LEGE nr.143 din 27 iulie 1999
privind ajutorul de stat
Textul actului republicat în M.Of. nr. 744/16 aug. 2005

Republicată în temeiul art. XIV din Ordonanța Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 507/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.080 din 19 noiembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 143/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.370 din 3 august 1999, și a fost modificată prin:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.631 din 26 august 2002 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.38 din 23 ianuarie 2003), abrogată prin Legea nr. 603/2003;

- Legea nr. 603/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.930 din 23 decembrie 2003.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Scopul legii

Art. 1. - Prezenta lege are ca scop reglementarea modalităților de autorizare, acordare, control, inventariere, monitorizare și raportare a ajutorului de stat, în vederea creării și menținerii unui mediu concurențial normal.

Definirea, formele și modalitățile de acordare a ajutorului de stat

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat este orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, indiferent de formă, care distorsionează sau amenință să distorsioneze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producției anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează comerțul dintre România și statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurențial normal.

(2) Sunt compatibile cu mediul concurențial normal și se notifică Consiliului Concurenței:

a) ajutoarele de stat având caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu condiția ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce privește originea produselor sau serviciilor implicate;
b) ajutoarele de stat pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepționale.

(3) Pot fi considerate compatibile numai ajutoarele de stat prevăzute la art. 23 care îndeplinesc condițiile pentru a fi autorizate, prevăzute în regulamentele și instrucțiunile Consiliului Concurenței.

(4) Ajutorul de stat se concretizează fie într-un transfer de fonduri publice către o întreprindere, fie în renunțarea la unele venituri viitoare - certe sau posibile - și care asigură unei întreprinderi un beneficiu de natură economică sau financiară, pe care nu l-ar fi obținut în absența acestor măsuri. Beneficiile rezultate vor fi considerate ajutor de stat dacă ele conferă un avantaj anumitor regiuni, anumitor întreprinderi sau producției anumitor bunuri ori prestării anumitor servicii.

(5) Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual.

(6) Schema de ajutor de stat este un sistem pe baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general și abstract sau orice sistem pe baza căruia ajutorul, care nu este legat de un anume proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă de timp nedeterminată sau într-un cuantum nedeterminat.

(7) Ajutorul de stat individual este orice formă de ajutor de stat care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutor.

(8) Modalitățile de acordare a ajutorului de stat, fără a se limita la acestea, pot fi: subvenții; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor și impozitelor; renunțarea la obținerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale; garanții acordate de stat, de alte autorități publice centrale sau locale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, în condiții preferențiale; participări cu capital ale statului, ale autorităților publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, dacă rata profitului acestor investiții este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent; reduceri de preț la bunurile furnizate și la serviciile prestate de către autorități publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, inclusiv vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat al statului sau autorităților publice locale, sub prețul pieței.

Definirea ajutorului existent

Art. 3. - (1) Ajutorul existent este un ajutor individual sau o schemă de ajutor care îndeplinește una dintre următoarele condiții:

a) exista înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
b) a fost autorizat de către Consiliul Concurenței;
c) Consiliul Concurenței nu a luat, în termenul legal, una dintre deciziile prevăzute de prezenta lege;
d) orice ajutor de stat pentru care a expirat termenul de prescripție prevăzut la art. 28.

(2) Alocările specifice de ajutoare, acordate ca parte a unei scheme de ajutor existente, vor fi considerate ajutor existent, în afară de cazul în care Consiliul Concurenței a solicitat în mod expres, în decizia sa privind schema de ajutor, notificarea unor astfel de alocări specifice de ajutoare.

Definirea ajutorului ilegal

Art. 4. - În sensul prezentei legi, ajutorul ilegal este un ajutor de stat, altul decât unul existent sau exceptat de la obligația notificării conform prezentei legi, acordat fără a fi fost autorizat de Consiliul Concurenței sau acordat după ce a fost notificat, dar înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenței în termen legal.

Definirea ajutorului interzis

Art. 5. - În sensul prezentei legi, ajutorul interzis este ajutorul de stat pentru care Consiliul Concurenței a emis o decizie de interzicere, dar a fost totuși acordat.

Persoanele interesate

Art. 6. - Persoanele interesate sunt considerate inițiatorul ajutorului de stat, furnizorul, beneficiarul ajutorului de stat și orice altă persoană, întreprindere sau asociație de întreprinderi, incluzând asociațiile comerciale și asociațiile profesionale, afectate prin acordarea unui ajutor de stat.

Definirea întreprinderii

Art. 7. - În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înțelege orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de organizare, care desfășoară activități în scop lucrativ, total sau parțial.

Definirea întreprinderii publice

Art. 8. - În sensul prezentei legi, prin întreprindere publică se înțelege orice întreprindere asupra căreia autoritățile publice pot exercita, direct sau indirect, o influență determinantă în virtutea dreptului lor de proprietate, a participării lor financiare sau a regulilor care guvernează activitatea acesteia.

Definirea inițiatorului ajutorului de stat

Art. 9. - În sensul prezentei legi, inițiatorul ajutorului de stat este acea autoritate abilitată să inițieze proiecte de acte normative sau administrative ce implică acordarea unor ajutoare de stat. În această sferă se includ și inițiativele legislative conform prevederilor Constituției României.

Definirea întreprinderii publice care activează în sectorul industriei prelucrătoare

Art. 10. - În sensul prezentei legi, prin întreprindere publică ce activează în sectorul industriei prelucrătoare se înțelege orice întreprindere publică al cărei obiect principal de activitate, reprezentând cel puțin 50% din totalul cifrei de afaceri anuale, se desfășoară în domeniul industriei prelucrătoare. Activitățile care se includ în sectorul industriei prelucrătoare sunt cele din Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), secțiunea D - Produse ale industriei prelucrătoare, subsecțiunile DA până la DN inclusiv.

Definirea serviciului de interes economic general

Art. 11. - În sensul prezentei legi, prin serviciu de interes economic general se înțelege acel serviciu prestat în condiții de piață, pentru care există obligații impuse de autoritățile publice privind accesul consumatorilor în mod nediscriminatoriu și/sau alte obligații impuse.

Definirea drepturilor exclusive și speciale

Art. 12. - În sensul prezentei legi:

a) drepturile exclusive se definesc ca fiind drepturile acordate de o autoritate publică unei singure întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, de a presta un serviciu sau de a desfășura o activitate în cadrul unei zone geografice date;
b) drepturile speciale se definesc ca fiind drepturile care sunt acordate de o autoritate publică unui număr limitat de întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ care, în cadrul unei zone geografice date:
- limitează la două sau mai multe numărul întreprinderilor care sunt autorizate să presteze un serviciu sau să desfășoare o activitate;
- desemnează câteva întreprinderi concurente, autorizate pentru prestarea unui serviciu sau desfășurarea unei activități;
- conferă avantaje uneia sau mai multor întreprinderi, care afectează substanțial capacitatea oricărei alte întreprinderi de a presta același serviciu sau de a desfășura aceeași activitate în aceeași zonă geografică, în condiții substanțial echivalente.

Măsuri și ajutoare de stat care nu intră sub incidența legii

Art. 13. - Acordarea ajutoarelor de stat pentru agricultură și piscicultură se realizează conform reglementărilor specifice.

CAPITOLUL II
Reguli procedurale

Autorizarea ajutorului de stat

Art. 14. - (1) Orice ajutor de stat, sub orice formă și indiferent de beneficiar, trebuie autorizat de Consiliul Concurenței din punct de vedere al efectelor asupra concurenței, cu excepția cazurilor când prezenta lege prevede altfel.

(2) Ajutoarele de stat sub formă de schemă sau ajutoare individuale, prevăzute în proiecte de acte normative sau în proiecte de acte administrative - legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență, hotărâri ale Guvernului etc. -, se notifică Consiliului Concurenței și se acordă numai după autorizarea lor de către acesta.

Notificarea ajutorului de stat

Art. 15. - (1) Orice intenție de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent se notifică de către furnizorul și inițiatorul ajutorului de stat Consiliului Concurenței, cu excepția cazului în care este altfel prevăzut în prezenta lege sau în reglementările emise în aplicarea acesteia.

(2) Notificarea unui ajutor de stat trebuie să cuprindă informațiile exacte și complete, cerute de Consiliul Concurenței pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu prezenta lege și cu reglementările emise în aplicarea acesteia.

(3) Notificarea va deveni efectivă la data când informațiile cuprinse în notificare sunt exacte și complete.

(4) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că informațiile cuprinse în notificare sunt inexacte sau incomplete, va cere corectarea sau completarea acestora în termen de 20 de zile de la primirea notificării.

Clauza suspensivă

Art. 16. - Un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar modificările la un ajutor de stat existent nu pot fi puse în aplicare până când Consiliul Concurenței nu ia o decizie de autorizare sau până când ajutorul nu este considerat ca fiind autorizat.

Examinarea notificării și inițierea procedurilor

Art. 17. - (1) Consiliul Concurenței va examina notificarea de îndată ce o primește.

(2) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că măsura notificată nu constituie ajutor de stat, va emite o decizie în acest sens.

(3) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că măsura notificată nu prezintă îndoieli privind compatibilitatea sa cu prezenta lege, va emite o decizie de autorizare.

(4) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că măsura notificată prezintă îndoieli cu privire la compatibilitatea sa cu prezenta lege, va decide deschiderea unei investigații.

Termenele stabilite pentru inițierea procedurilor și pentru decizii

Art. 18. - (1) Consiliul Concurenței ia una dintre deciziile menționate la art. 17 alin. (2)-(4), în termen de 60 de zile de la data la care notificarea a devenit efectivă, inițiatorul/furnizorul fiind informat asupra acestei date.

(2) În cazul în care Consiliul Concurenței decide să deschidă o investigație, va trebui să ia decizia finală în termen de cel mult 4 luni de la data deschiderii investigației.

(3) În cazul în care Consiliul Concurenței nu ia deciziile menționate în termenele stabilite, ajutorul poate fi acordat în mod legal după înștiințarea prealabilă a Consiliului Concurenței și va deveni un ajutor existent.

(4) Termenele stabilite nu se aplică, dacă ajutorul de stat nu este notificat sau notificarea nu este efectivă.

Revocarea unei decizii

Art. 19. - Consiliului Concurenței poate revoca o decizie luată anterior, după prezentarea argumentelor de către furnizorul și inițiatorul ajutorului de stat, când decizia s-a bazat pe informații incorecte primite pe parcursul procedurii și care au fost determinante în luarea acesteia.

Puteri de investigație

Art. 20. - În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenței are puterile de investigare prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL III
Deciziile Consiliului Concurenței

Decizii privind un ajutor de stat nou sau modificarea unuia existent

Art. 21. - (1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificării unuia existent, Consiliului Concurenței analizează măsura notificată în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. În cazul ajutoarelor de stat prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), Consiliul Concurenței analizează dacă acestea sunt acordate consumatorilor individuali fără discriminare în ceea ce privește originea produselor sau serviciilor implicate, iar în cazul celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), dacă aceste ajutoare de stat conduc la înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepționale.

(2) După o astfel de analiză, Consiliul Concurenței poate decide:

a) că măsura notificată nu constituie ajutor de stat;
b) să autorizeze ajutorul de stat;
c) să autorizeze ajutorul de stat, impunând prin decizia sa condiții sau obligații menite să asigure că acesta nu denaturează semnificativ mediul concurențial normal și nu afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaționale la care România este parte;
d) să interzică acordarea ajutorului de stat, în cazul în care acesta denaturează semnificativ mediul concurențial normal și afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaționale la care România este parte.

(3) Atunci când Consiliul Concurenței ia o decizie de interzicere a unui ajutor de stat, acesta, în cazul în care a fost acordat, trebuie să fie anulat și recuperat de către furnizorul ajutorului sau rambursat de către beneficiar.

Decizii privind un ajutor existent

Art. 22. - (1) Dacă în urma activității de supraveghere a ajutoarelor de stat existente, prevăzută la art. 38, se constată că un ajutor existent denaturează semnificativ mediul concurențial normal sau afectează comerțul dintre România și statele membre ale Uniunii Europene, Consiliul Concurenței solicită furnizorului de ajutor de stat să ia măsuri corespunzătoare pentru eliminarea incompatibilității acestuia. Solicitarea Consiliului Concurenței poate să includă o recomandare de anulare sau de modificare a ajutorului existent.

(2) Dacă măsurile nu sunt luate de către furnizorul de ajutor, în perioada de timp indicată în solicitare, Consiliul Concurenței poate decide oprirea acordării ajutorului de stat existent sau poate impune condiții și obligații menite să asigure compatibilitatea ajutorului de stat cu dispozițiile prezentei legi. Decizia nu va avea efect retroactiv și trebuie să permită furnizorului de ajutor o perioadă rezonabilă de timp pentru a se supune acesteia.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul în care beneficiarul nu respectă decizia de autorizare a Consiliului Concurenței.

Ajutorul care poate fi autorizat sau interzis

Art. 23. - (1) Consiliul Concurenței poate autoriza măsuri ce constituie ajutor de stat, conform regulamentelor sau instrucțiunilor specifice, cum sunt:

a) ajutor pentru cercetare și dezvoltare;
b) ajutor pentru întreprinderi mici și mijlocii;
c) ajutor pentru protecția mediului înconjurător;
d) ajutor pentru instruirea angajaților și pentru crearea de noi locuri de muncă;
e) ajutor pentru salvarea și restructurarea firmelor în dificultate; ajutorul pentru menținerea locurilor de muncă poate fi considerat ajutor de restructurare;
f) ajutor pentru dezvoltare regională;
g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, prin acțiuni ca: săptămâni naționale, târguri internaționale, magazine de prezentare și altele asemenea, cu condiția ca de acestea să poată beneficia toate întreprinderile interesate;
h) ajutor pentru promovarea culturii și conservarea patrimoniului cultural;
i) ajutor pentru proiecte mari de investiții;
j) orice alt ajutor în condițiile regulamentelor și instrucțiunilor privind ajutorul de stat ce vor fi emise, cu respectarea legislației în vigoare, de către Consiliul Concurenței.

(2) În evaluarea efectelor unui ajutor de stat, Consiliul Concurenței trebuie să ia în considerare efectele cumulate ale tuturor tipurilor de ajutor acordate aceluiași beneficiar.

(3) Sunt interzise măsurile ce constituie ajutor de stat, cum sunt:

a) ajutor pentru export sau orice ajutor care este condiționat, de drept sau de fapt, de performanța la export, în măsura în care un astfel de ajutor poate să afecteze aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaționale la care România este parte;
b) ajutor pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea întreprinderilor, direct sau prin scutirea de la plata obligațiilor datorate statului;
c) măsurile de ajutor care sunt astfel aplicate încât creează discriminări în favoarea produselor realizate la intern, față de bunurile similare produse în țări participante la acorduri internaționale la care România este parte și în care sunt prohibite astfel de discriminări.

CAPITOLUL IV
Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului ilegal și a ajutorului interzis

Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului ilegal

Art. 24. - (1) Consiliul Concurenței va solicita curții de apel în a cărei circumscripție teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal și, pe cale de consecință, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plății oricărui ajutor ilegal.

(2) Curtea de apel poate dispune, prin ordonanță președințială, suspendarea acordării ajutorului ilegal prevăzut de actul administrativ. Ordonanța poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

(3) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că un ajutor de stat a fost instituit printr-un act normativ cu putere de lege, cu încălcarea prevederilor art. 14 și 15, sesizează autoritatea emitentă.

(4) Consiliul Concurenței informează concomitent furnizorul și beneficiarul de ajutor de stat cu privire la sesizarea transmisă autorității emitente.

(5) În termen de 10 zile de la data primirii sesizării prevăzute la alin. (3), autoritatea emitentă este obligată să ia o decizie cu privire la suspendarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat.

(6) În termen de 30 de zile de la data primirii sesizării prevăzute la alin. (3), furnizorul și inițiatorul sunt obligați să notifice Consiliului Concurenței în conformitate cu prevederile art. 14 și 15. Autoritatea emitentă, ținând cont de decizia Consiliului Concurenței, va lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate.

Recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat interzis

Art. 25. - (1) În cazul în care Consiliul Concurenței emite o decizie de interzicere, ajutorul de stat interzis nu poate face obiectul de reglementare al vreunui act administrativ.

(2) Dacă, după emiterea unei decizii de interzicere, ajutorul de stat interzis este totuși acordat în temeiul unui act administrativ, Consiliul Concurenței va cere curții de apel în a cărei circumscripție teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor anularea actului administrativ prin care s-a acordat acesta și, pe cale de consecință, să dispună recuperarea ajutorului de către furnizor sau rambursarea acestuia de către beneficiar.

(3) Consiliul Concurenței va solicita curții de apel să dispună recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat prevăzut de un act administrativ și în cazul în care nu au fost respectate condițiile sau obligațiile prevăzute în decizia de autorizare.

(4) Dacă, după emiterea unei decizii de interzicere, ajutorul de stat interzis este totuși acordat în temeiul unui act normativ cu putere de lege, Consiliul Concurenței va sesiza autoritatea emitentă, care, în termen de 30 de zile, va lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate, ținând cont de decizia Consiliului Concurenței.

Recuperarea dobânzii și a prejudiciilor cauzate de un ajutor ilegal sau interzis

Art. 26. - (1) În cazul unui ajutor de stat ilegal sau interzis, Consiliul Concurenței va solicita, de asemenea, curții de apel să dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului de stat sau rambursarea de către beneficiarul acestuia a dobânzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rată propusă de către Consiliul Concurenței. O astfel de dobândă poate fi impusă:

a) în cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispoziția beneficiarului și până la recuperarea sa;
b) în cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de către Consiliul Concurenței, de la data la care ajutorul a fost la dispoziția beneficiarului și până la recuperarea sa.

(2) În afara prevederilor alin. (1), orice persoană interesată are dreptul să pretindă despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acordarea ajutorului de stat cu încălcarea obligației de a nu se acorda un astfel de ajutor până la autorizarea sa de către Consiliul Concurenței.

Procedura în fața instanței

Art. 27. - Acțiunile prevăzute în prezentul capitol sunt judecate conform procedurii de contencios administrativ.

Termenul de prescripție

Art. 28. - (1) Dreptul Consiliului Concurenței de a solicita recuperarea ajutorului de stat este supus unui termen de prescripție de 10 ani.

(2) Termenul de prescripție începe să curgă din ziua în care ajutorul ilegal/interzis este acordat beneficiarului sub formă de ajutor individual sau de alocare specifică în cadrul schemei de ajutor.

(3) Orice măsură luată de Consiliul Concurenței în legătură cu un ajutor ilegal/interzis întrerupe termenul de prescripție. Fiecare întrerupere duce la curgerea unui nou termen. Termenul de prescripție este suspendat atâta timp cât cazul se află pe rol la curtea de apel sau la Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz.

CAPITOLUL V
Categorii exceptate

Pragul minim

Art. 29. - Ajutorul acordat unei întreprinderi, într-o perioadă de până la 3 ani, în valoare totală de 4 miliarde lei*), este considerat a fi autorizat și nu cade sub incidența obligației de notificare, în condițiile stabilite prin regulament al Consiliului Concurenței.

*) Plafonul a fost modificat prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 251/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49 din 29 ianuarie 2003, Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 51/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.248 din 22 martie 2004.

Regulamente și instrucțiuni în aplicarea legii

Art. 30. - (1) Consiliul Concurenței poate să adopte și să pună în aplicare, de asemenea, regulamente și instrucțiuni, altele decât cele menționate la art. 29, în vederea definirii criteriilor esențiale care trebuie îndeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat, în special cele referitoare la anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat.

(2) Regulamentele, instrucțiunile și modificările acestora necesită avizul conform al Consiliului Legislativ, pentru a putea fi adoptate în plenul Consiliului Concurenței și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.

(3) Reglementările Consiliului Concurenței elaborate în aplicarea prezentei legi pot fi atacate în contencios administrativ la curtea de apel în a cărei rază teritorială persoana interesată își are sediul sau domiciliul.

CAPITOLUL VI
Inventarierea, monitorizarea și raportarea ajutoarelor de stat

Inventarul ajutoarelor de stat

Art. 31. - Consiliul Concurenței întocmește inventarul ajutoarelor de stat, care va cuprinde toate schemele de ajutor de stat și ajutoarele individuale existente.

Actualizarea anuală a inventarului ajutoarelor de stat

Art 32. - (1) Inventarul ajutoarelor de stat se actualizează anual de către Consiliul Concurenței, ținându-se seama de următoarele elemente:

a) noile scheme de ajutor și noile ajutoare individuale autorizate de Consiliul Concurenței în cursul anului de raportare;
b) noile scheme de ajutor și noile ajutoare individuale exceptate de la obligația notificării către Consiliul Concurenței.

(2) Pentru realizarea și actualizarea inventarului, furnizorii de ajutoare de stat, precum și orice alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale sunt obligați să transmită Consiliului Concurenței informații referitoare la:

a) natura ajutorului acordat;
b) condiții impuse la acordarea ajutoarelor, după caz;
c) originea ajutorului;
d) cuantumul ajutorului de stat acordat defalcat pe fiecare beneficiar;
e) durata acordării ajutorului de stat.

(3) Consiliul Concurenței supraveghează relațiile financiare dintre autorități publice și întreprinderi publice, precum și asigurarea transparenței în cadrul întreprinderilor cu drepturi speciale sau exclusive ori cărora le-a fost încredințată prestarea unor servicii de interes economic general.

(4) Furnizorii de ajutor de stat, orice alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, precum și beneficiarii de ajutor de stat vor ține o evidență specifică privind ajutoarele de stat acordate/primite.

Obligația autorităților publice

Art. 33. - Autoritățile publice au obligația să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurenței, informații în legătură cu relațiile financiare existente între ele și întreprinderile publice.

Obligațiile întreprinderilor publice

Art. 34. - Întreprinderile publice au următoarele obligații:

a) să păstreze timp de 5 ani informațiile referitoare la relațiile financiare care au loc între ele și autoritățile publice;
b) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurenței, informații în legătură cu relațiile financiare existente între ele și autoritățile publice;
c) să comunice Consiliului Concurenței, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, îndeplinirea condițiilor de încadrare ca întreprindere publică, stabilite prin regulament al Consiliului Concurenței.

Obligațiile întreprinderilor care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive ori care prestează servicii economice de interes general

Art. 35. - Întreprinderile care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive sau care prestează servicii economice de interes general au următoarele obligații:

a) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurenței, informații privind costurile și veniturile aferente diferitelor activități, detalii complete asupra metodelor prin care costurile și veniturile sunt alocate diferitelor activități;
b) să păstreze timp de 5 ani informațiile referitoare la relațiile financiare care au loc între ele și autoritățile publice;
c) să comunice Consiliului Concurenței, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, îndeplinirea condițiilor de încadrare stabilite prin regulament al Consiliului Concurenței.

Obligațiile întreprinderilor publice care acționează în sectorul industriei prelucrătoare

Art. 36. - Întreprinderile publice care acționează în sectorul industriei prelucrătoare au următoarele obligații:

a) să păstreze timp de 5 ani informațiile referitoare la relațiile financiare care au loc între ele și autoritățile publice;
b) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurenței, informații în legătură cu relațiile financiare existente între ele și autoritățile publice;
c) să comunice Consiliului Concurenței, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, îndeplinirea condițiilor de încadrare stabilite prin regulament al Consiliului Concurenței;
d) să transmită, la solicitarea Consiliului Concurenței, un raport care să cuprindă:
- situațiile financiare anuale;
- hotărârile și procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și ale ședințelor consiliului de administrație;
- informații referitoare la aportul de capital social în acțiuni și modalitatea de realizare;
- informații referitoare la destinația dividendelor plătite și a profiturilor nedistribuite;
- informații legate de primirea de alocații sau subvenții nerambursabile și condițiile în care au fost primite și utilizate;
- informații legate de contractarea unor împrumuturi, cu precizarea condițiilor de acordare, a ratei dobânzii și a garanțiilor;
- informații legate de garanțiile acordate de autoritățile publice pentru împrumuturi;
- informații legate de apartenența la un grup de întreprinderi;
- informații privind renunțarea de către stat la sumele care-i sunt datorate;
- informații privind sumele primite din donații și sponsorizări, precum și modul lor de folosire.

Acordarea de asistență de specialitate la elaborarea noilor scheme de ajutor de stat

Art. 37. - (1) Autoritățile furnizoare de ajutor de stat își vor constitui compartimente specializate în domeniul ajutorului de stat, cu atribuții în aplicarea prezentei legi și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

(2) În cazul elaborării unei noi scheme de ajutor de stat, precum și al prelungirii sau modificării unei scheme existente, autoritățile implicate pot solicita asistență tehnică de specialitate Consiliului Concurenței.

Monitorizarea ajutoarelor existente

Art. 38. - (1) În sensul prezentei legi, prin monitorizare se înțelege activitatea de supraveghere și control al ajutoarelor de stat existente în derulare, în vederea verificării respectării prevederilor actului normativ sau administrativ care le instituie și a deciziilor de autorizare emise de către Consiliul Concurenței.

(2) În aplicarea regulamentelor, instrucțiunilor și deciziilor emise de către Consiliul Concurenței conform prezentei legi, acțiunile de monitorizare se finalizează prin întocmirea unui raport de monitorizare.

(3) Obligația de monitorizare a ajutoarelor de stat revine Consiliului Concurenței.

(4) În vederea realizării monitorizării ajutoarelor de stat, Consiliul Concurenței are următoarele atribuții:

a) supraveghează respectarea de către furnizorii și beneficiarii de ajutor de stat a prevederilor actelor normative sau administrative prin care se instituie ajutoare de stat;
b) urmărește aplicarea efectivă a deciziilor de autorizare emise;
c) verifică respectarea de către furnizorii și beneficiarii de ajutor de stat a regulilor privind cumulul de ajutoare;
d) verifică dacă ajutoarele de stat acordate se încadrează în pragurile de intensitate maximă admisibilă prevăzute de legislația în domeniu.

Procedurile privind raportarea, inventarierea și monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 39. - Procedurile privind raportarea, inventarierea și monitorizarea ajutoarelor de stat, cele privind supravegherea relațiilor financiare prevăzute la art. 32 alin. (3) se stabilesc prin regulamente ale Consiliului Concurenței.

Puterile de investigație ale personalului împuternicit al Consiliului Concurenței

Art. 40. - (1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, personalul împuternicit al Consiliului Concurenței are următoarele puteri de investigare:

a) să solicite furnizorilor de ajutor de stat, organismelor care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, precum și beneficiarilor de ajutor de stat informațiile și documentele care-i sunt necesare, menționând baza legală și scopul solicitării, și poate stabili termene până la care aceste informații și documente să-i fie furnizate;
b) să i se permită accesul, în prezența reprezentantului legal al beneficiarului de ajutor de stat ori în prezența altei persoane desemnate de acesta, în orice spațiu în care își desfășoară activitatea beneficiarul ajutorului de stat;
c) să solicite explicații și declarații reprezentanților furnizorilor de ajutor de stat, organismelor care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale și beneficiarilor ajutoarelor de stat, după caz;
d) să i se permită accesul, în timpul controlului, la registre, documente, înscrisuri sau evidențe contabile și să obțină copii de pe acestea.

(2) Furnizorii, organismele care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, precum și beneficiarii de ajutor de stat, după caz, au obligația de a asigura exercitarea puterilor de investigare conferite de prezenta lege personalului împuternicit al Consiliului Concurenței.

(3) Procedurile de investigare se stabilesc prin regulament al Consiliului Concurenței.

(4) La solicitare, personalul împuternicit al Consiliului Concurenței beneficiază de protecție din partea organelor abilitate ale statului.

Sancțiuni și contravenții

Art. 41. - (1) Constituie contravenții și vor fi sancționate cu amendă neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 34, 35 și 36, precum și următoarele fapte săvârșite de beneficiarii de ajutor de stat:

a) furnizarea de informații și documente inexacte sau incomplete, precum și nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate conform prevederilor prezentei legi;
b) refuzul de a se supune controlului desfășurat conform prevederilor prezentei legi;
c) refuzul acordării explicațiilor și furnizării declarațiilor solicitate conform prezentei legi;
d) neîndeplinirea obligației de organizare a evidenței specifice privind ajutoarele de stat primite.

(2) Cuantumurile amenzilor se stabilesc și se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul anual

Art. 42. - Consiliul Concurenței întocmește un raport anual privind ajutoarele de stat acordate în România, pe care îl înaintează spre aprobare Guvernului. Raportul se transmite Comisiei Europene și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea asigurării transparenței în acest domeniu.

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Plafoane

Art. 43. - Plafoanele exprimate în procente sau în sume la valoarea absolută, menționate la art. 23 și 29, pot fi actualizate prin ordine ale președintelui Consiliului Concurenței.

Publicarea deciziilor Consiliului Concurenței

Art. 44. - Consiliul Concurenței asigură publicarea deciziilor luate în aplicarea prezentei legi prin orice mijloace de informare, ținând seama de interesul părților și cu asigurarea protecției informațiilor secrete de stat sau a informațiilor secrete de serviciu.

Drepturile persoanelor interesate

Art. 45. - (1) Consiliul Concurenței publică, prin orice mijloace, informații cu privire la notificările primite, precum și ordinele privind deschiderea investigațiilor în conformitate cu art. 17 alin. (4).

(2) Orice persoană interesată poate transmite punctul său de vedere cu privire la măsura față de care s-a dispus deschiderea investigației în conformitate cu art. 17 alin. (4).

(3) Orice persoană interesată poate informa Consiliul Concurenței cu privire la orice ajutor de stat presupus ilegal sau orice utilizare presupusă abuzivă a ajutorului de stat. În cazul în care Consiliul Concurenței, pe baza informațiilor de care dispune, consideră că nu există motive suficiente pentru a se pronunța asupra cazului, informează persoanele interesate asupra acestui fapt.

(4) La cerere, orice persoană interesată poate obține o copie a oricărei decizii emise de Consiliul Concurenței.

Atacarea deciziilor Consiliului Concurenței

Art. 46. - Deciziile Consiliului Concurenței, emise în baza prezentei legi, pot fi atacate de către persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedură de contencios administrativ, la Curtea de Apel București. Hotărârea va fi pronunțată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Confidențialitate

Art. 47. - (1) Consiliul Concurenței, furnizorii de ajutor de stat, personalul angajat al acestora, alți funcționari publici, precum și alte persoane interesate au obligația de a nu dezvălui informațiile sau documentele obținute în aplicarea prezentei legi și care au caracter de informații secrete de stat sau informații secrete de serviciu.

(2) Orice persoană care utilizează sau divulgă, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, documente sau informații cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată și la repararea prejudiciului cauzat.

(3) Informațiile și documentele pot fi date altor autorități de concurență, în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte, cu condiția ca aceste autorități de concurență să fie supuse unor reguli de confidențialitate similare.

Intrarea în vigoare a legii

Art. 48. - (1) Această lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziții contrare se abrogă.

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II din Legea nr. 603/2003 și art. XXXIX din Ordonanța Guvernului nr.94/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 507/2004, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 143/1999:


Duminică, 17 ianuarie 2021, 05:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.