ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.143 din 18 octombrie 2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 934/19 oct. 2005

Majorarea cu aproximativ 20 % a prețului național de referință la energia termică conduce la necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri suplimentare de diminuare a efortului financiar în bugetele populației.
Introducerea unor noi modalități de facturare și plată a energiei termice este o măsură de urgență, având în vedere că furnizorii au demarat operațiunile de livrare a energiei termice în sistem centralizat penru încălzirea locuinței.
Noul nivel al prețului național de referință se va aplica începând cu luna noiembrie 2005.
În acest sens, se impune adoptarea unei ordonanțe de urgență a Guvernului care să permită introducerea măsurilor de protecție a populației în perioada sezonului rece, cel puțin odată cu majorarea prețului național de referință la energia termică.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolului 1 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"d) facturarea și plata în sistem de tarifare binom."

2. După articolul 1 se introduc 5 noi articole, articolele 11-15, cu următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2005 consumatorii de energie termică pot plăti facturile de energie termică alegând unul dintre următoarele tarife:

a) tariful monom reprezentând prețul național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;
b) tariful binom tip B1;
c) tariful binom tip B2.

(2) Tarifele binom prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt opționale și sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(3) Prin alegerea tarifelor binom consumatorii de energie termică beneficiază de o reducere de 2,5% din valoarea anuală totală a facturilor de energie termică.

Art. 12. - Până la data de 20 octombrie 2005 autoritățile competente vor elabora procedurile privind modul de aplicare a tarifelor binom de către furnizorii de energie termică, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - (1) Până la data de 15 noiembrie 2005 furnizorii de energie termică sunt obligați să solicite și să aprobe opțiunile consumatorilor de energie termică alimentați prin sisteme centralizate privind alegerea unuia dintre tarifele binom prevăzute la art. 11 alin. (1).

(2) După data de 15 noiembrie 2005 consumatorii se pot adresa direct furnizorilor de energie termică cu cereri de solicitare a tarifelor binom, aceștia din urmă fiind obligați să aprobe solicitările de schimbare a tarifului în termen de 5 zile de la înregistrarea cererilor.

(3) Opțiunea privind tariful binom ales rămâne neschimbată pe o perioadă de 12 luni calendaristice consecutive.

Art. 14. - (1) În cazul consumatorilor de energie termică, beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței, opțiunea privind tariful binom ales poate fi solicitată furnizorilor de energie termică până la data de 20 noiembrie 2005. După aprobarea opțiunii furnizorii de energie termică vor comunica în termen de 3 zile datele corespunzătoare direcțiilor de muncă, solidaritate socială și familie județene și a municipiului București.

(2) După data prevăzută la alin. (1) consumatorii de energie termică, beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței, pot adresa noi opțiuni pentru tariful binom în perioada august–septembrie 2006, care vor intra în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2006.

(3) Aplicarea tarifului binom pentru plata facturilor de energie termică, în cazul consumatorilor de energie termică, beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței, care au optat pentru acest tarif conform alin. (1), se face începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. 15. - În cazul alegerii tarifelor binom prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și c), furnizorii de energie termică vor emite facturi de regularizare o dată pe an, dar nu mai devreme de 12 luni de la data alegerii tarifului și nu mai târziu de 15 luni de la data alegerii tarifului."

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

"Art. 51. - Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat și care au optat pentru modalitatea de facturare și plată a energiei termice în sistem binom, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței pe o perioadă de 12 luni, diferențiat, pentru perioada sezonului rece și pentru restul anului.

(2) Pentru anul 2006 ajutorul prevăzut la alin. (1) se acordă în limita sumei totale, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, cuvenite pentru lunile ianuarie–martie 2006.

(3) Cuantumul prevăzut la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Pentru ajutoarele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt aplicabile prevederile art. 5 alin. (2)."

4. În cuprinsul articolului 7 alineatul (1) textul "cuantumurile prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2)" se înlocuiește cu textul "cuantumurile prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), precum și la art. 51 alin. (1) și (2)."

5. În cuprinsul articolului 9 alineatul (1), articolului 13 alineatul (3), articolului 161 alineatul (1) , articolului 162 alineatul (4), articolului 163 alineatul (3) și al articolului 1616 alineatul (1) sintagma "art. 5 și 6" se înlocuiește cu sintagma "art. 5, 51 și 6".

6. După articolul 1619 se introduc 4 noi articole, articolele 1620-1623, cu următorul cuprins:

"Art. 1620. - (1) Bonurile valorice se completează sau, după caz, se anulează numai de către personalul autorizat din cadrul direcțiilor teritoriale.

(2) Bonurile valorice se anulează în următoarele situații:

a) sunt deteriorate sau prezintă modificări, adăugări ori ștersături;
b) sunt pierdute sau sustrase;
c) sunt restituite de către titulari, pe bază de procesverbal de predare-primire, direcțiilor teritoriale, în cazul în care cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței a fost modificat și, după caz, în cazul încetării dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței;
d) nu sunt distribuite către titulari.

Art. 1621. - În situațiile prevăzute la art. 1620 alin. (2) lit. a) și b), titularii, asociațiile de proprietari/chiriași, furnizorii de energie termică în sistem centralizat și de gaze naturale au obligația să anunțe în scris direcțiile teritoriale, în termen de 72 de ore de la constatare, iar în cazul sustragerii, și organele de poliție.

Art. 1622. - (1) Bonurile valorice anulate în condițiile art. 1620 alin. (2) lit. a) și d) se restituie de către direcțiile teritoriale Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. pe bază de aviz de însoțire și proces-verbal de predare-primire, urmând a fi distruse contra cost.

(2) Bonurile valorice distribuite către titularii ajutorului de încălzire, care au fost utilizate pentru achitarea consumului de energie termică sau de gaze naturale și care au fost returnate de către furnizorii de utilități, precum și cele restituite conform art. 1620 alin. (2) lit. c) se păstrează de către direcțiile teritoriale pe o perioadă stabilită potrivit dispozițiilor legale.

Art. 1623. - (1) Bonurile valorice anulate în condițiile prevăzute la art. 1620 alin. (2) lit. b) se publică de către direcțiile teritoriale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și se declară nule.

(2) Cheltuielile pentru publicarea bonurilor valorice în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, se suportă după cum urmează:

a) de către titular, în cazul în care bonurile valorice au fost pierdute din vina acestuia;
b) de către furnizor, în cazul în care bonurile valorice au fost pierdute după achitarea de către titular a contravalorii consumului de energie termică sau de gaze naturale;
c) de către direcțiile teritoriale, în cazul în care titularului sau furnizorului i-au fost sustrase bonurile valorice sau acestea nu se mai regăsesc în evidența direcției teritoriale la finalizarea Programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece încheiat."

7. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 27, cu următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Pentru sezonul rece noiembrie 2005 martie 2006 bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru familiile și persoanele singure care au optat pentru modalitatea de facturare și plată prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) se acordă după cum urmează:

a) până la data de 31 octombrie 2005, bonurile aferente lunilor noiembrie și decembrie 2005;
b) până la data de 31 decembrie 2005, bonurile aferente lunilor ianuarie, februarie și martie 2006.

(2) Bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru familiile și persoanele singure care au optat pentru modalitatea de facturare și plată prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) se acordă integral până la data de 31 octombrie 2005.

(3) Pentru familiile și persoanele singure, beneficiare ale ajutorului pentru încălzirea locuinței, care au optat pentru modalitatea de facturare și plată în sistem binom a energiei termice furnizate în sistem centralizat, bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă după cum urmează:

a) până la data de 31 octombrie 2005, bonurile valorice aferente lunilor noiembrie și decembrie 2005;
b) până la data de 31 decembrie 2005, bonurile valorice aferente perioadei ianuarie–octombrie 2006."

8. După anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu p. Ministrul economiei și comerțului,
Iuliu Winkler,
ministru delegat pentru comerț

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 18 octombrie 2005.
Nr. 143.


ANEXĂ
(Anexa nr. 2
la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2003)

Tariful binom tip B1

-----------------------------------------------------------------------------------------
              Componenta
  Locuința         apă caldă       Componenta       Componenta 
[numărul de camere]     de consum       încălzire       variabilă 
               B1CA          B1CI          B1CV 
             ----------------------------------------------------------------
               [lei/zi]       [lei/zi/m2]       [lei/Gcal]
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 cameră           0,17          0,01          76,5
2 camere           0,25          0,01          76,5
3 camere           0,35          0,01          76,5
4 camere*)           0,5          0,01          76,5
-----------------------------------------------------------------------------------------
*) Pentru locuințele cu mai mult de 4 camere se aplică valorile de la 4 camere.
Pentru o perioadă de facturare valoarea facturii, V, exprimată în lei, se determină cu formula următoare:

V = [B1CA+B1CI x S] x N+Q x B1CV,
unde:
S = suprafața utilă a locuinței, exprimată în m2;
N = numărul de zile din perioada de facturare;
Q = energia termică consumată în perioada de facturare, exprimată în Gcal.

Tariful binom tip B2

-----------------------------------------------------------------------------------------
              Componenta
  Locuința         apă caldă       Componenta       Componenta 
[numărul de camere]     de consum       încălzire       variabilă 
               B2CA          B2CI          B2CV 
             ----------------------------------------------------------------
               [lei/zi]       [lei/zi/m2]       [lei/Gcal]
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 cameră            0,25         0,02           54,5
2 camere            0,36         0,02           54,5
3 camere            0,52         0,02           54,5
4 camere*)           0,7         0,02           54,5
-----------------------------------------------------------------------------------------
*) Pentru locuințele cu mai mult de 4 camere se aplică valorile de la 4 camere.
Pentru o perioadă de facturare valoarea facturii, V, exprimată în lei, se determină cu formula următoare:

V = [B2CA+B2CI x S] x N+Q x B2CV,
unde:
S = suprafața utilă a locuinței, exprimată în m2;
N = numărul de zile din perioada de facturare;
Q = energia termică consumată în perioada de facturare, exprimată în Gcal.


Marți, 22 octombrie 2019, 10:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.