ORDIN nr.4.923 din 8 septembrie 2005
al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural
Textul actului publicat în M.Of. nr. 859/23 sep. 2005

În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural, în temeiul art. 171 alin. (7) lit. a) și al art. 172 alin. (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr.223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pentru anul universitar 2005/2006 se instituie un număr de 4.000 de burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural.

Art. 4. - Direcția generală învățământ superior, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții, Direcția generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, instituțiile de învățământ superior și inspectoratele școlare vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Ministrul educației și cercetării,
Mircea Miclea

București, 8 septembrie 2005.
Nr. 4.923.


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural

Art. 1. - (1) Bursele de studii prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural se pot acorda studenților de la cursurile de zi, din instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate, care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au domiciliul în mediul rural;
b) nu au restanțe la examene pe perioada în care primesc bursă de studiu și nu repetă nici un an universitar;
c) se obligă prin contract, întocmit conform modelului prevăzut în anexă, ca după terminarea studiilor universitare să profeseze în învățământul rural, în specializările pentru care s-au pregătit, pe o perioadă cel puțin egală cu cea pentru care au primit bursă.

(2) Beneficiarul bursei se obligă să restituie sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflație, în cazul nerespectării obligațiilor asumate prin contract.

(3) Bursa se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b).

(4) Bursa de studii prevăzută la alin. (1) se acordă pe perioada anului universitar, cu excepția perioadelor de vacanță.

Art. 2. - Numărul de burse și repartizarea pe specializări a acestora la instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate se stabilesc anual prin ordin al ministrului educației și cercetării, în funcție de necesitățile de personal didactic calificat pentru unitățile de învățământ preuniversitar din mediul rural.

Art. 3. - (1) În cazul în care la instituția de învățământ superior există mai multe cereri decât numărul de burse aprobat, bursa se acordă pe bază de concurs de selecție, în funcție de media generală a anului universitar anterior, respectiv de media de la admitere, precum și de alte criterii stabilite de senatele instituțiilor de învățământ superior.

(2) Redistribuirea burselor între specializări se face la propunerea universității, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, iar între instituții de învățământ superior se face prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 4. - Studenții bursieri, potrivit reglementărilor Hotărârii Guvernului nr.769/2005, pot obține cumulativ și burse de studiu, respectiv de merit sau de performanță, în condițiile prevăzute de regulamentele proprii pentru acordarea burselor ale instituțiilor de învățământ superior.

Art. 5. - (1) Părțile între care se încheie contractul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.769/2005 sunt: Ministerul Educației și Cercetării, instituția de învățământ superior la care este înmatriculat studentul, inspectoratul școlar în cărui rază teritorială domiciliază studentul beneficiar al bursei și beneficiarul bursei.

(2) Contractul se semnează, în ordine, de către beneficiarul bursei, instituția de învățământ superior, inspectoratul școlar și Ministerul Educației și Cercetării. Instituția de învățământ superior are responsabilitatea de a trimite contractele semnate la Ministerul Educației și Cercetării.

(3) Evidența modificărilor survenite în derularea contractului se ține de instituția de învățământ superior pe perioada în care beneficiarul bursei are calitatea de student. Pe perioada în care beneficiarul bursei are calitatea de angajat în sistemul de învățământ, evidența modificărilor survenite în derularea contractului se întocmește de inspectoratul școlar și se comunică instituției de învățământ superior. Aceste instituții au obligația de a aduce la cunoștință Ministerului Educației și Cercetării, în scris, evidența acestor modificări, în termen de 10 zile de la data constatării lor.

Art. 6. - (1) În cazul în care beneficiarul bursei nu respectă obligațiile asumate prin contract, acesta trebuie să restituie contravaloarea sumelor primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflație, instituției de învățământ superior.

(2) Instituția de învățământ superior notifică beneficiarului bursei obligația de restituire a sumelor primite cu titlu de bursă, în termen de 20 de zile de la data informării din partea facultății sau a inspectoratelor școlare județene, după caz.

(3) Restituirea sumelor primite cu titlu de bursă se face în maximum 3 luni de la data primirii notificării.

(4) Sumele restituite în condițiile prezentului articol se utilizează cu aceeași destinație.

(5) Instituția de învățământ superior este obligată să comunice Ministerului Educației și Cercetării cuantumul sumelor restituite, în vederea modificării corespunzătoare a contractului instituțional de finanțare.

(6) Ministerul Educației și Cercetării este obligat să țină cont, prin direcția de specialitate, de cuantumul sumelor restituite în vederea modificării corespunzătoare a contractului instituțional de finanțare.

Art. 7. - (1) Absolvenții beneficiari ai burselor sunt angajați, în condițiile legii, în mediul rural în raza teritorială a inspectoratului școlar care este parte în contract, iar inspectoratele școlare sunt obligate să le asigure posturile didactice.

(2) În termen de 30 de zile de la încheierea contractului, universitățile au obligația de a pune la dispoziție Ministerului Educației și Cercetării și inspectoratelor școlare o situație care să cuprindă următoarele date: numele studentului, județul, localitatea de domiciliu, adresa, specializarea, anul estimat al absolvirii, durata studiilor, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.769/2005 și a prezentelor norme metodologice.

(3) Studenții aflați în ultimul an de studiu, semnatari ai contractului cu Ministerul Educației și Cercetării pentru o bursă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.769/2005, sunt obligați să comunice în scris inspectoratelor școlare județene care sunt parte în contract, cu două luni înainte de desfășurarea concursului, că vor participa la concurs pentru ocuparea unui post/unei catedre pentru mediul rural.

(4) La finalizarea studiilor, instituțiile de învățământ superior vor comunica în scris inspectoratelor școlare județene perioada pentru care studenții cu domiciliul în mediul rural, care au beneficiat de bursă.

(5) Inspectoratul școlar va comunica și instituțiilor de învățământ superior unde au absolvit beneficiarii burselor pentru mediul rural situația încadrării acestora.

(6) În condițiile în care absolvenții nu au respectat prevederile contractuale de a se încadra pe un post/o catedră în mediul rural, instituțiile de învățământ superior vor trece la aplicarea procedurilor legale de recuperare a sumelor cuvenite.

(7) Beneficiarul bursei este obligat să se prezinte la concurs în vederea ocupării unui post didactic/unei catedre; în cazul în care nu se prezintă la concurs, nu promovează concursul conform Metodologiei de mișcare a personalului didactic din învățământul preuniversitar sau nu se prezintă la postul obținut în urma concursului, beneficiarul bursei este obligat la restituirea contravalorii sumelor primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflație.

(8) În situația în care beneficiarii burselor nu se pot prezenta la concurs din cauze justificate și dovedite, acestora li se oferă dreptul de a se prezenta la concurs doar în anul următor.

Art. 8. - Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage, după caz, răspunderea materială, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 9. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.


ANEXĂ
la normele metodologice

CONTRACT Nr. ................../....................

I. Părțile

Art. 1. - Prezentul contract se încheie între:

1. Ministerul Educației și Cercetării, cu sediul în București, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, reprezentat prin ministrul educației și cercetării, domnul/doamna .............................................., și directorul general al Direcției generale buget-finanțe, patrimoniu și investiții, domnul/doamna .....................................................;

2. Instituția de învățământ superior ................................, cu sediul în .........................., reprezentată prin rector ............... și contabil-șef ..................................;

3. Inspectoratul școlar al .................................., cu sediul în ..............................., reprezentat prin inspector școlar general ............................ și contabil-șef ................................ și

4. Domnul/Doamna/Domnișoara .............................., student/studentă în anul ......................., în anul universitar ..............., la ................, născut/născută în anul ........., luna ........, ziua ....., în localitatea ..........................., fiul/fiica lui ............................ și al/a ..................., cetățean român, cu domiciliul stabil în România, satul ........................, comuna ..................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul .................., cod poștal ................., telefon
..............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...., nr. ............., eliberat/eliberată de Poliția ...................... la data de
................. .

II. Obiect

Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei burse de studii în condițiile Hotărârii Guvernului nr.769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural.

III. Obligațiile părților

Art. 3. - Ministerul Educației și Cercetării se obligă:

a) să asigure, prin contractul instituțional de finanțare, finanțarea bursei de studii;
b) să recupereze sumele datorate de beneficiarul bursei în cazul nerespectării de către acesta a obligației de a profesa în calitate de cadru didactic în mediul rural;
c) să notifice beneficiarului obligația de restituire a sumelor primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflație, în termen de 20 de zile de la data primirii informării de la inspectoratul școlar, în caz de neexecutare totală sau parțială a obligațiilor prevăzute la art. 5 lit. c) și d);
d) să urmărească și să aducă la cunoștință Ministerului Educației și Cercetării, în termen de 10 zile de la constatare, orice modificare survenită în derularea contractului, precum executarea parțială, executarea necorespunzătoare, neexecutarea etc.;
e) să recupereze sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflație, în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate de student conform art. 5 lit. a) și b);
f) să comunice Ministerului Educației și Cercetării cuantumul sumelor restituite în vederea modificării corespunzătoare a contractului instituțional de finanțare;
g) să comunice Ministerului Educației și Cercetării și inspectoratelor școlare, în termen de 30 zile de la încheierea contractului, o situație care să cuprindă următoarele date: numele studentului, județul, localitatea de domiciliu, adresa, specializarea, durata studiilor, anul estimat al absolvirii, necesare asigurării postului didactic pe care va fi încadrat absolventul;
h) să asigure evidența tuturor contractelor de acest tip;
i) să asigure semnarea contractului de către părți.

Art. 4. - Inspectoratul școlar se obligă:

a) să asigure cu prioritate postul didactic, în condițiile legii;
b) să asigure, în condițiile legii, încadrarea beneficiarului bursei în învățământul din mediul rural;
c) să comunice Ministerului Educației și Cercetării îndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor prevăzute la art. 5 lit. c) și d);
d) să comunice Ministerului Educației și Cercetării, în termen de 10 zile de la constatare, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute la art. 5 lit. c) și d).

Art. 5. - Beneficiarul se obligă:

a) să-și îndeplinească integral activitățile universitare, respectiv să nu aibă restanțe și să nu repete nici un an universitar;
b) să urmeze un modul de formare psihopedagogică într-un departament pentru pregătirea personalului didactic sau colegiu universitar de institutori, finalizat în condițiile legii;
c) să se prezinte, după terminarea studiilor finalizate cu examen de licență, la inspectoratul școlar pentru ocuparea postului asigurat, în condițiile legii;
d) să profeseze în specialitatea pentru care s-a pregătit, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional sau, după caz, postliceal din mediul rural, pentru o perioadă cel puțin egală cu cea pentru care a beneficiat de bursă;
e) să restituie instituției de învățământ superior în termen de 3 luni de la notificare, în baza prezentului contract, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflație, pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor;
f) la încheierea contractului să semneze angajamentul, anexă la prezentul contract.

IV. Drepturile părților

Art. 6. - Ministerul Educației și Cercetării are dreptul de a pretinde respectarea obligațiilor asumate de către părțile contractante, respectiv instituția de învățământ superior, inspectoratul școlar și beneficiar.

Art. 7. - Instituția de învățământ superior și inspectoratul școlar au dreptul de a pretinde beneficiarului bursei respectarea obligațiilor asumate prin contract.

Art. 8. - Beneficiarul bursei are următoarele drepturi:

a) să primească bursa de studii;
b) să solicite senatului universitar, cumulativ cu bursa de studii pentru studenții cu domiciliul în mediul rural, și burse din fondurile alocate conform Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care îndeplinește condițiile prevăzute în regulamentele proprii pentru acordarea burselor ale instituțiilor de învățământ superior;
c) să i se asigure, în condițiile legii, de către inspectoratul școlar un post didactic în învățământul din mediul rural, în specialitatea pentru care s-a pregătit, pentru o perioadă cel puțin egală cu cea pentru care a beneficiat de bursă.

Prezentul contract se încheie în 5 exemplare, câte unul pentru instituția de învățământ superior, inspectoratul școlar și beneficiar și două pentru Ministerul Educației și Cercetării (Direcția generală învățământ superior, Direcția generală învățământ preuniversitar).

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Ministrul educației și cercetării,
...........................
Direcția generală juridic, audit și control
Director general,
...........................
Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții
Director general,
...........................

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
Rector,
...........................
Contabil-șef,
...........................
Consilier juridic,
...........................

INSPECTORATUL ȘCOLAR
Inspector școlar general,
...........................
Contabil-șef,
...........................
Consilier juridic,
...........................

BENEFICIAR,
...........................


ANEXĂ
la contract

ANGAJAMENT

Subsemnatul/Subsemnata ..............................., născut/născută în anul ...........,
luna ................, ziua ............, în localitatea ........................, fiul/fiica
lui ................... și al/a ..................., cetățean român cu domiciliul stabil în 
România, satul ..................., comuna ...................., str. ..................... 
nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul ................, cod poștal ........,
telefon .............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .... nr. ............, 
eliberat/eliberată de Poliția ............. la data de ..................., în temeiul art. 5 
lit. e) din Contractul nr. ................/....................., mă angajez să restitui sumele 
primite cu titlu de bursă în baza art. 2 din contractul menționat, indexate cu indicele de inflație, 
în termen de 3 luni de la data la care am primit notificarea instituției de învățământ
superior/Ministerului Educației și Cercetării.
       Data  
............................                   Beneficiarul bursei,
                              ......................................


Miercuri, 22 mai 2019, 03:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.