LEGE nr.359 din 12 decembrie 2005
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1142/16 dec. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103 din 14 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.646 din 21 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

"Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

«Art. 1. - (1) Se înființează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare Agenție, instituție publică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat.»"

2. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:

"5. După litera l) a articolului 3 se introduc 7 noi litere, literele m)-ș), cu următorul cuprins:

«m) este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare și Control;
n) asigură managementul cotelor de producție de zahăr și izoglucoză și gestionează contribuțiile aferente acestor cote;
o) elaborează manuale de proceduri și metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuțiilor care îi revin;
p) implementează și administrează restituțiile la export și sistemul de garanții aferente restituțiilor;
r) furnizează toate informațiile solicitate de Organismul coordonator al agențiilor de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit;
s) implementează sistemul de garanții pentru importul și exportul produselor agricole;
ș) realizează și întreține sistemul de identificare a parcelelor agricole.»"

3. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

"61. Alineatele (2) și (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

«(2) Numărul de posturi al Agenției va fi de maximum 5.000 în anul 2006.

(3) Posturile necesare Agenției se asigură prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale cu 3.953 de posturi.»"

4. La articolul IV punctul 3, alineatul (6) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(6) Începând cu intrarea în vigoare a Planului Național de Dezvoltare Rurală, Agenția SAPARD preia personalul din cadrul direcțiilor județene pentru agricultură și dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, care are atribuții în cadrul serviciului tehnic delegat pentru Programul SAPARD. Personalul va fi preluat fără examen sau concurs și va beneficia de aceleași drepturi salariale ca și personalul angajat în cadrul Agenției SAPARD."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 12 decembrie 2005.
Nr. 359.


Duminică, 26 iunie 2022, 17:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.