LEGE nr.332 din 15 noiembrie 2005
privind ratificarea Convenției-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveția, la 21 mai 2003
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1088/2 dec. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Convenția-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveția, la 21 mai 2003 și semnată de România la New York la 25 iunie 2004.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 15 noiembrie 2005.
Nr. 332.


CONVENȚIA-CADRU WHO
pentru controlul tutunului

  1. Tutunul - livrare și distribuție
  2. Industria tutunului - legislație
  3. Poluarea fumului de tutun - prevenire și control
  4. Încetarea utilizării tutunului
  5. Tratate

I. Organizația Mondială a Sănătății. ISBN 92 4 159101 3

(clasificare LC/NLM: HD 9130.6)

© Organizația Mondială a Sănătății 2003, reeditare actualizată 2004

Toate drepturile rezervate. Publicațiile Organizației Mondiale a Sănătății pot fi procurate de la Departamentul marketing și difuzare (Marketing and Dissemination), Organizația Mondială a Sănătății, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Elveția (tel. +41 22 791 2476; fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.int). Cererile de permisiune pentru reproducerea sau traducerea publicațiilor WHO - pentru vânzarea ori distribuirea necomercială - trebuie adresate departamentului Publicații (Publications), la adresa de mai sus (fax: +41 22 791 4806; e-mail: permissions@who.int).

Denumirile utilizate și prezentarea materialului din această publicație nu reprezintă exprimarea nici unor opinii ale Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la statutul legal al vreunei țări, vreunui teritoriu, oraș sau al autorităților acestora ori cu privire la delimitarea granițelor sau limitelor. Liniile punctate de pe hărți reprezintă linii de graniță aproximative asupra cărora este posibil să nu existe încă un consens absolut.

Menționarea anumitor firme sau a produselor anumitor fabricanți nu înseamnă că aceștia sunt susținuți sau recomandați de Organizația Mondială a Sănătății în defavoarea altora de același tip și care nu sunt menționați. Erorile sau omisiunile, precum și numele unor produse patentate sunt distinse prin majuscule inițiale. Organizația Mondială a Sănătății nu garantează faptul că informațiile oferite în această publicație sunt complete sau corecte și nu va fi considerată responsabilă de nici un fel de daune provocate de utilizarea acestora.

Editată la Organizația Mondială a Sănătății, Geneva.

PREFAȚĂ

Convenția-cadru WHO pentru controlul tutunului (FCTC) reprezintă primul tratat negociat sub auspiciile Organizației Mondiale a Sănătății. FCTC este un tratat bazat pe dovezi, care reafirmă dreptul tuturor persoanelor la cele mai ridicate standarde de sănătate. FCTC reprezintă o modificare de paradigmă în dezvoltarea unei strategii regulatorii pentru adresarea substanțelor care creează dependență; în contrast cu tratatele anterioare privitoare la combaterea drogurilor, FCTC afirmă importanța strategiilor de reducere a cererii, precum și a problemelor legate de furnizare.

FCTC a fost dezvoltată ca răspuns la globalizarea epidemiilor provocate de tutun. Răspândirea epidemiilor provocate de tutun este facilitată de o varietate de factori complecși cu efecte peste granițe, incluzând liberalizarea comerțului și investițiile străine directe. Alți factori, cum ar fi marketingul global, reclama transnațională la tutun, promovarea și sponsorizarea, precum și traficul internațional de țigarete de contrabandă și contrafăcute au contribuit la creșterea explozivă a consumului de tutun.

Din primul paragraf din "Cuvânt înainte", unde se afirmă că "părțile convenției [sunt] hotărâte să acorde prioritate dreptului lor de a proteja sănătatea publică", FCTC este un deschizător de drumuri global.

Prevederile esențiale de reducere a cererii sunt cuprinse în art. 6-14 din FCTC:

• Măsuri referitoare la prețuri și taxe pentru reducerea cererii de tutun; și
• Măsuri nereferitoare la prețuri pentru reducerea cererii de tutun, și anume:
- Protecția împotriva expunerii la fumul de tutun;
- Norme referitoare la constituenții produselor ce conțin tutun;
- Norme referitoare la divulgarea informațiilor cu privire la produsele ce conțin tutun;
- Ambalarea și etichetarea produselor ce conțin tutun;
- Educație, comunicare, pregătire și conștientizare publică;
- Reclamă, promovarea și sponsorizarea tutunului; și
- Măsuri de reducere a cererii, referitoare la dependența și renunțarea la fumat.

Prevederile esențiale din FCTC referitoare la reducerea furnizării sunt cuprinse în art. 15-17:

• Comerțul ilicit cu produse ce conțin tutun;
• Vânzările către sau de către minori; și
• Acordarea de sprijin pentru activitățile alternative viabile din punct de vedere economic.

O altă caracteristică nouă a FCTC este includerea unei prevederi referitoare la responsabilitate. Mecanismele de cooperare științifică și tehnică și schimb de informații sunt expuse în art. 20-22. FCTC intră în vigoare la 90 de zile de la ratificarea acesteia de către 40 de state membre. În acel moment, statele membre care au ratificat FCTC vor fi obligate prin lege să respecte prevederile acesteia. FCTC a fost deschisă spre semnare de la data de 16 iunie până la 22 iunie 2003 la Geneva și, ulterior, la sediul central al Organizației Națiunilor Unite din New York, depozitarul tratatului, de la 30 iunie 2003 până la 29 iunie 2004. Statele membre care semnează FCTC demonstrează faptul că vor face eforturi sincere să o ratifice și că vor da dovadă de angajament politic de a nu submina obiectivele definite în aceasta. fiările care doresc să devină părți ale FCTC după 29 iunie 2004 pot face acest lucru prin aderare, un proces constând într-o singură etapă și fiind echivalent cu o ratificare.

Rețeaua globală dezvoltată pe parcursul perioadei negocierilor FCTC va fi importantă pentru pregătirea în vederea implementării FCTC la nivel național. Conform spuselor directorului general al WHO, dr. Jong-Wook Lee: "Negocierile FCTC au declanșat deja un proces care a avut ca rezultat diferențe vizibile la nivel național.

Succesul FCTC ca instrument pentru sănătatea publică va depinde de energia și angajamentul politic pe care le dedicăm implementării acesteia în țări în anii următori. Obținerea unui succes va însemna câștiguri pentru toți în ceea ce privește sănătatea publică globală."

Pentru ca acestea să fie materializate, este necesar ca dorința și devotamentul, care au fost atât de evidente în timpul negocierilor, să se răspândească la nivel național și local astfel încât FCTC să devină o realitate concretă acolo unde contează cel mai mult, în interiorul țărilor.

Cuvânt înainte

Părțile prezentei FCTC,

hotărâte să acorde prioritate dreptului lor de a proteja sănătatea publică,
admițând faptul că răspândirea epidemiilor provocate de tutun reprezintă o problemă globală cu consecințe grave asupra sănătății publice și care necesită cea mai extinsă colaborare internațională posibilă și participarea tuturor țărilor într-o reacție internațională eficientă, adecvată și multilaterală,
reflectând preocuparea comunității internaționale cu privire la consecințele devastatoare la nivel mondial asupra sănătății, a mediului înconjurător, precum și la consecințele sociale și economice ale consumului de tutun și expunerii la fumul de tutun, serios preocupate de creșterea la nivel mondial a consumului de țigarete și de alte produse ce conțin tutun, în special în țările în curs de dezvoltare, precum și de povara pe care acest lucru o reprezintă pentru familii, pentru săraci și pentru sistemele naționale de sănătate, recunoscând că dovezile științifice au stabilit clar că atât consumul de tutun, cât și expunerea la fumul de tutun provoacă moartea, îmbolnăvirea și invaliditatea și că există un interval de timp între expunerea la fumat și alte utlizări ale produselor din tutun și declanșarea bolilor provocate de tutun, recunoscând, de asemenea, că țigaretele și alte câteva produse care conțin tutun sunt prelucrate în așa fel încât să creeze și să mențină dependența și că mulți dintre compușii conținuți și fumul pe care îl produc sunt activi din punct de vedere farmacologic, toxici, mutageni și carcinogeni și că dependența de tutun este în mod distinct clasificată ca fiind o dereglare în majoritatea clasificărilor internaționale ale bolilor,
confirmând existența unor dovezi științifice clare asupra faptului că expunerea prenatală la fumul de tutun are efecte adverse de sănătate și dezvoltare pentru copii, profund îngrijorate de creșterea numărului de fumători și al altor forme de consum al tutunului în rândul copiilor și adolescenților din întreaga lume, în special la vârste din ce în ce mai reduse, alarmate de creșterea numărului de fumători și al altor forme de consum al tutunului în rândul femeilor și al tinerilor din întreaga lume și ținând cont de necesitatea unei participări depline a femeilor la toate nivelurile generării și implementării unor politici și de necesitatea unor strategii de control al tutunului specifice fiecărui sex, profund îngrijorate de numărul mare de fumători și de alte forme de consum al tutunului de către persoane indigene,
intens preocupate de impactul tuturor formelor de reclamă, promovare și sponsorizare, care încurajează consumul produselor ce conțin tutun,
admițând că este necesară o acțiune comună pentru eliminarea tuturor formelor de trafic ilicit de țigarete și de alte produse ce conțin tutun, inclusiv contrabanda, producerea ilegală și contrafacerea,
confirmând că pentru controlul tutunului la toate nivelurile și în special în țările în curs de dezvoltare și în cele cu economii în tranziție sunt necesare resurse financiare și tehnice suficiente, proporționale cu nevoia curentă și estimată de activități de control al tutunului,
recunoscând nevoia de a elabora mecanisme corespunzătoare care să abordeze implicațiile sociale și economice pe termen lung ale unor strategii eficiente de reducere a cererii de tutun,
acordând atenție dificultăților sociale și economice pe care le pot crea programele de control al tutunului pe termen mediu și lung în anumite țări în curs de dezvoltare și în țări cu economii în tranziție și admițând nevoia de asistență tehnică și financiară în contextul unor strategii de dezvoltare durabilă aplicate la nivel național,
conștiente de eforturile valoroase realizate de multe state în sensul combaterii consumului de tutun și lăudând conducerea Organizației Mondiale a Sănătății, precum și eforturile altor organizații și entități din sistemul Organizației Națiunilor Unite și a altor organizații interguvernamentale internaționale și regionale, pentru elaborarea de măsuri de control al tutunului,
subliniind contribuția deosebită a organizațiilor neguvernamentale și a altor membri ai societății civile fără legătură cu industria tutunului, incluzând aici organisme profesionale de sănătate, grupuri de femei, tineret, consumatori și grupuri ecologice și instituții academice și de îngrijire a sănătății, până la eforturi de control al tutunului la nivel național și internațional, și importanța vitală a participării acestora la eforturile naționale și internaționale de control al tutunului,
recunoscând necesitatea de a fi avertizați în legătură cu orice încercare a industriei tutunului de a submina eforturile de control al tutunului și necesitatea de a fi la curent cu acele activități din industria tutunului care au un impact negativ asupra eforturilor de control al tutunului,
reamintind art. 12 din Acordul internațional asupra drepturilor economice, sociale și culturale, adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 16 decembrie 1966, care stipulează că toți oamenii au dreptul de a se bucura de cele mai înalte standarde de sănătate fizică și mentală ce pot fi atinse,
reamintind și preambulul Constituției Organizației Mondiale a Sănătății, care prevede că dreptul de a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate ce poate fi atins reprezintă unul dintre drepturile fundamentale ale fiecărui om, indiferent de rasă, religie, convingeri politice sau condiție socială,
hotărâte să promoveze măsuri de control al tutunului bazate pe considerații științifice, tehnice și economice actuale și relevante,
reamintind Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 18 decembrie 1979, care prevede că statele participante la acea convenție vor adopta măsuri adecvate pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor din domeniul îngrijirilor de sănătate, reamintind în continuare Convenția asupra drepturilor copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, care prevede că statele participante la acea convenție recunosc dreptul copilului la cel mai înalt standard de sănătate ce poate fi atins,
au hotărât după cum urmează:

PARTEA I
Introducere

ARTICOLUL 1
Termeni utilizați

În scopurile prezentei FCTC:

a) comerț ilicit indică orice practică sau comportament interzis de lege, asociat cu producerea, expedierea, primirea, deținerea, distribuirea, vânzarea sau cumpărarea, inclusiv orice practică sau comportament menit să faciliteze o astfel de activitate;
b) organizație regională de integrare economică se referă la o organizație compusă din mai multe state suverane și căreia statele membre i-au transferat jurisdicția asupra unui grup de probleme, inclusiv autoritatea de a lua decizii cu privire la aceste probleme în numele statelor membre1);
1) Acolo unde este adecvat, termenul național se va referi în aceeași măsură la organizații regionale de integrare economică.
c) reclama și promovarea tutunului indică orice formă de comunicare, recomandare ori activitate comercială, care are drept scop, rezultat sau rezultat potențial promovarea unui produs ce conține tutun ori consumul de tutun în mod direct sau indirect;
d) controlul tutunului indică o serie de strategii de reducere a furnizării, cererii și daunelor menite să îmbunătățească sănătatea unei populații prin eliminarea sau reducerea consumului de produse ce conțin tutun ori a expunerii la fumul de țigară;
e) industria tutunului se referă la producătorii de tutun, distribuitorii angrosiști și importatorii de produse ce conțin tutun;
f) produsele ce conțin tutun indică produsele fabricate parțial sau integral din frunză de tutun ca materie primă și care sunt produse pentru a fi fumate, supte, mestecate ori inhalate;
g) sponsorizarea tutunului indică orice fel de sprijin acordat oricărui eveniment, activitate sau individ, având drept scop, rezultat sau rezultat potențial promovarea unui produs ce conține tutun ori utilizarea tutunului în mod direct sau indirect.

ARTICOLUL 2
Legătura dintre prezenta FCTC și alte acorduri și instrumente legale

1. Pentru o mai bună protejare a sănătății populației, părțile sunt încurajate să implementeze măsuri adiționale celor prevăzute de prezenta FCTC și protocoalele sale și nimic din aceste instrumente nu va împiedica o parte să impună cerințe mai stricte în concordanță cu prevederile lor și care respectă legea internațională.

2. Prevederile prezentei FCTC și ale protocoalelor acesteia nu vor afecta în nici un fel dreptul părților de a se implica în acorduri bilaterale sau multilaterale, inclusiv regionale sau subregionale, cu privire la probleme relevante pentru sau adiționale prezentei FCTC și protocoalelor sale, cu condiția ca aceste acorduri să nu contrazică obligațiile lor în cadrul FCTC și al protocoalelor acesteia. Părțile implicate vor comunica aceste acorduri Conferinței părților prin intermediul secretariatului.

PARTEA a II-a
Obiectiv, principii de bază și obligații generale

ARTICOLUL 3
Obiectiv

Obiectivul prezentei FCTC și al protocoalelor acesteia este protejarea generațiilor prezente și viitoare de consecințele devastatoare ale consumului de tutun și ale expunerii la fumul de tutun asupra sănătății, a mediului înconjurător, mediului social și economic, prin oferirea unui cadru pentru măsurile de control al tutunului care să fie implementate de părți la nivel național, regional și internațional, cu scopul de a reduce constant și considerabil prevalența utilizării tutunului și a expunerii la fumul de tutun.

ARTICOLUL 4
Principii de bază

Pentru a atinge obiectivul prezentei FCTC și al protocoalelor acesteia și pentru a implementa prevederile, părțile vor fi îndrumate, printre altele, de principiile prezentate mai jos:

1. Fiecare persoană trebuie informată cu privire la consecințele asupra sănătății, la caracterul ce creează dependență și la pericolul de moarte pe care le reprezintă consumul de tutun și expunerea la fumul de tutun, precum și cu privire la măsurile eficiente legislative, executive, administrative sau de altă natură ce trebuie luate în considerare la nivelul guvernamental corespunzător pentru a proteja toate persoanele de expunerea la fumul de tutun.

2. Este necesar un angajament politic puternic pentru a dezvolta și a susține la nivel național, regional și internațional măsuri globale multisectoriale și răspunsuri coordonate, luându-se în considerare:

a) necesitatea de a adopta măsuri pentru protejarea tuturor persoanelor de expunerea la fumul de tutun;
b) necesitatea de a adopta măsuri pentru prevenirea inițierii, promovării și pentru sprijinirea renunțării la fumat, precum și pentru reducerea consumului de produse ce conțin tutun în orice formă;
c) necesitatea de a adopta măsuri pentru promovarea participării persoanelor și comunităților indigene la dezvoltarea, implementarea și evaluarea programelor de control al tutunului, care sunt adecvate din punct de vedere social și cultural nevoilor și perspectivelor lor; și
d) necesitatea de a adopta măsuri pentru tratarea riscurilor specifice fiecărui sex, atunci când sunt dezvoltate măsurile de control al tutunului.

3. Cooperarea internațională, în special transferul de tehnologie, cunoștințe și asistență financiară și oferirea expertizei necesare, pentru stabilirea și implementarea unor programe eficiente de control al tutunului, ținând cont de cultura locală, precum și de factorii sociali, economici, politici si legali reprezintă un aspect important al prezentei FCTC.

4. Măsurile și răspunsurile multisectoriale globale pentru reducerea consumului tuturor produselor ce conțin tutun la nivel național, regional și internațional sunt esențiale pentru prevenirea, în conformitate cu principiile de sănătate publică, a frecvenței bolilor, invalidității premature și mortalității datorate consumului de tutun și expunerii la fumul de tutun.

5. Problemele legate de responsabilitate, după cum este stabilită aceasta de fiecare parte sub jurisdicția sa, reprezintă o parte importantă a combaterii de ansamblu a tutunului.

6. Importanța asistenței tehnice și financiare pentru sprijinirea tranziției economice a cultivatorilor și lucrătorilor de tutun a căror existență este grav afectată de programele de control al tutunului în părțile care reprezintă țări în curs de dezvoltare, precum și în părțile cu o economie în tranziție trebuie admisă și abordată în contextul strategiilor de dezvoltare susținută, dezvoltate la nivel național.

7. Participarea societății civile este esențială pentru atingerea obiectivului prezentei FCTC și protocoalelor acesteia.

ARTICOLUL 5
Obligații generale

1. Fiecare parte va dezvolta, implementa, actualiza periodic și va revizui strategiile naționale multisectoriale de control al tutunului, proiectele și programele, în conformitate cu prezenta FCTC a cărei parte este și cu protocoalele acesteia.

2. În acest scop, fiecare parte, conform capacităților sale:

a) va stabili sau va consolida și va finanța un mecanism național de coordonare ori puncte focale pentru controlul tutunului; și
b) va adopta și va implementa măsuri eficiente legislative, executive, administrative și/sau de altă natură și va coopera cu alte părți, în mod adecvat, pentru elaborarea politicilor necesare de prevenire și reducere a consumului de tutun, a dependenței de nicotină și a expunerii la fumul de tutun.

3. În stabilirea și implementarea politicilor de sănătate publică referitoare la controlul tutunului, părțile vor acționa pentru protejarea acestor politici de interesele comerciale sau de alt tip din industria tutunului, în conformitate cu legea națională.

4. Părțile vor coopera în formularea măsurilor, procedurilor și reperelor propuse pentru implementarea prezentei FCTC din care fac parte și a protocoalelor acesteia.

5. Părțile vor coopera, în mod corespunzător, cu organizațiile competente internaționale și regionale și cu alte entități pentru atingerea obiectivelor prezentei FCTC din care fac parte și ale protocoalelor acesteia.

6. Părțile vor coopera, în limitele posibilităților și resurselor pe care le au la dispoziție, pentru sporirea resurselor financiare în scopul implementării eficiente a prezentei FCTC prin mecanisme de finanțare multilaterale.

PARTEA a III-a
Măsuri legate de reducerea cererii de tutun

ARTICOLUL 6
Măsuri referitoare la prețuri și taxe pentru reducerea cererii de tutun

1. Părțile admit că măsurile referitoare la prețuri și taxe reprezintă o modalitate eficientă și importantă de reducere a consumului de tutun de către diverse segmente de populație, în special persoanele tinere.

2. Fără a prejudicia dreptul suprem al părților de a elabora și de a stabili propriile politici de impozitare, fiecare parte trebuie să ia în considerare obiectivele privitoare la sănătatea națională în legătură cu controlul tutunului și să adopte sau să mențină, după caz, măsuri care pot include:

a) implementarea unor politici fiscale și, atunci când este cazul, a unor politici de preț asupra produselor ce conțin tutun, cu scopul de a contribui la atingerea obiectivelor de sănătate privitoare la reducerea consumului de tutun; și
b) interzicerea sau restricția, în mod corespunzător, a vânzărilor către și/sau a importurilor de către voiajorii comerciali internaționali care fac comerț cu produse de tutun impozabile sau neimpozabile.

3. Părțile vor oferi rate ale impozitelor pentru produsele ce conțin tutun și tendințele consumului de tutun în rapoartele lor periodice către Conferința părților, în conformitate cu art. 21.

ARTICOLUL 7
Măsuri nereferitoare la prețuri pentru reducerea cererii de tutun

Părțile admit că măsurile globale nereferitoare la prețuri reprezintă o metodă eficientă și importantă de reducere a consumului de tutun. Fiecare parte va adopta și va implementa măsuri eficiente legislative, executive, administrative sau de altă natură necesare pentru implementarea obligațiilor sale conform art. 8 și 13 și va coopera cu celelalte părți, în mod corespunzător, direct sau prin intermediul organismelor internaționale competente, în scopul implementării acestora. Conferința părților va propune repere adecvate pentru implementarea prevederilor acestor articole.

ARTICOLUL 8
Protecția împotriva expunerii la fumul de tutun

1. Părțile admit că dovezile științifice au stabilit clar faptul că expunerea la fumul de tutun provoacă moartea, diverse boli și invaliditatea.

2. Fiecare parte va adopta și va implementa în zonele de jurisdicție națională existente, stabilite de legea națională, și va promova activ la nivelul său de autoritate adoptarea și implementarea unor măsuri eficiente legislative, executive, administrative și/sau de altă natură, asigurând protecția împotriva expunerii la fumul de tutun la locurile de muncă interioare, în mijloacele de transport public, locurile publice interioare și, după caz, în alte locuri publice.

ARTICOLUL 9
Norme referitoare la constituenții produselor ce conțin tutun

Conferința părților, după consultarea cu organismele internaționale competente, va propune repere pentru testarea și măsurarea constituenților și emisiilor produselor ce conțin tutun și pentru reglementarea acestora. Fiecare parte va adopta și va implementa, cu aprobarea autorităților naționale competente, măsuri eficiente legislative, executive și administrative sau de altă natură pentru astfel de testări, măsurări și reglementări.

ARTICOLUL 10
Norme referitoare la divulgarea informațiilor cu privire la produsele ce conțin tutun

Fiecare parte, în conformitate cu legea națională, va adopta și va implementa măsuri eficiente legislative, executive și administrative sau de altă natură pentru a obliga producătorii și importatorii de produse ce conțin tutun să divulge autorităților guvernamentale informații referitoare la conținutul și emisiile acestor produse. Fiecare parte va adopta în continuare și va implementa măsuri eficiente pentru dezvăluirea publică a informațiilor referitoare la constituenții toxici din produsele ce conțin tutun și din emisiile pe care acestea le pot produce.

ARTICOLUL 11
Ambalarea și etichetarea produselor ce conțin tutun

1. Fiecare parte va adopta și va implementa, într-un interval de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei FCTC pentru acea parte, în conformitate cu legislația națională, măsuri eficiente pentru a se asigura că:

a) ambalajele și etichetele produselor ce conțin tutun nu promovează un produs prin mijloace false, care induc în eroare sau pot crea o impresie greșită cu privire la caracteristicile produsului, la efectele sale asupra sănătății, pericole sau emisii, inclusiv vreun termen, specificare, marcaj, figură sau orice alt semn care creează în mod direct sau indirect impresia greșită că un anumit produs ce conține tutun este mai puțin dăunător decât altele. Aici putem include termeni ca "low tar" (conținut redus de gudron), "light" (slabe), "ultralight" (ultraslabe), sau "mild" (slabe); și
b) pachetul sau ambalajul fiecărei unități de produse ce conțin tutun și orice ambalaj sau etichetă exterioară a acestora poartă, de asemenea, avertismente cu privire la sănătate care descriu efectele dăunătoare ale consumului de tutun și pot include și alte mesaje adecvate. Aceste avertismente și mesaje:
(i) vor fi aprobate de autoritatea națională competentă;
(ii) se vor roti;
(iii) vor fi mari, clare, vizibile și lizibile;
(iv) trebuie să ocupe cel puțin 50% din zonele principale de afișare, dar nu mai puțin de 30% din acestea;
(v) pot fi sub formă de sau pot include imagini ori pictograme.

2. Pachetul sau ambalajul fiecărei unități de produse ce conțin tutun și orice ambalaj sau etichetă exterioară a acestora, pe lângă avertismentele precizate în paragraful 1 b) din acest articol, va conține informații cu privire la constituenții principali și emisiile produselor ce conțin tutun, după cum sunt definite de autoritățile naționale.

3. Fiecare parte va cere ca avertismentele și alte informații textuale specificate în paragrafele 1 b) și 2 ale acestui articol să apară pe pachetul sau ambalajul fiecărei unități de produse ce conțin tutun și orice ambalaj sau etichetă exterioară a acestora în limba ori în limbile sale principale.

4. În scopurile acestui articol, termenul "ambalaje și etichete exterioare" cu referire la produsele ce conțin tutun se aplică oricăror ambalaje sau etichete folosite în vânzarea cu amănuntul a produsului.

ARTICOLUL 12
Educație, comunicare, pregătire și conștientizare publică

Fiecare parte va promova și va consolida conștiența publică cu privire la problemele de control al tutunului, folosind toate mijloacele de comunicare pe care le are la dispoziție, în mod adecvat. În acest scop, fiecare parte va adopta și va implementa măsuri eficiente legislative, executive, administrative sau de altă natură pentru a promova:

a) accesul larg la programe eficiente și cuprinzătoare educaționale și de conștientizare publică a riscurilor de sănătate, inclusiv caracteristicile ce creează dependență ale consumului de tutun și expunerii la fumul de tutun;
b) conștientizarea de către public a riscurilor de sănătate implicate de consumul de tutun și expunerea la fumul de tutun, a beneficiilor renunțării la fumat și adoptării unui stil de viață lipsit de tutun, după cum se specifică în art. 14.2;
c) accesul public, în conformitate cu legea națională, la o gamă largă de informații referitoare la industria tutunului, în măsura în care sunt relevante pentru obiectivul prezentei FCTC;
d) pregătirea eficientă și corespunzătoare și programe de sensibilizare și conștientizare pentru controlul tutunului, adresate unor persoane, cum ar fi: lucrători din domeniul medical, asistenți sociali, profesioniști din mass-media, educatori, persoane cu funcții de conducere, administratori și alte persoane implicate;
e) conștientizarea și participarea agențiilor publice și private și a organizațiilor neguvernamentale care nu fac parte din industria tutunului la dezvoltarea și implementarea unor programe intersectoriale pentru controlul tutunului; și
f) conștientizarea de către public și accesul acestuia la informațiile referitoare la efectele adverse ale prelucrării și consumului de tutun asupra sănătății, economiei și mediului înconjurător.

ARTICOLUL 13
Reclama, promovarea și sponsorizarea tutunului

1. Părțile admit că o interdicție clară asupra reclamei, promovării și sponsorizării ar reduce consumul de produse ce conțin tutun.

2. Fiecare parte va implementa, în conformitate cu constituția și principiile sale constituționale, o interdicție asupra oricărui tip de reclamă, promovare și sponsorizare a tutunului. Aceasta va include, în funcție de contextul legal și de metodele tehnice pe care partea respectivă le are la dispoziție, o interdicție cuprinzătoare asupra reclamei, promovării și sponsorizării pornite din teritoriul său peste graniță. În această privință, într-un interval de timp de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei FCTC pentru partea respectivă, fiecare parte va declanșa măsurile corespunzătoare legislative, executive, administrative și/sau de altă natură și va raporta rezultatele conform art. 21.

3. O parte care nu se află în postura de a implementa o interdicție cuprinzătoare din cauza constituției sau principiilor sale constituționale va aplica restricții asupra oricărui tip de reclamă, promovare și sponsorizare a tutunului. Acestea vor include, în funcție de contextul legal și de metodele tehnice pe care partea respectivă le are la dispoziție, o interdicție cuprinzătoare asupra reclamei, promovării și sponsorizării pornite din teritoriul său și având efecte peste graniță. În această privință, fiecare parte va declanșa măsurile corespunzătoare legislative, executive, administrative și/sau de altă natură și va raporta rezultatele conform art. 21.

4. Ca măsuri minime și în conformitate cu constituția sau cu principiile sale constituționale, fiecare parte va realiza următoarele:

a) va interzice orice formă de reclamă, promovare și sponsorizare a tutunului, care promovează un produs ce conține tutun printr-o modalitate falsă, înșelătoare, care induce în eroare sau poate crea o impresie greșită cu privire la caracteristicile produsului, efectele sale asupra sănătății, pericolele ori emisiile;
b) va cere ca avertismente sau mesaje legate de sănătate ori altele adecvate să însoțească toate reclamele la tutun și, în mod corespunzător, promovarea și sponsorizarea;
c) va restricționa utilizarea stimulentelor directe sau indirecte care încurajează achiziționarea de către public a produselor ce conțin tutun;
d) va cere, dacă nu are o interdicție cuprinzătoare, divulgarea către autoritățile guvernamentale pertinente a cheltuielilor din industria tutunului pentru reclama, promovarea și sponsorizarea care nu sunt încă interzise. Aceste autorități pot decide, în funcție de legislația națională, să pună aceste cifre la dispoziția publicului și Conferinței părților, conform art. 21;
e) va implementa o interdicție cuprinzătoare sau, în cazul unei părți care nu se află în postura de a implementa o astfel de interdicție din cauza constituției sau principiilor sale constituționale, va restricționa reclama, promovarea și sponsorizarea tutunului prin intermediul radioului, televiziunii, presei și, în mod corespunzător, prin intermediul altor mijloace de comunicare, cum ar fi internetul, într-o perioadă de maximum 5 ani; și
f) va interzice sau, în cazul unei părți care nu se află în postura de a interzice din cauza constituției sau principiilor sale constituționale, va restricționa sponsorizarea de către industria tutunului a evenimentelor internaționale, activităților și/sau participanților din cadrul acestora.

5. Părțile sunt încurajate să implementeze măsuri adiționale celor obligatorii prezentate în paragraful 4.

6. Părțile vor coopera pentru dezvoltarea de tehnologii și alte măsuri necesare pentru a facilita eliminarea reclamelor peste granițe.

7. Părțile care au o interdicție asupra anumitor forme de reclamă, promovare și sponsorizare a tutunului au dreptul suprem de a interzice pătrunderea acelor forme de reclamă, promovare și sponsorizare pe teritoriul lor și de a impune pedepse echivalente celor care se aplică reclamei, promovării și sponsorizării locale din teritoriul lor, în conformitate cu legislația lor națională. Acest paragraf nu sprijină și nu aprobă o anumită pedeapsă.

8. Părțile vor lua în considerare elaborarea unui protocol care să prezinte măsurile adecvate ce necesită colaborare internațională pentru o interdicție cuprinzătoare asupra reclamei, promovării și sponsorizării peste granițe.

ARTICOLUL 14
Măsuri de reducere a cererii, referitoare la dependența și renunțarea la tutun

1. Fiecare parte va dezvolta și va răspândi repere adecvate, cuprinzătoare și integrate, bazate pe dovezi științifice, și cele mai bune practici, ținând cont de contextul și prioritățile naționale, și va adopta măsuri eficiente de promovare a renunțării la fumat și a unui tratament adecvat pentru dependența de tutun.

2. În acest scop, fiecare parte va face eforturi pentru:

a) a elabora și implementa programe eficiente în scopul promovării renunțării la fumat, în locații precum instituții educaționale, puncte medicale, locuri de muncă și medii sportive;
b) a include diagnostice și tratamente pentru dependența de tutun și servicii de consultanță pentru renunțarea la consumul de tutun în programele, proiectele și strategiile naționale pentru sănătate și educație, cu participarea personalului sanitar, a muncitorilor în folosul comunității și a asistenților sociali, în funcție de caz;
c) a stabili, în cadrul centrelor medicale și al centrelor de reabilitare, anumite programe pentru diagnosticarea, consultanța, prevenirea și tratarea dependenței de tutun; și
d) a colabora cu alte părți pentru facilitarea accesibilității și disponibilității tratamentului împotriva dependenței de tutun, incluzând produse farmaceutice conform art. 22. Astfel de produse și constituenții lor pot conține medicamente, produse utilizate în administrarea medicamentelor și diagnostice atunci când este cazul.

PARTEA a IV-a
Măsuri referitoare la reducerea livrării de tutun

ARTICOLUL 15
Comerțul ilicit cu produse ce conțin tutun

1. Părțile admit că eliminarea tuturor formelor de comerț ilicit cu produse ce conțin tutun, inclusiv contrabanda, producerea ilegală și contrafacerea, și dezvoltarea și implementarea unei legislații naționale în acest domeniu, în completarea acordurilor subregionale, regionale și globale, reprezintă componente esențiale în controlul tutunului.

2. Fiecare parte va adopta și va implementa măsuri eficiente legislative, executive, administrative sau de altă natură pentru a se asigura că pachetele și ambalajele unităților de tutun și orice ambalaj exterior al unor astfel de produse sunt marcate pentru a facilita determinarea originii produsului și pentru a facilita, în conformitate cu legislația națională și cu acordurile bilaterale sau multilaterale semnificative, determinarea punctului de deviere, monitorizarea, documentarea și controlul mișcării produselor ce conțin tutun și a statutului lor legal. În plus, fiecare parte va realiza următoarele:

a) va cere ca pachetele și ambalajele unităților de produse ce conțin tutun pentru vânzare cu amănuntul și cu ridicata pe piața locală să conțină mențiunea: "Vânzarea permisă doar în (se introduce numele țării, al unității subnaționale, regionale ori federale)" sau orice alt marcaj eficient care să indice destinația finală ori care să ajute autoritățile la stabilirea legalității vânzării produsului pe piața locală; și
b) va lua în considerare, după caz, elaborarea unui regim practic de descoperire și detectare ce va asigura suplimentar sistemul de distribuire și va ajuta la investigarea comerțului ilicit.

3. Fiecare parte va cere ca informațiile de ambalare sau marcajele specificate în paragraful 2 din acest articol să fie prezentate în formă lizibilă și/sau să apară în limba ori în limbile principale ale părții respective.

4. În scopul eliminării comerțului ilegal cu produse ce conțin tutun, fiecare parte va realiza următoarele:

a) va monitoriza și va colecta date referitoare la comerțul peste graniță cu produse ce conțin tutun, inclusiv comerțul ilicit, și va efectua schimb de informații între vămi, departamentul de taxe și alte autorități, după caz, și în conformitate cu legislația națională și acordurile bilaterale și multilaterale aplicabile;
b) va aplica și va consolida legislația, cu pedepsele și compensațiile adecvate, împotriva comerțului ilicit cu produse ce conțin tutun, inclusiv țigaretele contrafăcute și de contrabandă;
c) va adopta măsurile adecvate pentru a se asigura că toate echipamentele de producție confiscate, țigaretele contrafăcute și de contrabandă și alte produse ce conțin tutun sunt distruse prin intermediul unor metode care nu afectează mediul înconjurător atunci când este posibil ori sunt eliminate în conformitate cu legislația națională;
d) va adopta și va implementa măsuri de monitorizare, documentare și control al stocării și distribuției produselor ce conțin tutun, depozitate sau transportate fără aplicarea de taxe sau impozite sub jurisdicția sa; și
e) va adopta măsuri adecvate pentru a permite confiscarea profiturilor obținute din comerțul ilicit cu produse ce conțin tutun.

5. Informațiile obținute conform subparagrafelor 4a) și 4d) din acest articol vor fi prezentate, în mod corespunzător și în formă globală, de către părți în rapoartele periodice către Conferința părților, în conformitate cu art. 21.

6. Părțile vor promova, după caz și în conformitate cu legislația națională, cooperarea între agențiile naționale, precum și organizațiile interguvernamentale regionale și internaționale, datorită legăturii acestora cu investigații, acuzări și proceduri juridice, în vederea eliminării comerțului ilicit cu produse ce conțin tutun. Se va acorda o atenție deosebită cooperării la nivel regional și subregional pentru combaterea comerțului ilicit cu produse ce conțin tutun.

7. Fiecare parte se va strădui să adopte și să implementeze măsuri adiționale, inclusiv autorizarea, atunci când este cazul, pentru controlul și reglementarea producerii și distribuirii de produse ce conțin tutun, pentru a preveni comerțul ilicit.

ARTICOLUL 16
Vânzările către sau de către minori

1. Fiecare parte va adopta și va implementa măsuri eficiente legislative, executive, administrative și de altă natură la nivelul corespunzător al guvernului pentru a interzice vânzările de produse ce conțin tutun unor persoane cu o vârstă inferioară celei stabilite de legislația locală, națională sau inferioară vârstei de 18 ani. Aceste măsuri pot include:

a) obligația tuturor vânzătorilor de produse ce conțin tutun de a așeza un indicator clar și proeminent în interiorul punctului de vânzare, referitor la interzicerea vânzării de tutun către minori și, în caz de nesiguranță, obligația fiecărui cumpărător de produse ce conțin tutun de a prezenta dovezi clare că a împlinit vârsta legală;
b) interzicerea vânzării de produse ce conțin tutun într-un mod care le face direct accesibile, cum ar fi pe rafturile magazinelor;
c) interzicerea producerii și vânzării de dulciuri, snacks-uri, jucării sau alte obiecte în formă de produse ce conțin tutun, deoarece acestea îi atrag pe minori; și
d) asigurarea că automatele pentru tutun sub jurisdicția sa nu sunt accesibile minorilor și nu promovează vânzarea de produse ce conțin tutun minorilor.

2. Fiecare parte va interzice sau va promova interzicerea distribuirii gratuite de produse ce conțin tutun către public și mai ales către minori.

3. Fiecare parte se va strădui să interzică vânzarea de țigarete la bucată sau în pachete mici care fac ca aceste produse să fie mai ușor accesibile minorilor.

4. Părțile recunosc faptul că pentru a crește eficiența, măsurile de prevenire a vânzării produselor ce conțin tutun către minori trebuie implementate, atunci când este cazul, alături de alte prevederi conținute în prezenta FCTC.

5. În momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la prezenta FCTC sau în orice moment ulterior, o parte poate, prin intermediul unei declarații scrise irevocabile, să indice acest angajament de a interzice introducerea automatelor de tutun în jurisdicția sa sau, după caz, de a aplica o interdicție absolută asupra automatelor de tutun. Declarația formulată în conformitate cu acest articol va fi transmisă de către depozitar tuturor părților FCTC.

6. Fiecare parte va adopta și va implementa măsuri eficiente legislative, executive, administrative sau de altă natură, inclusiv amenzi, împotriva vânzătorilor și distribuitorilor, pentru a asigura respectarea obligațiilor stipulate în paragrafele 1-5 din acest articol.

7. Fiecare parte ar trebui, în mod corespunzător, să adopte și să implementeze măsuri eficiente legislative, executive, administrative sau de altă natură pentru a interzice vânzarea de produse ce conțin tutun de către persoane cu o vârstă inferioară celei stipulate de legislația locală, națională sau inferioară vârstei de 18 ani.

ARTICOLUL 17
Acordarea de sprijin pentru activitățile alternative viabile

din punct de vedere economic Părțile vor promova în mod corespunzător, în cooperare cu celelalte părți și cu organizațiile interguvernamentale internaționale și regionale competente, alternative viabile din punct de vedere economic pentru lucrătorii și cultivatorii de tutun și, după caz, pentru vânzătorii individuali.

PARTEA a V-a
Protecția mediului înconjurător

ARTICOLUL 18
Protecția mediului înconjurător și a sănătății persoanelor

La îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezenta FCTC, părțile convin să acorde o atenție corespunzătoare protecției mediului și sănătății persoanelor în relație cu mediul, cu referire la cultivarea și producerea de tutun în cadrul teritoriilor respective.

PARTEA a VI-a
Întrebări legate de responsabilitate

ARTICOLUL 19
Responsabilitatea

1. În scopul combaterii consumului de tutun, părțile vor lua în considerare inițierea unor acțiuni legislative sau promovarea legislației existente, acolo unde este necesar, pentru a se ocupa de răspunderea penală și civilă, inclusiv despăgubirea atunci când este necesară.

2. Părțile vor coopera între ele prin schimbul de informații prin intermediul Conferinței părților, în conformitate cu art. 21, și anume:

a) informații referitoare la efectele asupra sănătății ale consumului de produse ce conțin tutun și ale expunerii la fumul de tutun, în conformitate cu art. 20.3 a); și
b) informații referitoare la legislația și normele în vigoare, precum și la jurisprudența adecvată.

3. Părțile, în măsura în care este necesar și stabilit de comun acord, în limitele legislației, politicilor naționale, ale practicilor legale și convențiilor existente aplicabile, își vor oferi una alteia sprijin în procedurile juridice referitoare la răspunderea civilă și penală prevăzută de prezenta FCTC.

4. Prezenta FCTC nu va afecta sau limita în nici un fel vreun drept de acces al părților la curțile celorlalte, acolo unde aceste drepturi există.

5. Conferința părților poate să ia în considerare, dacă este posibil într-o etapă de început, ținând cont de progresele realizate de forumuri internaționale importante, probleme legate de responsabilitate, inclusiv abordări internaționale adecvate ale acestor probleme și metode potrivite de sprijinire a părților, la cerere, în activitățile lor legislative și de altă natură, conform acestui articol.

PARTEA a VII-a
Cooperarea științifică și tehnică și comunicarea informațiilor

ARTICOLUL 20
Cercetare, supraveghere și schimb de informații

1. Părțile își asumă responsabilitatea de a dezvolta și promova cercetarea națională și de a coordona programele de cercetare la nivel regional și internațional în domeniul combaterii tutunului. În acest scop, fiecare parte va realiza următoarele:

a) va iniția și va coopera, direct sau prin intermediul organizațiilor interguvernamentale internaționale și regionale competente și al altor entități, în coordonarea evaluărilor științifice și de cercetare, și prin aceasta va promova și va încuraja cercetarea asupra cauzelor și efectelor consumului de tutun și ale expunerii la fumul de tutun, precum și cercetările pentru identificarea unor recolte alternative; și
b) va promova și va consolida, cu sprijinul organizațiilor interguvernamentale internaționale și regionale competente și al altor entități, pregătirea și sprijinirea tuturor celor implicați în activități de control al tutunului, incluzând cercetare, implementare și evaluare.

2. Părțile vor stabili, în mod adecvat, programe pentru supravegherea regională și globală a amplorii, caracterului, cauzelor și efectelor consumului de tutun și ale expunerii la fumul de tutun. În acest scop, părțile vor integra programele de supraveghere a tutunului în programe naționale, regionale și globale de supraveghere a sănătății, astfel încât datele să poată fi comparate și analizate la nivel regional și internațional, după caz.

3. Părțile admit importanța asistenței financiare și tehnice acordate de organizațiile interguvernamentale internaționale și regionale și de alte entități. Fiecare parte se va strădui:

a) să elaboreze treptat un sistem național pentru supravegherea epidemiologică a consumului de tutun și a indicatorilor sociali, economici și de sănătate legați de acesta;
b) să coopereze cu organizațiile interguvernamentale internaționale și regionale competente și cu alte entități, inclusiv cu agenții guvernamentale și neguvernamentale, în supravegherea regională și globală a tutunului și în schimbul de informații referitoare la indicatorii specificați în paragraful 3 a) din acest articol; și
c) să coopereze cu Organizația Mondială a Sănătății în elaborarea unor repere sau proceduri generale pentru a defini colectarea, analizarea și răspândirea datelor referitoare la supravegherea tutunului.

4. Părțile vor promova și vor facilita, în funcție de legislația națională, schimbul de informații științifice, socioeconomice, comerciale și juridice care sunt oferite publicului, precum și de informații cu privire la practicile din industria tutunului și a cultivării tutunului, care sunt relevante pentru prezenta FCTC, și în aceasta vor lua în considerare și se vor adresa nevoilor speciale ale părților reprezentate de țări în curs de dezvoltare și părților cu economii în tranziție. Fiecare parte se va strădui:

a) să stabilească treptat și să mențină o bază de date actualizată de legi și regulamente pentru controlul tutunului și, după caz, informații cu privire la aplicarea acestora, precum și jurisprudența adecvată, și să coopereze în dezvoltarea de programe pentru controlul regional și global al tutunului;
b) să stabilească treptat și să mențină date actualizate din programele naționale de supraveghere în conformitate cu paragraful 3 a) din acest articol; și
c) să coopereze cu organizațiile internaționale competente pentru stabilirea treptată și menținerea unui sistem global de colectare și răspândire constantă a informațiilor referitoare la producerea, prelucrarea tutunului și la activitățile din industria tutunului care au un impact asupra FCTC sau activităților naționale de control al tutunului.

5. Părțile vor coopera în cadrul organizațiilor interguvernamentale regionale și internaționale și al instituțiilor financiare și de dezvoltare din care fac parte, pentru promovarea și încurajarea furnizării de resurse financiare și tehnice către secretariat pentru a asista părțile reprezentate de țări în curs de dezvoltare și părțile cu economii în tranziție în îndeplinirea obligațiilor cu privire la cercetare, supraveghere și schimb de informații.

ARTICOLUL 21
Raportare și schimb de informații

1. Fiecare parte va supune Conferinței părților, prin intermediul secretariatului, rapoarte periodice cu privire la implementarea prezentei FCTC, care ar trebui să includă următoarele:

a) informații cu privire la măsurile legislative, executive, administrative sau de altă natură adoptate pentru implementarea prezentei FCTC;
b) informații adecvate referitoare la orice constrângeri sau obstacole întâlnite în implementarea prezentei FCTC și cu privire la măsurile adoptate pentru depășirea acestor obstacole;
c) informații adecvate cu privire la sprijinul financiar și tehnic oferit sau primit pentru activitățile de control al tutunului;
d) informații referitoare la supraveghere și cercetare, conform specificațiilor din art. 20; și
e) informațiile specificate în art. 6.3, 13.2, 13.3, 13.4 d), 15.5 și 19.2.

2. Frecvența și formatul acestor rapoarte ale părților vor fi stabilite de Conferința părților. Fiecare parte va efectua raportul inițial într-un interval de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a FCTC pentru partea respectivă.

3. Conferința părților, în conformitate cu art. 22 și 26, va lua în considerare elaborarea de înțelegeri pentru sprijinirea părților reprezentate de țări în curs de dezvoltare și a părților cu economii în tranziție, la cererea acestora, în îndeplinirea obligațiilor prevăzute în acest articol.

4. Raportarea și schimbul de informații în cadrul FCTC vor fi supuse legislației naționale cu privire la confidențialitate. Părțile vor proteja, cu acordul mutual, orice informații confidențiale schimbate.

ARTICOLUL 22
Cooperare în domeniile științific, tehnic și juridic și furnizarea expertizelor efectuate

1. Părțile vor coopera în mod direct sau prin intermediul organismelor internaționale competente pentru a-și consolida capacitatea de a îndeplini obligațiile rezultate din prezenta FCTC,

luând în considerare necesitățile părților reprezentate de țări în curs de dezvoltare și ale părților cu economii în tranziție. O asemenea cooperare va promova transferul de expertiză tehnică, științifică și juridică și de tehnologie, cu acordul mutual, pentru stabilirea și consolidarea strategiilor, proiectelor și programelor naționale de control al tutunului care au ca scop, printre altele:
a) facilitarea dezvoltării, transferului și achiziției de tehnologie, cunoștințe, pricepere, abilitate și expertiză cu privire la controlul tutunului;
b) furnizarea de expertiză tehnică, științifică, juridică și de altă natură pentru a stabili și consolida strategiile, proiectele și programele naționale de control al tutunului, cu scopul de a implementa prezenta FCTC cu ajutorul, printre altele, al:
(i) asistenței acordate la cerere dezvoltării unei puternice baze legislative, precum și a unor programe tehnice, incluzând cele pentru prevenirea inițierii, promovarea renunțării și protecția împotriva expunerii la fumul de tutun;
(ii) asistenței corespunzătoare acordate lucrătorilor din industria tutunului la elaborarea de alternative de existență adecvate, viabile din punct de vedere economic și juridic, într-o modalitate viabilă din punct de vedere economic; și
(iii) asistenței corespunzătoare acordate cultivatorilor de tutun în modificarea producției agricole prin trecerea la recolte alternative într-o modalitate viabilă din punct de vedere economic;
c) sprijinirea pregătirii adecvate sau a programelor de sensibilizare pentru personalul corespunzător, în conformitate cu art. 12;
d) furnizarea, în mod adecvat, de materiale, echipamente și provizii necesare, precum și de suport logistic pentru strategiile, proiectele și programele de control al tutunului;
e) identificarea metodelor de control al tutunului, incluzând tratamentul global al dependenței de nicotină; și
f) promovarea corespunzătoare a cercetării pentru a mări accesibilitatea tratamentului global al dependenței de nicotină.

2. Conferința părților va promova și va facilita transferul de expertiză tehnică, științifică și juridică și tehnologie cu sprijinul financiar asigurat conform art. 26.

PARTEA a VIII-a
Acorduri instituționale și resurse financiare

ARTICOLUL 23
Conferința părților

Conferința părților se stabilește în felul următor:

1. Prima sesiune a Conferinței va fi convocată de Organizația Mondială a Sănătății la cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei FCTC. Conferința va determina jurisdicția și datele sesiunilor regulate ulterioare în cadrul acestei prime sesiuni.

2. Sesiunile extraordinare ale Conferinței părților vor fi ținute la date diferite atunci când Conferința consideră că sunt necesare sau la cererea scrisă a oricărei părți, cu condiția ca, în maximum 6 luni de la comunicarea cererii de către Secretariatul FCTC, aceasta să fie sprijinită de minimum o treime din părți.

3. Conferința părților va adopta prin consens general regulile de procedură în cadrul primei sesiuni.

4. Conferința părților va adopta prin consens general reguli financiare pentru sine sau care să dirijeze finanțarea oricăror organisme subsidiare pe care le înființează, precum și prevederile financiare pe baza cărora va funcționa secretariatul. La fiecare sesiune ordinară, aceasta va adopta un buget pentru perioada financiară de până la următoarea sesiune ordinară.

5. Conferința părților va menține procesul de implementare a FCTC sub control permanent și va lua deciziile necesare pentru promovarea unei implementări eficiente; de asemenea, poate adopta protocoale, anexe și amendamente la FCTC, în conformitate cu art. 28, 29 și 33. În acest scop, va adopta următoarele măsuri:

a) promovarea și facilitarea schimbului de informații conform art. 20 și 21;
b) promovarea și îndrumarea elaborării și îmbunătățirii permanente a unor metodologii comparabile pentru cercetare și colectare de date, adiționale celor prevăzute în art. 20, și care sunt relevante pentru implementarea FCTC;
c) promovarea adecvată a elaborării, implementării și evaluării unor strategii, proiecte și programe, precum și a unor politici, legislații și a altor măsuri;
d) luarea în considerare a rapoartelor înaintate de părți conform art. 21 și adoptarea unor rapoarte regulate asupra implementării FCTC;
e) promovarea și facilitarea mobilizării resurselor financiare pentru implementarea FCTC, conform art. 26;
f) stabilirea organismelor subsidiare care sunt necesare pentru atingerea obiectivului FCTC;
g) solicitarea, când este necesar, a serviciilor și cooperării, precum și a informațiilor furnizate de organizații și entități competente și relevante din cadrul sistemului Națiunilor Unite și de alte organizații interguvernamentale internaționale și regionale și organizații și entități neguvernamentale, ca măsură de consolidare a implementării FCTC; și
h) luarea în considerare a altor acțiuni adecvate pentru atingerea obiectivului FCTC în lumina experienței acumulate în implementarea acesteia.

6. Conferința părților va stabili criteriile de participare a observatorilor la procedurile sale.

ARTICOLUL 24
Secretariatul

1. Conferința părților va desemna un secretariat permanent și va organiza funcționarea acestuia. Conferința părților se va strădui să realizeze acest lucru în prima sesiune.

2. Până la desemnarea și stabilirea unui secretariat permanent, funcțiile de secretariat al prezentei FCTC vor fi îndeplinite de Organizația Mondială a Sănătății.

3. Funcțiile secretariatului vor consta în:

a) organizarea sesiunilor Conferinței părților și ale altor organisme subsidiare și asigurarea serviciilor solicitate de acestea;
b) transmiterea rapoartelor primite conform FCTC;
c) acordarea de sprijin părților, la cerere, în special celor reprezentate de țări în curs de dezvoltare și celor cu economii în tranziție, prin selectarea și comunicarea informațiilor solicitate în conformitate cu prevederile FCTC;
d) pregătirea rapoartelor asupra activităților din cadrul prezentei FCTC sub dirijarea Conferinței părților și trimiterea acestora către Conferința părților;
e) asigurarea, sub dirijarea Conferinței părților, a coordonării necesare cu organizațiile interguvernamentale internaționale și regionale și cu alte organisme competente;
f) inițierea, sub coordonarea Conferinței părților, a acordurilor administrative și contractuale care pot fi necesare pentru destituirea sa din funcții; și
g) îndeplinirea altor funcții secretariale specificate de FCTC și de oricare dintre protocoalele acesteia sau care pot fi stabilite de Conferința părților.

ARTICOLUL 25
Legăturile dintre Conferința părților și organizațiile interguvernamentale

Pentru asigurarea cooperării tehnice și financiare pentru atingerea obiectivului prezentei FCTC, Conferința părților poate solicita cooperarea organizațiilor interguvernamentale internaționale și regionale competente, inclusiv a instituțiilor financiare și de dezvoltare.

ARTICOLUL 26
Resursele financiare

1. Părțile admit rolul semnificativ al resurselor financiare în atingerea obiectivului prezentei FCTC.

2. Fiecare parte va oferi sprijin financiar în ceea ce privește activitățile sale naționale îndreptate spre atingerea obiectivului FCTC, în conformitate cu proiectele, prioritățile și programele naționale.

3. Părțile vor promova în mod corespunzător utilizarea canalelor bilaterale, regionale, subregionale și a altor canale multilaterale pentru asigurarea fondurilor necesare dezvoltării și consolidării unor programe multisectoriale globale de control al tutunului pentru părțile reprezentate de țări în curs de dezvoltare și de cele cu economii în tranziție. În consecință, alternativele viabile din punct de vedere economic la producerea de tutun, inclusiv diversificarea recoltei, trebuie abordate și sprijinite în contextul unor strategii de dezvoltare susținută elaborate la nivel național.

4. Părțile reprezentate în cadrul unor organizații interguvernamentale regionale și internaționale și instituții financiare și de dezvoltare semnificative vor încuraja aceste entități să acorde asistență financiară părților reprezentate de țări în curs de dezvoltare și celor cu economii în tranziție, să le sprijine în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de FCTC, fără a limita drepturile de participare în cadrul acestor organizații.

5. Părțile stabilesc următoarele:

a) pentru sprijinirea părților în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de FCTC, toate resursele semnificative potențiale și existente, financiare, tehnice sau de altă natură, atât publice, cât și private, care sunt disponibile pentru activitățile de control al tutunului, trebuie mobilizate și utilizate în beneficiul tuturor părților, în special al țărilor în curs de dezvoltare și al celor cu economii în tranziție;
b) secretariatul va sfătui părțile reprezentate de țări în curs de dezvoltare și țări cu economii în tranziție, la cererea acestora, asupra surselor de fonduri disponibile pentru facilitarea implementării obligațiilor lor în cadrul FCTC;
c) prima sesiune a Conferinței părților va evalua sursele existente și potențiale și mecanismele de asistență bazate pe un studiu realizat de secretariat și alte informații relevante și va decide asupra caracterului lor adecvat; și
d) rezultatele acestei evaluări vor fi luate în considerare de către Conferința părților în stabilirea necesității de a spori mecanismele existente sau de a stabili un fond global voluntar sau alte mecanisme financiare adecvate pentru canalizarea unor resurse adiționale necesare pentru a asista părțile reprezentate de țări în curs de dezvoltare și țări cu economii în tranziție în atingerea obiectivelor FCTC.

PARTEA a IX-a
Soluționarea conflictelor

ARTICOLUL 27
Soluționarea conflictelor

1. În cazul apariției unui conflict între două sau mai multe părți cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei FCTC, părțile implicate vor încerca pe cale diplomatică să soluționeze disputele prin negociere sau prin altă metodă amiabilă preferată, incluzând bunele oficii, medierea sau concilierea. Nerezolvarea conflictelor prin bune oficii, mediere sau conciliere nu va absolvi părțile implicate de responsabilitatea continuării eforturilor de a găsi o soluție.

2. În momentul ratificării, acceptării, aprobării, confirmării formale sau aderării la FCTC sau în orice moment ulterior, un stat sau o organizație regională de integrare economică poate declara în scris depozitarului că, în cazul unui conflict nerezolvat conform paragrafului 1 al acestui articol, accceptă ca obligatorie arbitrarea ad-hoc în conformitate cu procedurile ce urmează a fi adoptate prin consens general de către Conferința părților.

3. Prevederile acestui articol vor fi aplicate în legătură cu orice protocol între părțile protocolului, cu excepția cazului în care acesta prevede altceva.

PARTEA a X-a
Evoluția convenției

ARTICOLUL 28
Amendamentele la prezenta FCTC

1. Orice parte poate propune amendamente la prezenta FCTC. Astfel de amendamente vor fi luate în considerare de către Conferința părților.

2. Amendamentele la FCTC vor fi adoptate de către Conferința părților. Textul oricărui amendament propus pentru FCTC va fi comunicat părților de către secretariat cu minimum 6 luni înaintea sesiunii în cadrul căreia este propus spre adoptare. Secretariatul va comunica amendamentele propuse și semnatarilor FCTC și, pentru informare, depozitarului.

3. Părțile vor face toate eforturile posibile pentru a ajunge la o înțelegere prin consens general cu privire la amendamentele propuse. Dacă toate eforturile de a ajunge la un consens au fost epuizate, fără a se obține o înțelegere, amendamentul va fi adoptat ca o ultimă strategie de votul unei majorități de trei sferturi din părțile care sunt prezente și votează în sesiunea respectivă. În scopurile acestui articol, părțile care sunt prezente și votează se referă la părțile care sunt prezente și exprimă un vot pro sau contra. Orice amendament adoptat va fi comunicat de către secretariat depozitarului, care îl va transmite tuturor părților pentru acceptare.

4. Instrumentele de acceptare a unui amendament vor fi încredințate depozitarului. Un amendament adoptat conform paragrafului 3 din acest articol va intra în vigoare pentru acele părți care l-au acceptat în ziua a 19-a de la data primirii de către depozitar a unui instrument de acceptare din partea a minimum două treimi din părțile FCTC.

5. Amendamentul va intra în vigoare pentru oricare altă parte în ziua a 19-a de la data la care partea respectivă depune la depozitar instrumentul său de acceptare a amendamentului menționat.

ARTICOLUL 29
Adoptarea și modificarea anexelor la prezenta FCTC

1. Anexele la prezenta FCTC și modificările acestora vor fi propuse, adoptate și vor intra în vigoare conform procedurii prezentate în art. 28.

2. Anexele la prezenta FCTC vor forma o parte integrantă a acesteia și, cu excepția cazului în care se exprimă contrariul, o referire la FCTC reprezintă în același timp o referire la anexele acesteia.

3. Anexele se vor limita la liste, formulare și orice alt material descriptiv referitor la chestiuni procedurale, științifice, tehnice sau administrative.

PARTEA a XI-a
Prevederi finale

ARTICOLUL 30
Restricții

Nu se aplică nici o restricție prezentei FCTC.

ARTICOLUL 31
Retragere

1. În orice moment după 2 ani de la data la care prezenta FCTC intră în vigoare pentru o parte, partea respectivă se poate retrage din FCTC printr-o notificare scrisă adresată depozitarului.

2. Orice astfel de retragere va intra în vigoare la expirarea termenului de un an de la data primirii de către depozitar a notificării de retragere sau la o dată ulterioară specificată în notificare.

3. Orice parte care se retrage din FCTC va fi considerată a se fi retras din orice protocol în care este parte.

ARTICOLUL 32
Dreptul la vot

1. Fiecare parte a prezentei FCTC va avea un vot, cu excepția cazului prevăzut în paragraful 2 din acest articol.

2. Organizațiile regionale de integrare economică, în chestiuni care intră în competența lor, își vor exercita dreptul la vot cu un număr de voturi egal cu numărul statelor membre care reprezintă părți ale prezentei FCTC. O astfel de organizație nu își va exercita dreptul la vot dacă oricare dintre statele membre își exercită dreptul și viceversa.

ARTICOLUL 33
Protocoale

1. Orice parte poate propune protocoale. Astfel de propuneri vor fi luate în considerare de către Conferința părților.

2. Conferința părților poate adopta protocoale la prezenta FCTC. În adoptarea acestora, se vor face toate eforturile posibile pentru a ajunge la un consens. Dacă toate eforturile de a ajunge la un consens au fost epuizate, fără a se obține o înțelegere, protocolul va fi adoptat ca o ultimă strategie de votul unei majorități de trei sferturi din părțile care sunt prezente și votează în sesiunea respectivă. În scopurile acestui articol, părțile care sunt prezente și votează se referă la părțile care sunt prezente și exprimă un vot pro sau contra.

3. Textul oricărui protocol propus va fi comunicat părților de către secretariat cu minimum 6 luni înaintea sesiunii în cadrul căreia este propus spre adoptare.

4. Doar părțile la prezenta FCTC pot fi părți ale unui protocol.

5. Orice protocol la prezenta FCTC va fi irevocabil doar pentru părțile protocolului respectiv. Doar părțile unui protocol pot lua hotărâri referitoare la probleme legate exclusiv de protocolul respectiv.

6. Cererile de intrare în vigoare a unui protocol vor fi stabilite de acel instrument.

ARTICOLUL 34
Semnare

Prezenta FCTC va fi deschisă spre semnare tuturor membrilor Organizației Mondiale a Sănătății și oricăror state care nu sunt membre ale Organizației Mondiale a Sănătății, dar sunt membre ale Organizației Națiunilor Unite, și organizațiilor regionale de integrare economică, la sediul central al Organizației Mondiale a Sănătății din Geneva, de la 16 iunie 2003 până la 22 iunie 2003, și ulterior la sediul central al Națiunilor Unite din New York, de la 30 iunie 2003 la 29 iunie 2004.

ARTICOLUL 35
Ratificare, acceptare, aprobare, confirmare formală sau aderare

1. Prezenta FCTC va fi supusă ratificării, acceptării, aprobării sau aderării statelor și confirmării formale sau aderării organizațiilor regionale de integrare economică. Aceasta va fi deschisă pentru aderare din ziua următoare datei de încheiere a intervalului de semnare a FCTC. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare, confirmare formală sau aderare vor fi încredințate depozitarului.

2. Orice organizație regională de integrare economică ce devine parte a FCTC, fără ca oricare dintre statele sale membre să reprezinte o parte, va fi supusă tuturor obligațiilor prevăzute de FCTC. În cazul acelor organizații din care unul sau mai multe state membre reprezintă părți ale FCTC, organizația și statele membre vor decide asupra responsabilităților lor pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de FCTC. În astfel de cazuri, organizației și statelor membre nu li se va permite să își exercite simultan drepturile prevăzute de FCTC.

3. Organizațiile regionale de integrare economică vor declara, în instrumentele lor de confirmare formală sau de aderare, gradul lor de competență asupra chestiunilor dirijate de FCTC. Aceste organizații vor mai informa depozitarul, care la rândul său va informa părțile, cu privire la orice modificare semnificativă în gradul lor de competență.

ARTICOLUL 36
Intrarea în vigoare

1. Prezenta FCTC va intra în vigoare în a 90-a zi după data depunerii celui de-al 40-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare, confirmare formală sau de aderare la depozitar.

2. Pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la FCTC după îndeplinirea condițiilor prezentate în paragraful 1 din acest articol referitor la intrarea în vigoare, FCTC va intra în vigoare în ziua a 90-a după data depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

3. Pentru fiecare organizație regională de integrare economică ce depune un instrument de confirmare formală sau de aderare după îndeplinirea condițiilor prezentate în paragraful 1 din acest articol referitor la intrarea în vigoare, FCTC va intra în vigoare în ziua a 90-a după data depunerii instrumentului respectiv de confirmare formală sau de aderare.

4. În scopul acestui articol, orice instrument depus de o organizație regională de integrare economică nu va fi considerat ca adițional celor depuse de statele membre ale organizației.

ARTICOLUL 37
Depozitarul

Secretarul general al Națiunilor Unite va fi depozitarul prezentei FCTC și amendamentelor la aceasta și al protocoalelor și anexelor adoptate în conformitate cu art. 28, 29 și 33.

ARTICOLUL 38
Texte autentice

Originalul prezentei FCTC, ale cărui texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă sunt, de asemenea, autentice, va fi încredințat secretarului general al Națiunilor Unite.

Ca martori la acestea, subsemnații, autorizați corespunzător în acest scop, am semnat prezenta FCTC. Întocmită la Geneva la 21 mai 2003.


ANEXA Nr. 1
la convenție

WHA 56.1 CONVENȚIA-CADRU WHO PENTRU CONTROLUL TUTUNULUI

Cea de-a 56-a Adunare Mondială a Sănătății,
amintind hotărârile WHA 49.17 și WHA 52.18 care solicită realizarea unei convenții-cadru WHO pentru controlul tutunului în conformitate cu art. 19 din Constituția WHO, hotărâtă să protejeze generațiile prezente și viitoare de consumul de tutun și expunerea la fumul de tutun, constatând cu profundă îngrijorare extinderea fumatului și a altor forme de utilizare a tutunului în lume, luând act cu apreciere de raportul președintelui Corpului de negociere interguvernamental privind rezultatul activității Corpului de negociere interguvernamental1), având convingerea că prezenta FCTC este o etapă fundamentală pentru progresul acțiunii naționale, regionale și internaționale și al cooperării globale pentru protejarea sănătății umane împotriva impactului devastator al consumului de tutun și al expunerii la fumul de tutun și fiind conștientă că trebuie acordată o atenție deosebită situației particulare a țărilor în curs de dezvoltare și a celor cu economii în tranziție, subliniind necesitatea aplicării urgente și implementării efective a FCTC,
1) Documentul A56/INF.DOC./7 Rev. 1.

1. adoptă hotărârile anexate la prezenta FCTC;

2. constată, conform art. 34 din FCTC, că aceasta va fi deschisă pentru semnare la sediul WHO din Geneva, de la 16 iunie 2003 până la 22 iunie 2003, și ulterior la sediul Națiunilor Unite din New York, de la 30 iunie 2003 până la 29 iunie 2004;

3. face apel la toate statele și organizațiile regionale de integrare economică abilitate să facă acest lucru să ia în considerare semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, confirmarea formală și aderarea la FCTC cu prima ocazie, în vederea intrării în vigoare a FCTC cât mai curând posibil;

4. îndeamnă toate statele și organizațiile regionale de integrare economică ca până la intrarea în vigoare a FCTC să ia toate măsurile adecvate pentru combaterea consumului de tutun și a expunerii la fumul de tutun;

5. îndeamnă toate statele membre, organizațiile regionale de integrare economică, observatorii și alte părți interesate să sprijine activitățile pregătitoare la care se face referire în prezenta hotărâre și să încurajeze în mod eficient intrarea în vigoare și implementarea imediată a FCTC;

6. îndeamnă Națiunile Unite și invită alte organizații internaționale importante să continue acordarea de sprijin pentru consolidarea programelor naționale și internaționale de control al tutunului;

7. hotărăște constituirea, conform regulii 42 din Regulile de procedură ale Adunării Mondiale a Sănătății, a unui grup de lucru interguvernamental deschis care va fi accesibil tuturor statelor și organizațiilor regionale de integrare economică la care se face referire în art. 34 din FCTC pentru a discuta și a pregăti propuneri privind aspectele identificate în FCTC pentru discutare și adoptare, după caz, de prima sesiune a Conferinței părților, aceste aspecte incluzând:

1. reguli de procedură pentru Conferința părților (art. 23.3 din FCTC), inclusiv criteriile de participare a observatorilor la sesiunile Conferinței părților (art. 23.6 din FCTC);
2. opțiunile pentru desemnarea unui secretariat permanent și organizarea funcționării acestuia (art. 24.1 din FCTC);
3. regulile financiare pentru Conferința părților și organismele auxiliare ale acesteia și prevederi financiare de reglementare a funcționării secretariatului (art. 23.4 din FCTC);
4. un proiect de buget pentru prima perioadă financiară (art. 23.4 din FCTC);
5. o revizuire a surselor și mecanismelor existente și potențiale pentru sprijinirea părților în îndeplinirea obligațiilor lor din cadrul FCTC (art. 26.5 din FCTC);

8. hotărăște, de asemenea, ca Grupul de lucru interguvernamental deschis să supravegheze și pregătirile pentru prima sesiune a Conferinței părților și să fie direct subordonat acesteia;

9. hotărăște că deciziile care au fost luate de Corpul de negociere interguvernamental în legătură cu FCTC în ceea ce privește participarea organizațiilor neguvernamentale se vor aplica activităților Grupului de lucru interguvernamental deschis;

10. solicită directorului general:

1. să asigure funcții de secretariat în cadrul FCTC până în momentul în care este desemnat și constituit un secretariat permanent;
2. să ia măsurile necesare pentru a oferi sprijin statelor membre, în special țărilor în curs de dezvoltare și celor cu economii în tranziție, în pregătirea pentru intrarea în vigoare a FCTC;
3. să convoace, la intervalele necesare, între 16 iunie 2003 și prima sesiune a Conferinței părților, întruniri ale Grupului de lucru interguvernamental deschis;
4. să continue să asigure rolul fundamental deținut de WHO în acordarea de consiliere, îndrumare și sprijin tehnic pentru controlul global al tutunului;
5. să țină la curent Adunarea Mondială a Sănătății cu privire la progresul înregistrat pentru intrarea în vigoare a FCTC și la pregătirile efectuate pentru prima sesiune a Conferinței părților.


ANEXA Nr. 2
la convenție

ISTORICUL PROCESULUI FCTC

Ideea unui instrument internațional pentru tutun a fost inițiată prin adoptarea Hotărârii WHA 48.11 în mai 1995, care solicita directorului general să raporteze celei de-a 49-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătății cu privire la fezabilitatea elaborării unui instrument internațional, cum ar fi linii directoare, o declarație sau o convenție internațională pentru controlul tutunului.

Ca rezultat al Hotărârii WHA 48.11, WHO a primit sarcina de a întocmi un studiu de fezabilitate care a fost prezentat de către directorul general celei de-a 97-a sesiuni a Comitetului executiv WHO ("Fezabilitatea unui instrument internațional pentru controlul tutunului") (EB97/INF.DOC.4). În cadrul aceleiași sesiuni, Comitetul executiv WHO a adoptat Hotărârea EB97.R8 "Convenția-cadru internațională pentru controlul tutunului".

La o dată ulterioară din același an, cea de-a 49-a sesiune a WHA a adoptat Hotărârea WHA 49.17 "Convenția-cadru internațională pentru controlul tutunului", solicitându-i directorului general să inițieze elaborarea unei convenții-cadru pentru controlul tutunului. Ca urmare a acestei hotărâri, a fost lansat în mod formal primul proiect WHO de întocmire a unui tratat.

În anul 1998, noul director general al WHO, dr. Gro Harlem Brundtland, a transformat controlul global al tutunului într-o prioritate prin constituirea unui proiect de cabinet, Inițiativa de renunțare la tutun, menit să concentreze atenția, resursele și acțiunile internaționale asupra epidemiei globale provocate de tutun. S-au dezvoltat noi parteneriate multisectoriale care reflectau natura acțiunilor. Mai important, domnul Brundtland a lucrat împreună cu statele membre pentru asigurarea unui mandat de negociere pentru Convenția-cadru WHO pentru controlul tutunului și a inițiat proiectul de mobilizare a opiniei publice și politice în favoarea regulilor globale pentru controlul tutunului.

În mai 1999, cea de-a 52-a Adunare Mondială a Sănătății a pregătit terenul pentru negocierile multilaterale cu privire la Convenția-cadru WHO pentru controlul tutunului și eventualele protocoale legate de aceasta. Hotărârea WHA 52.18 a instituit două organisme pentru întocmirea convenției-cadru, desfășurarea de negocieri și prezentarea textului final pentru discutare în cadrul celei de-a 56-a Adunări Mondiale a Sănătății. Aceste două organisme cuprindeau un grup de lucru tehnic pentru pregătirea elementelor propuse ale Convenției-cadru WHO și un corp de negociere interguvernamental pentru întocmirea și negocierea Convenției-cadru WHO propuse și a eventualelor protocoale legate de aceasta. Ambele organisme au fost deschise tuturor statelor membre și organizațiilor regionale de integrare economică cărora statele membre le-au transferat competență asupra unor aspecte legate de controlul tutunului.

Grupul de lucru a organizat două sesiuni la Geneva (25-29 octombrie 1999 și 27-29 martie 2000). Rezultatul a fost un document cu texte provizorii ale elementelor propuse pentru Convenția-cadru WHO, prezentate celei de-a 53-a Adunări Mondiale a Sănătății cu comentariile grupului de lucru1). În Hotărârea WHA 53.16, Adunarea Mondială a Sănătății a solicitat Corpului de negociere interguvernamental să înceapă negocierile, concentrându-se inițial asupra proiectului Convenției-cadru WHO, fără a prejudicia discuțiile viitoare cu privire la eventualele protocoale, să raporteze progresul realizat celei de-a 54-a Adunări Mondiale a Sănătății și să examineze problema participării extinse a organizațiilor neguvernamentale în calitate de observatori.

Prima sesiune a Corpului de negociere interguvernamental (Geneva, 16-21 octombrie 2000) a fost precedată de o audiere publică referitoare la aspectele legate de Convenția-cadru WHO. Directorul general a convocat această audiere în scopul de a oferi un forum comunității de sănătate publică, industriei tutunului și grupurilor de fermieri, în care aceștia să-și prezinte cazul; procesele-verbale ale dezbaterilor au fost puse la dispoziția Corpului de negociere interguvernamental și, prin web site-ul WHO, la dispoziția publicului. La prima sesiune, ambasadorul Braziliei, Celso Amorim, a fost ales președinte și a fost constituit un birou cu vicepreședinți din Australia, India, Republica Islamică Iran, Africa de Sud, Turcia și Statele Unite ale Americii. Textele provizorii ale elementelor propuse pentru Convenția-cadru WHO pentru controlul tutunului2), care fuseseră pregătite de grupul de lucru, au fost acceptate ca bază solidă pentru inițierea negocierilor.
Ulterior, ambasadorul Amorim a pregătit un text al președintelui pentru Convenția-cadru WHO pentru controlul tutunului3); acest prim proiect a fost emis în ianuarie 2001 ca bază pentru negocierile ulterioare la a doua sesiune.
Un raport privind participarea organizațiilor neguvernamentale la activitatea Corpului de negociere interguvernamental a fost prezentat Comitetului executiv la cea de-a 107-a sesiune a acestuia din ianuarie 20014).
Conform prevederilor Hotărârii EB107(2) a Comitetului executiv, președintele comitetului, acționând împreună cu președintele Comitetului permanent al organizațiilor neguvernamentale, a admis două organizații neguvernamentale, Coaliția Neguvernamentală Internațională
Împotriva Tutunului și în relațiile oficiale cu WHO începând cu 26 aprilie 20015).

În pregătirea ulterioară pentru a doua sesiune a Corpului de negociere interguvernamental, au fost convocate consultații regionale între sesiuni în majoritatea regiunilor și subregiunilor. Au avut loc consultații suplimentare regionale și subregionale în pregătirea fiecărei sesiuni ulterioare a Corpului de negociere interguvernamental.
La cea de-a doua sesiune a Corpului de negociere interguvernamental (Geneva, 30 aprilie - 5 mai 2001), responsabilitatea pentru discutarea elementelor propuse a fost împărțită între 3 grupuri de lucru. Rezultatul principal a fost stabilirea a 3 documente de lucru ale copreședinților, un inventar al propunerilor textuale efectuate la sesiune, combinate cu textul original al președintelui. Aceste 3 documente de lucru au devenit proiectul de text pentru Convenția-cadru WHO.

La cea de-a 3-a sesiune (Geneva, 22-28 noiembrie 2001), două grupuri de lucru au emis textele revizuite, iar apoi primul grup de lucru a întocmit un text. Aceste documente au fost utilizate la negocierile ulterioare în timpul celei de-a 4-a sesiuni.

Fiind numit reprezentant permanent al Braziliei la Geneva în locul ambasadorului Amorim, ambasadorul Seixas Corrêa a fost ales președinte al Corpului de negociere interguvernamental al Convenției-cadru WHO pentru controlul tutunului în timpul celei de-a 4-a sesiuni (Geneva, 18-23 martie 2002).

S-a convenit ca ambasadorul Seixas Corrêa să întocmească un nou text al președintelui, care va constitui baza negocierilor în cea de-a 5-a sesiune a Corpului de negociere interguvernamental (14-25 octombrie 2002).
Textul a fost emis în iulie 2002. O conferință tehnică internațională privind comerțul ilicit cu produse ce conțin tutun a fost găzduită de Statele Unite ale Americii la sediul Națiunilor Unite din New York (30 iulie - 1 august 2002).
Primele 4 sesiuni ale Corpului de negociere interguvernamental au discutat numeroase alternative de text. Deliberările concertate de la cea de-a 5-a sesiune au limitat opțiunile, rezultând în negocieri mai concentrate. După o primă citire, în plen, a noului text al președintelui, 6 aspecte au fost identificate și discutate în adunări deschise neoficiale: publicitate, promovare și sponsorizare; resurse financiare; comerțul ilicit cu produse ce conțin tutun; răspundere și compensare; ambalare și etichetare și comerț și sănătate. Grupurile neoficiale au purtat, de asemenea, discuții referitoare la aspectele legale, instituționale și procedurale și la utilizarea termenilor. În câteva domenii au fost înregistrate progrese considerabile ale negocierilor și s-a ajuns la un consens. Pe baza rezultatelor sesiunilor neoficiale și consultațiilor între sesiuni cu diverse delegații și grupuri de delegații, ambasadorul Seixas Corrêa a emis un text revizuit al președintelui pentru Convenția-cadru pentru controlul tutunului la 15 ianuarie 2003.

A 6-a și cea din urmă sesiune a Corpului de negociere interguvernamental s-a desfășurat în perioada 17 februarie 1 martie 2003. Negocierile au fost intense și ample. Două aspecte importante, publicitatea, promovarea și sponsorizarea și resursele financiare, au fost discutate în două grupuri neoficiale. La ședința plenară finală, Corpul de negociere interguvernamental a fost de acord cu transmiterea textului celei de-a 56-a Adunări Mondiale a Sănătății pentru a discuta adoptarea acestuia conform art. 19 din Constituția WHO. De asemenea, a convenit că discutarea protocoalelor trebuie amânată până la Adunarea Mondială a Sănătății la care va exista timp pentru luarea în considerare a acestui aspect. La această ședință plenară finală, Corpul de negociere interguvernamental a convenit ca președintele acestuia să întocmească o hotărâre care să recomande adoptarea Convenției-cadru WHO pentru controlul tutunului de către Adunarea Mondială a Sănătății6). Proiectul final al Convenției-cadru WHO pentru controlul tutunului7) a fost prezentat Adunării Mondiale a Sănătății pentru a discuta adoptarea acestuia, conform Hotărârii WHA 52.18.

La 21 mai 2003, cea de-a 56-a Adunare Mondială a Sănătății a adoptat în unanimitate Convenția-cadru WHO pentru controlul tutunului8). Această convenție a fost deschisă pentru semnare pentru o perioadă de un an, de la 16 iunie 2003 la 22 iunie 2003, la sediul WHO din Geneva, și ulterior la sediul Națiunilor Unite din New York, de la 30 iunie 2003 la 29 iunie 2004.

Convenția-cadru WHO pentru controlul tutunului reprezintă un moment hotărâtor pentru viitorul sănătății publice globale și are implicații majore pentru obiectivele de sănătate ale WHO. Încheierea procesului de negociere și adoptarea în unanimitate a Convenției-cadru WHO pentru controlul tutunului, în deplină conformitate cu hotărârile Adunării Mondiale a Sănătății, reprezintă o piatră de hotar pentru promovarea sănătății publice și oferă noi dimensiuni legale pentru cooperarea internațională în domeniul sănătății.

1) Documentul A53/12.
2) Documentul A/FCTC/INB1/2.
3) Documentul A/FCTC/INB2/2.
4) Documentul EB107/19.
5) Documentul A/FCTC/INB2/6 Add. 1.
6) Acest proiect de hotărâre este conținut în documentul A56/8/REV.1.
7) Vezi documentul A56/8, anexă.
8) Documentul WHO WHA 56.1.


Joi, 02 iulie 2020, 12:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.