HOTĂRÂRE nr.1.655 din 14 decembrie 2005
privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare în funcțiile publice de prefect și subprefect
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1142/16 dec. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează condițiile de participare, precum și condițiile de organizare și desfășurare a examenului de atestare în funcțiile publice de prefect și subprefect, denumit în continuare examen.

(2) Examenul este gestionat de comisia de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici, numită prin Decizia primului-ministru nr.276/2005, completată de Decizia primuluiministru nr. 356/2005, denumită în continuare comisie.

(3) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (2) se asigură de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Persoanele care fac parte din secretariatul comisiei se desemnează prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(4) Examenul prevăzut la alin. (1) se organizează și se desfășoară în condițiile stabilite prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2005 și cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(5) Examenul constă în două etape, după cum urmează:

a) elaborarea unui proiect pe baza tematicii și bibliografiei stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor;
b) probă scrisă, care constă în rezolvarea unor subiecte în prezența comisiei.

Art. 2. - Comisia prevăzută la art. 1 alin. (2) are următoarele atribuții:

a) verifică dosarele de înscriere la examen ale candidaților;
b) stabilește subiectele pentru examen;
c) acordă punctajele pentru fiecare candidat în parte.

Art. 3. - Secretariatul comisiei are următoarele atribuții principale:

a) întocmește, redactează și semnează alături de comisie întreaga documentație privind activitatea specifică a acestora;
b) asigură afișarea rezultatelor examenului;
c) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a examenului.

Art. 4. - Pot participa la examen persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția celor prevăzute la lit. c)-e).

Art. 5. - Bibliografia și tematica pentru examen se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor și se comunică prin afișare la sediul și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și al Ministerului Administrației și Internelor la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - (1) În vederea participării la examen candidații vor depune la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici dosarele de înscriere.

(2) Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copii ale diplomelor de studii;
d) copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) recomandarea de la ultimul loc de muncă.

(3) Copiile actelor prevăzute la alin. (2) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei, sau în copii legalizate.

(4) Formularul de înscriere este pus la dispoziția candidaților de secretariatul comisiei.

Art. 7. - (1) Pot susține proba scrisă a examenului candidații ale căror dosare de înscriere au fost verificate de comisie, în condițiile prezentei hotărâri.

(2) Rezultatele verificării dosarelor, cu mențiunea admis/respins, se comunică prin afișare la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 8. - (1) Pentru a putea susține proba scrisă candidații sunt obligați să depună proiectul prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a) înainte de începerea probei scrise a examenului.

(2) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(3) În cazul în care, datorită numărului mare de candidați, proba scrisă se organizează în mai multe serii, subiectele se vor schimba la fiecare serie, cu excepția situației în care se organizează simultan.

(4) Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei și se închid în plicuri sigilate, purtând ștampila Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 9. - (1) Cu două ore înainte de începerea probei scrise, la locul desfășurării acesteia se va afișa repartizarea pe săli a candidaților.

(2) Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate.

(3) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din examen, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei sau de persoanele care asigură supravegherea.

(4) Durata probei scrise se stabilește de comisie în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

(5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise comisia prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de examen.

(6) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfășurării probei. În acest caz candidatul este eliminat din examen.

(7) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

(8) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Comisia, constatând încălcarea acestor dispoziții, va elimina candidatul din sală, va face mențiunea "Anulat" pe lucrare și va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.

(9) Lucrările vor fi redactate, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă, în colțul din stânga sus. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta, va fi lipită astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se va aplica ștampila Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(10) Candidatul are obligația de a preda comisiei lucrarea scrisă la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Art. 10. - (1) Lucrările scrise se corectează sigilate.

(2) Lucrările scrise care prezintă însemnări în scopul identificării candidaților se anulează și nu vor mai fi notate. Mențiunea "Anulat" se va face atât pe lucrare, cât și pe borderoul de notare și pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

(3) După notarea de către fiecare membru al comisiei de concurs, lucrările scrise se desigilează.

Art. 11. - (1) Probele de examen se notează cu puncte de la 0 la 100.

(2) Criteriile de evaluare a proiectului, precum și modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă se stabilesc de comisie și se afișează la finalizarea probei scrise la locul desfășurării examenului.

(3) Rezultatul final se calculează potrivit ponderii stabilite de comisie în conformitate cu alin. (2).

(4) Promovarea examenului se face ca urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte.

Art. 12. - Rezultatul final, cu mențiunea "Admis" sau

"Respins", se comunică candidaților prin afișare la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nu mai târziu de 48 de ore de la finalizarea probei scrise.

Art. 13. - La finalizarea examenului se întocmește un proces-verbal care să conțină modul de desfășurare a examenului și rezultatele obținute de candidați, semnat de membrii comisiei.

Art. 14. - Contestațiile se depun la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept, după afișarea rezultatelor finale ale examenului de atestare, în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor.

Art. 15. - (1) Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin Decizia primuluiministru nr. 276/2005, astfel cum a fost completată prin Decizia primului-ministru nr.356/2005.

(2) Secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor prevăzute la alin. (1) este asigurat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și se desemnează prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 16. - Comisia de soluționare a contestațiilor analizează procesul-verbal întocmit în condițiile prevăzute de art. 13, acordă punctajele pentru fiecare dintre cele două probe și poate aproba contestația, modificând punctajul final acordat de comisie, în situația în care:

a) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă;
b) constată că există o diferență mai mare de 10 puncte/probă între punctajele acordate de comisie și comisia de soluționare a contestațiilor.

Art. 17. - Contestația va fi respinsă în următoarele situații:

a) dacă în urma analizării contestației se constată că punctajele au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă;
b) dacă între punctajul acordat de comisie și cel apreciat de comisia de soluționare a contestațiilor nu este o diferență mai mare de 10 puncte/probă;
c) dacă punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiilor este mai mic decât punctajul acordat de comisie.

Art. 18. - Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici imediat după soluționarea contestațiilor.

Art. 19. - În cazul respingerii contestației candidatul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 20. - (1) Comisiile prevăzute la art. 1 alin. (2) și la art. 15, prin intermediul secretariatului, pun la dispoziție candidaților interesați, la solicitarea acestora, documentele elaborate de aceste comisii, mai puțin cele care conțin date cu caracter personal ale candidaților.

(2) Orice candidat are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a examenului.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se afișează, atât la sediul Ministerului Administrației și Internelor și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cât și pe site-ul acestora, data, locul și ora la care se va desfășura examenul de atestare.

Art. 22. - Pentru participarea la lucrările comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și la art. 15, membrii și secretariatul acestora au dreptul la indemnizația plătită potrivit Hotărârii Guvernului nr.1.212/2005 privind unele măsuri necesare pentru desfășurarea activității comisiilor pentru înalții funcționari publici.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.655.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 21:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.