ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.152 din 10 noiembrie 2005
privind prevenirea și controlul integrat al poluării
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1078/30 noi. 2005

Având în vedere necesitatea îndeplinirii în termen a obligațiilor asumate de România în cadrul procesului de negociere cu Comisia Europeană, aferente capitolului 22 "Protecția mediului", și a obligațiilor prevăzute în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ce revin țării noastre în calitate de stat în curs de aderare, respectiv transpunerea Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării, modificată prin directivele nr. 2003/35/CE și nr. 2003/87/CE, și eliminarea neconcordanțelor dintre termenele de conformare a funcționării instalațiilor, aflate sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, și cele stabilite în cadrul procesului de negociere, precum și dispozițiile care vizează interesul public și care constituie situații de urgență extraordinare,
în temeiul art. 115 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță de urgență are ca obiectiv prevenirea și controlul integrat al poluării pentru activitățile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Prezenta ordonanță de urgență stabilește măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, reducerea emisiilor în aer, apă și sol, provenite din activitățile prevăzute în anexa nr. 1, inclusiv măsurile privind gestionarea deșeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a mediului, considerat în întregul său, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul evaluării impactului asupra mediului și a altor reglementări relevante.

Art. 2. - (1) Pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) autoritate competentă - acea autoritate a administrației publice centrale și/sau teritoriale pentru protecția mediului care are responsabilități pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență;
b) autorizația integrată de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritățile competente potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalație, în anumite condiții care să garanteze că instalația corespunde prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Autorizația poate fi emisă pentru una sau mai multe instalații sau pentru părți ale acesteia, situate pe același amplasament și exploatate de același operator;
c) cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat și eficient, înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referința pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile și impactul asupra mediului în întregul său:
- tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizată și modul în care instalația este proiectată, construită, întreținută, exploatată, precum și la scoaterea din funcțiune a acesteia și remedierea amplasamentului, potrivit legislației în vigoare;
- disponibile se referă la acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiții economice și tehnice viabile, luându-se în considerare costurile și beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel național, cu condiția ca aceste tehnici să fie accesibile operatorului;
- cele mai bune se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecție a mediului în întregul său. În determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate în considerare, în special, elementele prevăzute în anexa nr. 3;
d) emisie - evacuarea directă sau indirectă de substanțe, vibrații, căldură, zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalației;
e) instalație - orice unitate tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa nr. 1, precum și orice altă activitate direct legată tehnic de activitățile desfășurate pe acel amplasament, care pot genera emisii și poluare;
f) instalație existentă - orice instalație aflată în funcțiune, autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă înainte de data de 30 octombrie 1999 inclusiv, cu condiția de a fi fost pusă în funcțiune în termen de cel mult un an de la această dată;
g) instalație nouă - orice instalație pusă în funcțiune și autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă după data de 30 octombrie 1999;
h) operator - orice persoană fizică sau juridică care operează ori deține controlul instalației, așa cum este prevăzut în legislația națională, sau care a fost învestită cu putere economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației;
i) poluare - introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activității umane, de substanțe, vibrații, căldură, zgomot în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătății umane sau calității mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului și/sau alte utilizări ale acestuia în sensul prevederilor legislației în vigoare;
j) public - una ori mai multe persoane fizice sau juridice și, potrivit legislației ori practicii naționale, asociațiile, organizațiile sau grupările acestora;
k) public interesat - publicul afectat sau posibil a fi afectat ori care are un interes în luarea unei decizii privind emiterea sau reactualizarea unei autorizații ori a condițiilor unei autorizații; în accepțiunea acestei definiții, organizațiile neguvernamentale în domeniul protecției mediului, care îndeplinesc condițiile cerute de legislația națională, sunt considerate public interesat;
l) modificarea în exploatare - o schimbare în ceea ce privește tipul sau funcționarea instalației ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului;
m) modificarea substanțială - o schimbare în exploatare care, din punctul de vedere al autorității competente, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătății populației sau mediului. În sensul acestei definiții, orice modificare în exploatare sau extindere a exploatării este considerată modificare substanțială dacă modificarea ori extinderea, prin ea însăși, duce la atingerea valorilor de prag prevăzute în anexa nr. 1, după caz;
n) standardul de calitate a mediului - totalitatea cerințelor care trebuie respectate la un moment dat de mediu ca un întreg, considerat în ansamblul său, sau de către o parte a acestuia, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
o) substanță - orice element chimic și compușii acestuia, cu excepția substanțelor radioactive, în sensul prevăzut de reglementările din domeniul securității muncii și sănătății populației față de pericolul radiațiilor ionizante, precum și a organismelor modificate genetic, în sensul prevederilor din legislația națională în vigoare;
p) valorile limită de emisie (VLE) - masa, exprimată prin parametrii specifici, concentrația și/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depășită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.
Valorile limită de emisie mai pot fi stabilite și pentru grupe, familii sau categorii de substanțe, în special pentru cele prevăzute în anexa nr. 2. Valorile limită de emisie pentru substanțe se aplică, în mod normal, în punctul în care emisia părăsește instalația, la această determinare neluându-se în considerare nici o diluție. La stabilirea valorilor limită de emisie pentru evacuările indirecte în apă se poate lua în considerare efectul unei stații de epurare a apelor uzate, cu condiția garantării unui nivel echivalent de protecție a mediului ca un întreg și acest fapt să nu determine niveluri mai ridicate de poluare a mediului, cu respectarea prevederilor privind evacuarea de substanțe periculoase în apă și a altor prevederi legale în vigoare;
r) drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituție sau de lege, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ;
s) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor și previzibil, prefigurat;
t) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui interes public.

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) lit. r)-t) se interpretează în concordanță cu obiectivul oferirii unui acces larg la justiție al publicului interesat.

CAPITOLUL II
Răspunderile și obligațiile autorităților competente pentru protecția mediului

Art. 3. - (1) Autoritatea competentă ia toate măsurile pentru ca exploatarea instalației să se realizeze astfel încât:

a) să se prevină poluarea în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
b) să nu se producă nici o poluare semnificativă;
c) să fie evitată producerea de deșeuri, potrivit prevederilor legale în vigoare; în cazul în care se produc deșeuri, ele sunt valorificate, iar dacă acest lucru este imposibil tehnic sau economic, sunt eliminate, astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului;
d) să se utilizeze eficient energia;
e) să fie luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
f) să fie luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activității să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

(2) La stabilirea condițiilor de emitere a autorizației integrate de mediu autoritatea competentă ia în considerare principiile prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - Autoritatea competentă asigură coordonarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu în situația în care sunt implicate mai multe autorități, astfel încât să se garanteze o abordare integrată efectivă de către toate autoritățile implicate în această procedură.

CAPITOLUL III
Documentația de solicitare a autorizației integrate de mediu

Art. 5. - (1) Documentația pentru solicitarea autorizației integrate de mediu conține următoarele:

a) descrierea instalației și activitățile desfășurate;
b) prezentarea materiilor prime și auxiliare, a altor substanțe, a tipului de energie utilizată sau generată de instalație;
c) descrierea surselor de emisie din instalație;
d) descrierea condițiilor amplasamentului instalației;
e) indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului;
f) descrierea tehnologiei propuse și a altor tehnici pentru prevenirea sau, dacă nu este posibil, reducerea emisiilor din instalație;
g) măsuri pentru prevenirea producerii deșeurilor ca urmare a funcționării instalației și valorificarea acestora, după caz;
h) descrierea măsurilor planificate pentru respectarea principiilor generale;
i) descrierea măsurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu;
j) descrierea principalelor alternative analizate de operator.

(2) Documentația pentru solicitarea emiterii autorizației integrate de mediu trebuie să cuprindă, de asemenea, rezumatul netehnic al detaliilor prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - Documentația pentru solicitarea emiterii autorizației integrate de mediu poate conține informații rezultate din evaluarea impactului asupra mediului întocmită anterior, raportul de securitate, precum și informații furnizate ca răspuns la alte cerințe legale și care corespund uneia dintre prevederile art. 5.

CAPITOLUL IV
Condiții de autorizare integrată și conformarea cu condițiile prevăzute de autorizația integrată de mediu

Art. 7. - (1) Operatorul are obligația de a solicita și de a obține de la autoritatea competentă autorizația integrată de mediu pentru activitățile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Exploatarea instalației se poate efectua numai în baza autorizației integrate de mediu, emisă în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 8. - Orice instalație nouă este pusă în funcțiune numai după obținerea autorizației integrate de mediu, emisă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, respectându-se excepțiile prevăzute de legislația națională în vigoare din domeniul limitării emisiilor anumitor poluanți în aer, provenite din instalații mari de ardere.

Art. 9. - (1) Autorizația integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în condițiile prevăzute la art. 3 și 18, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei și a solului.

(2) La aplicarea procedurii de autorizare integrată de mediu, pentru instalații noi sau pentru modificări substanțiale, se iau în considerare orice informații, concluzii sau decizii relevante rezultate ca urmare a aplicării prevederilor legislației naționale în domeniul evaluării impactului asupra mediului.

(3) Autorizația integrată de mediu cuprinde valorile limită de emisie pentru poluanți, în special pentru cei prevăzuți în anexa nr. 2, care pot fi emiși în cantități semnificative, ca rezultat al funcționării instalației, luându-se în considerare natura lor, precum și potențialul de transfer al poluării dintr-un mediu în altul, respectiv: apă, aer, sol.

(4) Autorizația integrată de mediu poate cuprinde și cerințe specifice în scopul asigurării protecției solului și a apei subterane, precum și măsuri suplimentare cu privire la managementul deșeurilor generate de instalație.

(5) Valorile limită de emisie prevăzute la alin. (3) pot fi suplimentate ori înlocuite prin parametri echivalenți ori măsuri tehnice.

(6) Pentru instalațiile în care se desfășoară activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la pct. 6.6, valorile limită de emisie prevăzute la alin. (3)-(5) iau în considerare aspectele practice caracteristice acestei categorii de instalații.

Art. 10. - (1) Pentru instalațiile în care se desfășoară activități aflate sub incidența reglementărilor privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, autorizația integrată de mediu nu stabilește valori limită de emisie pentru emisiile directe ale acestor gaze, cu excepția cazului în care este necesară evitarea producerii unei poluări semnificative la nivel local.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), autorizațiile integrate de mediu nu includ cerințe referitoare la utilizarea eficientă a energiei pentru unități de ardere sau orice alte unități care emit dioxid de carbon pe amplasament.

(3) Dacă este necesar, autoritatea competentă revizuiește autorizația integrată de mediu, potrivit prevederilor alin. (2).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică instalațiilor care fac obiectul excluderii temporare de la comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Art. 11. - (1) Stabilirea valorilor limită de emisie și a parametrilor echivalenți, precum și a măsurilor tehnice prevăzute la art. 9 alin. (3)-(6) și art.10 se bazează pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a recomanda folosirea unei tehnici sau tehnologii specifice, dar luându-se în considerare:

a) caracteristicile tehnice ale instalației;
b) amplasarea geografică;
c) condițiile locale de mediu.

(2) Autorizația integrată de mediu conține prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanță sau transfrontieră și asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului în întregul său.

Art. 12. - (1) Autorizația integrată de mediu conține cerințe de monitorizare corespunzătoare, frecvența și metodologia specifică de măsurare, proceduri de evaluare și obligații privind furnizarea către autoritatea competentă a datelor solicitate pentru verificarea conformării funcționării instalației cu cerințele prevăzute de autorizație.

(2) Pentru instalațiile care desfășoară activități prevăzute în anexa nr. 1 pct. 6.6, măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică luându-se în considerare rezultatele analizei costbeneficiu.

Art. 13. - Autorizația integrată de mediu conține măsuri referitoare la alte condiții de exploatare decât cele normale, în scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului, în următoarele situații:

a) pornire;
b) pierderi datorate funcționării necorespunzătoare;
c) întrerupere temporară a funcționării;
d) încetare definitivă a funcționării.

Art. 14. - (1) Autorizația integrată de mediu conține, după caz, derogări temporare de la prevederile art. 9 dacă printr-un plan de reabilitare aprobat de autoritatea competentă se realizează reducerea poluării și, în cel mult 6 luni, se asigură respectarea valorilor limită de emisie.

(2) Pentru instalațiile prevăzute în anexa nr. 5 dispozițiile alin. (1) se aplică numai după expirarea perioadei de tranziție.

Art. 15. - Autorizația integrată de mediu conține, după caz, și alte condiții specifice impuse de autoritatea competentă.

Art. 16. - Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate impune, după caz, pentru anumite categorii de instalații, cerințe speciale, stabilite prin reguli general obligatorii, fără a mai fi necesară includerea acestora în autorizațiile integrate de mediu, în condițiile garantării unei abordări integrate și asigurării unui nivel echivalent de protecție a mediului în întregul său.

Art. 17. - Autoritatea competentă emite autorizații integrate de mediu, le revizuiește și actualizează condițiile prevăzute de acestea.

Art. 18. - (1) Autoritatea competentă impune operatorului, prin autorizația integrată de mediu sau, după caz, prin revizuirea acesteia ori prin actualizarea condițiilor din autorizație, ca, nu mai târziu de 30 octombrie 2007, exploatarea instalațiilor existente să se realizeze potrivit prevederilor art. 3, 7, 9-16, 20, art. 24 alin. (1) și (2), art. 25 și art. 32 alin. (1).

(2) În procedura de autorizare integrată de mediu autoritățile competente urmăresc aplicarea prevederilor art. 1, 2, 21, art. 22 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 26, 27, 28-30, art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (2)-(4).

(3) Autoritatea competentă impune operatorilor, prin autorizația integrată de mediu sau, după caz, prin revizuirea acesteia ori prin actualizarea condițiilor din autorizație, ca exploatarea instalațiilor existente prevăzute în anexa nr. 5 să se realizeze potrivit prevederilor art. 3, 7, 9-16, 20, art. 24 alin. (1) și (2), art. 25 și art. 32 alin. (1), nu mai târziu de data indicată în această anexă pentru fiecare instalație.

Art. 19. - (1) Dacă în cursul procesului de autorizare integrată de mediu a instalațiilor existente, după evaluarea condițiilor, rezultă că instalațiile nu pot respecta cerințele din prezenta ordonanță de urgență, operatorul are obligația să întocmească un plan de acțiuni astfel încât conformarea să se realizeze cel mai târziu la termenele prevăzute la art. 18.

(2) Proiectul acestui plan de acțiuni se negociază cu autoritatea competentă, iar după aprobare devine obligatoriu.

(3) Nerespectarea termenelor și măsurilor cuprinse în planul de acțiuni atrage suspendarea autorizației integrate de mediu în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 20. - Acolo unde standardele de calitate a mediului impun condiții mai restrictive decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competentă impune în autorizația integrată de mediu măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplică pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului.

Art. 21. - Autoritatea competentă urmărește și se informează cu privire la dezvoltarea celor mai bune tehnici disponibile.

Art. 22. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului adoptă prin ordin valorile limită de emisie stabilite la nivel comunitar, pentru:

a) instalațiile în care se desfășoară activități prevăzute în anexa nr. 1, cu excepția depozitelor de deșeuri încadrate la pct. 5.1 și 5.4;
b) substanțele poluante prevăzute în anexa nr. 2, pentru care, pe baza schimbului de informații prevăzut la art. 28-30, a fost identificată necesitatea unei acțiuni la nivel comunitar.

(2) În absența unor valori limită de emisie stabilite potrivit alin. (1) se utilizează cel puțin valorile limită de emisie prevăzute de alte reglementări.

(3) Cerințele tehnice aplicabile depozitelor de deșeuri prevăzute la pct. 5.1 și 5.4 din anexa nr. 1, stabilite la nivel comunitar, se adoptă de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

Art. 23. - (1) În cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecția mediului constată că exploatarea unei instalații poate avea efecte negative semnificative asupra mediului unui alt stat sau dacă un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicită, aceasta transmite, în cadrul relațiilor bilaterale, către autoritatea competentă a statului respectiv orice informație disponibilă solicitată, potrivit prevederilor anexei nr. 4, în același timp cu informarea propriilor cetățeni.

(2) Aceste informații sunt utilizate în cadrul consultărilor necesare dintre cele două state, pe bază de reciprocitate și în condiții de echivalență.

(3) În contextul relațiilor bilaterale, ambele state trebuie să se asigure că în cazurile prevăzute la alin. (1) solicitările de emitere a autorizației integrate de mediu sunt, de asemenea, disponibile, pentru o perioadă corespunzătoare de timp, publicului statului posibil a fi afectat, astfel încât să îi permită exercitarea dreptului de a transmite comentarii înainte de luarea deciziei.

(4) Rezultatele oricăror consultări organizate în condițiile alin. (1)-(3) sunt luate în considerare de către autoritatea competentă în vederea adoptării deciziei cu privire la emiterea autorizației integrate de mediu.

(5) Autoritatea competentă are obligația de a informa statul ori statele care au fost consultate potrivit dispozițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) cu privire la decizia adoptată referitoare la solicitarea emiterii autorizației integrate de mediu și îi/le transmite informațiile prevăzute la art. 33.

(6) În situația de stat afectat sau potențial afectat autoritatea publică centrală pentru protecția mediului pune la dispoziție propriului public interesat informațiile primite în cadrul relațiilor bilaterale, într-o manieră corespunzătoare.

Art. 24. - (1) Operatorul respectă condițiile din autorizația integrată de mediu în modul de exploatare a instalației.

(2) Operatorul informează cu regularitate autoritatea competentă cu privire la rezultatele monitorizării emisiilor și, în termenul cel mai scurt, cu privire la producerea oricărui incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

(3) Operatorul asigură reprezentanților autorității competente întreaga asistență necesară pentru a le permite să desfășoare orice inspecție a instalației, prelevare de probe, culegerea oricăror informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

CAPITOLUL V
Revizuirea autorizației integrate de mediu

Art. 25. - Autoritatea competentă evaluează periodic condițiile din autorizația integrată de mediu și, acolo unde este necesar, le revizuiește. Revizuirea autorizației integrate de mediu este obligatorie în toate situațiile în care:

a) poluarea produsă de instalație este semnificativă încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie sau includerea de noi astfel de valori în autorizația integrată de mediu;
b) schimbările substanțiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a presupune costuri excesive;
c) siguranța în exploatare a proceselor sau activităților impune utilizarea altor tehnici;
d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

CAPITOLUL VI
Modificări în exploatarea instalației

Art. 26. - (1) Operatorul are obligația să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalației.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) autoritatea competentă revizuiește autorizația integrată de mediu sau condițiile din aceasta.

Art. 27. - (1) Orice modificare substanțială planificată în exploatarea instalației nu va fi realizată fără a avea autorizație integrată de mediu, potrivit prevederilor legislației în domeniul evaluării impactului asupra mediului și celor din prezenta ordonanță de urgență.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) documentația pentru solicitarea emiterii autorizației integrate de mediu și autorizația integrată de mediu emisă se referă la acele părți ale instalației și acele aspecte prevăzute la art. 5 și 6 care pot fi afectate de modificare.

(3) Prevederile art. 3-6, 9-16, 20, 22 și 34 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL VII
Schimbul de informații

Art. 28. - În scopul realizării schimbului de informații, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului raportează Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, începând cu data aderării, toate datele reprezentative disponibile cu privire la limitele valorilor de emisie pentru fiecare categorie de activități prevăzute în anexa nr. 1, precum și cu privire la cele mai bune tehnici disponibile care au condus la stabilirea valorilor limită de emisie, potrivit prevederilor art. 9-16.

Art. 29. - (1) Raportarea implementării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și compararea efectivă cu alte instrumente de evaluare a calității mediului se stabilesc potrivit prevederilor legislației naționale în vigoare.

(2) Primul raport trebuie să cuprindă date din 3 ani consecutivi, înainte de data aderării.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), datele pot fi suplimentate.

Art. 30. - Autoritatea competentă desemnată pentru realizarea schimbului de informații și transmiterea rapoartelor către Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 28 și 29, este Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.

CAPITOLUL VIII
Accesul la informație, participarea publicului și accesul la justiție, în legătură cu procedura de emitere a autorizației integrate de mediu

Art. 31. - (1) Autoritatea competentă ia măsuri pentru ca publicului interesat să i se asigure posibilitatea de a participa, din timp și în mod efectiv, la procedura pentru:

a) emiterea autorizației integrate de mediu pentru instalații noi;
b) emiterea autorizației integrate de mediu pentru orice modificare substanțială în exploatarea instalației;
c) revizuirea autorizației integrate de mediu sau actualizarea condițiilor unei autorizații integrate de mediu, potrivit prevederilor art. 25.

(2) Participarea publicului se realizează potrivit prevederilor anexei nr. 4.

Art. 32. - (1) Autoritatea competentă pune la dispoziție publicului rezultatele pe care le deține, referitoare la monitorizarea emisiilor, așa cum este prevăzut în condițiile de autorizare, potrivit prevederilor art. 7-14.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului furnizează Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, începând cu data aderării, inventarul principalelor emisii și al surselor responsabile de poluare, pe baza formatului și particularităților necesare pentru transmiterea informațiilor, stabilite de către Comisia Europeană.

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului adoptă măsurile propuse de Comisia Europeană pentru asigurarea intercomparabilității și complementarității între datele din inventarul emisiilor, prevăzut la alin. (2), și datele din alte registre și surse de date privind emisiile.

(4) Accesul publicului la informație prevăzut la alin. (1)-(3) și art. 33 se realizează cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b)-e), art. 12, 14 și art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.760 din 22 august 2005.

Art. 33. - Autoritatea competentă informează publicul asupra deciziei luate și pune la dispoziție acestuia următoarele informații:

a) conținutul deciziei și o copie a autorizației integrate de mediu, precum și orice condiții sau modificări aduse autorizației integrate de mediu;
b) motivele și considerațiile pe care se întemeiază decizia, în urma examinării opiniilor și comentariilor exprimate de publicul interesat, incluzând și informațiile referitoare la procedura de participare a publicului;
c) procedura de revizuire prevăzută la art. 34 și 35.

Art. 34. - (1) Orice persoană care face parte din publicul interesat și care are un interes legitim sau se consideră lezată într-un drept al său se poate adresa instanței de contencios administrativ, competentă pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substanțial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu respectarea dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.154 din 7 decembrie 2004.

(2) Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește cerințele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. k), considerându-se că acestea au un interes legitim sau sunt lezate într-un drept al lor.

(3) Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004.

Art. 35. - (1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 34 trebuie să solicite autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei de emitere sau de respingere a autorizației integrate de mediu, revocarea, în tot ori în parte, a deciziilor sau a actelor contestate ori ducerea la îndeplinire a actelor sau acțiunilor considerate a fi fost omise și care fac obiectul participării publicului.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

(3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (1) și (2) este gratuită și trebuie să fie echitabilă și corectă.

CAPITOLUL IX
Sancțiuni

Art. 36. - (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON):

a) nerespectarea prevederilor privind obligația operatorului de a obține autorizația integrată de mediu, în scopul exploatării instalației;
b) obligația operatorului de a întocmi un plan de măsuri obligatorii, în vederea obținerii autorizației integrate de mediu;
c) obligația operatorului de a respecta oricare dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu;
d) obligația operatorului de a informa autoritățile competente despre orice modificare în exploatare și modificare substanțială pe care dorește să o aducă instalației;
e) obligația operatorului de a comunica la termenele stabilite prin autorizația integrată de mediu rezultatele monitorizării emisiilor provenite din instalație sau, în termen de maximum 24 de ore din momentul producerii, a oricăror emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) se sancționează cu suspendarea autorizației integrate de mediu potrivit prevederilor Legii protecției mediului nr.137/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul autorității competente.

Art. 37. - Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 36 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL X
Dispoziții finale

Art. 38. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 39. - (1) Cuantumul taxei pentru emiterea autorizației integrate de mediu este de 100 lei (RON) care se constituie venit la Fondul pentru mediu.

(2) Cuantumul tarifelor pentru derularea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu se stabilește prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 40. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.223 din 3 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.

Art. 41. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență transpun Directiva 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996, împreună cu completările și modificările aduse de Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe referitoare la mediu și de modificare a directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. 156/17 din 25 iunie 2003, și Directiva 2003/87/CE în vederea stabilirii unei scheme pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în interiorul Comunității și modificarea Directivei 96/61/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. 275/32 din 25 octombrie 2003.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

p. Ministrul economiei și comerțului,
Darius Meșca,
secretar de stat

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 10 noiembrie 2005.
Nr. 152.


ANEXA Nr. 1

CATEGORIILE DE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE
pentru care este obligatorie obținerea autorizației integrate de mediu, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/2005


ANEXA Nr. 2

SUBSTANȚE POLUANTE RELEVANTE PENTRU A FI LUATE ÎN CONSIDERARE LA STABILIREA VALORILOR LIMITĂ DE EMISIE


ANEXA Nr. 3

CONSIDERAȚII AVUTE ÎN VEDERE LA DETERMINAREA CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE


ANEXA Nr. 4

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA DECIZIILOR


ANEXA Nr. 5

LISTA INSTALAȚIILOR CARE BENEFICIAZĂ DE PERIOADĂ DE TRANZIȚIE


Duminică, 07 martie 2021, 23:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.