ORDIN nr.1.012 din 19 octombrie 2005
al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informațiile de interes public privind gospodărirea apelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 978/3 noi. 2005

Luând în considerare noile reglementări privind accesul publicului la informația privind gospodărirea apelor, în temeiul prevederilor art. 110 lit. m) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr.408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind mecanismul de acces la informațiile de interes public privind gospodărirea apelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcția managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Administrația Națională "Apele Române" și comitetele de bazin vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr.281 din 11 aprilie 1997 pivind Procedura privind mecanismul de acces la informația de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.100 bis din 26 mai 1997.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

București, 19 octombrie 2005.
Nr. 1.012.


ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind mecanismul de acces la informațiile de interes public privind gospodărirea apelor

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Prezenta procedură stabilește principiile, condițiile, regulile și mecanismele privind accesul la informațiile de interes public privind gospodărirea apelor, în aplicarea Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile prezentei proceduri se aplică autorităților, instituțiilor publice și comitetelor de bazin.

Art. 1. - Accesul publicului la informațiile de interes public privind gospodărirea apelor deținute de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, comitetele de bazin și Administrația Națională "Apele Române" reprezintă o obligație în procesul transpunerii Directivei-cadru pentru apă nr. 60/2000/EC.

CAPITOLUL II
Principii

Art. 2. - Accesul publicului la informația de interes public privind gospodărirea apelor se face cu respectarea următoarelor principii:

a) principiul transparenței - Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Administrația Națională "Apele Române" și comitetul de bazin vor asigura accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public privind gospodărirea apelor;
b) principiul accesibilității progresive - informațiile vor fi puse la dispoziție progresiv, pe măsura evoluției legislației, strategiilor, politicilor și programelor/proiectelor în domeniu, într-o formă clară și comprehensibilă.

CAPITOLUL III
Condițiile accesului la informațiile de interes public privind gospodărirea apelor

Art. 3. - Solicitarea și furnizarea informațiilor de interes public privind gospodărirea apelor se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale Hotărârii Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

CAPITOLUL IV
Reguli de informare

Art. 4. - (1) În sensul prezentei proceduri, informațiile de interes public privind gospodărirea apelor reprezintă orice informație disponibilă, în formă scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub orice altă formă materială, privind regimul apelor și efectele negative ale acestora, care pot afecta bunurile și viața oamenilor, caracteristicile mediului și obiectivele economico-sociale.

(2) Informațiile de interes public privind gospodărirea apelor sunt următoarele:

a) avertizări și prognoze hidrologice;
b) starea calității apelor;
c) zone inundabile;
d) sursele de poluare a apelor;
e) caracteristicile generale ale lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice;
f) calendarul și programul de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel puțin 3 ani înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
g) sinteza problemelor care există în bazin în domeniul gospodăririi apelor, cu cel puțin 2 ani înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
h) proiectul schemei directoare, cu cel puțin un an înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
i) sinteza informațiilor din următoarele documentații:
(i) planuri de restricții temporare pentru cursurile de apă deficitare;
(ii) planuri de apărare împotriva inundațiilor pe bazine hidrografice;
j) textele tratatelor, convențiilor și acordurilor internaționale în domeniul gospodăririi apelor la care România este parte, precum și legislația locală, regională, națională sau comunitară în domeniul gospodăririi apelor, care sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Persoanele fizice sau juridice au acces la informațiile de interes public privind gospodărirea apelor.

(4) Solicitant este orice persoană fizică sau juridică care solicită informații de interes public privind gospodărirea apelor.

(5) Pentru a facilita accesul publicului la informațiile privind gospodărirea apelor, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Administrația Națională "Apele Române" și comitetele de bazin vor lua unele măsuri, după cum urmează:

a) îndrumă publicul prin reprezentanții compartimentelor specializate în exercitarea dreptului de acces la informațiile de interes public privind gospodărirea apelor;
b) organizează puncte de informare în cadrul compartimentelor specializate de informare și relații publice; autoritatea publică centrală va pune la dispoziție publicului informațiile pe care le deține la nivel regional (bazinul Dunării) sau va îndruma solicitantul în legătură cu modalitatea prin care acesta poate să obțină informațiile de la Centrul regional al bazinului Dunărea, stabilit la nivel internațional;
c) asigură în mod gratuit mediatizarea imediată și fără întârziere a informației în cazul unor amenințări iminente asupra sănătății și securității populației și apelor, datorate unor activități umane sau unor cauze naturale, astfel încât să permită luarea unor măsuri de prevenire și/sau de ameliorare a daunelor provocate.

Art. 5. - (1) Activitatea de informare va fi organizată în următoarele componente:

a) informații difuzate din oficiu, potrivit legii, prin:
(i) afișarea la sediul autorităților în cadrul punctelor de informare, prin editarea de publicații proprii;
(ii) afișarea pe pagina de Internet proprie;
(iii) utilizarea oricăror mijloace de informare corespunzătoare;
(iv) comunicate și informări de presă care cuprind sinteza evenimentelor și acțiunilor ce au avut loc, cât și a celor preconizate a avea loc în domeniul gospodăririi apelor;
(v) conferințe de presă organizate periodic;
b) informații difuzate la solicitarea publicului/solicitantului, pe baza formularelor-tip puse la dispoziție de către autorități.

(2) Programul zilnic al punctelor de informare va fi cel al autorităților respective.

Art. 6. - Persoanele fizice sau juridice pot solicita, printr-un formular, informații de interes public privind gospodărirea apelor, deținute de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, de Administrația Națională "Apele Române" și de direcțiile de ape ale acesteia, cu excepția informațiilor prevăzute la art. 11.

Art. 7. - Solicitarea de informații de interes public privind gospodărirea apelor se realizează prin completarea unui formular care se adresează autorității care deține informația.

Art. 8. - Formularul de solicitare va conține: Numele și adresa unității deținătoare de informații de interes public privind gospodărirea apelor Ref.: Solicitare pentru informație potrivit prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.012/2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informațiile de interes public privind gospodărirea apelor.

Stimată/Stimate doamnă/domn,
Subsemnatul ......................., domiciliat în localitatea ..................., str. ............. nr. ...,
bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., cod poștal ......, telefon ............., e-mail ..........................
În conformitate cu prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.012/2005, solicit accesul la (sau o copie a ..................) informațiile legate de ................................. (descrierea subiectului solicitării sau a documentelor solicitate) ................... (clarificarea formei de furnizare a conținutului informației solicitate - dischetă, copie xerox etc.) .............................................. .
Confirm plata pentru tariful de copiere a materialului solicitat (pe suport hârtie sau pe suportul magnetic utilizat etc.).

Aștept răspuns în termen de .... zile, dar nu mai târziu de o lună.

Mulțumesc pentru colaborare.

Semnătura/Data ...........................

CAPITOLUL V
Mecanismul de furnizare a informației

Art. 9. - Unitatea de gospodărire a apelor are obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public, în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Art. 10. - (1) Unitățile de gospodărire a apelor vor asigura măsurile necesare publicării rapoartelor informative privind starea de calitate a apei, prognoze hidrologice, inclusiv sinteze informative din următoarele materiale:

a) planuri de restricții temporare pentru cursurile de apă deficitare;
b) planuri de apărare împotriva inundațiilor pe bazine hidrografice.

(2) Comitetele de bazin se vor îngriji să faciliteze o informare continuă a publicului, să favorizeze sensibilizarea și educarea pe probleme de gospodărire a apelor și medii acvatice. În acest sens, comitetele de bazin vor putea stabili convenții de parteneriat cu colectivitățile locale, asociații sau cu instituții de învățământ.

Art. 11. - (1) Prin excepție de la regula prevăzută în art. 5, deținătorii de informații de interes public privind gospodărirea apelor pot refuza furnizarea de astfel de informații în cazul în care:

a) acestea afectează siguranța națională;
b) acestea afectează desfășurarea unor acțiuni în curs de urmărire penală sau de judecată;
c) acestea afectează confidențialitatea industrială și comercială. Prin aceasta se înțelege situațiile în care se dezvăluie și se folosesc secrete de comerț, într-o manieră contrară practicilor comerciale loiale;
d) cererea este în mod evident nerezolvabilă;
e) cererea este formulată într-o manieră prea generală;
f) cererea privește materiale în curs de completare sau nefinalizate; în acest caz se vor indica autoritatea care finalizează materialul și data de finalizare;
g) informația este deținută de o altă autoritate publică; se transmite în termen de 15 zile cererea de informații acelei autorități;
h) se constată manifestarea unor solicitări nerezonabile.

(2) Informația solicitată poate fi furnizată parțial, în condițiile în care se poate separa acea componentă care este protejată prin excepțiile sus-menționate.

CAPITOLUL VI
Tarife

Art. 12. - (1) Accesul la orice evidențe sau registre publice puse la dispoziție publicului, precum și accesarea pe loc a informației solicitate se fac în mod gratuit.

(2) Autoritățile publice din domeniul apelor și comitetele de bazin pot percepe tarife pentru serviciile de copiere sau reproducere a informației solicitate, fără ca acestea să depășească costurile de copiere pe suport hârtie sau magnetic.

(3) Autoritățile publice din domeniul apelor sunt obligate să publice și să pună la dispoziție solicitanților lista tarifelor percepute, precum și informații privind excepțiile de la plata tarifelor.


Sâmbătă, 01 octombrie 2022, 23:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.