HOTĂRÂRE nr.281 din 17 iunie 1993
cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 135/25 iun. 1993

HOTARIREA nr. 281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare

EMITENT: Guvernul Romaniei

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 25 iunie 1993
In baza prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991, Guvernul Romaniei hotaraste:

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Salarizarea personalului din unitatile bugetare se face tinind seama de specificul fiecarui domeniu de activitate: unitati de invatamint, unitati de cercetare stiintifica fundamentala si avansata si de proiectare, unitati de informatica, unitati sanitare si de asistenta sociala, unitati de cultura, unitati de sport, precum si alte unitati finantate de la bugetul public national.

ART. 2
(1) Salariile personalului din unitatile prevazute la art. 1 cuprind:
- salariul de baza, care se stabileste in raport cu raspunderea si complexitatea sarcinilor, precum si cu nivelul de pregatire necesar functiei ocupate;
- sporuri la salariul de baza: pentru vechimea in munca si in functie de rezultatele obtinute; pentru conditiile in care se desfasoara activitatea;
pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru; pentru munca in timpul noptii; pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza;
- premii pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea individuala, precum si un premiu anual pentru contributia la realizarile pe ansamblul unitatii;
- premii speciale stabilite in valoare fixa, pe 2-3 marimi de premii, in raport cu valoarea sau cu importanta realizarilor obtinute.
(2) Pe linga drepturile de salarii, personalul unitatilor bugetare mai poate beneficia si de alte drepturi ce se acorda in natura: masa gratuita, transport de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu, suportate integral sau partial de unitate, locuinta de serviciu si altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.

CAP. 2

Salarii de baza

ART. 3
(1) Salariile de baza pentru personalul de executie sint diferentiate pe functii, pe grade profesionale sau pe trepte profesionale. Salariile de baza sint stabilite pe 3-6 gradatii, iar in invatamint, pe transe de vechime.
(2) Salariile de baza pentru personalul de conducere - sef birou, sef serviciu, director si director general, adjunctii si asimilatii acestora, prevazuti in anexele la prezenta hotarire - sint cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei detinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite si cu marimea unitatilor si subunitatilor. Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza si in cazul in care functia de conducere este indeplinita la o alta unitate bugetara decit cea la care s-a stabilit functia de executie de baza.
Atributiile functiei de executie se stabilesc de ministere sau de celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, sub forma unor obligatii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizatia de conducere se stabileste anual de conducatorul institutiei publice competente, potrivit legii, in raport cu rezultatele obtinute si raspunderea ce-i revine.
(3) Personalul de executie care primeste sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe si altele asemenea poate fi incadrat temporar, pe perioada respectiva, pe o functie de conducere stabilita in raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizatia prevazuta la alin.
(2).
(4) Ponderea functiilor de conducere, inclusiv a celor prevazute la alin. (3), nu poate depasi 15% din totalul personalului din unitatea respectiva si se stabileste de ministru, conducatorul institutiei centrale sau locale a administratiei publice, dupa caz.

ART. 4
(1) Salariile de baza pentru functiile din unitatile de invatamint, cercetare si proiectare, sanitare si de asistenta sociala, de informatica, de cultura si sport, precum si din alte unitati finantate de la bugetul de stat sau bugetele locale, sint prevazute in anexele nr. 1-11.
(2) Pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza.
Acesta poate fi de pina la 15%, aplicat la salariul de baza.
(3) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
(4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazute in statul de functii al unitatilor bugetare, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.

ART. 5
(1) Trecerea in gradatia imediat superioara, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere se fac o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, cu aprobarea conducatorului unitatii. Pentru persoanele care ocupa functii de conducere, trecerea in gradatia imediat superioara se face de organul care aproba numirea in aceste functii.
(2) La trecerea la gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale, concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" in anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani.
(3) In mod exceptional, vechimea minima prevazuta de alin. (2) poate fi redusa la 6 luni.
(4) Angajarea si avansarea in functii, in grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, in raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 12. Incadrarea in urma concursului se face in toate cazurile la gradatia 1, cu exceptia cadrelor didactice, la care incadrarea se face pe transe de vechime. Pentru personalul sanitar reusit la concurs pe aceeasi functie, salariul de baza se poate stabili la nivelul gradatiei avute anterior concursului la functia in care a fost confirmat prin ordin al ministrului. Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute in anexele la prezenta hotarire cu salariu de debutant.
(5) In mod exceptional, pentru cadre de o deosebita valoare, ministrul sau conducatorul institutiei centrale sau locale a administratiei publice, pentru unitatile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara, fara indeplinirea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent.
In vederea prezentarii la concurs, persoanelor care au absolvit invatamintul superior si au fost incadrate in functii de nivel mediu in domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua in calculul vechimii necesare ocuparii functiilor pentru care se cer studii superioare jumatate din vechimea avuta pe functiile de nivel mediu.
(6) Stabilirea concreta a vechimii minime pentru avansarea in grade sau trepte profesionale pe functii, precum si a altor cerinte suplimentare pentru angajare sau avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoasterea unor limbi straine, specializari, atestari si altele - se face de catre ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, pentru unitatile subordonate.
(7) Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime superioara se face incepind cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care cadrul didactic a implinit vechimea prevazuta.
(8) Avansarea personalului didactic din invatamintul preuniversitar se face in baza reglementarilor proprii privind definitivarea in invatamint sau obtinerea gradelor didactice II sau I.

ART. 6
Activitatea profesionala se apreciaza anual de catre conducatorul unitatii - la propunerea sefului ierarhic - si se acorda calificativele "foarte bun", "bun", "satisfacator" sau "slab".

CAP. 3

Sporuri la salariul de baza

ART. 7
(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotariri beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pina la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
------------------------------------------------------------------------------Transa de vechime in munca Cota la salariul de baza ------------------------------------------------------------------------------intre 3 si 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 ani 20% peste 20 ani 25% ------------------------------------------------------------------------------(2) Pentru personalul incadrat in munca, dupa data aplicarii prezentei hotariri, conducerea unitatii poate aproba luarea in considerare pentru acordarea sporului de vechime in munca a perioadelor lucrate in alte sectoare decit cele bugetare, daca vechimea respectiva se apreciaza ca este utila realizarii sarcinilor si atributiilor ce-i revin.
(3) Trecerea intr-o transa superioara de vechime in munca pentru acordarea sporului se face numai in cazul persoanelor care in ultimii 2 ani au obtinut cel putin calificativul "bun".
(4) In vechimea in munca ce se ia in considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cit persoana respectiva a obtinut calificativul "slab".
(5) Sporul corespunzator vechimii in munca, calculat potrivit prevederilor alin. (2)-(4), se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva.
(6) Pensionarii pentru limita de virsta, care se reangajeaza in munca potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca, dobindita dupa data pensionarii.

ART. 8
In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate urmatoarele categorii de sporuri:
a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pina la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. Pentru conditii deosebit de periculoase, vatamatoare, nedorite sau pentru conditii dificile, marimea sporului este cea prevazuta in anexele la prezenta hotarire.
Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte institutii centrale si locale ale administratiei publice interesate, dupa consultarea sindicatelor;
b) pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau se desfasoara in conditii de munca deosebite, un spor de pina la 15% din salariul de baza.
De acest spor poate beneficia:
- personalul de specialitate din unele activitati medicale, cum ar fi: neurochirurgie, chirurgie cardiovasculara, inclusiv cardiologie interventionala si chirurgia toracica, ortopedie-traumatologie, arsi, chirurgie plastica si reparatorie, anestezie si terapie intensiva, hemodializa;
- personalul din unitatile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sanatatii;
- personalul medico-sanitar de interventie din statiile de salvare, precum si soferii de pe autosalvari;
- personalul sanitar care lucreaza in compartimentele de pediatrie, obstretica-ginecologie si in unitati de asistenta sociala si de ocrotire;
- personalul din institutiile care se ocupa de: ingrijirea si/sau educarea speciala a copiilor; calificarea si ocrotirea invalizilor si deficientilor;
ingrijirea batrinilor;
- personalul didactic care asigura predarea simultana la doua-patru clase de elevi in invatamintul primar; care indruma practica psihopedagogica; care asigura perfectionarea de specialitate a invatatorilor si educatorilor; personalul navigant din Centrul de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civila care executa misiuni de instruire in zbor; personalul de pe navele scoala pe perioada cit se afla in larg; personalul de paza din cadrul unitatilor bugetare cu obiective de patrimoniu.
Marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, cu consultarea sindicatelor si avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor;
c) pentru conditii grele de munca, un spor de pina la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective.
Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de catre ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, cu consultarea sindicatelor si cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor;
d) salariatii care lucreaza, potrivit contractului individual de munca, in mediul rural numai in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiaza de un spor de pina la 20% din salariul de baza. De acelasi spor beneficiaza si personalul din unitatile vamale de frontiera.
Pentru conditii deosebit de grele, in mediul rural la altitudine si cu cai de acces dificile, marimea sporului este cea prevazuta in anexele la prezenta hotarire.
Criteriile de acordare, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc de ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor;
e) pentru activitatea desfasurata de nevazatori, un spor de 15% din salariul de baza brut pentru cei incadrati in gradul I de invaliditate;
f) pentru activitatea de imersiune, o indemnizatie de 750 lei/ora de scufundare.

ART. 9
(1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie se completeaza cu timp liber corespunzator.
Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptaminal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
(2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul institutiei respective, fara a se depasi 120 ore anual. In cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice pot aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuarii orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.
(3) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica acolo unde se utilizeaza plata cu ora sau cumulul de functii in aceeasi unitate, potrivit reglementarilor in vigoare.

ART. 10
Munca prestata in unitatile sanitare, de asistenta sociala si de ocrotire, precum si in unitatile vamale in simbata libera, in ziua de duminica sau in zilele de sarbatori legale, in cadrul schimbului normal de lucru, in vederea asigurarii asistentei medicale de urgenta sau a continuitatii activitatii unitatilor vamale, se platesc cu un spor de pina la 100% din salariul de baza si se aproba de conducatorul unitatii. Munca astfel prestata si platita in conditiile de mai sus nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.

ART. 11
(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
(2) In unitatile sanitare, de asistenta sociala si de ocrotire, unde activitatea se desfasoara fara intrerupere, in trei ture, personalul care lucreaza lunar in toate cele trei ture poate primi, in locul sporului prevazut la alin.
(1), un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate in cele trei ture.

ART. 12
(1) Pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, cum ar fi: profesor-diriginte de clasa, sora-sefa si altele, personalul beneficiaza de un spor stabilit in suma fixa, care se adauga la salariul de baza si face parte din acesta, conform celor prevazute in anexele la prezenta hotarire. Pentru indeplinirea unor activitati in afara functiei de baza (expertize medicale, tehnico-economice si altele asemenea), plata muncii se face pe baza de tarife sau sume fixe, care nu fac parte din salariul de baza. Tarifele sau sumele fixe se stabilesc in conditiile prezentei hotariri.
(2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigura activitatea integrata de invatamint medico-farmaceutic va beneficia, pe linga salariul functiei didactice, si de o indemnizatie clinica de pina la 50% din salariul de baza lunar al functiei medicale sau farmaceutice indeplinite, in care este confirmat prin ordinul ministrului sanatatii.

CAP. 4

Premii

ART. 13
Unitatile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pina la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al acestora. Din acest fond consiliul de administratie sau alte organe similare de conducere ale unitatilor pot acorda premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.

ART. 14
(1) Pentru activitatea desfasurata, personalul din unitatile bugetare beneficiaza, dupa caz, la sfirsitul anului calendaristic, anului scolar, stagiunii etc., de un premiu anual de pina la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.
(2) Consiliul de administratie sau, dupa caz, organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual in cazul salariatilor care in cursul anului au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare ori au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.

ART. 15
Institutiile publice organizate pe regim extrabugetar, precum si cele care au organizate activitati pe regim extrabugetar si care realizeaza prin efort propriu venituri suplimentare fata de cele prevazute initial la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli propriu prin activitati cum ar fi: lucrari de cercetare, expertizare, analize de laborator si altele similare, valorificarea unor prestatii proprii catre terti executate pe baza de contracte sau comenzi incheiate cu persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea in limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate suplimentar.
Criteriile si conditiile de acordare a acestor premii se stabilesc de catre ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice interesate, cu consultarea sindicatelor si cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

ART. 16
(1) Pentru realizari deosebit de valoroase sau de importanta nationala din cultura, ocrotirea sanatatii si din cercetarea stiintifica si tehnologica, indiferent de unitatea in care se realizeaza, se pot acorda, o data pe an, premii speciale, dupa cum urmeaza:
a) 10 premii a 300.000 lei;
b) 15 premii a 200.000 lei;
c) 20 premii a 150.000 lei.
(2) Sumele necesare acordarii premiilor se aproba, in conditiile prevazute de lege, din fondul de rezerva la dispozitia Guvernului. Premiile individuale se aproba, dupa caz, de ministrul culturii, de presedintele Academiei Romane, ministrul invatamintului, ministrul sanatatii, ministrul cercetarii si tehnologiei, respectiv de presedintii Academiei de Stiinte Medicale si Academiei de Stiinte Agricole.

CAP. 5

Alte drepturi

A. Plata cu ora

ART. 17
(1) In anumite domenii de activitate, unde sarcinile ce revin unor posturi ai caror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi aminate si nici nu pot fi redistribuite, in cadrul programului normal de lucru, intre ceilalti salariati incadrati pe functii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeasi unitate sau din alte unitati, care sa realizeze sarcinile respective in afara programului lor de lucru. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, in limita fondurilor care se disponibilizeaza prin absenta persoanelor titulare. Activitatile si locurile de munca unde se poate aproba plata cu ora, in sensul prevederilor de mai sus, se stabilesc de ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice.
(2) Plata cu ora se poate aplica si pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de munca este sub jumatate din cel al unui post cu norma intreaga. Aceste fractiuni de norma vor fi prevazute ca atare in statul de functii . In invatamint, plata cu ora se poate aplica si pentru unele discipline sau activitati care nu se pot constitui in posturi didactice complete. Activitatile si locurile de munca unde se poate aplica plata cu ora, potrivit celor de mai sus, se stabilesc anual de Ministerul Invatamintului.
(3) Calculul tarifului orar se face luind in considerare salariul de baza cu care este incadrat titularul inlocuit si numarul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. In situatiile prevazute la alin. (2) se ia in considerare salariul de baza prevazut in statul de functii. Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora in invatamint, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptaminala, cu functia didactica indeplinita si cu vechimea recunoscuta in invatamint, cu obligatia indeplinirii si a celorlalte sarcini ce revin cadrelor didactice potrivit statutului propriu.
(4) Personalul sanitar cu pregatire superioara, care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza, se salarizeaza cu salariul orar al functiei de baza.

ART. 18
Totalul sumelor incasate lunar pentru orele suplimentare efectuate, precum si pentru munca remunerata prin plata cu ora, potrivit art. 9 alin. (1) si (2) si art. 17 alin. (1), nu poate depasi un salariu de baza lunar, corespunzator incadrarii fiecaruia.
B. Salarizarea in cazul cumulului de functii

ART. 19
(1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au functia de baza in afara unitatii si care se salarizeaza la nivelul gradatiei 1 a functiei, gradului sau treptei profesionale prevazute in statul de functii.
(2) In invatamintul de toate gradele, posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs pina la inceputul anului scolar (universitar), cit si cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate. Persoanele care cumuleaza vor fi salarizate corespunzator functiei didactice indeplinite, vechimii recunoscute in invatamint si gradului didactic obtinut (in cazul cadrelor didactice din invatamintul preuniversitar).
Posturile vacante din unitatile de asistenta sociala sau de ocrotire a sanatatii si din cultura, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate. Salarizarea acestora se face la nivelul gradatiei 1 a functiei, gradului sau treptei profesionale, prevazute in statul de functii. Posturile vacante ocupate in conditiile de mai sus se comunica lunar la directiile de munca si protectie sociala.
(3) Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate de suprapunere celui de la functia in care este incadrat; in acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.

C. Numirea temporara, delegarea, detasarea sau trecerea temporara in alta munca

ART. 20
Persoanele numite temporar in locul unei persoane cu functii de conducere, care lipseste din unitate o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe linga salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sint incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.

ART. 21
(1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul de baza avut anterior.
(2) Cind detasarea sau trecerea temporara in alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta ramura are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
(3) Pe perioada detasarii sau trecerii temporare in alta munca, salariatii primesc, pe linga salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) sau (2), si celelalte drepturi ce se acorda personalului de la locul de munca respectiv.
(4) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de unitatea unde personalul respectiv isi desfasoara activitatea. Face exceptie personalul detasat in perioada de sezon la unitatile bugetare din statiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detasat.

D. Drepturi in cazul mutarii in alta localitate si alte drepturi

ART. 22
(1) Personalul mutat, in cadrul aceleasi unitati, in alta localitate are dreptul la:
a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza lunar;
c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul sau de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
(2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea suprafetei locative corespunzatoare.
(3) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele solicitate sa fie transferate in alta unitate situata intr-o localitate diferita decit cea de domiciliu, daca in documentul de solicitare a transferului s-a facut aceasta mentiune. Plata drepturilor respective se suporta de unitatea la care se face transferul.

ART. 23
(1) La incadrarea intr-o unitate din alta localitate decit cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale in care urmeaza a fi incadrat; in cazul medicilor si farmacistilor, indemnizatia de instalare se acorda, dupa terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitara unde s-au incadrat prin concurs.
(2) Indemnizatia de instalare poate fi echivalenta cu doua salarii de baza pentru acele localitati unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere si celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice si avizate de Ministerul Finantelor.
(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au demisionat sau li s-a desfacut contractul de munca din motive imputabile lor inainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, in conditiile legii, indemnizatia primita, calculata proportional cu perioada ramasa pina la expirarea termenului de un an.

CAP. 6

State de functii

ART. 24
(1) In limita fondului destinat platii salariilor, aprobat prin bugetul public national, fiecare minister, alte institutii centrale si locale ale administratiei publice defalca fondul pentru unitatile subordonate.
(2) Fiecare unitate bugetara isi intocmeste anual statul de functii in raport cu necesitatile activitatii respective, care cuprinde denumirea functiei, gradul sau treapta profesionala, numarul de posturi, nivelul studiilor si nivelul salariilor de baza pe gradatii. Statele de functii pentru unitatile organizate in structura ministerelor si a celorlalte institutii centrale si locale ale administratiei publice se aproba de catre acestea.
(3) Pe baza statelor de functii se intocmeste statul de personal, care cuprinde numarul maxim de posturi pe grupe de functii si fondul de salarii corespunzator. Statele de personal ale unitatilor bugetare, centralizate de ministere si institutiile centrale si locale ale administratiei publice, se comunica Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor.

CAP. 7

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 25
(1) Prevederile art. 13 si 14 se vor aplica dupa aprobarea bugetului de stat, incepind cu anul 1994. Pentru anul 1993, se vor acorda premii anuale in limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.
(2) In cazurile in care ordonatorii principali de credite bugetare realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor de personal pot aproba acordarea de premii in cursul anului din economiile realizate, in limita a 2% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru personalul din unitatile subordonate acestora. Premiile individuale se aproba de catre conducatorul unitatii.

ART. 26
(1) Sumele necesare pentru plata salariilor de baza, impreuna cu sporurile, premiile, treceri in gradatii superioare, avansari in grade sau trepte si celelalte drepturi trebuie sa se incadreze in alocatiile bugetare stabilite cu aceasta destinatie.
(2) Ministerul Sanatatii, cu consultarea celorlalte ministere sau institutii centrale ale administratiei publice, care au in subordine unitati sanitare si cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor, va stabili modul de echivalare a noilor functii specifice acestor unitati, prevazute in anexa nr. 2 din prezenta hotarire, cu cele prevazute in Hotarirea Guvernului nr. 307/1991, republicata, precum si modul de incadrare pe gradatii a personalului respectiv, astfel incit sa se asigure incadrarea in alocatiile bugetare. In situatia in care, prin reincadrarea la gradatia 1, unii salariati ar urma sa beneficieze de o majorare a salariului de baza de peste 22%, Ministerul Sanatatii, precum si celelalte institutii centrale ale administratiei publice pot stabili pentru personalul incadrat in unitatile din subordine salarii de baza mai mici cu pina la 20% decit cele prevazute la gradatia 1, la gradul sau treapta profesionala in care urmeaza a fi incadrat personalul respectiv.

ART. 27
(1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotariri este de competenta consiliului de administratie sau, dupa caz, a altor organe de conducere similare, respectiv a organului ierarhic superior fiecarei unitati bugetare.
(2) Contestatiile vor fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta.
(3) Organele prevazute la alin. (1) vor lua masuri de solutionare a contestatiilor in termen de 30 de zile.
(4) Impotriva masurii unitatii de modificare unilaterala a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotariri, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie, in termen de 30 de zile de la data cind au luat cunostinta de aceasta.

ART. 28
Persoanele incadrate in functiile prevazute in anexele la prezenta hotarire, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel pina la expirarea perioadei de proba si avansarea, pe baza de concurs, in gradul sau treapta profesionala imediat superioara.

ART. 29
Prevederile din prezenta hotarire se aplica si institutiilor publice a caror finantare se face din mijloace extrabugetare.

ART. 30
Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi pentru actiuni stiintifce, culturale, artistice, sportive si altele, beneficiaza de drepturile prevazute in reglementarile specifice.

ART. 31
Se recomanda ca salariile pentru unitatile de cult sa fie stabilite, la propunerea acestora, de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, in limita fondurilor proprii si a contributiei din partea statului, acordata cu aceasta destinatie unitatilor de cult.

ART. 32
Ministerele, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice vor putea include in statele de functii pentru unitati si unele functii care nu sint specifice acestora, dar care se dovedesc a fi necesare si unitatilor respective, prin preluarea acestor functii din celelalte anexe la prezenta hotarire.

ART. 33
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Finantelor, in aplicarea prezentei hotariri, pot da indrumari metodologice si avizeaza, la propunerea celorlalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, ponderea personalului care poate fi incadrat in grade profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor functii si a conditiilor de ocupare a acestora, forme specifice de salarizare, tarife sau sume fixe, sporuri si adaosuri la salarii, pentru unitatile bugetare sau extrabugetare.
In mod similar se procedeaza si in cazul reorganizarii unor unitati bugetare sau extrabugetare.

ART. 34
Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta hotarire privind stabilirea salariului de baza la incadrarea, avansarea in functii a personalului, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia, atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.

ART. 35
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor, ca organe de specialitate, controleaza in toate unitatile bugetare modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la salarizare, stabilesc masurile ce se impun pentru eliminarea deficientelor constatate si informeaza Guvernul.

ART. 36
(1) Salariile prevazute in prezenta hotarire sint brute si impozabile, potrivit legii, si cuprind toate indexarile aprobate prin hotaririle Guvernului pina la 1 iunie 1993.
(2) Salariile prevazute in anexe se vor indexa in baza hotaririlor Guvernului adoptate dupa 1 iunie 1993, in procentele prevazute de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate si transmise institutiilor publice interesate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

ART. 37
Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezenta hotarire.

ART. 38
Dispozitiile prezentei hotariri intra in vigoare incepind cu luna iunie 1993.
Pe aceeasi data se abroga art. 1-29, art. 31-36 si anexele nr. 1-12 din Hotarirea Guvernului nr. 307/1991, republicata, precum si orice alte dispozitii contrare.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ANEXA 1 UNITATI DE INVATAMINT

I. Salarii de baza pentru personalul didactic din invatamint

A. Salariile de baza pentru functiile didactice din invatamintul superior a) Functii didactice ------------------------------------------------------------------------------Vechimea in invatamint --------------------------------------------------------Nr. Functia pina la 3-6 6-10 10-15 15-20 20-25 peste peste crt. 3 ani ani ani ani ani ani 25 ani 30 ani ------------------------------------------------------------------------------
1. Profesor universitar - ! - !69.530! 72.000!74.470!77.070! 82.870! 85.710!
2. Conferentiar universitar - !58.970!60.890! 62.740!64.840!67.200! 69.530! 72.000!
3. Sef de lucrari (lector universitar) - !52.120!53.790! 55.390!57.120!58.970! 60.890! - !
4. Asistent universitar !44.650!46.070!47.550! 49.030!50.510!52.120! 53.790! - !
5. Preparator !43.410! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------b) Functii didactice de conducere ------------------------------------------------------------------------------Indemnizatia Nr. Functia de conducere crt. maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Rector Salariul de baza 28.200
2. Prorector corespunzator 24.500
3. Decan functiei indeplinite 21.990
4. Secretar stiintific al senatului 19.485
5. Prodecan 17.160
6. Secretar stiintific al consiliului profesoral 13.500
7. Sef de catedra 10.800 ------------------------------------------------------------------------------

B. Salariile de baza pentru functiile didactice din invatamintul prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si de maistri a) Functii didactice ------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Nivelul Vechimea in invatamint ---------------------------------------------------------crt. studiilor!pina la! 2-6 ! 6-10 ! 10-14! 14-18! 18-22! 22-25! peste! ! 2 ani ! ani ! ani ! ani ! ani ! ani ! ani !25 ani! ------------------------------------------------------------------------------
1. Profesor cu grad didactic I S*) ! - ! - !52.120!53.790!55.390!57.120!58.970!60.890! cu grad didactic II ! - !44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!53.790! definitiv ! - !40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030! debutant ! 39.770! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
2. Profesor ! ! ! ! ! ! ! ! ! cu grad ! ! ! ! ! ! ! ! ! didactic I

I.P.3**)! - ! - !47.550!49.030!50.510!52.120!53.790!55.390! cu grad ! ! ! ! ! ! ! ! ! didactic II ! - !40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030! definitiv ! - !37.550!38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650! debutant ! 36.560! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
3. Institutor ! ! ! ! ! ! ! ! ! I cu grad ! ! ! ! ! ! ! ! ! didactic I S***) ! - ! - !49.030!50.510!52.120!53.790!55.390!57.120! cu grad ! ! ! ! ! ! ! ! ! didactic II ! - !42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510! definitiv ! - !38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!46.070! debutant ! 37.550! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
4. Institutor ! ! ! ! ! ! ! ! ! II cu grad ! ! ! ! ! ! ! ! ! didactic I

I.P.3.****)! ! - !46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!53.790! cu grad ! ! ! ! ! ! ! ! ! didactic II ! - !40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030! definitiv ! - !36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!42.180!43.410! debutant ! 35.570! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
5. Invatator ! ! ! ! ! ! ! ! ! cu grad ! ! ! ! ! ! ! ! ! didactic I M ! - ! - !44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!52.120! cu grad didactic II ! - !39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550! definitiv ! - !35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!42.180! debutant ! 34.520! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
6. Educator, ! ! ! ! ! ! ! ! ! educatoare M ! ! ! ! ! ! ! ! ! cu grad ! ! ! ! ! ! ! ! ! didactic I ! - ! - !43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510! cu grad ! ! ! ! ! ! ! ! ! didactic II ! - !38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!46.070! definitiv ! - !34.520!35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!40.940! debutant ! 33.530! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
7. Maistru M ! ! ! ! ! ! ! ! ! instructor ! ! ! ! ! ! ! ! ! cu grad didactic I ! - ! - !43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510! cu grad ! ! ! ! ! ! ! ! ! didactic II ! - !38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!46.070! definitiv ! - !34.520!35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!40.940! debutant ! 33.530! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
8. Profesor, ! ! ! ! ! ! ! ! ! invatator, educa- ! ! ! ! ! ! ! ! ! tor, educatoare, ! ! ! ! ! ! ! ! ! maistru instructor ! ! ! ! ! ! ! ! ! cu studii de nivel ! ! ! ! ! ! ! ! ! liceal fara prega- ! ! ! ! ! ! ! ! ! tire de speciali- ! ! ! ! ! ! ! ! ! tate M ! 31.800!32.670!33.530!34.520!35.570!36.560!37.550!38.660! ------------------------------------------------------------------------------*) Absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamint superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamint de zi sau 5-6 ani invatamint seral sau fara frecventa.
**) Absolventii cu examen de diploma ai invatamintului superior cu durata studiilor de 2-3 ani invatamint de zi sau 3-4 ani invatamint seral sau fara frecventa.
***) Absolventii invatamintului universitar cu durata 4-6 ani invatamint de zi sau 5-6 ani invatamint seral sau fara frecventa, care sint si absolventi ai liceului pedagogic sau ai unei scoli pedagogice postliceale.
****) Absolventii invatamintului superior cu durata de 2-3 ani invatamint de zi sau 3-4 ani invatamint seral sau fara frecventa, care sint si absolventi ai liceului pedagogic sau ai unei scoli pedagogice postliceale.
b) Functii didactice de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Indemnizatia de conducere crt. maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Director Salariul de baza 18.510
2. Director adjunct corespunzator functiei 13.500 indeplinite si gradului didactic obtinut ------------------------------------------------------------------------------II. Salarii de baza pentru functiile ajutatoare din institutiile de invatamint ------------------------------------------------------------------------------Nr. Nive- Salariul de baza - lei crt. Functia lul Gradatia studii- -----------------------------lor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------Functii de executie pe trepte profesionale a) Functii didactice ajutatoare
1. Sef atelier scoala I M !42.180!43.410!44.650!46.070!
2. Sef atelier scoala II M !37.550!38.660!39.770!40.940!
3. Sef atelier scoala III M !33.530!34.520!35.570!36.560!
4. Laborant pedagog scolar *), M ! ! ! ! ! instructor I !32.670!33.530!34.520!35.570!
5. Laborant, pedagog scolar *), M ! ! ! ! ! instructor II !29.460!30.200!30.940!31.800!
6. Laborant debutant M !28.720! - ! - ! - !
7. Pedagog scolar G !29.460!30.200!30.940!31.800!
8. Pedagoc scolar debutant G !28.720! - ! - ! - ! b) Alte functii ajutatoare
9. Model I M !31.800!32.670!33.530!34.520!
10. Model II M;G !28.720!29.460!30.200!30.940!
11. Model debutant M;G !27.980! - ! - ! - !
12. Supraveghetor noapte G !29.460!30.200!30.940!31.800!
13. Supraveghetor noapte debutant G !28.720! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------*) Pedagogul scolar, absolvent al scolii normale (liceul pedagogic), se salarizeaza corespunzator functiei de invatator, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, dupa caz.
III. Salarii de baza pentru alte functii specifice din institutiile de invatamint ------------------------------------------------------------------------------Nr. Nive- Salariul de baza - lei crt. Functia lul Gradatia studii- ----------------------------lor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Secretar I *) S !50.510!52.120!53.790!55.390!
2. Secretar II S !44.650!46.070!47.550!49.030!
3. Secretar III S !39.770!40.940!42.180!43.410!
4. Secretar IV S !36.560!37.550!38.660! - !
5. Secretar debutant S !35.570! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe trepte profesionale
6. Secretar I M !37.550!38.660!39.770!40.940!
7. Secretar II M !33.530!34.520!35.570!36.560!
8. Secretar III M !30.200!30.940!31.800!32.670!
9. Secretar debutant M !29.460! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------*) Se poate utiliza numai in cele mai mari institutii de invatamint stabilite de Ministerul Invatamintului.
c) Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Secretar sef *) Salariul de baza corespunzator 8.100
2. Secretar sef **) functiei de executie indeplinite 5.400 ------------------------------------------------------------------------------*) Se utilizeaza numai in invatamintul superior.
**) Se utilizeaza la centre bugetare, grupuri scolare sau la unitatile scolare stabilite de Ministerul Invatamintului.
IV. a) Sporuri pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei didactice de baza, care fac parte din salariul de baza Invatamintul gimnazial, profesional, liceal si de maistri Spor maxim - lei ---------------- Profesor - diriginte 2.900 b) Indemnizatii pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din salariul de baza Indemnizatia maxima -------------------- lei - Presedintele Comisiei de bacalaureat:
- la o comisie de pina la 100 de candidati 1/2 din salariul de baza lunar al functiei didactice in care este incadrat - la o comisie de peste 100 de candidati un salariu de baza lunar corespunzator functiei didactice in care este incadrat Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 1 A

I. UNITATI DE PERFECTIONARE A PERSONALULUI CU PREGATIRE SUPERIOARA
1. Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Nive- Salariul de baza - lei crt. Functia lul Gradatia studii- -----------------------------lor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------Functii de executie pe grade profesionale
1. Expert-consultant I A S !69.530!72.000!74.470!77.070!
2. Expert-consultant I S !58.970!60.890!62.740!64.840!
3. Expert-consultant II S !52.120!53.790!55.390!57.120! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
4. Director general 22.950
5. Director general adjunct Salariul de baza 19.485
6. Director corespunzator 19.485
7. Director adjunct functiei de executie 18.510 ------------------------------------------------------------------------------II. UNITATI DE PERFECTIONARE A PERSONALULUI CU PREGATIRE MEDIE SI CENTRE DE CALIFICARE SI RECALIFICARE
1. Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Nive- Salariul de baza - lei crt. Functia lul Gradatia studii- -----------------------------lor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Expert gradul I S !52.120!53.790!55.390!57.120!
2. Expert gradul II S !46.070!47.550!49.030!50.510!
3. Expert gradul III S !40.940!42.180!43.410!44.650!
4. Expert debutant S !39.770! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------b) Functii de executie pe trepte profesionale ------------------------------------------------------------------------------
5. Instructor I M !42.180!43.410!44.650!46.070!
6. Instructor II M !37.550!38.660!39.770!40.940!
7. Instructor III M !34.520!35.570!36.560! - !
8. Instructor debutant M !33.530! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Director centru de perfectionare 18.320
2. Director adjunct centru de perfectionare 16.000
3. Sef centru de calificare 7.530 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:

1. La Centrul de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civila, in functiile de expert gradul I, II, III si debutant pot fi incadrati si absolventii Scolii Militare de Aviatie "Aurel Vlaicu".

2. Functia de instructor se utilizeaza la centrele de perfectionare a personalului din marina civila si din navigatia fluviala, precum si la Centrul de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civila.

3. Functiile de expert se utilizeaza si la Casa Agronomului.

4. Functiile de expert gradul I, respectiv gradul II si gradul III, pot fi ocupate de persoanele care au detinut, anterior aplicarii prezentei hotariri, functiile de expert II, respectiv III sau IV. Salariile de baza sint corespunzatoare noului grad profesional echivalat si gradatiei avute.
Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 2

I. UNITATI SANITARE SI DE ASISTENTA SOCIALA, ALTELE DECIT CELE CLINICE

A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar ------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia de executie Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor Gradatia -----------------------------------------1 2 3 4 5 6 ------------------------------------------------------------------------------
1. Medic primar S !67.200!69.530!72.000!74.470!77.070!82.870!
2. Medic specialist S !55.390!57.120!58.970!60.890!62.740!64.840!
3. Medic secundar anul II-V S !49.030!50.510!52.120!53.790! - ! - !
4. Medic secundar anul I S !47.550! - ! - ! - ! - ! - !
5. Medic S !47.550!49.030!50.510!52.120!55.390!58.970!
6. Medic stagiar, medic intern S !46.070! - ! - ! - ! - ! - !
7. Farmacist primar *) S !55.390!57.120!58.970!60.890!62.740!64.840!
8. Farmacist specialist S !46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!53.790!
9. Farmacist secundar anul II-III S !40.940!42.180!43.410!44.650! - ! - !
10. Farmacist secundar anul I S !39.770! - ! - ! - ! - ! - !
11. Farmacist S !42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!50.510!
12. Farmacist stagiar, farmacist ! ! ! ! ! ! ! intern S !38.660! - ! - ! - ! - ! - !
13. Dentist principal I.S.! ! ! ! ! ! ! 3 ani!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!
14. Dentist I.S.! ! ! ! ! ! ! 3 ani!35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!
15. Dentist debutant I.S.! ! ! ! ! ! ! 3 ani!34.520! - ! - ! - ! - ! - !
16. Asistent medical ! ! ! ! ! ! ! principal **) M !39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!
17. Asistent medical**) M !33.530!34.520!35.570!36.560!37.550!38.660!
18. Asistent medical debutant **) M !32.670! - ! - ! - ! - ! - !
19. Tehnician dentar ! ! - ! - ! - ! - ! - ! principal*) M !40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!
20. Tehnician dentar *) M !34.520!35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!
21. Tehnician dentar debutant *) M !33.530! - ! - ! - ! - ! - !
22. Sora medicala principala**) M !38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!
23. Sora medicala **) M !32.670!33.530!34.520!35.570!36.560!37.550!
24. Sora medicala debutant **) M !31.800! - ! - ! - ! - ! - ! *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
**) Se aplica si functiilor de asistent social si asistent educatorpuericultor.
B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
25. Biolog, biochimist, chimist principal S !50.510!52.120!53.790!55.390!57.120!58.970!
26. Biolog, biochimist, ! ! ! ! ! ! ! chimist specialist S !42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!
27. Biolog, biochimist, chimist S !38.660!39.770!40.940! - ! - ! - !
28. Biolog, biochimist, chimist ! ! ! ! ! ! ! debutant S !37.550! - ! - ! - ! - ! - !
29. Psiholog, logoped, sociolog, ! ! ! ! ! ! ! profesor C.F.M., asistent ! ! ! ! ! ! ! social, fizician principal S !46.070!47.550!49.030!52.120!55.390!58.970!
30. Psiholog, logoped, sociolog, ! ! ! ! ! ! ! profesor C.F.M., asistent ! ! ! ! ! ! ! social, fizician S !38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!
31. Psiholog, logoped, sociolog, ! ! ! ! ! ! ! profesor C.F.M., asistent ! ! ! ! ! ! ! social, fizician debutant S !37.550! - ! - ! - ! - ! - !
32. Profesor C.F.M. princi- I.S.! ! ! ! ! ! ! pal ***) 3 ani!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!
33. Profesor C.F.M. ***) I.S.! ! ! ! ! ! ! 3 ani !36.560!38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!
34. Profesor C.F.M I.S. ! ! ! ! ! ! ! debutant ***) 3 ani !34.520! - ! - ! - ! - ! !

C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
35. Infirmiera, agent D.D.D. G !28.720!29.460!30.200!30.940!31.800!32.670!
36. Infirmiera, agent D.D.D.; ! ! ! ! ! ! ! debutant G !27.230! ! ! ! ! !
37. Brancardier, baies, namolar, ! ! ! ! ! ! ! spalatoreasa, ingrijitoare G !27.230!27.980!28.720!29.460!30.200! - !
38. Brancardier, baies, namolar, ! ! ! ! ! ! ! spalatoreasa, ingrijitoare; ! ! ! ! ! ! ! debutant G !25.810! - ! - ! - ! - ! - !
39. Sofer autosanitara I ****) !38.660!39.770!40.940!42.180! - ! - !
40. Sofer autosanitara II ****) !34.520!35.570!36.560!37.550! - ! - !
41. Sofer autosanitara III ****) !30.940!31.800!32.670!33.530! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------*) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
**) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social.
***) Se aplica si functiei de educator-puericultor ocupata de persoane care au absolvit cu diploma invatamintul superior cu durata studiilor de 2-3 ani invatamint de zi sau 3-4 ani invatamint seral sau fara frecventa.
****) Se aplica nivelului I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din statiile de salvare judetene si din municipiul Bucuresti, iar nivelul de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.
II. UNITATI CLINICE, INSTITUTE SI CENTRE MEDICALE

A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Functia de executie Nivelul Gradatia studii- -----------------------------------------lor 1 2 3 4 5 6 ------------------------------------------------------------------------------
1. Medic primar S !74.470!77.070!80.030!82.870!85.710!87.800!
2. Medic specialist S !60.890!62.740!64.840!67.200!69.530!72.000!
3. Farmacist primar *) S !60.890!62.740!64.840!67.200!69.530!72.000!
4. Farmacist specialist S !50.510!52.120!53.790!55.390!57.120!60.890!
5. Asistent medical principal M !43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!
6. Asistent medical M !36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!42.180!
7. Asistent medical debutant M !32.670! - ! - ! - ! - ! - !
8. Sora medicala principala M !42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!
9. Sora medicala M !35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!
10. Sora medicala debutanta M !31.800! - ! - ! - ! - ! - !

B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
11. Biolog, biochimist, chimist; ! ! ! ! ! ! ! principal S !55.390!57.120!58.970!60.890!62.740!64.840!
12. Biolog, biochimist, chimist; ! ! ! ! ! ! ! specialist S !46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!53.790!
13. Psiholog, logoped, sociolog, ! ! ! ! ! ! ! profesor C.F.M., asistent ! ! ! ! ! ! ! social, fizician; principal S !50.510!52.120!53.790!57.120!60.890!64.840!
14. Psiholog, logoped, sociolog, ! ! ! ! ! ! ! profesor C.F.M., asistent ! ! ! ! ! ! ! social, fizician S !42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!
15. Profesor C.F.M. I.S. ! ! ! ! ! ! ! principal 3 ani !49.030!55.510!52.120!53.790!55.390!57.120!
16. Profesor C.F.M. I.S. ! ! ! ! ! ! ! 3 ani !40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550! ------------------------------------------------------------------------------*) Se poate utiliza numai in unitatile sanitare umane.
NOTA:

1. Incadrarea unitatilor sanitare si de asistenta sociala in categoria unitatilor clinice se face pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Invatamintului, avizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor.

2. In unitatile clinice, pe linga functiile prevazute la cap. II, se pot utiliza si celelalte functii prevazute la cap. I, potrivit criteriilor si conditiilor de ocupare a functiilor stabilite de Ministerul Sanatatii, in baza prevederilor art. 5 alin. (3) din prezenta hotarire.
III. FUNCTII DE CONDUCERE MEDICO-SANITARE ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Medic (farmacist) director Salariul de baza 21.990
2. Medic (farmacist) director adjunct corespunzator 18.320
3. Medic sef (policlinica, statie functiei de executie salvare, centru transfuzie sanguina si altele similare) 17.745
4. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), sef sectie, laborator si altele similare 11.190
5. Asistent medical sef 9.070 ------------------------------------------------------------------------------IV. SPORURI SI INDEMNIZATII a) Sporuri pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza Spor maxim - lei --------------
1. Farmacist-diriginte 5.400
2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 4.040
3. Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala, oficiant medical, moasa, laborant si altele similare) sef 5.020
4. Spalatoreasa cu gestiune; sef formatie 1.940 b) Indemnizatii pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din salariul de baza - lei/sedinta --------------
1. Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai comisiilor de expertiza si recuperare a 1.800-3.700 capacitatii de munca si ai comisiilor (dar nu mai mult de 25%, in medicale cursul unei luni, din salariul de baza al functiei indeplinite) NOTA:

1. Salariul de baza al medicilor cuprinde si sporul pentru responsabilitatea actului medical, iar la unitatile clinice, si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare (ce era prevazut la art. 8 lit. b) din Hotarirea Guvernului nr. 307/1991).

2. Salariile de baza ale personalului din anatomie patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie, vor fi mai mari cu 100% fata de salariile de baza prevazute la aceleasi categorii de personal din prezenta anexa.

3. Pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica si medicina legala, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sanatatii, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de baza, conform criteriilor stabilite de Ministerul Sanatatii, potrivit prevederilor art. 8 lit. a) din prezenta hotarire.

4. Personalul medico-sanitar din dispensarele medicale rurale cu conditii deosebite de munca - izolare, dispersare, altitudine, cai de acces dificile beneficiaza de spor in cuantum de pina la 60% din salariul de baza ce se acorda in conditiile prevazute la art. 8 lit. d) din prezenta hotarire.

5. Personalul tehnic cu pregatire superioara si medie din unitatile sanitare care asigura nemijlocit functionarea, repararea si intretinerea aparatelor medicale beneficiaza de salarii de baza mai mari cu pina la 15%. Marimea concreta a salariului de baza si categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sanatatii, in raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite.

6. Salariile de baza ale personalului tehnic de inspectie si avizare sanitara incadrat in inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva pot fi mai mari cu pina la 15%, cu avizul Ministerului Sanatatii.

7. Personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase de pina la 30% din salariul de baza, diferentiat pe categorii de risc radiologic astfel:
10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a, 30% la categoria a IV-a, in conditiile prevazute la art. 8 lit. a) din prezenta hotarire.
Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 3 UNITATI DE CERCETARE FUNDAMENTALA SI AVANSATA SI DE PROIECTARE

I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din cercetarea fundamentala si avansata

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Functia Nivelul Gradatia studiilor --------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Cercetator principal gradul I S !69.530!72.000!77.070!82.870!
2. Cercetator principal gradul II S !60.890!62.740!64.840!67.200!
3. Cercetator principal gradul III S !52.120!53.790!55.390!57.120!
4. Cercetator S !46.070!47.550!49.030!50.510! b) Functii de executie de specialitate neatestate *)
5. Asistent de cercetare S !40.940!42.180!43.410!44.650!
6. Asistent de cercetare stagiar S !39.770! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale **) ------------------------------------------------------------------------------
7. Asistent I M !40.940!42.180!43.410!44.650!
8. Asistent II M !36.560!37.550!38.660!39.770!
9. Asistent III M !32.670!33.530!34.520!35.570!
10. Asistent IV M !29.460!30.200!30.940!31.800!
11. Asistent stagiar M !28.720! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------*) Pe aceste functii se incadreaza personalul din cercetare pina la atestare.
**) Specialitatea functiei de asistent este cea corespunzatoare activitatii de baza a unitatii.

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
12. Director institut 19.485
13. Director adjunct stiintific Salariul de baza 11.960
14. Secretar stiintific director corespunzator functiei centru si gradului profesional 10.230
15. Sef sectie 8.100
16. Sef laborator, atelier 5.400 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:

1. Prezenta anexa se aplica si la unitatile si subunitatile (sectii, laboratoare colective) de cercetare fundamentala si avansata, precum si la alte activitati de cercetare-dezvoltare care, potrivit legii, sint finantate integral de la bugetul de stat sau bugetele locale.

2. Studentii de la institutele de invatamint superior cursuri de zi, din ultimii ani, care sint cooptati in activitatea de cercetare stiintifica, pot fi angajati cu contract individual de munca de unitatile si subunitatile prevazute la pct. 1 din prezenta nota, urmind a fi salarizati cu salariul de baza pentru asistentul de cercetare stagiar, diminuat astfel:
- cu 10% pentru studentii din ultimul an de studii;
- cu 20% pentru studentii din penultimul an de studii, dar nu mai putin decit salariul de baza minim brut pe tara.
II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din proiectare

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Functia Nivelul Gradatia studiilor-------------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S !58.970!60.890!62.740!67.200!
2. Proiectant gradul II S !52.120!53.790!55.390!57.120!
3. Proiectant gradul III S !46.070!47.550!49.030!50.510!
4. Proiectant gradul IV S !40.940!42.180!43.410!44.650!
5. Proiectant debutant S !39.770! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe trepte profesionale
6. Tehnician proiectant I M !38.660!39.770!40.940!42.180!
7. Tehnician proiectant II *) M !34.520!35.570!36.560!37.550!
8. Tehnician proiectant III *) M !30.940!31.800!32.670!33.530!
9. Tehnician proiectant IV *) M !27.980!28.720!29.460!30.200!
10. Tehnician proiectant debutant *) M !27.230! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
11. Director institut 18.320
12. Director adjunct institut Salariul de baza 11.575
13. Director centru corespunzator 10.230
14. Sef sectie functiei de executie 8.100
15. Sef atelier 5.400 ------------------------------------------------------------------------------*) Salariile de baza prevazute pentru aceasta functie se utilizeaza si la functiile: desenator tehnic, cartograf.
Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 4 UNITATI DE INFORMATICA Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza -lei crt. Functia Nivelul Gradatia studiilor ---------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de ! ! ! ! ! sistem; I A S !67.200!69.530!72.000!74.470!
2. Analist, programator, inginer de ! ! ! ! ! sistem; I S !58.970!60.890!62.740!64.840!
3. Analist, programator, inginer de ! ! ! ! ! sistem; II S !52.120!53.790!55.390!57.120!
4. Analist, programator, inginer de ! ! ! ! ! sistem; III S !46.070!47.550!49.030!50.510!
5. Analist, programator, inginer de ! ! ! ! ! sistem; IV S !40.940!42.180!43.410!44.650!
6. Analist, programator, inginer de ! ! ! ! ! sistem; debutant S !39.770! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe trepte profesionale
7. Analist (programator) ajutor I A M !43.410!44.650!46.070! _ !
8. Analist (programator) ajutor I M !38.660!39.770!40.940!42.180!
9. Analist (programator) ajutor II M !34.520!35.570!36.560!37.550!
10. Analist (programator) ajutor III M !30.940!31.800!32.670!33.530!
11. Analist (programator) ajutor IV M !27.980!28.720!29.460!30.200!
12. Analist (programator) ajutor, ! ! ! ! ! debutant M !27.230! - ! - ! - !
13. Operator, controlor date; I M !37.550!38.660!39.770!40.940!
14. Operator, controlor date; II M !33.530!34.520!35.570!36.560!
15. Operator, controlor date; III M !30.200!30.940!31.800!32.670!
16. Operator, controlor date; IV M !27.230!27.980!28.720!29.460!
17. Operator, controlor date; debutant M !26.430! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
18. Director Salariul de baza 18.510
19. Director adjunct tehnic corespunzator functiei 10.800
20. Sef sectie, laborator, si gradului profesional oficiu, serviciu (cercetare -proiectare, implementare, exploatare etc.) 9.635
21. Sef atelier, birou (proiectare, implementare, exploatare, pregatire si control date etc.) 7.530 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Salariile de baza ale personalului incadrat in functiile din prezenta anexa, din cadrul Centrului de Tehnologia Informatiei Financiare din subordinea Ministerului Finantelor si din Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor, sint mai mari cu 15%, iar ale celui din Oficiul Central de Plata a Pensiilor sint mai mari cu 10%.
Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 5 UNITATI DE CULTURA

I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale si de cinematografie Functii de executie pe grade profesionale ------------------------------------------------------------------------------Nr. Nivelul Salariul de baza - lei crt. Functia Gradatia studiilor --------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------
1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor, scenograf, consultant artistic, coregraf S I !69.530!72.000!74.470!77.070! II !58.970!60.890!62.740!64.840! III !52.120!53.790!55.390!57.120! IV !46.070!47.550!49.030!50.510! V !40.940!42.180!43.410!44.650! debutant !39.770! - ! - ! - !
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor); concert maestru S I !67.200!69.530!72.000!74.470! II !57.120!58.970!60.890!62.740! III !50.150!52.120!53.790!55.390!
3. Dirijor cor, instrumentist, sef orchestra, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical), operator imagine (sunet), sufleor opera S I !62.740!64.840!67.200!69.530! II !55.390!57.120!58.970!60.890! III !49.030!50.510!52.120!53.790! IV !43.410!44.650!46.070!47.550! V !38.660!39.770!40.940!42.180! debutant !37.550! - ! - ! - !
4. Artist liric, balerin, dansator acompaniator, corepetitor, actor minuitor de papusi, sculptor papusi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine S I !53.790!55.390!57.120!58.970! II !47.550!49.030!50.510!52.120! III !42.180!43.410!44.650!46.070! IV !37.550!38.660!39.770!40.940! debutant !36.560! - ! - ! - !
5. Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans, corepetitor), concert maestru, maestru de studii balet M I !44.650!46.070!47.550!49.030! II !39.770!40.940!42.180!43.410! III !35.570!36.560!37.550!38.660!
6. Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor opera M I !42.180!43.410!44.650!46.070! II !36.560!37.550!38.660!39.770! III !32.670!33.530!34.520!35.570! debutant !31.800! - ! - ! - !
7. Maestru artist circ, artist circ I !58.970!60.890!62.740!64.840! II !52.120!53.790!55.390!57.120! III !46.070!47.550!49.030!50.510! IV !40.940!42.180!43.410!44.650! V !36.560!37.550!38.660!39.770! VI !32.670!33.530!34.520!35.570! debutant !31.800! - ! - ! - !
8. Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor minuitor de papusi, sculptor papusi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine M I !40.940!42.180!43.410!44.650! II !36.560!37.550!38.660!39.770! III !32.670!33.530!34.520!35.570! IV !30.200!30.940!31.800! - ! debutant !29.460! - ! - ! - !
9. Regizor scena, culise, secretar platou M I !39.770!40.940!42.180!43.410! II !35.570!36.560!37.550!38.660! III !31.800!32.670!33.530!34.520! debutant !30.940! - ! - ! - !
10. Supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier, plasator M;G I !27.230!27.980!28.720!29.460! II !24.580!25.200!25.810!26.430! debutant !24.150! - ! - ! - ! II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara, muzee, biblioteci, case de cultura, camine culturale si alte institutii de cultura Functii de executie pe grade profesionale ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Functia Nivelul Gradatia studiilor --------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------
11. Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist-comentator, corespondent in strainatate S I !58.970!60.890!62.740!64.840! II !52.120!53.790!55.390!57.120! III !46.070!47.550!49.030!50.510! IV !40.940!42.180!43.410!44.650! debutant !39.770! - ! - ! - !
12. Sef agentie publicitate, administrator (publicatii, editura), reporter (fotoreporter, corespondent local) S I*) !53.790!55.390!57.120!58.970! II !47.550!49.030!50.510!52.120! III !42.180!43.410!44.650!46.070! IV !37.550!38.660!39.770!40.940! debutant !36.560! - ! - ! - !
13. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar S I !53.790!55.390!57.120!60.890! II !47.550!49.030!50.510!52.120! III !42.180!43.410!44.650!46.070! debutant !39.770! - ! - ! - !
14. Referent, secretar (tehnic) de redactie, documentarist, traducator, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor S I !52.120!53.790!55.390!57.120! II !46.070!47.550!49.030!50.510! III !40.940!42.180!43.410!44.650! IV !37.550!38.660!39.770! - ! debutant !36.560! - ! - ! - !
15. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, referent, redactor I.P.3**) I !47.550!49.030!52.120!55.390! II !42.180!43.410!44.650!46.070! III !37.550!38.660!39.770!40.940! debutant !36.560! - ! - ! - !
16. Restaurator ***), conservator, trezorier, gestionar custode sala M I !42.180!43.410!44.650!46.070! II !37.550!38.660!39.770!40.940! III !33.530!34.520!35.570!36.560! IV !30.200!30.940!31.800!32.670! debutant !29.460! - ! - ! - !
17. Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redactie, documentarist, traducator, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor M I A****) !47.550!49.030!50.510! - ! I !42.180!43.410!44.650!46.070! II !37.550!38.660!39.770!40.940! III !33.530!34.520!35.570!36.560! IV !30.200!30.940!31.800!32.670! debutant !29.460! - ! - ! - !
18. Laborant foto, retusor foto, fotograf M I !37.550!38.660!39.770!40.940! II !33.530!34.520!35.570!36.560! III !30.200!30.940!31.800!32.670! IV !27.230!27.980!28.720!29.460! debutant !26.430! - ! - ! - !
19. Supraveghetor muzeu, minuitor carte M;G I !30.200!30.940!31.800!32.670! II !27.230!27.980!28.720!29.460! III !24.580!25.200!25.810!26.430! debutant !24.150! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------*) Nivelul de salarizare nu se aplica functiilor de administrator (publicatii, editura).
**) Studii superioare cu durata de 2-3 ani invatamint de zi sau 3-4 ani invatamint seral sau fara frecventa.
***) Pot fi incadrati si absolventi ai invatamintului gimnazial si profesional, in institutiile muzeale din domeniul traditiei populare.
****) Se poate utiliza numai pentru incadrarea in functia de bibliotecar a absolventilor scolilor postliceale de biblioteconomie.
NOTA:
Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitate, pot ocupa in mod cu totul exceptional, cu aprobarea nominala a ministrului culturii, functii de specialitate fara a avea studiile necesare postului.
III. Functii de conducere din unitatile de la cap. I si II ------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Indemnizatia de conducere crt. maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Director general Salariul de baza 21.990
2. Director general adjunct corespunzator 19.485
3. Director, redactor-sef functiei de executie 18.320
4. Director adjunct, redactor-sef adjunct 16.000
5. Sef redactie, secretar general de redactie 10.230
6. Sef serviciu, sef sectie 10.230
7. Sef birou, sef oficiu 7.530 ------------------------------------------------------------------------------IV. Sporuri pentru indeplinirea unor sarcini sau activitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza Spor maxim - lei -------------
1. Instrumentistii care desfasoara activitate de sef partida 2.900
2. Artistii lirici, coristii, balerinii, instrumentistii, dansatorii, care desfasoara activitate solistica 1.940 ------------------------------------------------------------------------------Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 5 A AGENTIA NATIONALA DE PRESA "ROMPRES" Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Functia Nivelul Gradatia studiilor -------------------------------- 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Comentator politic, publicist, corespondent special (in tara si in strainatate), editorialist, redactor de rubrica, redactor, reporter special, fotoreporter special S I !67.200!69.530!72.000!74.470! II !58.970!60.890!62.740!64.840! III !52.120!53.790!55.390!57.120! IV !46.070!47.550!49.030!50.510! V !40.940!42.180!43.410!44.650! debutant !39.770! - ! - ! - !
2. Redactor documentarist, redactor translator, secretar de redactie (comisie), translator emisie, grafician, corector transmisie S I !58.970!60.890!62.740!64.840! II !52.120!53.790!55.390!57.120! III !46.070!47.550!49.030!50.510! IV !40.940!42.180!43.410!44.650! debutant !39.770! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe trepte profesionale
3. Redactor documentarist, redactor translator, reporter, fotoreporter, secretar (de redactie si de emisie), redactor-translator emisie, grafician, corector transmisie, fototecar M I !47.550!49.030!50.510!52.120! II !42.180!43.410!44.650!46.070! III !37.550!38.660!39.770!40.940! IV !33.530!34.520!35.570!36.560! debutant !32.670! - ! - ! - !
4. Operator emisie-receptie M I A !37.550!38.660!39.770!40.940! I !33.530!34.520!35.570!36.560! II !30.200!30.940!31.800!32.670! III !27.230!27.980!28.720!29.460! debutant !26.430! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
5. Secretar general de agentie Salariul de baza 21.940
6. Director, redactor sef corespunzator 19.485
7. Director adjunct, redactor sef functiei de executie 17.160 adjunct
8. Secretar general de redactie 16.000
9. Sef sectie, sef serviciu 13.500
10. Sef birou 10.040 ------------------------------------------------------------------------------Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 6 UNITATI SPORTIVE

I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Nivelul Gradatia Functia studiilor*)--------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot national**), expert sportiv; gradul I !58.970!60.890!62.740!64.840! ------------------------------------------------------------------------------*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
**) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.
------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Nivelul Gradatia crt. Functia studiilor***)-------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------
2. Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot national *), referent sportiv; gradul II !52.120!53.790!55.390!57.120!
3. Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot national *);
gradul III, instructor sportiv gradul I !46.070!47.550!49.030!50.510!
4. Secretar federatie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II !40.940!42.180!43.410!44.650!
5. Secretar federatie, antrenor federal; gradul V, instructor sportiv gradul III !36.560!37.550!38.660!39.770!
6. Instructor sportiv debutant !35.570! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe trepte profesionale
7. Instructor sportiv I, referent I !34.520!35.570!36.560!37.550!
8. Instructor sportiv II, referent II !30.940!31.800!32.670!33.530!
9. Instructor sportiv III, referent III !27.980!28.720!29.460!30.200!
10. Instructor sportiv debutant !27.230! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
11. Presedinte federatie Salariul de baza 21.990
12. Secretar general federatie corespunzator 16.590 functiei de executie ------------------------------------------------------------------------------II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din alte unitati sportive

A. Functii de executie pe categorii de clasificare**) ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Nivelul Gradatia Functia studiilor***) ------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------
1. Antrenor categoria I, expert sportiv, gradul I !52.120!53.790!55.390!57.120!
2. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II !46.070!47.550!49.030!50.510!
3. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III !40.940!42.180!43.410!44.650!
4. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV !36.560!37.550!38.660!39.770!
5. Antrenor categoria V, referent sportiv gradul V !32.670!33.530!34.520!35.570!
6. Antrenor debutant, referent debutant !31.800! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------- Cluburi
7. Presedinte club Salariul de baza 9.070
8. Vicepresedinte club corespunzator 6.360 - Complex sportiv functiei de executie
9. Sef complex sportiv 6.360 ------------------------------------------------------------------------------Persoanele utilizate in cadrul unitatilor sportive, in calitate de colaboratori, beneficiaza de o indemnizatie lunara de pina la 1/4 din salariul de baza minim brut pe tara, stabilita de conducatorul unitatii sportive in raport cu perioada de colaborare si importanta lucrarilor efectuate.
*) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.
**) Categoria de clasificare de antrenor, in sensul prezentei hotariri, corespunde gradului profesional.
***) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei brut lunar, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 7 UNITATI VAMALE Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Functia Nivelul Gradatia studiilor --------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Controlor general specialist S !55.390!57.120!58.970!60.890!
2. Controlor general S !49.030!50.510!52.120!53.790!
3. Controlor vamal gradul I S !43.410!44.650!46.070!47.550!
4. Controlor vamal gradul II S !38.660!39.770!40.940!42.180!
5. Controlor vamal debutant S !37.550! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe trepte profesionale
6. Controlor vamal I M !38.660!39.770!40.940!42.180!
7. Controlor vamal II M !34.520!35.570!36.560!37.550!
8. Controlor vamal III M !30.940!31.800!32.670!33.530!
9. Controlor vamal IV M !27.980!28.720!29.460!30.200!
10. Controlor vamal debutant M !27.230! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
11. Sef vama Salariul de baza 19.485
12. Sef vama adjunct corespunzator 16.590
13. Sef tura functiei de executie 5.020 ------------------------------------------------------------------------------Pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul public national, ministrul finantelor poate aproba salarii de baza mai mari cu pina la 10% pentru personalul de specialitate din unitatile vamale, salarizat potrivit prezentei anexe.
Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 177/1993.
ANEXA 8 UNITATI NAVALE SI CAPITANII DE PORTURI

I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Nivelul Gradatia Functia studiilor -------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------
1. Comandant instructor S !53.790!55.390!57.120!58.970!
2. Sef mecanic instructor S !53.790!55.390!57.120!58.970! a) Functii de executie pe nave maritime
3. Comandant S !55.390!57.120!58.970!60.890!
4. Sef mecanic S !53.790!55.390!57.120!58.970!
5. Capitan secund, sef mecanic secund, sef electrician S !47.550!49.030!50.510!52.120!
6. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician; II S !42.180!43.410!44.650!46.070!
7. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician; III S !37.550!38.660!39.770!40.940!
8. Ofiter aspirant S !36.560! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale
9. Capitan dragor M !44.650!46.070!47.550!49.030!
10. Capitan M !43.410!44.650!46.070!47.550!
11. Sef mecanic M !40.940!42.180!43.410!44.650!
12. Dragor sef M !40.940!42.180!43.410!44.650!
13. Ofiter punte M !37.550!38.660!39.770!40.940!
14. Ofiter mecanic, ofiter electrician M !36.560!37.550!38.660!39.770!
15. Dragor M !32.670!33.530!34.520!35.570!
16. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician, dragor;
aspirant M !31.800! - ! - ! - ! c) Functii de executie comune pe nave
17. Sef statie RTG M !37.550!38.660!39.770!40.940!
18. Ofiter RTG I M !37.550!38.660!39.770!
19. Ofiter RTG II M !33.530!34.520!35.570!36.560!
20. Sef echipaj !36.560!37.550!38.660! - !
21. Conducator salupa, sef timonier, ajutor ofiter mecanic !33.530!34.520!35.570! - !
22. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar !30.940!31.800!32.670! - !
23. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant !30.200! - ! - !
24. Scafandru autonom !39.770!40.940!42.180! - !
25. Scafandru greu !36.560!37.550!38.660! - !
26. Scafandru debutant !35.570! - ! - ! - ! d) Functii de executie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi Functii de executie pe grade profesionale
27. Capitan de port specialist S !60.890!62.740!64.840!67.200!
28. Capitan de port gradul I S !52.120!53.790!55.390!57.120! Functii de executie pe trepte profesionale
29. Capitan de port gradul II M !42.180!43.410!44.650!46.070!
30. Ofiter de port gradul I M !37.550!38.660!39.770!40.940!
31. Ofiter de port gradul II M !33.530!34.520!35.570!36.560!
32. Ofiter de port debutant M !32.670! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------Capitaniile de porturi vor putea utiliza si functiile prevazute la lit. a), b), c) din prezenta anexa, in functie de dotare si atributiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Director (capitanii coordonatoare) 21.990
2. Director adjunct (capitanii coordonatoare) 11.190
3. Capitan sef port Salariul corespunzator 11.190
4. Sef serviciu functiei de executie 10.230
5. Sef birou 7.530
6. Sef grup scafandri 7.530 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Criteriile si conditiile pentru ocuparea functiilor prevazute in prezenta anexa se stabilesc de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, si se utilizeaza de catre toate unitatile care functioneaza potrivit prezentei hotariri, indiferent de subordonare.
Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 9 LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA, SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE, CENTRULUI NATIONAL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR, AGENTII DE SUPRAVEGHERE A PROTECTIEI MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIA BIOSFEREI "DELTA DUNARII" Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Nivelul Gradatia studiilor --------------------------------Functia 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Medic primar veterinar *) S !58.970!60.890!62.740!67.200!
2. Inginer **), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert *) S !58.970!60.890!62.740!64.840!
3. Medic veterinar, inginer **), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S !50.510!52.120!53.790!55.390!
4. Medic veterinar, inginer **), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S !44.650!46.070!47.550!49.030!
5. Medic veterinar, inginer **), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S !39.770!40.940!42.180!43.410!
6. Medic veterinar, inginer **), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S !38.660! - ! - ! - !
7. Subinginer I Sing. !43.410!44.650!46.070!47.550!
8. Subinginer II Sing. !38.660!39.770!40.940!42.180!
9. Subinginer III Sing. !34.520!35.570!36.560!37.550!
10. Subinginer debutant Sing. !33.530! - ! - ! - ! *) In functia de inginer expert, meteorolog expert sau medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional, pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare, potrivit regulamentului cuprinzind criteriile si conditiile de participare la concurs, elaborat de acelasi organ central.
**) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Asistent veterinar I, tehnician *) veterinar (hidrolog), I A, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) I A M !42.180!43.410!44.650!46.070!
12. Asistent veterinar II, tehnician *) veterinar (hidrolog) I, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog)I M !37.550!38.660!39.770!40.940!
13. Asistent veterinar III, tehnician *) veterinar (hidrolog) II, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) II M !33.530!34.520!35.570!36.560!
14. Asistent veterinar IV, tehnician *) veterinar (hidrolog) III, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) III M !30.200!30.940!31.800!32.670!
15. Asistent veterinar, tehnician *) veterinar (hidrolog), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) debutant M !29.460! - ! - ! - !
16. Agent veterinar I Sc.prof. !30.200!30.940!31.800!32.670!
17. Agent veterinar II Sc.prof. !27.230!27.980!28.720!29.460!
18. Agent veterinar debutant Sc.prof. !26.430! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------*) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Indemnizatia de conducere Nr. Functia maxima crt. - lei ------------------------------------------------------------------------------
19. Guvernator *) Salariul de baza 24.500
20. Director, inspector sef **), corespunzator sef oficiu ***) functiei de executie 18.320
21. Director adjunct 16.000
22. Inginer sef 11.190
23. Sef serviciu, sef sectie 10.230
24. Sef atelier, sef sectie, sef birou, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie, sef laborator 7.530 ------------------------------------------------------------------------------*) Se utilizeaza numai la Administratia Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".
**) Se utilizeaza la inspectoratele cu personalitate juridica, precum si la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.
***) Se utilizeaza la oficiile cu personalitate juridica.
NOTA:

1. Nivelul salariilor de la poz. 2-6 se poate utiliza si pentru functia de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridica, precum si la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.

2. Pentru conditii deosebit de periculoase, stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - epizootii deosebit de grave, necropsii in laboratoare si altele asemenea - cuantumul sporului poate fi de pina la 30% din salariul de baza si se acorda in conditiile prevazute la art. 8 lit a) din prezenta hotarire .

3. Nivelul salariilor din prezenta anexa se aplica in mod corespunzator si personalului incadrat in alte laboratoare, de subordonare centrala sau locala, potrivit specificului activitatii.

4. Pentru personalul din dispensare medicale care, potrivit contractului individual de munca, isi desfasoara activitatea in conditii deosebite de munca - izolare, dispersare, cai de acces dificile - sporul poate fi de pina la 50% din salariul de baza si se acorda in conditiile prevazute la art. 8 lit. d) din prezenta hotarire.

6. Spor pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, care face parte din salariul de baza:
- Medicii veterinari autorizati sa exercite Salariul de baza mai mare atributii de inspector al politiei cu pina la 10% sanitar veterinare Marimea concreta a sporului se stabileste de organul care il autorizeaza.
Salariile de baza din prezenta nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 177/1993.
ANEXA 9 A OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI Salarii de baza pentru functii de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Nivelul Gradatia crt. Functia studiilor --------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Inginer cadastru gradul I A S !58.970!60.890!62.740!67.200!
2. Inginer cadastru gradul I S !50.510!52.120!53.790!55.390!
3. Inginer cadastru II S !44.650!46.070!47.550!49.030!
4. Inginer cadastru gradul III S !39.770!40.940!42.180!43.410!
5. Inginer cadastru debutant S !38.660! - ! - ! - !
6. Subinginer cadastru I Sing. !43.410!44.650!46.070!47.550!
7. Subinginer cadastru II Sing. !38.660!39.770!40.940!42.180!
8. Subinginer cadastru III Sing. !34.520!35.570!36.560!37.550!
9. Subinginer cadastru debutant Sing. !33.530! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe trepte profesionale
10. Tehnician cadastru I A M !42.180!43.410!44.650!46.070!
11. Tehnician cadastru I M !37.550!38.660!39.770!40.940!
12. Tehnician cadastru II M !33.530!34.520!35.570!36.560!
13. Tehnician cadastru III M !30.200!30.940!31.800!32.670!
14. Tehnician cadastru debutant M !29.460! - ! - ! - !
15. Operator cadastru I M;G !30.200!30.940!31.800!32.670!
16. Operator cadastru II M;G !27.230!27.980!28.720!29.460!
17. Operator cadastru debutant M;G !26.430! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Indemnizatia de conducere Nr. Functia maxima crt. - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Sef oficiu Salariul de baza 18.320
2. Inginer sef corespunzator 11.190
3. Sef serviciu functiei de executie 10.230
4. Sef birou 7.530 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Pentru conditiile dificile se poate acorda personalului de specialitate din oficiile de cadastru si organizare a teritoriului un spor de pina la 20% din salariul de baza, in conditiile prevazute la art. 8 lit. a) din prezenta hotarire.
Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 10 ALTE INSTITUTII (UNITATI) DE SUBORDONARE CENTRALA DECIT CELE PREVAZUTE IN ANEXELE Nr. 1-9 Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza -lei crt. Functia Nivelul Gradatia studiilor --------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I S !58.970!60.890!62.740!64.840!
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II S !52.120!53.790!55.390!57.120!
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III S !46.070!47.550!49.030!50.510!
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV S !40.940!42.180!43.410!44.650!
5. Referent, inspector; debutant S !39.770! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe trepte profesionale
6. Referent I M !40.940!42.180!43.410!44.650!
7. Referent II M !36.560!37.550!38.660!39.770!
8. Referent III M !32.670!33.530!34.520!35.570!
9. Referent IV M !29.460!30.200!30.940!31.800!
10. Referent debutant M !28.720! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
11. Director general, inspector de stat sef Salariul de baza 21.990
12. Director general adjunct, corespunzator inspector de stat sef adjunct functiei de executie 18.320
13. Director, inspector sef 18.320
14. Director adjunct, inspector sef adjunct 16.000
15. Sef serviciu, sef sectie 10.230
16. Sef birou 7.530 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:

1. Functiile si nivelul de salarizare din prezenta anexa se utilizeaza la Directia monumentelor, ansamblurilor istorice, Directia muzeelor si colectiilor, Directia pentru prestari editoriale "ROMLIBRI", Directia pentru presa, publicatii, tiparituri, Oficiul Central de Plata a Pensiilor, Administratia Nationala a Rezervelor Materiale pentru unitatile speciale teritoriale, Clubul National de Reproductie si Selectie a animalelor, Centrul European al UNESCO, Comisia Europeana pentru Invatamintul Superior a UNESCO, Oficiul Roman "TEMPUS", Agentia Nationala de Presa "ROMPRES", precum si la alte institutii publice, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

2. In functiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale prevazute la lit. a) din prezenta anexa, vor fi incadrati ingineri, economisti, juristi, chimisti, fizicieni si alti specialisti, absolventi ai invatamintului superior de nivel universitar, care sint incadrati in compartimentele de baza din specialitatea unitatii respective.

3. In functiile de referent, pe trepte profesionale prevazute la lit. b) din prezenta anexa, vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni, si alti specialisti cu studii liceale si postliceale, incadrati in compartimentele de baza din specialitatea unitatii respective.
Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 10 A AEROCLUBUL ROMANIEI

I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate 1) Personal navigant si tehnic navigant profesionist

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Nivelul Gradatia Functia studiilor *) ------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------
1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist clasa I !58.970!60.890!62.740!64.840! clasa a II- a !52.120!53.790!55.390!57.120! clasa a III-a !46.070!47.550!49.030!50.510! clasa a IV-a !40.940!42.180!43.410!44.650! clasa a V-a !39.770! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
2. Comandant detasament zbor Salariul de baza 15.235
3. Comandant aeroclub teritorial corespunzator 8.485
4. Comandant adjunct aeroclub functiei de executie teritorial si clasei profesionale 5.400
5. Sef sector zbor aeroclub teritorial 2.900 ------------------------------------------------------------------------------*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiile se stabilesc prin ordin al ministrului.
NOTA:

1. Personalul navigant si tehnic navigant profesionist se incadreaza pe clase de clasificare astfel:
Clasa I - personalul navigant si tehnic navigant profesionist, posesor al unei calificari, cu licenta la zi:
a) pilot/parasutist incercator;
b) pilot/inginer de receptie si control pe toate tipurile de aeronave (la avion minimum 2 tipuri).
Clasa a II-a - personal navigant si tehnic navigant profesionist, posesor al urmatoarelor calificari, cu licenta la zi:
a) pilot/inginer de receptie si control pe un tip de aeronava;
b) parasutist receptie si control;
c) pilot instructor pe minimum 2 tipuri de aeronava;
d) mecanic navigant receptie si control.
Clasa a III-a - personalul navigant profesionist, posesor al urmatoarelor calificari, cu licenta la zi:
a) pilot instructor pe un tip de aeronava;
b) instructor parasutism aeronava;
c) mecanic navigant instructor.
Clasa a IV-a - personalul navigant profesionist, posesor al urmatoarelor calificari, cu licenta la zi:
a) pilot instructor in primul an de activitate;
b) pilot comandant de bord;
c) mecanic navigant.
Clasa a V-a - personalul navigant profesionist debutant.

2. Personal navigant si tehnic navigant profesionist, care executa misiuni de inspectie si control in zbor, primeste un spor de 10% din salariul de baza.

3. Personalul navigant si tehnic navigant profesionist se reincadreaza anual in clase profesionale superioare sau inferioare, in functie de clasele profesionale de calificare obtinute prin examenul anual de calificare si licenta de zbor.
La trecerea dintr-o clasa superioara intr-o clasa inferioara ca urmare a pierderii licentei de zbor pentru o anumita calificare din cauza lipsei de activitate, personalul navigant profesionist, astfel reincadrat, va fi salarizat la nivelul gradatiei avute la clasa profesionala din care se face trecerea.
2) Personal tehnic aeronautic

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Nivelul Gradatia Functia studiilor --------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe clase profesionale
1. Inginer de aviatie S clasa I !58.970!60.890!62.740!64.840! clasa a II-a !52.120!53.790!55.390!57.120! clasa a III-a !46.070!47.750!49.030!50.510! clasa a IV-a !40.940!42.180!43.410!44.650! debutant !39.770! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe clase profesionale
2. Tehnician de aviatie M clasa I !42.180!43.410!44.650!46.070! clasa a II-a !37.550!38.660!39.770!40.940! clasa a III-a !33.530!34.520!35.570!36.560! clasa a IV-a !30.940!31.800!32.670! - ! debutant !30.200! - ! - ! - !
3. Mecanic de aviatie Sc.tehnica av. sau echiv.
clasa I !44.650!46.070!47.550! - ! clasa a II-a !40.940!42.180!43.410! - ! clasa a III-a !37.550!38.660!39.770! - ! clasa a IV-a !31.800!32.670!33.530! - ! debutant !30.940! - ! - ! - !
4. Mecanic pentru intretinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parasutism, automosor, M plior parasute, deltaplanism Sc.
etc.) prof.
clasa I !40.940!42.180!43.410! - ! clasa a II-a !37.550!38.660!39.770! - ! clasa a III-a !34.520!35.570!36.560! - ! clasa a IV-a !31.800!32.670!33.530! - ! debutant !30.940! - ! - ! - !
5. Maistru de aviatie Sc. maistri aviatie clasa I !46.070!47.550!49.030!50.510! clasa a II-a !33.150!42.180!43.410!44.650! clasa a III-a !36.560!37.550!38.660! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
6. Sef serviciu, sef sector, sef sectie Salariul de baza 10.230
7. Sef birou, sef atelier, sef laborator grupa LR corespunzator 7.530
8. Sef sector tehnic functiei de executie 2.900 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:

1. Incadrarea ca personal tehnic aeronautic se mentine numai daca, conform normelor interne si internationale pentru aviatia civila, licenta de functionare pentru tipurile de aeronave din dotare este in vigoare.

2. Personalul tehnic aeronautic, detinator al unei licente de functionare in vigoare, care executa misiuni de inspectie si control special de exploatare, primeste un spor de 10% la salariul de baza.
Criteriile si categoriile de personal beneficiare de acest spor vor fi stabilite de Consiliul de administratie al Aeroclubului Romaniei.
3) Personal operativ aeronautic Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Functia Nivelul Gradatia studiilor --------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Meteorolog aeronautic specialist S gradul I !58.970!60.890!62.740!64.840! II !52.120!53.790!55.390!57.120! III !46.070!47.550!49.030!50.510! IV !40.940!42.180!43.410!44.650! debutant !39.770! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe trepte profesionale
2. Meteorolog aeronautic M+curs de calificare I !36.560!37.550!38.660!39.770! II !32.670!33.530!34.520!35.570! III !29.460!30.200!30.940!31.800! debutant !28.720! - ! - ! - !
3. Controlor trafic dirijare M+curs de calificare I !46.070!47.550!49.030! - ! II !42.180!43.410!44.650! - ! III !37.550!38.660!39.770! - !
4. Controlor trafic operatiuni M+curs auxiliare de calificare I !40.940!42.180!43.410!44.650! II !36.560!37.550!38.660!39.770! III !32.670!33.530!34.520!35.570! IV !29.460!30.200!30.940!31.800! debutant !28.720! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------NOTA:

1. In functia de controlor trafic dirijare I va fi incadrat personalul care executa dirijare in limba engleza, cu licenta la zi.
In functia de controlor trafic dirijare II si III va fi incadrat personalul care executa dirijare in limba romana, cu licenta la zi.

2. Personalul meteoaeronautic si de control trafic aerian poate fi mentinut in functie numai daca are licenta de functionare la zi.

3. Pina la obtinerea calificarii initiale si a licentei de functionare, personalul operativ aeronautic (meteorologi si controlori trafic operatiuni auxiliare) va fi salarizat ca debutant.
4) Personal de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Director Salariul de baza 20.825
2. Director zbor corespunzator 17.550
3. Director tehnic functiei de executie 17.550
4. Sef serviciu informare zbor, meteo, navigatie 10.230 ------------------------------------------------------------------------------Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
II. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant si tehnic navigant profesionist, precum si indemnizatia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul Romaniei ------------------------------------------------------------------------------Limita maxima a indemnizatiei Activitaea pentru care se acorda ------------------------------------------------------------------------------Pina la: 500 lei/ora de zbor - Misiuni prevazute in Codul aerian 200 lei/start - Misiuni prevazute in Codul aerian
2.800 lei/salt - Salturi cu parasuta 30 lei/aterizare - Lansarea la zbor a aeronavelor si aterizari ------------------------------------------------------------------------------ NOTA:

1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana va fi echivalata astfel:
1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal 1 ora zbor inalta acrobatie = 4 ore zbor normal Zborul in formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.

2. Indemnizatia de zbor la baza, acordata personalului navigant si tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda in raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni, in limitele prevazute, precum si majorarea cu pina la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa in conditii deosebite se stabilesc de catre Aeroclubul Romaniei.
ANEXA 11

I. ALTE UNITATI BUGETARE DECIT CELE PREVAZUTE IN ANEXELE NR. 1-10, PRECUM SI ACTIVITATEA DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII INTRETINERE-REPARATII DIN UNITATILE DE INVATAMINT, SANATATE, CERCETARE, CULTURA, SPORT SI CELELALTE UNITATI CUPRINSE IN ANEXELE NR. 1-10

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza - lei crt. Functia Nivelul Gradatia studiilor --------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Inginer, economist; specialist I A S !55.390!57.120!58.970!60.890!
2. Inginer, economist, referent;
gradul I S !47.550!49.030!50.510!52.120!
3. Inginer, economist, referent;
gradul II S !42.180!43.410!44.650!46.070!
4. Inginer, economist, referent;
gradul III S !37.550!38.660!39.770!40.940!
5. Inginer, economist, referent;
debutant S !36.560! - ! - ! - !
6. Subinginer I, conductor arhitect I Sing.
arhivist I I.P.3 !44.650!46.070!47.550!49.030!
7. Subinginer II, conductor arhitect Sing.
II, arhivist II I.P.3. !38.660!39.770!40.940!42.180!
8. Subinginer III, conductor Sing.
arhitect III, arhivist III I.P.3. !34.520!35.570!36.560!37.550!
9. Subinginer, conductor arhitect, Sing.
arhivist; debutant I.P.3. !33.530! - ! - ! - ! b) Functii de executie pe trepte profesionale
10. Tehnician, merceolog, contabil, referent I A M !43.410!44.650!46.070!47.550!
11. Idem I M !37.550!38.660!39.770!40.940!
12. Idem II M !33.530!34.520!35.570!36.560!
13. Idem III M !30.200!30.940!31.800!32.670!
14. Idem IV M !27.980!28.720!29.460! - !
15. Idem debutant M !27.230! - ! - ! - !

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
16. Director Salariul de baza 18.320
17. Director adjunct corespunzator 16.000
18. Contabil sef functiei de executie 16.000
19. Inginer sef 16.000
20. Sef serviciu, sef sectie 10.200
21. Sef birou, sef atelier 7.530 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Personalul incadrat pe functia de sef de stat major aparare civila se salarizeaza cu salariile de baza prevazute la cap. I A, majorate cu 15%.
Nivelul de pregatire profesionala pentru incadrarea pe aceasta functie se stabileste in raport cu complexitatea sarcinilor si marimea unitatii, in baza criteriilor elaborate de Ministerul Apararii Nationale.
II. SERVICII DE CONTENCIOS Salarii de baza pentru functiile de specialtate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Nivelul Gradatia crt. Functia studiilor --------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------Functii de executie pe grade profesionale
1. Consilier juridic S gradul I A !53.790!55.390!57.120!60.890! I !47.550!49.030!50.510!52.120! II !42.180!43.410!44.650!46.070! III !37.550!38.660!39.770!40.940! debutant !36.560! - ! - ! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Indemnizatia de conducere Nr. Functia maxima crt. - lei ------------------------------------------------------------------------------
2. Sef serviciu contencios Salariul de baza 10.230
3. Sef birou contencios corespunzator 7.530 functiei de executie ------------------------------------------------------------------------------III. SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT ADMINISTRATIV, GOSPODARIRE, INTRETINERE - REPARATII SI DE DESERVIRE DIN UNITATILE PENTRU CARE SALARIILE DE BAZA ALE FUNCTIILOR DE SPECIALITATE SINT PREVAZUTE IN ANEXALE Nr. 1-10

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Nivelul Gradatia crt. Functia studiilor --------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------
1. Administrator I M !42.180!43.410!44.650!46.070! II M !37.550!38.660!39.770!40.940! III M !33.530!34.520!35.570!36.560!
2. Secretar, stenodactilograf, secretar - dactilograf I M !30.940!31.800!32.670!33.530! II M !27.980!28.720!29.460!30.200! debutant M !27.230! - ! - ! - !
3. Functionar I M !33.530!34.520!35.570!36.560! II M !30.200!30.940!31.800!32.670! III M !27.230!27.980!28.720!29.460! debutant M !26.430! - ! - ! - !
4. Casier, sef depozit, magaziner, arhivar; I M !33.530!34.520!35.570!36.560!
5. Casier, sef depozit, magaziner, arhivar; II M;G !30.200!30.940!31.800!32.670!
6. Casier, magaziner, arhivar; III M;G !27.230!27.980!28.720!29.460!
7. Casier, magaziner, arhivar;
debutant M;G !26.430! - ! - ! - !
8. Sef formatie paza pompieri !29.460!30.200!30.940! - !
9. Portar, paznic, pompier, ingrijitor, bufetier, manipulant bunuri;
I !27.230!27.980!28.720! - !
10. Portar, paznic, pompier, ingrijitor, bufetier, manipulant bunuri;
II !25.200!25.810!26.430! - !
11. Curier I !25.810!26.430!27.230! - !
12. Curier II !24.150!24.580!25.200! - !
13. Maistru I !40.940!42.180!43.410!44.650!
14. Maistru II !36.560!37.550!38.660!39.770!
15. Maistru III !32.670!33.530!34.520!35.570!
16. Muncitor I !39.770!40.940!42.180! - ! II !36.560!37.550!38.660! - ! III !33.530!34.520!35.570! - ! IV !30.940!31.800!32.670! - ! V !28.720!29.460!30.200! - ! VI !26.430!27.230!27.980! - !
17. Muncitor necalificat I !25.200!25.810!26.430! - ! II !23.720!24.150!24.580! - ! ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Indemnizatia de conducere Nr. Functia maxima crt. - lei ------------------------------------------------------------------------------
18. Sef echipa muncitori Salariul de baza cores- 5.020 punzator functiei de muncitor tr. I-II ------------------------------------------------------------------------------NOTA:

1. Muncitorii vor fi incadrati pe trepte profesionale in raport cu complexitatea lucrarilor si raspunderea in munca, iar in cazul soferilor, tinind seama si de autovehiculul pe care il deservesc, potrivit indicatorului tarifar de calificare elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

2. Muncitorii din activitatea de salubrizare si canalizare care lucreaza in conditii de munca nedorite, precum si cei care lucreaza la deszapeziri beneficiaza de un spor de pina la 30% din salariul de baza, in conditiile prevazute la art. 8 lit. a) din prezenta hotarire.
Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr.
177/1993.
ANEXA 12 CONDITII privind angajarea si avansarea personalului in functii
1. Angajarea personalului intr-o unitate bugetara se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unitatii.

2. In vederea participarii la concurs, persoanele care urmeaza sa se angajeze trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- sa fie cetatean roman. In anumite domenii de activitate, conducerile ministerelor, ale celorlalte intitutii centrale sau locale ale administratiei publice ori ale institutiilor asimilate pot aproba, de la caz la caz, in functie de necesitate, angajarea unor specialisti, cetateni straini;
- sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu functia pentru care candideaza;
- sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamint, pentru absolventii care se angajeaza prima data. Recomandarea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei;
- sa prezinte curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata.

3. In cadrul fiecarei unitati bugetare, conducerea unitatii constituie o comisie de examinare care verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs, precum si competenta profesionala a candidatilor.
Din comisie fac parte, in mod obligatoriu, seful compartimentului in care urmeaza sa se faca angajarea, conducatorul ierarhic al acestuia si, daca este cazul, 2-3 specialisti din invatamintul superior de specialitate, din unitati de cercetare de profil din ministerul ori din celelalte institutii centrale sau locale ale administratiei publice coordonatoare. Reprezentantii numiti in comisie din afara unitatilor bugetare vor fi desemnati de conducatorul institutiei unde sint incadrati. Comisia va fi condusa de un presedinte desemnat de membrii comisiei si un secretar ce va fi numit de conducatorul unitatii. Secretarul raspunde de buna organizare si desfasurare a concursului, de respectarea de catre fiecare candidat a conditiilor de studii si a altor conditii prevazute de lege.

4. Posturile vacante existente in statul de functii al unitatilor bugetare vor fi scoase la concurs, in functie de necesitatile fiecarei unitati bugetare, publicarea facindu-se, dupa caz, intr-un ziar central, local sau prin afisarea acestora la sediul unitatilor respective, cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii concursului.

5. O data cu publicarea posturilor vacante se vor publica si data si locul sustinerii concursului, precum si modalitatile de informare privind conditiile de participare prevazute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispozitia solicitantilor de catre unitate.

6. Tematica pentru concurs se va intocmi de organele de specialitate din fiecare minister, institutie centrala sau locala a administratiei publice sau va fi avizata de o comisie speciala de angajare, pregatire si avansare a personalului ce se organizeaza la nivelul fiecarui minister, institutie centrala sau locala a administratiei publice, in conditiile stabilite de ministrul ori conducatorul institutiei centrale sau locale a administratiei publice.

7. Concursul consta dintr-o proba scrisa, o proba orala sau interviu.
Probele scrise si orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obtinute, comisia de examinare va stabili ordinea reusitei la concurs.
La medii egale obtinute la probele scrise si orale, comisia va stabili candidatul reusit in raport cu datele personale cuprinse in recomandari sau cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, aspirantura, cursuri postuniversitare si altele).
Pentru functiile de paza, de deservire si de intretinere a curateniei, stabilite de conducatorul unitatii, concursul va consta intr-o proba practica.

8. Dosarele cuprinzind notele obtinute de candidati la concurs impreuna cu toate actele acestora vor fi depuse la presedintele comisiei de angajare, pregatire si avansare din ministerul, institutia centrala sau locala a administratiei publice in structura carora se afla unitatea. Verificarea dosarelor se va face in termen de 5 zile de la primirea acestora.
Rezultatul verificarii se comunica unitatii, care va afisa lista candidatilor admisi la concurs. In termen de 3 zile de la afisare se pot face eventualele contestatii. Contestatiile se analizeaza si se solutioneaza de conducerea ministerului sau a institutiei centrale sau locale a administratiei publice si se comunica petitionarului in termen de 5 zile.
Dupa confirmarea, de catre ministere, celelalte institutii centrale sau locale ale administratiei publice, a rezultatelor obtinute la concurs, se fac comunicarile catre candidatii reusiti si catre persoanele care urmeaza sa fie angajate.

9. Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sint obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmind sa se comunice urmatoarei persoane, declarata reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

10. Conditiile prevazute la pct. 8 si 9 se aplica si specialistilor angajati pentru anumite obiective, programe sau lucrari de importanta deosebita pentru o perioada determinata, in situatia in care unitatea nu are asemenea specialisti sau nu pot fi executate cu angajatii unitatii.

11. Persoanele angajate pe functii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba, potrivit legii.
Daca, la sfirsitul perioadei de proba, persoana angajata s-a dovedit corespunzatoare, angajarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. Definitivarea se acorda pe baza notarilor sefului ierarhic, ale conducatorului unitatii sau organului ierarhic superior, potrivit legii. Dupa expirarea acestei perioade, daca persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecuta pe un post de executie vacant potrivit pregatirii si competentei sau, dupa caz, i se desface contractul de munca.

12. (1) Promovarea in functiile de director general, director, respectiv de adjunct si asimilatele acestora, se face prin concurs din rindul specialistilor care se incadreaza in gradul profesional I, II sau III.
La concursul pentru functia de conducere se au in vedere urmatoarele elemente de apreciere:
- rezultatele obtinute la concursul sustinut pentru ocuparea functiei de executie in care este incadrat, precum si in activitatea desfasurata pina la data concursului;
- calitatile de organizator si conducator al unor lucrari sau activitati;
- calitatile de asigurare a unui climat favorabil de munca in colectivul pe care urmeaza sa-l conduca;
- capacitatea de a lua decizii.
Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane pentru ocuparea unei functii de conducere sint de competenta celui care organizeaza concursul.
Personalul de conducere va fi supus unei perioade de proba de 3 luni. Daca, la sfirsitul perioadei de proba, persoana respectiva s-a dovedit corespunzatoare va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. In cazul in care, in perioada de proba, persoana nu a dovedit ca poate face fata sarcinilor ce-i revin in functia de conducere respectiva, aceasta va fi trecuta in functia de executie avuta anterior sau in alta echivalenta.
(2) Prevederile de mai sus se aplica si in cazul conducatorilor unitatilor de invatamint, cercetare, sanitare, de cultura si ai altor unitati care ar urma sa fie alesi conform statutelor sau altor reglementari specifice domeniilor respective.
(3) Criteriile pentru angajarea si avansarea in grade si trepte profesionale, precum si pentru promovarea in functii superioare a personalului de specialitate din unitatile de invatamint, cerecetare, sanitare, de cultura si organelor administratiei publice se stabilesc prin statute sau alte reglementari specifice acestor institutii.

13. Pentru personalul care trece de la o institutie la alta din functii cu salarii fixe sau intre limite pe functii la care salariilor sint stabilite pe gradatii, incadrarea se face pe postul vacant respectiv pina la gradatia care sa-i asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.

14. In urma unor reorganizari ale institutiilor publice, dispuse prin acte normative, personalul caruia i se mentin atributiile va putea fi reincadrat pe functii, grade sau trepte profesionale si gradatii, care sa-i asigure nivelul de salarizare avut anterior reorganizarii.
------------------------


Luni, 23 aprilie 2018, 08:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.