14 iulie 2005
pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 646/21 iul. 2005

Având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcția instituțională pentru derularea fondurilor destinate finanțării Politicii Agricole Comune.
În urma consultărilor avute cu experții Comisiei Europene, s-a stabilit ca soluție optimă înființarea a două agenții de plăți menite să gestioneze măsurile de sprijin finanțate din fonduri europene, precum și a celor finanțate de la bugetul de stat al României.
Deoarece în Legea nr. 1/2004 se specifică faptul că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală este singura instituție care gestionează măsurile de sprijin din cadrul Politicii Agricole Comune, se impune modificarea în regim de urgență a acesteia, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, pentru asigurarea pregătirii construcției instituționale a celor două agenții, în vederea gestionării fondurilor europene.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală

Art. I. - Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.162 din 25 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Denumirea Agenției se schimbă începând cu data de 1 octombrie 2005 în Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură."

2. Alineatele (1) și (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Începând cu luna iulie 2005 Agenția este instituția publică responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susținerii agriculturii, finanțate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora.

(2) Până la data aderării României la Uniunea Europeană Agenția va pregăti structura instituțională pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultură, iar de la data aderării Agenția va fi responsabilă cu derularea și gestionarea acestor fonduri privind:

a) plățile directe și măsurile de piață;
b) unele măsuri finanțate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale."

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"Art. 21. - Agenția poate delega către alte organisme din atribuțiile prevăzute în prezenta lege în situația îndeplinirii de către acestea a următoarelor condiții:

a) responsabilitățile și obligațiile acestor organisme, în special privind controlul și verificarea conformității cu regulile comunitare, să fie clar definite;
b) organismele dispun de sisteme eficiente pentru asigurarea îndeplinirii responsabilităților lor;
c) Agenția este informată în mod regulat și la timp asupra rezultatelor controalelor efectuate, astfel încât caracterul suficient al acestor controale să fie luat în considerare în gestionarea unei cereri."

4. Literele a) și k) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"a) asigură derularea operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;
............................................................................................
k) administrează sistemul de certificate de export-import și garanții pentru importul și exportul produselor agricole;".

5. După litera l) a articolului 3 se introduc 5 noi litere, literele m)-r), cu următorul cuprins:

"m) este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare și Control;
n) asigură managementul cotelor de producție de zahăr și izoglucoză și gestionează contribuțiile aferente acestor cote;
o) elaborează manuale de proceduri și metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuțiilor care îi revin;
p) implementează și administrează restituțiile la export și sistemul de garanții aferente restituțiilor;
r) furnizează toate informațiile solicitate de Organismul coordonator al agențiilor de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit."

6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Sistemul Integrat de Administrare și Control este instrumentul tehnic de gestionare și control care se aplică anumitor scheme de plăți, în conformitate cu prevederile de instituire a acestora.

(2) Sistemul Integrat de Administrare și Control reprezintă un ansamblu de norme și proceduri de organizare instituțională, infrastructură IT și resurse umane.

(3) Sistemul Integrat de Administrare și Control cuprinde următoarele elemente:

a) o bază de date electronică;
b) un sistem de identificare a parcelelor agricole;
c) un sistem de identificare și înregistrare a drepturilor la plată;
d) cererile de sprijin;
e) un sistem integrat de control;
f) un sistem unic de identificare a fiecărui agricultor care a depus cererea de sprijin;
g) un sistem de identificare și înregistrare a animalelor."

7. După alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Agenția angajează personal contractual, în funcție de necesități, pe perioada determinată pentru îndeplinirea în termen a responsabilităților."

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Agenția are în structură 42 de sucursale județene fără personalitate juridică."

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Fondurile necesare în vederea desfășurării activității Agenției, inclusiv pentru realizarea și implementarea Sistemului Integrat de Administrare și Control, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale."

10. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 și 82, cu următorul cuprins:

"Art. 81. - Agenția obține acreditarea și asigură menținerea acesteia în conformitate cu criteriile de acreditare și instrucțiunile emise de Autoritatea pentru acreditarea agențiilor de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit.

Art. 82. - (1) Pentru cheltuielile care fac obiectul finanțării din partea Comunității, conturile Agenției se certifică de către un organism de certificare, pe baza unei examinări a procedurilor și a unui eșantion de tranzacții, în conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internațional.

(2) Organismul de certificare este o entitate independentă de Agenție și de Organismul de coordonare."

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Agenția utilizează pentru aparatul central două autoturisme și un microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de carburant de 600 litri/autovehicul.

(2) Cele 42 de sucursale județene utilizează câte două autoturisme pentru transport de persoane și câte un autoturism pentru activități specifice, cu un consum lunar de carburanți de 600 litri/autovehicul, cu încadrarea în numărul maxim de autoturisme aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale."

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă lit. s) a alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.718 din 9 august 2004.

Art. III. - Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

CAPITOLUL II
Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală

Art. IV. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (7) al articolului 2 se abrogă.

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, Agenția SAPARD îndeplinește funcția de agenție de plată și, în cazul delegării, funcțiile de implementare, pentru proiectele realizate în cadrul măsurilor care se referă la proiecte de investiții, precum și al altor măsuri stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, finanțate din fondurile europene pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit.

(2) Agenția SAPARD obține acreditarea și asigură menținerea acesteia în conformitate cu criteriile de acreditare și instrucțiunile emise de Autoritatea pentru acreditarea agențiilor de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit.

(3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, Agenția SAPARD înființează în aparatul propriu structura instituțională necesară realizării funcțiilor și obligațiilor prevăzute în cuprinsul alin. (1) și (2).

(4) Rolul de Organism coordonator al agențiilor de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit este asigurat de Agenția SAPARD, prin înființarea Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit, aflată în directa subordonare a directorului general al Agenției SAPARD. Atribuțiile acestei direcții sunt independente de celelalte responsabilități ale Agenției SAPARD.

(5) Denumirea Agenției SAPARD se schimbă, de la data aderării României la Uniunea Europeană, în Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.

(6) Modificările prevăzute în prezentul articol, inclusiv cele privind structura organizatorică, nu afectează criteriile de acreditare pentru implementarea tehnică și financiară a Programului SAPARD, până la finalizarea acestuia."

3. După alineatul (5) al articolului 3 se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

"(6) Începând cu 1 aprilie 2006, Agenția SAPARD preia personalul din cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, care are atribuții în cadrul serviciului tehnic delegat pentru Programul SAPARD. Personalul va fi preluat fără examen sau concurs și va beneficia de aceleași drepturi salariale ca și personalul angajat în cadrul Agenției SAPARD. Predarea-preluarea personalului și a fondurilor aferente se face pe bază de protocol încheiat între direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Agenția SAPARD.

(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (6) în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2006. Se autorizează Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu pe anul 2006."

Art. V. - Structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției SAPARD se modifică în mod corespunzător.

Art. VI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pct. 11 din cap. III al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.211 din 14 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 14 iulie 2005.
Nr. 103.


Marți, 28 iunie 2022, 02:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.