HOTĂRÂRE nr.876 din 28 iulie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 739/15 aug. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii,
pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 28 iulie 2005.
Nr. 876.


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

1. Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 218/2005, se constituie la dispoziția Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD, denumit în continuare Fond.

2. Fondul se constituie anual, din fonduri de la bugetul de stat acordate Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale cu această destinație.

3. Ministerul Finanțelor Publice, pe baza cererii Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, deschide credite din bugetul de stat la capitolul "Agricultura și silvicultura". Din creditele bugetare deschise Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale alimentează contul fondurilor de garantare, pe baza unor eșalonări de plăți (trimestriale) și a justificării sumelor utilizate în perioada precedentă pentru acordarea de garanții.

4. Dreptul de administrare și dispoziție asupra contului "Fond" îl exercită în mod exclusiv ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în calitate de ordonator principal de credite.

5. Alocarea sumelor din Fond, care se efectuează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, se va face pe baza convențiilor de lucru încheiate de acesta cu Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. și, respectiv, cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, în care se vor stabili obligațiile părților și modul de lucru.

6. Sumele alocate și dobânzile aferente acestora vor fi evidențiate distinct în evidențele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate "împrumuturi subordonate" acordate pe durata derulării creditelor angajate pentru finanțarea beneficiarilor Programului SAPARD.

7. Sumele primite de fondurile de garantare vor fi plasate la băncile comerciale care oferă cele mai sigure și avantajoase condiții, stabilite pe bază de concurs de oferte.

8. Sumele alocate și dobânzile aferente sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere de până la 5 ori. Valoarea totală a garanțiilor care pot fi acordate în anul următor în baza prevederilor Legii nr. 218/2005 nu va putea depăși de 5 ori suma primită și dobânzile acumulate până la finele fiecărui an, din care se vor deduce soldurile garanțiilor acordate deja și sumele cuvenite fondurilor de garantare din comisionul de garantare datorat de fermierii privați - persoane fizice autorizate și asociațiile familiale, constituite conform legii, beneficiare de fonduri SAPARD.

Plafonul anual de garantare se va calcula de către fondurile de garantare odată cu bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor, se va aproba de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și se va repartiza pe instituțiile de credit finanțatoare cu care acestea au încheiate convenții de lucru.

Valorile maxime ale creditelor acordate de instituțiile de credit pentru cofinanțarea Programului SAPARD care pot fi garantate de fondurile de garantare acoperă cheltuielile eligibile și neeligibile pentru realizarea proiectelor din cadrul măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatații agricole", și 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul SAPARD;

b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama Fondului (suma garantată) prin plata soldului garanției, în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile de credit pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit.

Fondurile de garantare, la solicitarea instituțiilor de credit, vor putea acorda garanții sindicalizate care pot acoperi integral valoarea creditului acordat pentru realizarea proiectelor din Programul SAPARD, dobânda urmând a fi garantată de împrumutați.

- riscul garantat asumat de fondurile de garantare constă în plata garanției (sold) ulterior declarării exigibilității obligațiilor debitorului stabilite prin contractul de credit. Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporțional pe măsura acordării și rambursării creditului (potrivit graficului de eșalonare și a efectuării plăților). Valoarea garanției acordate se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporțional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între instituțiile de credit și fondurile de garantare.

- suma garantată reprezintă suma maximă până la care fondurile de garantare răspund în cazul producerii riscului garantat, în limita garanției acordate prin contractul de garantare, și anume maximum 70% din valoarea creditului de investiții pe termen scurt, mediu și lung. Pentru suma garantată (valoarea garanției acordate de fondurile de garantare) instituțiile de credit vor solicita debitorilor să emită un bilet la ordin stipulat fără protest, cu scadență la vedere, de valoare egală cu suma garantată pe care creditorul îl va gira fără drept de regres fondurilor de garantare la momentul executării contractului de garantare.

Garanțiile se vor acorda la solicitarea instituțiilor de credit, pe baza documentației de credit aprobate de acestea și a normelor proprii de lucru ale fondurilor de garantare, fără a solicita garanții din partea împrumutaților.

- soldul garanției reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare, sumă pe care fondurile de garantare sunt obligate să o plătească creditorilor în cazul în care împrumutatul este declarat exigibil.

Plata sumei garantate/soldul acesteia se va face de către fondurile de garantare numai dacă s-au respectat prevederile contractului de garantare încheiat între părți și în condițiile în care instituțiile de credit au inițiat procedurile judiciare împotriva debitorului și girează biletul la ordin emis de împrumutat în favoarea instituțiilor de credit;

c) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale constituite conform legii. Comisionul se calculează ca procent aplicat la baza de calcul și se încasează de fondurile de garantare în condițiile art. 4 lit. c) din lege, după cum urmează:

9. Creanțele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de instituțiile de credit, au regim de creanță bugetară și sunt executate în condițiile legislației în vigoare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În acest scop, fondurile de garantare vor pune la dispoziție Agenției Naționale de Administrare Fiscală următoarele documente:

10. Agenția Națională de Administrare Fiscală, după executarea biletelor la ordin, va vira sumele încasate la bugetul de stat.


Luni, 27 iunie 2022, 11:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.