LEGE nr.381 din 16 decembrie 2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
Textul actului publicat în M.Of. nr. 6/4 ian. 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 383/2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Taxele pentru procedurile legale de protecție a obiectelor proprietății industriale: invenții, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci și indicații geografice, desene și modele industriale, respectiv a topografiilor produselor semiconductoare, cele pentru menținerea în vigoare a titlurilor de protecție, precum și celelalte taxe în legătură cu protecția proprietății industriale, inclusiv pentru protecția tranzitorie, se plătesc de către persoanele fizice și juridice române și străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul și la termenele prevăzute în anexele nr. 1-6. Neplata în termen a taxelor prevăzute în anexele nr. 1-6 are drept consecință neefectuarea procedurii respective și luarea măsurilor potrivit legii."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială, care nu a preluat ori nu a transmis în condițiile legale dreptul său până la data plății, plătește taxele prevăzute în anexe, după cum urmează: A. pentru persoane juridice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro;
b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro;
c) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de invenție sau de titular al unui brevet de invenție al cărui obiect este o invenție rezultată în urma unei activități de cercetaredezvoltare cu finanțare publică sau este instituție publică ori unitate nonprofit; B. pentru persoane fizice:
a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are și calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câștigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni;
b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are și calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câștigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni."

3. La articolul 4, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data plății, pentru fiecare procedură, cu excepția celor prevăzute la art. 10, 131, 132, 136, 15, 18 și 21. Persoana care solicită acordarea reducerilor în calitate de solicitant sau, după caz, de titular trebuie să prezinte, la data plății, acte prin care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe, precum și nivelul cifrei de afaceri prevăzute la art. 2 pot fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția cursului de schimb și, respectiv, de indicele de inflație, valabile la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Hotărârea Guvernului intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor."

5. La articolul 6, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din taxele plătite de solicitanții și titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protecție și pentru menținerea în vigoare a titlurilor de protecție pe teritoriul României, în baza unor convenții internaționale, se plătesc sau se transferă în contul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, potrivit dispozițiilor acestor convenții."

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"Art. 61. - Sumele ce se cuvin unor autorități internaționale sau naționale pentru efectuarea unor proceduri privind cererile de protecție, în conformitate cu tratatele internaționale la care România este parte, se plătesc sau se transferă de către solicitanți la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, urmând ca ulterior să fie transferate acestor autorități."

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonanță. Persoanele fizice sau juridice străine plătesc în euro taxele datorate.

În cazul în care sunt mai mulți solicitanți sau titulari, atât români, cât și străini, taxele datorate în comun se plătesc în euro."

8. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL II
Taxe pentru procedurile legale de protecție a proprietății industriale"

9. La capitolul II, titlul primei secțiuni va avea următorul cuprins:

"Taxe pentru cereri și brevete de invenție"

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5, pct. 6 lit. c), pct. 7, 9-11, pct. 14 lit. a) și b), pct. 18 și la pct. 24-38 din anexa nr. 1.

Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică în cazul taxelor pentru menținerea în vigoare a brevetului de invenție, prevăzute la pct. 23 din anexa nr. 1, numai pentru primii 5 ani de protecție."

11. Articolul 11 se abrogă.

12. La articolul 12, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 31, cu următorul cuprins:

"Dacă data scadentă pentru prima plată a taxei datorate se află în perioada de 3 luni de la data publicării mențiunii eliberării brevetului european, taxa se plătește în cuantumul prevăzut la pct. 23 din anexa nr. 1."

13. La articolul 12, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

"Taxele pentru menținerea în vigoare a brevetului de invenție, neplătite în termenele prevăzute la alin. 1 și 2, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%."

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Odată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenție, titularul acestuia este obligat să plătească și taxa de menținere în vigoare, prevăzută la pct. 23 din anexa nr. 1, datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială."

15. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

"Art. 131. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele privind certificatele suplimentare de protecție pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar, prevăzute în anexa nr. 1.

Prevederile referitoare la cererile și brevetele de invenție prevăzute la art. 9 se aplică și certificatelor suplimentare de protecție pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar.

Taxa pentru menținerea în vigoare a certificatelor suplimentare de protecție se plătește anual, până la începerea anului de protecție respectiv."

16. După articolul 131 se introduc două secțiuni noi cu următorul cuprins:

"Taxe pentru cereri și certificate de înregistrare a modelelor de utilitate

Art. 132. - Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru cererile și certificatele de înregistrare de model de utilitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 133. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 2 și la pct. 4 lit. b) și c) din anexa nr. 2.

Art. 134. - Taxele pentru menținerea în vigoare a modelelor de utilitate se plătesc pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2.

Art. 135. - Prevederile referitoare la cererile și brevetele de invenție prevăzute la art. 9 se aplică și modelelor de utilitate.

Taxe pentru cereri și brevete pentru soiuri de plante

Art. 136. - Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru cererile și brevetele pentru soi sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 137. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 138. - Taxele pentru menținerea în vigoare pentru primii ani de protecție, care curg de la data acordării brevetului pentru soi, se plătesc până la data eliberării brevetului.

Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuți la alin. 1, taxa pentru menținerea în vigoare se plătește anual, până la începerea anului de protecție respectiv.

Art. 139. - Taxele pentru menținerea în vigoare a brevetului pentru soi, neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 3, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%."

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru mărci și indicații geografice sunt prevăzute în anexa nr. 4."

18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru desenele și modelele industriale sunt prevăzute în anexa nr. 5."

19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Pentru înregistrarea desenelor și a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. a).

Nu se aplică reducerile menționate la alin. 1 pentru taxele prevăzute la pct. 3, 4 și 8-17 din anexa nr. 5."

20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Taxele pentru menținerea în vigoare și pentru reînnoirea certificatului de desen sau model industrial se plătesc pe perioade de câte 5 ani. Taxele menționate la alin. 1, neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 5, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%."

21. La capitolul II, titlul secțiunii care urmează după articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare"

22. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare sunt prevăzute în anexa nr. 6."

23. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele prevăzute în anexa nr. 6."

24. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 6 reprezintă una dintre condițiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii.

Neplata taxelor prevăzute la alin. 1 are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei."

25. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Taxele prevăzute în anexa nr. 6, încasate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, se restituie plătitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu excepția taxelor prevăzute la pct. 1 și 2, care nu se restituie."

26. La articolul 28, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - Efectuarea fără plata taxelor legale a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 250 lei."

27. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță."

28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci aprobă norme în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice."

Art. II. - Anexele nr. 1-4 la Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 383/2002, se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta lege.

Art. III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) Pe aceeași dată se abrogă art. 43 și anexa din Legea nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.525 din 31 decembrie 1998, art. 84 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. IV. - Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 383/2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 16 decembrie 2005.
Nr. 381.


ANEXA Nr. 1


ANEXA Nr. 2


ANEXA Nr. 3


ANEXA Nr. 4


ANEXA Nr. 5


ANEXA Nr. 6


Luni, 21 mai 2018, 08:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.