HOTĂRÂRE nr.873 din 28 iulie 2005
privind aprobarea unor măsuri speciale pentru prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscală în domeniul alcoolului etilic de origine agricolă, băuturilor spirtoase, produselor din tutun și al uleiurilor minerale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 739/15 aug. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Măsurile speciale pentru prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscală în domeniul alcoolului etilic de origine agricolă, băuturilor spirtoase, produselor din tutun și al uleiurilor minerale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) În vederea îndeplinirii măsurilor prevăzute în anexa nr. 1 se constituie o comisie centrală de coordonare și echipe de control la nivel teritorial, denumite în continuare echipe mixte de control.

(2) Comisia centrală de coordonare va fi alcătuită din câte un reprezentant cu putere de decizie din Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Economiei și Comerțului, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și din organizațiile patronale reprezentative pe ramură, potrivit anexei nr. 3.

(3) Componența nominală a Comisiei centrale de coordonare va fi stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pe baza propunerilor transmise de instituțiile și organizațiile patronale implicate.

(4) Echipele mixte de control vor fi alcătuite din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerului Sănătății, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Economiei și Comerțului, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și ai organizațiilor patronale reprezentative pe ramură. Reprezentanții organizațiilor patronale reprezentative pe ramură au calitatea de observator pentru expertizarea capacităților tehnice de producție.

(5) Componența nominală a echipelor mixte de control se stabilește de Comisia centrală de coordonare, pe baza propunerilor transmise de fiecare instituție implicată.

(6) Modul de constituire și funcționare a Comisiei centrale de coordonare și a echipelor mixte de control este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Cheltuielile ocazionate de expertizarea capacităților tehnice de producție sau pentru analiza și expertizarea, în laboratoarele de specialitate acreditate în țară, a probelor prelevate în timpul controalelor se suportă de către operatorul economic verificat.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1.184/2001 privind constituirea echipelor mixte de control pentru verificarea producătorilor de alcool și băuturi alcoolice spirtoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.820 din 19 decembrie 2001.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

București, 28 iulie 2005.
Nr. 873.


ANEXA Nr. 1

MĂSURI SPECIALE
pentru prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscală în domeniul alcoolului etilic de origine agricolă, băuturilor spirtoase, produselor din tutun și al uleiurilor minerale

Pentru prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscală în domeniul producției, importului, distribuției și comercializării alcoolului etilic de origine agricolă, băuturilor spirtoase, produselor din tutun și a uleiurilor minerale, se instituie următoarele măsuri:

I. În domeniul alcoolului etilic de origine agricolă și al băuturilor spirtoase

1. (1) Verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare pentru producerea, importul, distribuția și comercializarea alcoolului etilic de origine agricolă și a băuturilor spirtoase

(2) În acest sens se vor verifica:

a) deținerea licențelor de fabricație și a autorizațiilor de antrepozit fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) originalitatea documentelor fiscale cu regim special folosite în comercializarea alcoolului și a băuturilor alcoolice, precum și a banderolelor de marcare a băuturilor alcoolice;
c) concordanța dintre condițiile existente la data controlului față de cele declarate pentru obținerea licențelor de fabricație și a autorizațiilor de antrepozit fiscal sau a autorizațiilor de import;
d) instalațiile și echipamentele autorizate pentru fabricarea alcoolului etilic de origine agricolă și a băuturilor spirtoase, prin expertizare tehnică pentru determinarea capacităților reale de producție;
e) respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor;
f) respectarea prevederilor legale privind normele de igienă și sănătate publică, elaborate de Ministerul Sănătății;
g) respectarea normelor de calitate și securitate declarate de producător sau prevăzute prin reglementări legale, precum și respectarea modului de etichetare efectuat de producători;
h) respectarea normelor legale referitoare la producția, importul, distribuția și comercializarea băuturilor spirtoase;
i) respectarea normelor legale referitoare la definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase.

(3) Acțiunea de control va începe cu prelevarea de probe pentru toate produsele distribuite și comercializate, provenite din producția internă sau din import, în vederea stabilirii calității și concentrației alcoolice, precum și a modului de respectare a normelor legale referitoare la definirea, descrierea și prezentarea acestora. Probele prelevate vor fi transmise pentru analize la laboratoarele de specialitate acreditate în țară pentru astfel de operațiuni.

(4) În orice situație în care se constată neîndeplinirea sau nerespectarea condițiilor de acordare și deținere a licențelor de fabricație, precum și a autorizațiilor de antrepozit fiscal, echipele mixte de control vor proceda la sigilarea instalațiilor. Sigiliile vor fi aplicate de către reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, membri ai echipelor mixte de control.

(5) Măsura de sigilare, precum și motivele care au dus la luarea acesteia vor fi comunicate în aceeași zi autorității fiscale care a emis autorizația de antrepozit fiscal, pentru luarea măsurilor legale.

(6) În cazul în care vor fi depistați astfel de operatori, se va proceda la extinderea controlului la antrepozitele fiscale implicate, urmând a fi atrase în acțiune organele fiscale teritoriale, pentru stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare la bugetul general consolidat, precum și organele de urmărire penală, dacă se constată îndeplinirea elementelor constitutive ale unei infracțiuni, potrivit legii.

2. (1) Echipele mixte de control, prin intermediul autorităților administrației publice locale, vor lua măsuri de identificare a cazanelor din gospodăriile individuale, care sunt utilizate la obținerea țuicii și a rachiurilor din fructe sau din alte materii prime, destinate consumului propriu ori pentru comercializare.

(2) Datele vor fi centralizate lunar și vor fi transmise de echipa mixtă de control Comisiei centrale de coordonare până cel mai târziu în data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

II. În domeniul produselor din tutun

(1) Verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare pentru producerea, importul, distribuția și comercializarea producției de țigarete sau a altor produse din tutun

(2) În acest sens se vor verifica:

a) deținerea licențelor de fabricație și a autorizațiilor de antrepozit fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) concordanța dintre condițiile existente la data controlului față de cele declarate pentru obținerea licențelor de fabricație și a autorizațiilor de antrepozit fiscal sau a autorizațiilor de importator;
c) respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor;
d) respectarea prevederilor legale privind normele de igienă și sănătate publică, elaborate de Ministerul Sănătății;
e) respectarea normelor de calitate și securitate declarate și a modului de inscripționare a produselor;
f) autenticitatea elementelor de siguranță conținute în timbrele de marcare a pachetelor de țigări.

(3) În cazul în care vor fi depistați astfel de operatori, se va proceda la extinderea controlului la antrepozitele fiscale implicate, urmând a fi atrase în acțiune organele fiscale teritoriale, pentru stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare la bugetul general consolidat, precum și organele de urmărire penală, dacă se constată îndeplinirea elementelor constitutive ale unei infracțiuni, potrivit legii.

III. În domeniul uleiurilor minerale

1. (1) Verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare pentru producerea, importul, distribuția și comercializarea de uleiuri minerale

(2) În acest sens se vor verifica:

a) deținerea avizelor tehnice și a autorizațiilor de antrepozit fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) concordanța dintre condițiile existente la data controlului față de cele declarate pentru obținerea avizelor tehnice și a autorizațiilor de antrepozit fiscal sau a autorizațiilor de importator;
c) respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor

2. (1) Verificarea contribuabililor distribuitori angro de uleiuri minerale și a stațiilor de distribuire a carburanților în scopul de a depista:

a) aprovizionările cu produse care nu provin de la antrepozite fiscale sau de la importatori;
b) uleiurile minerale contrafăcute

(2) În cazul în care vor fi depistați astfel de operatori, se va proceda la extinderea controlului la antrepozitele fiscale implicate, urmând a fi atrase în acțiune organele fiscale teritoriale, pentru stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare la bugetul general consolidat, precum și organele de urmărire penală, dacă se constată îndeplinirea elementelor constitutive ale unei infracțiuni, potrivit legii.

3. Verificarea utilizatorilor de uleiuri minerale care achiziționează astfel de produse în regim de scutire de accize, cu scopul depistării cazurilor în care produsele au fost deturnate de la destinația pentru care a fost acordată scutirea, și aplicarea măsurilor legale.


ANEXA Nr. 2

MODUL
de constituire și funcționare a Comisiei centrale de coordonare și a echipelor mixte de control

1. Pentru îndeplinirea măsurilor speciale de reducere a faptelor de evaziune fiscală în domeniul alcoolului etilic de origine agricolă, băuturilor spirtoase, produselor din tutun și al uleiurilor minerale se constituie o comisie centrală de coordonare a tuturor activităților de control ce se vor efectua în aceste domenii, conform procedurilor speciale prezentate în anexa nr. 1 la hotărâre.

2. (1) Se constituie echipe mixte de control la nivel teritorial, alcătuite, după caz, din reprezentanți ai unităților subordonate următoarelor instituții: Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și din reprezentanți ai organizațiilor patronale reprezentative pe ramură.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare instituție va comunica secretariatului Comisiei centrale de coordonare lista persoanelor nominalizate pentru a face parte din echipele mixte de control.

(3) Coordonarea echipei mixte de control la nivel teritorial se asigură de către reprezentantul direcției generale a finanțelor publice.

3. (1) Echipele mixte de control constituite potrivit prezentei hotărâri vor efectua controale potrivit dispozițiilor Comisiei centrale de coordonare.

(2) Controalele se vor efectua conform graficelor proprii de control avizate de Comisia centrală de coordonare.

4. (1) Comisia centrală de coordonare va stabili prin decizie, pentru fiecare tip de acțiune de control, obiectivele și procedura de lucru ale echipelor mixte de control. De asemenea, va stabili termenele de realizare a acțiunilor, precum și termenele de prezentare a rapoartelor cuprinzând constatările și măsurile dispuse la sfârșitul acțiunilor de control.

(2) Echipele mixte de control au obligația respectării procedurii de lucru stabilite de Comisia centrală de coordonare, asigurând îndeplinirea obiectivelor specifice proprii, în mod operativ și cu maximă eficiență, în strictă conformitate cu legislația în vigoare.

5. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va comunica lunar, până la data de 15 a lunii următoare, Ministerului Finanțelor Publice - Direcția de autorizări lista cuprinzând contribuabilii cărora le-au fost acordate licențe de fabricație, precum și lista cuprinzând contribuabilii cărora le-au fost anulate licențele de fabricație și va asigura publicarea acestor liste pe pagina proprie de web, la adresa www.maap.ro.

6. Comisia centrală de coordonare, prin secretariatul său, are obligația ca, lunar, să prezinte conducerii Ministerului Finanțelor Publice o informare privind rezultatele acțiunilor de verificare întreprinse de echipele mixte de control, iar trimestrial, o sinteză a acestor rezultate va fi prezentată Guvernului.


ANEXA Nr. 3

COMPONENȚA
Comisiei centrale de coordonare

Comisia centrală de coordonare va fi formată din reprezentanți cu putere de decizie din:

a) Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală;
b) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;
c) Ministerul Economiei și Comerțului;
d) Ministerul Administrației și Internelor;
e) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;
f) Ministerul Sănătății;
g) organizațiile patronale reprezentative pe ramură.

Președintele Comisiei centrale de coordonare va fi vicepreședintele coordonator pe probleme de control al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Fiecare autoritate va nominaliza persoanele propuse pentru a face parte din Comisia centrală de coordonare.

În baza acestor propuneri, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, se va stabili componența nominală a Comisiei centrale de coordonare. Secretariatul Comisiei centrale de coordonare va fi numit de președintele acesteia.


Luni, 03 octombrie 2022, 01:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.