LEGE nr.299 din 24 octombrie 2005
privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole
Textul actului publicat în M.Of. nr. 956/27 oct. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole, care se desfășoară pe baza unui certificat de import sau de export.

(2) Prezenta lege completează art. 3 din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cuantumul garanțiilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(4) Certificatele de import sau de export prevăzute la alin. (1) sunt definite în Legea privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole nr. 300/2005.

Art. 2. - În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) garanție - asigurarea că o sumă de bani va fi plătită sau executată în contul autorității competente în cazul în care o anumită obligație nu a fost îndeplinită;
b) autoritate competentă - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
c) garant - instituția financiară care emite garanții potrivit legii;
d) parte responsabilă de îndeplinirea obligației operatorul economic care efectuează operațiuni de import sau de export de produse agricole în baza unui certificat.

CAPITOLUL II
Constituirea garanției

Art. 3. - (1) Garanția va fi constituită de sau în numele părții responsabile de îndeplinirea obligației de plată a unei sume în cazul în care obligația privind operațiunea de import sau de export rezultată din certificat nu este îndeplinită.

(2) Autoritatea competentă poate renunța la constituirea garanției în situația în care suma totală aferentă garanției este inferioară sumei de 500 euro, echivalent în lei, la cursul de schimb stabilit și comunicat de Banca Națională a României, la data constituirii.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), partea responsabilă de îndeplinirea obligației se va angaja în scris ca, în caz de nerealizare a obligației, să plătească autorității competente, în termen de 35 de zile de la data la care obligația ar fi trebuit îndeplinită, o sumă echivalentă cu cea pe care ar fi plătit-o dacă ar fi constituit o garanție.

(4) Angajamentul scris al părții responsabile constituie titlu executoriu pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (3).

CAPITOLUL III
Formele garanției

Art. 4. - Indiferent de forma ei, garanția se constituie în lei.

Art. 5. - O garanție poate fi constituită:

a) sub formă de depozit în numerar;
b) sub formă de scrisoare de garanție bancară.

Art. 6. - Autoritatea competentă este îndreptățită să refuze acceptarea sau să solicite înlocuirea oricărei garanții care nu asigură acoperirea obligațiilor pentru o perioadă suficientă de timp.

Art. 7. - (1) Depozitul în numerar și scrisoarea de garanție bancară se pot înlocui reciproc.

(2) Înlocuirea garanției potrivit prevederilor alin. (1) este condiționată de obținerea avizului autorității competente.

Art. 8. - În cazul constituirii garanției sub formă de depozit în numerar, prin virament, se va considera că acesta reprezintă o garanție atunci când autoritatea competentă are siguranța că suma respectivă este la dispoziția sa.

Art. 9. - Toate cheltuielile efectuate de instituțiile bancare sunt în sarcina părții care constituie garanția.

Art. 10. - Părții care constituie o garanție sub formă de depozit în numerar nu i se acordă nici o dobândă.

Art. 11. - (1) Garantul trebuie să aibă sediul permanent în România și trebuie să fie agreat de Ministerul Finanțelor Publice. Lista băncilor agreate se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Băncii Naționale a României.

(2) Garantul se angajează să transmită autorității competente originalul scrisorii de garanție bancară, care va preciza cumulativ cel puțin următoarele elemente:

a) obligația a cărei realizare se garantează prin respectiva scrisoare de garanție bancară;
b) suma maximă pe care garantul se obligă să o plătească în cazul în care obligațiile nu sunt îndeplinite;
c) angajamentul garantului ca, în cazul neîndeplinirii obligației de către partea responsabilă, să suporte solidar cu partea responsabilă de îndeplinirea obligației orice sumă care se încadrează în suma garantată prin scrisoarea de garanție bancară, în termen de 30 de zile de la solicitarea autorității competente.

CAPITOLUL IV
Restituirea și executarea garanțiilor

Art. 12. - Garanția se restituie în maximum 30 de zile de la data prezentării documentelor care atestă că toate cerințele rezultate din certificatul de export sau de import au fost respectate.

Art. 13. - (1) Obligația de a importa este considerată îndeplinită, iar dreptul de a importa se consideră exercitat în ziua în care declarația vamală de import a fost acceptată și produsul în cauză a fost efectiv importat.

(2) Obligația de a exporta se consideră îndeplinită, iar dreptul de a exporta se consideră exercitat în ziua în care declarația vamală de export a fost acceptată.

(3) Pentru exportul de produse care beneficiază de primă de export se face dovada că produsele în cauză au ajuns pe teritoriul de destinație înscris în certificatul de export.

Art. 14. - Dovada solicitată în conformitate cu prevederile art. 13 se furnizează astfel:

a) în cazul prevăzut la art. 13 alin. (1), prin depunerea exemplarului nr. 1 al certificatului și, unde este cazul, a exemplarului nr. 1 al extrasului sau extraselor aferente certificatului, cu mențiunile efectuate de autoritatea vamală;
b) în cazul prevăzut la art. 13 alin. (2), prin depunerea exemplarului nr. 1 al certificatului și, unde este cazul, a exemplarului nr. 1 al extrasului sau extraselor aferente certificatului, cu mențiunile efectuate de autoritatea vamală;
c) în cazul exportului de produse care beneficiază de primă de export, prevăzut la art. 13 alin. (3), autoritatea competentă solicită documente suplimentare, ce vor fi reglementate prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice.

Art. 15. - (1) În cazul în care obligația de a importa sau de a exporta nu a fost îndeplinită, garanția care se reține se calculează ca diferență dintre 95% din cantitatea înscrisă pe certificat și cantitatea efectiv importată sau exportată; în cazul în care certificatul este eliberat pe baza numărului de capete de animale vii, rezultatul calculului pentru 95% menționat mai sus se rotunjește la următorul număr întreg mai mic de capete.

(2) În cazul în care cantitatea efectiv importată sau exportată reprezintă mai puțin de 5% din cantitatea înscrisă pe certificat, se reține întreaga garanție.

(3) Dacă valoarea garanției care ar trebui reținută este mai mică de 100 euro, echivalent în lei, întreaga garanție se eliberează.

(4) Dovada prevăzută la art. 14 lit. a) și b) trebuie depusă la autoritatea competentă în termen de două luni de la expirarea termenului de valabilitate a certificatului, cu excepția cazurilor de forță majoră.

(5) În cazul exporturilor care beneficiază de primă la export, dovada livrării la destinație conform art. 14 lit. c) trebuie depusă la autoritatea competentă în termen de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate a certificatului, cu excepția cazurilor de forță majoră.

(6) În cazul în care este necesară furnizarea de dovezi privind faptul că produsul care face obiectul unui certificat de export a ajuns la destinația specificată în acesta, în lipsa respectivei dovezi din culpa operatorului economic, garanția aferentă certificatului se reține integral.

(7) În cazul în care exportatorul nu poate aduce dovezile menționate la alin. (4) și (5) în termenul stabilit, dar a acționat cu toate mijloacele pentru a le obține, autoritatea competentă poate decide prelungirea perioadei de timp pentru furnizarea documentelor, fără a depăși 8 luni de la expirarea termenului de valabilitate a certificatului, în funcție de circumstanțe.

(8) Garanția aferentă cantității neexportate, incluzând toleranța de 5%, se reține dacă operatorul economic nu prezintă dovada sosirii mărfii la destinație. Dispozițiile alin. (6) și (7) se aplică corespunzător.

Art. 16. - (1) Indiferent de forma garanției, autoritatea competentă va notifica operatorului economic să plătească suma reprezentând garanția reținută, în termen de 35 de zile din ziua emiterii notificării.

(2) În vederea executării unei garanții constituite sub formă de scrisoare de garanție bancară, autoritatea competentă va solicita garantului plata sumei datorate, în termen de cel mult 35 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 17. - Modul de încasare și de valorificare a garanțiilor de către autoritatea competentă se face în conformitate cu prevederile legislației naționale privind finanțele publice și ale Codului de procedură fiscală.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 18. - Articolul 3 din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.162 din 25 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

"s) implementează sistemul de garanții pentru importul și exportul produselor agricole."

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr.449/1992 privind instituirea garanției bancare de bună execuție a licențelor de export la produse supuse regimului de contingente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.214 din

28 august 1992, se abrogă.

Art. 20. - Pentru acoperirea cheltuielilor de implementare a sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole, bugetul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se va majora cu sumele necesare.

Art. 21. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va adopta normele metodologice de aplicare a acesteia, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 22. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Mențiune:
Prezenta lege transpune simplificat Regulamentul (CEE) nr. 2.220/1985 de stabilire a normelor detaliate comune de aplicare a sistemului de garanții pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 205/1985, și secțiunea IV a Regulamentului (CE) nr. 1.291/2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de certificate de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 152/2000.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
DAN RADU RUȘANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 24 octombrie 2005.
Nr. 299.


Marți, 28 iunie 2022, 08:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.