ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.116 din 14 iulie 2005
pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004
Textul actului publicat în M.Of. nr. 660/25 iul. 2005

În vederea accelerării transpunerii reglementărilor europene în legislația internă și redefinirii atribuțiilor autorităților publice, în scopul adaptării la noile forme de colaborare cu structurile Uniunii Europene, se impune modificarea și completarea în regim de urgență a Legii gazelor nr. 351/2004, în scopul transpunerii în legislația internă a unor prevederi ale Directivei 2003/55/CE privind reglementările comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.679 din 28 iulie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera f) a articolului 8 va avea următorul cuprins:

"f) participă la elaborarea și aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificatorilor de proiecte;".

2. Alineatul (6) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"(6) Ordinele și deciziile emise de președintele ANRGN pot fi atacate la Curtea de Apel București, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."

3. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri numiți prin decizie a primului-ministru, pe baza propunerilor președintelui ANRGN primite din partea:

a) organismelor de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor;
b) asociațiilor consumatorilor de energie;
c) asociațiilor pentru protecția consumatorilor;
d) asociațiilor patronale din domeniul gazelor naturale;
e) asociațiilor profesionale ale inginerilor din domeniul petrolului și al gazelor naturale;
f) societății de transport al gazelor naturale;
g) societăților de producție a gazelor naturale;
h) societăților de înmagazinare a gazelor naturale;
i) societăților de distribuție a gazelor naturale;
j) organizațiilor sindicale ale utilizatorilor de gaze naturale, cu reprezentativitate la nivel național;
k) organizațiilor sindicale ale operatorilor din sectorul gazelor naturale, cu reprezentativitate la nivel de ramură."

4. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile bănești pentru perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivelul ANRGN."

5. Alineatul (3) al articolului 65 va avea următorul cuprins:

"(3) Evaluarea condițiilor tehnice și economice privind asigurarea accesului solicitanților la sistem, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), se determină în baza unui studiu de fezabilitate pe care operatorul licențiat are obligația de a-l realiza cu respectarea următoarelor termene:

a) 30 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitării accesului la sistemele de distribuție a gazelor naturale;
b) 60 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitării accesului la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale sau la conductele din amonte."

6. După alineatul (3) al articolului 65 se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) și (7), cu următorul cuprins:

"(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (3) rezultatele studiului vor fi comunicate solicitanților, cu titlu gratuit.

(5) Operatorul licențiat are obligația de a realiza lucrările respective în termen de un an de la finalizarea studiului, dacă realizarea obiectivelor/conductelor este economic justificată, în condițiile prevăzute la alin. (1).

(6) În caz contrar, exclusiv în situația prevăzută la alin. (2), operatorul licențiat este obligat să realizeze obiectivele/sistemele în termenul prevăzut la alin. (5).

(7) Solicitantul va participa la finanțarea lucrării cu o cotă-parte reprezentând acea valoare a lucrării care, potrivit studiului de fezabilitate, nu este economic justificată pentru operatorul licențiat."

7. După capitolul VII "Acces și refuz de acces" se introduce un nou capitol, capitolul VII1 "Noua infrastructură", cuprinzând articolele 691-699, cu următorul cuprins:

"CAPITOLUL VII1
Noua infrastructură

Art. 691 - (1) Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale, respectiv interconectările dintre statele membre, instalațiile GNL și instalațiile de depozitare, pot fi scutite, la cerere, de prevederile legislației în vigoare, referitoare la accesul terților la sistemele de transport, distribuție, depozitare și la conductele din amonte, precum și de metodologiile de tarifare, în următoarele condiții:

a) investiția trebuie să întărească concurența în furnizarea de gaze naturale și să sporească siguranța furnizării;
b) nivelul de risc legat de investiție este de așa natură încât investiția să nu se realizeze decât dacă se acordă o scutire;
c) infrastructura trebuie să fie în proprietatea unei persoane juridice care este separată cel puțin în privința formei sale juridice de operatorii de sistem în ale căror sisteme se va construi infrastructura;
d) se percep tarife pentru utilizatorii infrastructurii respective;
e) scutirea nu influențează negativ concurența, funcționarea eficientă a pieței interne a gazelor naturale sau funcționarea eficientă a sistemului reglementat la care este conectată infrastructura.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și creșterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente, precum și modificărilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale.

Art. 692. - ANRGN hotărăște asupra scutirilor prevăzute la art. 691, adoptând o decizie motivată corespunzător. Decizia ANRGN se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 693. - Scutirea poate acoperi în întregime sau parțial noua infrastructură, infrastructura existentă cu capacitate semnificativ mărită sau modificarea infrastructurii existente.

Art. 694. - La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare, după caz, necesitatea de a impune condiții referitoare la durata scutirii și accesul nediscriminator la conducta de interconectare.

Art. 695. - La luarea deciziei privind condițiile prevăzute la art. 694 se vor avea în vedere, în principal, durata contractelor, capacitatea suplimentară ce va fi construită sau modificarea capacității existente, orizontul de timp al proiectului și condițiile naționale.

Art. 696.- La acordarea unei scutiri, ANRGN poate decide asupra regulilor și mecanismelor pentru gestionarea și alocarea capacității, în cazul în care acestea nu împiedică punerea în aplicare a contractelor pe termen lung.

Art. 697. - În cazul unei conducte de interconectare, orice decizie de scutire se ia după consultări cu celelalte state membre sau, după caz, cu autoritățile de reglementare.

Art. 698. - Decizia de scutire se comunică fără întârziere de ANRGN Comisiei Europene, împreună cu toate informațiile relevante.

Art. 699. - Informațiile prevăzute la art. 698 trebuie să cuprindă, în principal:

a) motivele detaliate pe baza cărora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea, inclusiv informațiile financiare care justifică necesitatea scutirii;
b) analiza efectuată în privința efectului asupra concurenței și funcționării eficiente a pieței interne a gazelor naturale rezultând din acordarea scutirii;
c) motivele pentru perioada de timp și partea din capacitatea totală a infrastructurii gazelor naturale respective pentru care s-a acordat scutirea;
d) în cazul în care scutirea se referă la o conductă de interconectare, rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autoritățile de reglementare;
e) contribuția infrastructurii la diversificarea furnizării de gaze naturale."

8. Litera a) a articolului 96 va avea următorul cuprins:

"a) să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată rețeaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcție, beneficiarul acesteia și/sau proprietarul va/vor suporta toate cheltuielile de modificare a traseului rețelei, în următoarele condiții:

1. obținerea acordurilor proprietarilor sau ale deținătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasată noua conductă, precum și a avizelor autorităților competente și a autorizației de construire;
2. includerea în patrimoniul operatorului licențiat a obiectivelor rezultate în urma modificării."

9. Punctul 3 al articolului 109 va avea următorul cuprins:

"3. proiectarea, executarea, recepția și/sau punerea în funcțiune de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea reglementărilor tehnice emise în domeniu;".

10. Punctul 4 al articolului 109 va avea următorul cuprins:

"4. executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea prevederilor art. 65, 80 și 81;".

11. După punctul 36 al articolului 109 se introduce un nou punct, punctul 37, cu următorul cuprins:

"37. desfășurarea oricăror activități comerciale și/sau prestări de servicii fără a deține licența necesară, emisă conform prevederilor prezentei legi și reglementărilor elaborate în temeiul acesteia."

12. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

"Art. 110. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârșite de persoane fizice, se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 4.500 lei (RON), cele de la pct. 2, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 31 și 32;
b) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele de la pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 33, 34 și 35;
c) cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele de la pct. 13, 18 și 26.

(2) Contravențiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârșite de persoane juridice, se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele de la pct. 8 și 11;
b) cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele de la pct. 7;
c) cu amendă de la 6.000 lei (RON) la 12.000 lei (RON), cele de la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 36;
d) cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), cele de la pct. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 și 26;
e) cu amendă de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), cele de la pct. 24 și 37."

"13. După alineatul (2) al articolului 119 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Dispozițiile cap. VII1 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007."

Art. II. - Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 22 "Noua infrastructură" din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2003/55/CE din 26 iunie 2003 privind reglementările comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. 176 din 15 iulie 2003.

Art. III. - Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.679 din 28 iulie 2004, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu

Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 14 iulie 2005.
Nr. 116.


Duminică, 14 august 2022, 05:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.