HOTĂRÂRE nr.1.276 din 18 octombrie 2005
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării și în municipiul București
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1000/10 noi. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, precum și al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 7.872,57 mii lei (RON) din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județele și unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării unor lucrări urgente de înlăturare a efectelor calamităților naturale, de reabilitare/refacere a construcțiilor aparținând unor unități de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului se suplimentează cu suma de 7.872,57 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 3. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educației și cercetării,
Dumitru Miron,
secretar de stat

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

p. Ministrul finanțelor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat

București, 18 octombrie 2005.
Nr. 1.276.


ANEXĂ


Miercuri, 28 septembrie 2022, 09:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.