ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.146 din 3 noiembrie 2005
pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1003/11 noi. 2005

Având în vedere cadrul legislativ actual privind reglementarea ajutoarelor de stat permise, elaborat în baza directivelor Uniunii Europene, și faptul că prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană România s-a angajat să respecte prevederile Aranjamentului ÎCD pentru susținerea oficială a creditelor la export, se impune abrogarea în regim de urgență a dispozițiilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 din 10 februarie 2005, cu modificările ulterioare, referitoare la bonificațiile de dobândă acordate de EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, precum și completarea prevederilor referitoare la scopul activităților de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare și garantare desfășurate de EXIMBANK - S.A., prevăzute de Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, în concordanță cu strategia națională de export și cu politica de dezvoltare sectorială și regională a Guvernului României.
În scopul simplificării și creșterii eficienței unor activități desfășurate de EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, pentru care este necesară aprobarea prealabilă a Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, se impune modificarea de urgență a Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, acordându-se Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior posibilitatea de a delega unele dintre atribuțiile sale de aprobare către Consiliul de administrație al EXIMBANK - S.A.
Având în vedere că neadoptarea soluțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență face imposibilă cuprinderea în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 a resurselor necesare EXIMBANK - S.A. în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale specifice,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 din 10 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

"LEGE
privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A."

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK S.A., este o instituție specializată, prin care se derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice."

3. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) EXIMBANK - S.A. desfășoară și activități specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale, în concordanță cu politica Guvernului României."

4. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele d1) și d2), cu următorul cuprins:

"d1) administrarea și derularea activităților specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare, garantare, în numele și în contul statului, aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale;

d2) administrarea și derularea activităților specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, garantare, în nume și în cont propriu, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale;".

5. După alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) EXIMBANK - S.A. realizează activitatea de recuperare, prin executare silită, a sumelor achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat, ca urmare a neexecutării sau încălcării de către operatorii economici, beneficiari ai oricărei forme de susținere oferite de statul român prin Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, a condițiilor contractuale, prin corpul propriu de executori fiscali, care va desfășura activitățile de executare silită potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

6. La articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) aprobă organizarea și funcționarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor și pasivelor, a corpului propriu de executori fiscali, precum și a altor organe de lucru, în vederea desfășurării activității sale specifice;".

7. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Consiliul de administrație poate să delege o parte dintre atribuțiile sale Comitetului de direcție."

8. La articolul 9 alineatul (1), litera b) se abrogă.

9. La articolul 9 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) efectuează operațiuni specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale;".

10. Partea introductivă a articolului 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - În scopul asigurării resurselor financiare necesare desfășurării operațiunilor în numele și în contul statului, EXIMBANK - S.A. beneficiază de constituirea la dispoziția sa a următoarelor fonduri:".

11. La articolul 10, literele a), b) și c) vor avea următorul cuprins:

"a) fondul pentru garanții de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri și servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător și a investițiilor românești în străinătate, precum și a activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale;
b) fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor de export, a garanțiilor de export, a operațiunilor de export în leasing și a investițiilor românești în străinătate, precum și a activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale;
c) fondul destinat stimulării operațiunilor de comerț exterior, precum și pentru finanțarea, cofinanțarea și refinanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale;".

12. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 sunt:".

13. Alineatele (2), (3) și (4) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

"(2) Sursa de alimentare a fondului prevăzut la art. 10 lit. c) va fi dimensionată și alocată anual de la bugetul de stat, în conformitate cu politica Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, astfel încât să se asigure dezvoltarea activității de comerț exterior, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale.

(3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 10 vor fi virate lunar de Ministerul Finanțelor Publice la EXIMBANK - S.A. și vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, în funcție de necesitățile de susținere a activității de comerț exterior, dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetaredezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale.

(4) Fondurile prevăzute la art. 10 vor putea fi angajate în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior."

14. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12 - (1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele și în contul statului, conform normelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, astfel:".

15. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se abrogă.

16. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se abrogă.

17. Punctul (iv) de la litera b) a alineatului (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"(iv) finanțarea, cofinanțarea, refinanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale;".

18. După alineatul (3) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"(31) Atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) pot fi delegate, prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, Consiliului de administrație al EXIMBANK - S.A., care va exercita sau, după caz, va delega aceste atribuții în conformitate cu prevederile statutului EXIMBANK - S.A."

19. După alineatul (4) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"(41) EXIMBANK - S.A. va colabora cu autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public pe baza unor convenții, în limita atribuțiilor ce le revin potrivit legii, în condiții de reciprocitate, pentru furnizarea informațiilor necesare atât pentru calcularea clasamentelor de risc, cât și pentru realizarea obiectului său de activitate."

20. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18 - (1) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni de bancă în scopul stimulării activității de comerț exterior și al dezvoltării și promovării mediului de afaceri românesc, în conformitate cu reglementările legislației bancare în vigoare și cu prevederile prezentei legi."

21. După alineatul (2) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni de finanțare, cofinanțare, refinanțare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale."

22. Articolul 19 se abrogă.

23. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

"Art. 221. - (1) Instrumentele financiare prevăzute în prezentul act normativ se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a acquis-ului comunitar.

(2) Măsurile de sprijin susceptibile a constitui ajutoare de stat, prevăzute de prezenta lege, vor fi notificate Consiliului Concurenței de către inițiator sau furnizor, după caz, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi acordat efectiv numai după autorizarea acestuia."

Art. II. - Sumele din fondul pentru acordarea bonificațiilor de dobândă alocate în baza legii bugetului de stat în vigoare se vor utiliza pentru destinația menționată la art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. III. - Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și Consiliul de administrație al EXIMBANK - S.A. vor aproba sau, după caz, vor asigura elaborarea și vor propune spre aprobare instituțiilor competente modificările și completările necesare la normele date în aplicarea Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. IV. - Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 din 10 februarie 2005, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Președintele interimar al Autorității
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Giliola Ciorteanu

p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Dan Petrescu,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 3 noiembrie 2005.
Nr. 146.


Joi, 02 aprilie 2020, 10:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.