ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.187 din 14 decembrie 2005
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1188/29 dec. 2005

Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, constă în majorarea prețului gazului metan, cu efect direct asupra majorării prețului energiei termice furnizate populației pentru încălzirea locuințelor din clădirile cu sistem centralizat de furnizare a energiei termice. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 211/2003, se modifică după cum urmează:

1. Partea introductivă a articolului 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Asociațiile de proprietari vor acționa pentru:”.

2. Alineatele (2) și (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

"(2) Coordonatorii programelor anuale iau măsurile necesare pentru efectuarea expertizei și auditului energetic al clădirii și încheierea convențiilor cu asociațiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale pentru continuarea acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.
..........................................................................................
(4) Contractarea expertizării și auditului energetic, a proiectării și execuției lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii programelor anuale, împreună cu asociațiile de proprietari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice."

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se asigură, în părți egale, din următoarele surse:

a) alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;
b) fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale;
c) fondul de reparații al asociației de proprietari."

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Asociațiile de proprietari din clădirile de locuit incluse în programele anuale beneficiază de finanțarea cheltuielilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică, potrivit art. 7 și 8, în condițiile în care aprobă, cu votul majorității membrilor adunării generale a proprietarilor, decizia de intervenție și semnează convențiacadru cu coordonatorul programului anual pentru derularea, în condițiile legii, a acțiunilor pentru reabilitarea termică a clădirii."

5. Articolele 10 și 11 se abrogă.

6. În tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 211/2003, sintagma clădiri de locuit multietajate se înlocuiește cu sintagma clădiri de locuit.

Art. II. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va actualiza Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.070/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.661 din 18 septembrie 2003.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 14 decembrie 2005.
Nr. 187.


Joi, 28 ianuarie 2021, 16:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.