ORDONANȚĂ nr.2 din 12 ianuarie 2006
privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
Textul actului publicat în M.Of. nr. 57/20 ian. 2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. X.9 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță reglementează drepturile salariale și alte drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006.

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi.

Art. 2. - Prezenta ordonanță se aplică funcționarilor publici numiți în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Gestiunea sistemului de salarizare a funcționarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare și în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.

CAPITOLUL II
Elementele sistemului de salarizare a funcționarilor publici

SECȚIUNEA 1
Salarii de bază

Art. 4. - Salariul de bază se stabilește în funcție de categorie, de clasă care reflectă nivelul studiilor necesare exercitării funcției publice și, după caz, cu gradul profesional al funcției publice, precum și în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau local, potrivit anexelor nr. I-V pentru luna ianuarie, nr. Ia-Va pentru perioada februarie-august 2006 și, respectiv, anexelor nr. Ib-Vb pentru perioada septembrie-decembrie 2006.

Art. 5. - (1) Pentru funcțiile publice de prefect, subprefect, secretar general, secretar general adjunct, secretar general al județului, secretar general al municipiului București și secretar al unității administrativteritoriale, salariile de bază sunt stabilite la lit. A din anexele la prezenta ordonanță.

(2) Pentru fiecare grad profesional al funcției publice de execuție se stabilesc trei trepte de salarizare, potrivit anexelor la prezenta ordonanță.

(3) Funcțiile publice de execuție de grad profesional debutant au un singur nivel al salariilor de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanță.

(4) Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici, funcționarii publici de conducere își păstrează nivelul salariilor de bază ale funcțiilor publice de execuție corespunzătoare, la care se adaugă indemnizația de conducere, cu excepțiile prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 6. - (1) Salariile de bază ale funcționarilor publici aflați în corpul de rezervă și care în cursul anului 2006 sunt redistribuiți într-o funcție publică, în condițiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei și gradului profesional în care sunt încadrați.

(2) Salariile de bază ale persoanelor care ocupă în anul 2006 o funcție publică de execuție, în condițiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei și gradului profesional în care sunt numite.

(3) Funcționarii publici promovați în cursul anului 2006 pe o funcție publică de execuție de un grad profesional superior celui deținut beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanță, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă funcționarul public are un salariu de bază mai mare decât cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de bază de care beneficiază după promovarea în gradul profesional se stabilește potrivit treptei de salarizare imediat superioare care asigură o creștere salarială.

(4) Funcționarii publici care ocupă în anul 2006, în condițiile legii, funcția publică de director general sau o altă funcție publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică de execuție deținută anterior, la care se adaugă indemnizația de conducere. În situația în care salariul de bază prevăzut pentru funcția publică de execuție deținută anterior este mai mic decât salariul de bază al funcției publice de execuție aferente funcției publice de conducere vacante, prevăzută în statul de funcții, funcționarul public va beneficia de acesta. De această prevedere beneficiază și funcționarii publici numiți în funcții publice de conducere anterior anului 2006, drepturile salariale urmând a fi acordate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(5) Pentru candidații declarați admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice de director general sau a unei alte funcții publice de conducere, organizat în cursul anului 2006, care nu au avut anterior calitatea de funcționar public, salariul de bază se stabilește prin actul administrativ al ordonatorului de credite, până la nivelul de finanțare prevăzut în statul de funcții, aprobat potrivit legii.

(6) Funcționarii publici care se transferă în cursul anului 2006 beneficiază de un salariu de bază corespunzător treptei de salarizare deținute, potrivit autorității sau instituției publice la care se transferă, conform anexelor la prezenta ordonanță, cu excepția cazului în care funcționarul public se transferă la cerere într-o funcție publică de nivel inferior, situație în care salariul de bază și treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru funcția publică vacantă respectivă.

Art. 7. - (1) Salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice specifice se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice generale, în raport cu categoria, clasa și, după caz, gradul profesional al funcției publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2) În situația în care funcțiile publice specifice au fost avizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin echivalare cu funcții publice generale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) În cazul autorităților și instituțiilor publice care au stabilit funcții publice potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, persoanele încadrate cu contract individual de muncă în posturi care presupun exercitarea atribuțiilor de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi numite în funcțiile publice stabilite și avizate. Salariile de bază vor fi stabilite, în condițiile legii, de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pe baza propunerilor înaintate de ordonatorii de credite.

Art. 8. - (1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcțiilor publice, prevăzut în statul de funcții, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unități bugetare cu un număr redus de funcții publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit și în proporțiile stabilite pentru funcțiile publice de execuție să se facă la nivelul unităților respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitățile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Salariile de merit se acordă funcționarilor publici încadrați pe funcții publice de execuție în proporție de cel puțin două treimi din numărul total al funcțiilor publice stabilit în condițiile alin. (1).

(3) În cursul anului 2006, după aprobarea bugetului anual, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în anul anterior, se stabilesc funcționarii publici care beneficiază de salariu de merit.

(4) Pot beneficia de salariu de merit funcționarii publici care nu au fost sancționați și cei a căror sancțiune a fost radiată de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit.

(5) În cazul în care pe parcursul anului 2006 intervin modificări ale raportului de serviciu din motive care nu sunt imputabile funcționarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea funcționarului public în cauză, salariul de merit acordat se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(6) În cazul în care pe parcursul anului 2006 raporturile de serviciu ale funcționarilor publici care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspendă, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor funcționari publici care îndeplinesc condițiile pentru acordare.

(7) Pentru funcționarii publici nou-angajați salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(8) Funcționarii publici debutanți nu pot beneficia de salariu de merit.

Art. 9. - (1) Promovarea, în condițiile legii, a persoanelor încadrate în funcția de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate. În termenul prevăzut de lege, autoritățile și instituțiile publice vor comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici modificările respective.

(2) Promovarea, în condițiile legii, a persoanelor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) Funcționarii publici care absolvă o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, într-o funcție publică de execuție, un grad profesional și o treaptă de salarizare care să le asigure acestora o creștere de până la 20% a salariului de bază avut anterior. Examenul se organizează de autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea funcționarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. În cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de bază astfel stabilit se situează sub nivelul prevăzut pentru gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3, se va acorda salariul de bază de la acest nivel.

Art. 10. - Funcționarul public care exercită cu caracter temporar pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile legii, o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici sau categoriei funcționarilor publici de conducere are dreptul la salariul de bază corespunzător funcției publice exercitate temporar, astfel cum este prevăzut în statul de funcții.

SECȚIUNEA a 2-a
Sporuri

Art. 11. - (1) Funcționarii publici salarizați potrivit prezentei ordonanțe beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

-------------------------------------------------------
Tranșele de vechime           Cota
  în muncă           din salariul de bază
-------------------------------------------------------
 între 3 și 5 ani             5%
 de la 5 la 10 ani            10%
 de la 10 la 15 ani           15%
 de la 15 la 20 de ani          20%
 peste 20 de ani             25%
-------------------------------------------------------

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă.

(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, autoritatea sau instituția publică va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

Art. 12. - Funcționarii publici care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 13. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcționarii publici numiți în funcții publice de execuție, de conducere sau din categoria înalților funcționari publici se vor plăti cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea funcționarului public, în condițiile în care orele nu au fost plătite.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual.

Art. 14.- Funcționarii publici care posedă titlul științific de "doctor" beneficiază de un spor pentru titlul științific de 15% din salariul de bază, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv, care se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia.

Art. 15. - (1) Sporul de confidențialitate se acordă funcționarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15% din salariul de bază, precum și funcționarilor publici din cadrul Administrației Prezidențiale, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Integrării Europene, direcțiilor subordonate ministrului delegat pentru comerț din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, Consiliului Legislativ.

(2) Categoriile de funcționari publici, cuantumurile sporului de confidențialitate și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 16. - (1) Spor pentru condiții vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, se acordă funcționarilor publici care desfășoară activitate în autoritățile și instituțiile publice în care funcționează instalații care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvență produse de emițători pentru comunicații, instalații de microunde, instalații de curenți de înaltă frecvență, stații de bruiaj.

(2) Categoriile de funcționari publici, cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuieile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 17. - (1) Spor pentru condiții periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de bază, se acordă funcționarilor publici din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, care participă efectiv în campaniile de prevenire și combatere a zoonozelor deosebit de grave și altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, numai pe perioada cât participă la aceste campanii.

(2) Categoriile de funcționari publici, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 18. - (1) Funcționarii publici din cadrul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă, care participă la selecția și recrutarea forței de muncă pentru lucrul în străinătate, pot beneficia de un spor de până la 5% din salariul de bază.

(2) Categoriile de funcționari publici, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

SECȚIUNEA a 3-a
Premii

Art. 19. - (1) Pentru activitatea desfășurată funcționarii publici au dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Premiul anual se plătește în luna ianuarie 2007.

(3) Pentru funcționarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporțional cu perioada lucrată și se stabilește luându-se în calcul media salariilor de bază realizate în perioada în care au desfășurat activitate, raportat la 12 luni.

(4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul funcționarilor publici care în cursul anului 2006 au fost sancționați disciplinar.

Art. 20. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice prevăzute în statul de funcții, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinație. Premiile se pot acorda în cursul anului funcționarilor publici care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) Ordonatorii principali de credite pot acorda premii în limită de până la 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice prevăzute în statul de funcții, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăși valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului funcționarilor publici care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților funcționarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 21. - (1) Autoritățile și instituțiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare potrivit legii pot acorda stimulente funcționarilor publici, în limitele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă și condițiile de utilizare a fondului se stabilesc cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea și condițiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

Art. 22. - Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2006.

SECȚIUNEA a 4-a
Alte drepturi

Art. 23. - (1) Funcționarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează:

-----------------------------------------------------------
 Vechimea                  Durata
 în muncă                 concediului
-----------------------------------------------------------
până la 10 ani            21 de zile lucrătoare
peste 10 ani             25 de zile lucrătoare
-----------------------------------------------------------

(2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracționat. În cazul în care programarea concediului se face fracționat, conducătorul autorității sau instituției publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fracțiuni să fie de cel puțin 15 zile lucrătoare, neîntrerupt. La solicitarea motivată a funcționarului public, se pot acorda fracțiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare.

(3) În cazul în care funcționarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic 2006, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau instituția publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârșitul anului 2007.

(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici.

(5) Funcționarii publici beneficiază, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt îndreptățiți conform legii, de o indemnizație pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizației de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, și sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(6) La cererea funcționarului public, indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către autoritatea sau instituția publică cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

(7) Celelalte prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

Art. 24. - În afara concediului de odihnă, funcționarii publici mai au dreptul, în condițiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria funcționarului public - 5 zile lucrătoare;
b) nașterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
c) decesul soției/soțului funcționarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcționarului public ori a soțului/soției acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;
d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.

Art. 25. - Pe perioada în care funcționarii publici sunt trimiși în delegare în alte localități decât cea în care își desfășoară activitatea, autoritățile sau instituțiile publice le acordă indemnizații de delegare și le decontează cheltuielile de transport și de cazare, în condițiile stabilite pentru personalul din instituțiile publice.

Art. 26. - (1) Când detașarea sau mutarea temporară în cadrul altui compartiment se face pe o funcție publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, funcționarii publici detașați sau trecuți temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în condițiile prevăzute de lege.

(2) Pe perioada detașării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment funcționarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1), și celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau instituția publică respectivă.

(3) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment se suportă de autoritatea sau instituția publică în care funcționarul public respectiv își desfășoară activitatea.

Art. 27. - (1) Funcționarul public mutat, în cadrul aceleiași autorități sau instituții publice, în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru bunurile din gospodăria sa;
b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază net din ultima lună;
c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuințe de serviciu, în condițiile legii.

Art. 28. - (1) De drepturile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c) beneficiază și funcționarii publici care solicită să fie transferați în altă autoritate sau instituție publică situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această mențiune.

(2) Plata drepturilor respective se suportă de autoritatea sau instituția publică la care se face transferul.

Art. 29. - (1) La încadrarea într-o autoritate sau instituție publică din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, funcționarii publici beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcției publice de debutant în care urmează să fie încadrați.

(2) Indemnizația de instalare poate fi egală cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face cu mare greutate. Lista localităților respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, după consultarea organizațiilor sindicale din administrația publică.

(3) Funcționarii publici care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 30. - (1) Funcționarii publici care își continuă studiile beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducătorul autorității sau instituției publice apreciază că studiile sunt utile autorității sau instituției publice în care funcționarul public își desfășoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcționarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcției publice deținute și, după caz, sporul de vechime.

(2) Funcționarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfecționare pe o durată mai mare de o lună, dar nu mai mult de un an, și care primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucra de la 1 la 3 ani în autoritatea sau instituția publică respectivă. În cazul nerespectării angajamentului, aceștia vor restitui autorității sau instituției publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau de perfecționare, proporțional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, precum și celelalte drepturi acordate pe aceeași perioadă de autoritatea sau instituția publică trimițătoare, cu excepția cazului în care funcționarii publici respectivi nu mai dețin funcțiile publice din motive neimputabile acestora ori în cazul transferului în interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplică și în situația prevăzută la alin. (1).

CAPITOLUL III
Litigii

Art. 31. - (1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe este de competența ordonatorilor de credite.

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarului public.

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile de la înregistrare, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori instituție publică sau, după caz, cu avizul reprezentanților funcționarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 32. - Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și personalului vamal care are calitatea de funcționar public.

Art. 33. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadrați funcționari publici de execuție și care devin temporar vacante, în condițiile prevăzute de art. 87 și 88 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe o perioadă egală cu durata suspendării, alte persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de fișa postului, dar numai în situația în care în corpul de rezervă nu există funcționari publici care să îndeplinească condițiile prevăzute de fișa postului.

Art. 34. - (1) Avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se face prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condițiile de avansare, de regulă după aprobarea bugetului, la propunerea șefului compartimentului în care lucrează funcționarul public, cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice.

(2) La avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se ține seama de calitățile personale concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativul cel puțin "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru avansarea în treapta de salarizare imediat superioară este de 2 ani.

(3) În mod excepțional, vechimea minimă prevăzută la alin. (2) poate fi redusă la un an de către conducătorul autorității sau instituției publice.

Art. 35. - (1) În anul 2006, funcționarii publici încadrați în autorități sau instituții publice pot promova pe un post vacant, într-un grad profesional superior, pe bază de examen sau concurs.

(2) Examenul sau concursul va fi organizat la nivelul autorității sau instituției publice, care are obligația de a afișa la loc vizibil posturile vacante în vederea promovării, cu 15 zile înainte de data susținerii examenului sau, după caz, a concursului, și de a comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici rezultatul examenului sau concursului de promovare.

(3) Condițiile minime de vechime în vederea înscrierii la examenul sau, după caz, la concursul de promovare sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările ulterioare.

(4) Posturile rămase vacante după promovarea funcționarilor publici din autorități sau instituții publice, potrivit alin. (1), vor fi scoase la concurs în vederea ocupării, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.209/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 36. - Salariul de bază al înalților funcționari publici și al funcționarilor publici de conducere eliberați din funcție în cursul anului 2006, din motive neimputabile, numiți în condițiile legii într-o funcție publică de execuție vacantă pentru care îndeplinesc condițiile prevăzute în fișa postului, se stabilește la nivelul aferent postului vacant prevăzut în anexa corespunzătoare autorității sau instituției publice unde au fost numiți.

Art. 37. - (1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă asistență de specialitate, coordonează metodologic și controlează modul de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe.

(2) Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcționarilor publici se realizează și de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor instituții.

Art. 38. - (1) Salariile funcționarilor publici sunt brute și impozabile, potrivit legii.

(2) Data plății salariului se stabilește în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 39. - (1) Salariile funcționarilor publici se plătesc înaintea oricăror alte obligații de plată ale autorității sau instituției publice.

(2) Salariile funcționarilor publici nu pot face obiectul unei executări silite sau al altei măsuri administrative ori judiciare decât în condițiile legii.

(3) Salariile funcționarilor publici nu pot face obiectul vreunei limitări sau renunțări, cu excepția reținerilor din salariu efectuate în conformitate cu prevederile legale. Orice limitare sau renunțare efectuată cu încălcarea acestui principiu este lovită de nulitate absolută.

Art. 40. - Funcționarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în condițiile legii și care își reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2006 vor beneficia de salariile de bază prevăzute de prezenta ordonanță, după parcurgerea procedurii de reîncadrare aplicate funcționarilor publici în anul 2005, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 41. - Funcționarii publici care la data de 1 februarie 2006 au salariul de bază mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prezentei ordonanțe își păstrează salariul de bază avut, pe întregul an 2006.

Art. 42. - Funcționarii publici beneficiază și de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislația specifică autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

Art. 43. - (1) Președintele, vicepreședintele și membrii comisiilor pentru protecția copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizație de ședință, al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului județean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și nu poate depăși 5% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarului de sector.

(2) Secretarul comisiei pentru protecția copilului beneficiază de o indemnizație al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.

Art. 44. - Prezenta ordonanță se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu dispozițiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea și alte drepturi pentru personalul bugetar.

Art. 45. - (1) Funcțiile publice de prefect și subprefect vacante sau temporar vacante pot fi ocupate în condițiile art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În mod excepțional, în anul 2006, în situații temeinic justificate, funcția publică de prefect și subprefect vacantă sau temporar vacantă poate fi ocupată cu contract individual de muncă pe durată determinată până la organizarea concursului pentru ocuparea acestor funcții în condițiile legii, salarizarea fiind cea stabilită pentru funcția publică respectivă. În acest caz se va iniția cu celeritate procedura de organizare a concursului, în condițiile legii.

(3) Concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de prefect și subprefect vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se organizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 46. - Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie 2006, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile corespunzătoare funcțiilor publice vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de același nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum și modificarea în ceea ce privește calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Fac excepție de la obținerea avizului Administrația Prezidențială, Camera Deputaților, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Curtea Constituțională, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Consiliul Concurenței.

Art. 47. - Autoritățile și instituțiile publice care nu au obținut avizele de reîncadrare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 76/2005, sunt obligate ca, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, să transmită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici documentația necesară avizării.

Art. 48. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se suspendă aplicarea dispozițiilor lit. c) și d) ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, până la 31 decembrie 2006.

Art. 49. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) dispozițiile alin. (5) și (6) ale art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.279 din 21 aprilie 2003;
b) orice alte dispoziții contrare.

Art. 50. - Anexele nr. I-V, Ia-Va și Ib-Vb fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 51. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 12 ianuarie 2006.
Nr. 2.

Joi, 28 octombrie 2021, 19:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.