ORDIN nr.938 din 7 septembrie 2005
al ministrului sănătății pentru aprobarea criteriilor de atestare a calității de expert medico-legal, precum și pentru stabilirea condițiilor de suspendare sau de retragere a calității de expert medico-legal
Textul actului publicat în M.Of. nr. 844/19 sep. 2005

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.774/2000, cu modificările și completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală, structuri sanitare și salarizare nr. EN 528/2005, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă criteriile de atestare a calității de expert medico-legal prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc condițiile de suspendare sau de retragere a calității de expert medico-legal prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Direcția generală de asistență medicală, structuri sanitare și salarizare din Ministerul Sănătății, Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici", București, institutele de medicină legală Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș, Craiova, precum și serviciile județene de medicină legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 7 septembrie 2005.
Nr. 938.


ANEXA Nr. 1

CRITERII
de atestare a calității de expert medico-legal

I. Criterii legale:

a) este cetățean român și cunoaște limba română;
b) are capacitate deplină de exercițiu;
c) este licențiat al unei instituții de învățământ universitar medical în condițiile legii;
d) a absolvit cursuri postuniversitare de specializare în medicină legală;
e) practică în mod curent această specialitate medicală;
f) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracțiune săvârșită în împrejurări legate de exercitarea profesiei.

II. Criterii profesionale:

a) a promovat examenul de medic specialist;
b) a condus cel puțin două cursuri postuniversitare în ultimii 5 ani sau a participat la acestea;
c) este membru al unei societăți științifice de profil, legal constituită în România.

III. Criterii de calitate științifică, etice și deontologice:

a) nu a avut abateri de la normele metodologice sau procedurale privind efectuarea lucrărilor medicale stabilite de comisiile de avizare și control, de Comisia superioară medico-legală sau de comisiile mixte de verificare a modului de efectuare a actelor medico-legale;
b) nu a încălcat codul etic și deontologic medical și medico-legal.


ANEXA Nr. 2

CONDIȚII
de suspendare sau de retragere a calității de expert medico-legal

I. Criterii legale

A. Condiții de suspendare:

a) începerea urmăririi penale împotriva expertului medico-legal pentru o infracțiune săvârșită în împrejurări legate de exercitarea profesiei;
b) interzicerea exercitării profesiei ori a anumitor activități, în condițiile prevăzute de art. 74 alin. (1) din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările și completările ulterioare;
c) interzicerea pentru o perioadă determinată a exercitării profesiei, stabilită prin hotărâre definitivă de către instanțele judecătorești.

B. Condiții de retragere:

a) neîndeplinirea oricăruia dintre criteriile legale de atestare;
b) retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România, în condițiile prevăzute de art. 74 alin. (1) din Legea nr. 306/2004, cu modificările și completările ulterioare;
c) interdicția definitivă a exercitării profesiei, stabilită prin hotărâre definitivă de către instanțele judecătorești.

II. Criterii profesionale

Condiții de suspendare:

- sancțiunea intră în vigoare în momentul emiterii deciziei Consiliului superior de medicină legală și până la îndeplinirea criteriilor profesionale de atestare, cu precizarea că în privința criteriului prevăzut la pct. II lit. b) din anexa nr. 1 termenul curge de la data aprobării prezentelor criterii.

III. Criterii de calitate științifică, etice și deontologice

Condiții de suspendare:

a) după abateri de la normele metodologice sau procedurale de efectuare a lucrărilor medico-legale, situație în care suspendarea intră în vigoare în momentul deciziei Consiliului superior de medicină legală și durează până la absolvirea unor cursuri postuniversitare recomandate de acesta;
b) după abateri de la normele etice și deontologice, situație în care suspendarea intră în vigoare în momentul emiterii deciziei Consiliului superior de medicină legală și durează până la termenul stabilit de acesta sau până la următoarea evaluare anuală a calității experților, când consiliul poate hotărî revocarea sau prelungirea sancțiunii. Evaluarea calității de expert medico-legal se efectuează anual, pe baza rapoartelor comisiilor de control și avizare a actelor medico-legale, al Comisiei superioare medico-legale și al Comisiei mixte a Ministerului Sănătății și a Ministerului Justiției.


Vineri, 05 iunie 2020, 07:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.