ORDONANȚĂ nr.25 din 24 august 1992
privind calitatea in constructii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 214/28 aug. 1992

ORDONANTA NUMAR: 25 DIN 24/8 /92 privind calitatea in constructii

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 214 DIN 28/8 /92
In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romaniei si al Legii nr. 81/1992 , Guvernul Romaniei hotaraste:

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare si a satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a tuturor exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor, exprimate sau implicite.

ART. 2
Prevederile prezentei ordonante se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite in continuare constructii -, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.

ART. 3
Prin prezenta ordonanta se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca la realizarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a societatii si a mediului inconjurator.

ART. 4
Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sint obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor exigente de performanta esentiale:
- rezistenta si stabilitate la solicitari statice si dinamice;
- siguranta in exploatare;
- siguranta la foc;
- sanatatea oamenilor si protectia mediului;
- izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
- protectie impotriva zgomotului.

ART. 5
Obligatiile prevazute la articolul precedent revin tuturor factorilor care concura la conceptia, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si la postutilizarea lor.
Acesti factori sint: investitorii, cercetatorii, proiectantii, fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatorii, precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil.

ART. 6
In contractele ce se incheie ori, dupa caz, in dispozitiile sau autorizatiile ce se emit, factorii prevazuti la articolul precedent au obligatia inscrierii clauzelor referitoare la nivelul de calitate al constructiilor corespunzatoare exigentelor de performanta, a garantiilor materiale si a oricaror prevederi care sa conduca la realizarea acestor clauze.
In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte referitoare la calitate inferioare prevederilor din documentele tehnice normative in vigoare cu pri vire la exigentele de performanta esentiale prevazute la art. 4.

ART. 7
Constructiile se clasifica in categorii de importanta in functie de complexitate, destinatie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupa considerente economice.

CAP. 2

Sistemul calitatii in constructii

ART. 8
Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor, in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.

ART. 9
Sistemul calitatii in constructii se compune din:
a) asigurarea documentelor tehnice normative in constructii;
b) certificarea calitatii produselor folosite la realizarea constructiilor;
c) agremente tehnice pentru noi produse si procedee;
d) verificarea proiectelor, executiei lucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si a constructiilor;
e) conducerea si asigurarea calitatii;
f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii;
g) asigurarea activitatii metrologice in constructii;
h) receptia constructiilor;
i) urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp;
j) postutilizarea constructiilor;
k) controlul de stat al calitatii.
Sistemul calitatii se aplica, in mod diferentiat, in functie de categoriile de importanta ale constructiilor, conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului.

ART. 10
Documentele tehnice normative in constructii au ca obiect, in principal, conditiile minime de calitate cerute constructiilor, produselor si procedeelor utilizate in constructii, precum si modul de determinare si verificare a acestora.

ART. 11
Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului, in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii.
Se interzice folosirea de produse neomologate si fara certificarea calitatii lor, la lucrarile de constructii la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale.

ART. 12
Agrementele tehnice pentru noi produse si procedee in constructii se intocmesc si se elibereaza in vederea atestarii aptitudinii de utilizare, a pre cizarii domeniului de folosire si a conditiilor de fabricatie, punere in opera si de intretinere ale acestora.
Se interzice folosirea de noi produse si procedee pentru care nu exista agremente tehnice la lucrarile de constructii la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale.

ART. 13
Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor din documentele tehnice normative referitoare la exigentele de performanta esentiale se va face numai de catre specialistii verificatori atestati, persoane fizice sau juridice, independenti de agentii economici elaboratori ai proiectelor.
Se interzice aplicarea proiectelor si detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent, cu exceptia constructiilor de locuinte parter, parter si etaj, cu inaltimea la cornise de maximum 8 m, cu maximum 4 apartamente, si anexele gospodaresti ale acestora, precum si constructiile provizorii.
Verificarea executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta, specializati.
Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de specialisti atestati in acest scop.

ART. 14
Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie o obligatie principala a tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor printr-o strategie adecvata si prin masuri specifice, elaborate si adoptate in scopul obtinerii atestarii si garantarii calitatii constructiilor.

ART. 15
Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale.

ART. 16
Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu.

ART. 17
Receptia constructiilor constituie atestarea realizarii acestora, in conformitate cu documentatia de executie, pe baza examinarii lor nemijlocite si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei.
Cartea tehnica a constructiei cuprinde documente privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acesteia, se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi; prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sint obligatorii pentru proprietar si utilizator.

ART. 18
Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii exigentelor de performanta esentiale.
Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii aferente structurilor de rezistenta si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.

ART. 19
Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si demolare a constructiilor, de reconditionare si refolosire a elementelor si produselor recuperabile, precum si de reintegrare in natura a deseurilor nefolosibile, cu asigurarea protectiei mediului. Aceste activitati vor fi avute in vedere inca din etapele de concepere si realizare a constructiilor.

ART. 20
Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii si verificari in realizarea si exploatarea constructiilor, in scopul respectarii, de catre toti factorii implicati in conceperea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor, a prevederilor legale privind calitatea acestora.

CAP. 3

Obligatii si raspunderi Sectiunea 1 Obligatii si raspunderi ale investitorilor

ART. 21
Investitorii au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie, pe baza documentelor tehnice normative, precum si a studiilor si cercetarilor adecvate;
b) obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege si a autorizatiei de construire;
c) asigurarea verificarii proiectelor, prin specialisti verificatori atestati;
d) anuntarea, cu 30 de zile inainte, organelor teritoriale ale Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, a datei inceperii executiei lucrarilor de constructii sau reconstructii, a modificarilor, consolidarilor si reparatiilor capitale;
e) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti sau agenti economici consultanti, de specialitate;
f) actionarea de indata pentru solutionarea neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor proiectelor, sesizate pe parcursul executiei lucrarilor;
g) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii pe faze de executie si la terminarea lucrarilor;
h) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar.
Sectiunea a 2-a Obligatii si raspunderi ale proiectantilor

ART. 22
Proiectantii de constructii raspund pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
a) precizarea, prin proiect, a categoriei de importanta a constructiei;
b) asigurarea, prin proiectele si detaliile de executie, a nivelului de calitate corespunzatoare exigentelor de performanta, rezultat din clauzele contractuale, documentele tehnice normative in constructii si celelalte prevederi legale;
c) sustinerea proiectelor elaborate, in fata specialistilor verificatori atestati, la cererea acestora;
d) elaborarea caietelor de sarcini, instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea, reparatiile si postutilizarea constructiilor;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente exigentelor de performanta esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute la executie, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate la cererea investitorului;
g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si, la cerere, la receptia lucrarilor executate.
Sectiunea a 3-a Obligatii si raspunderi ale executantilor

ART. 23
Constructorul, in calitate de executant al lucrarilor de constructii, are urmatoarele obligatii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii;
b) inceperea executiei lucrarilor numai in constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de persoane atestate;
c) sa aiba angajati responsabili tehnici atestati, in scopul obtinerii unui nivel minim necesar pentru conducerea si asigurarea calitatii productiei pe care o realizeaza;
d) convocarea, in vederea verificarii lucrarilor ajunse la faze determinante ale executiei, conform proiectului, a factorilor care trebuie sa participe la receptie si asigurarea conditiilor necesare efectuarii verificarilor, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
e) tratarea neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute in faza de executie numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea, in executia lucrarilor care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale, numai a produselor si procedeelor din proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, precum si gestionarea probelor martor;
g) respectarea proiectelor si detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta rezultate din clauzele contractuale, documentele tehnice normative in constructii si celelalte prevederi legale;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa in perioada de garantie, stabilita potrivit legii.
Sectiunea a 4-a Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici ai executiei si expertilor atestati

ART. 24
Specialistii verificatori atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale.
Responsabilii tehnici atestati, in executie, raspund conform atributiilor ce le revin pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, la lucrarile de constructii pentru care sint angajati.
Expertii atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte sau lucrari de constructii, raspund pentru solutiile date.
Sectiunea a 5-a Obligatii si raspunderi ale proprietarilor

ART. 25
Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin conform prevederilor legale si care sint prevazute in documentele tehnice normative in constructii si in instructiunile de exploatare din cartea tehnica a constructiei;
b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor, conform prevederilor din cartea tehnica si documentelor tehnice normative in constructii;
d) efectuarea, dupa caz, de modificari, transformari, modernizari si consolidari ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de persoane autorizate si verificate potrivit legii;
e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementari legale;
f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Sectiunea a 6-a Obligatii si raspunderi ale utilizatorilor

ART. 26
Utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei;
b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin conform prevederilor legale;
c) efectuarea de modificari sau consolidari ale constructiei numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor prezentei ordonante;
d) efectuarea urmarii comportarii in timp a constructiilor, conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul.
Sectiunea a 7-a Obligatii si raspunderi ale unitatilor de cercetare

ART. 27
Unitatile de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale:
a) fundamentarea documentelor tehnice normative in constructii;
b) fundamentarea, elaborarea si experimentarea de solutii tehnice, produse si procedee noi pentru constructii;
c) verificarea si controlul noilor produse si procedee propuse in vederea eliberarii de agremente tehnice.
Sectiunea a 8-a Obligatii si raspunderi comune

ART. 28
Factorii care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor pot colabora cu asociatiile profesionale din constructii cu privire la realizarea calitatii.

ART. 29
Raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta, a unor constructii de calitate corespunzatoare, precum si pentru indepli nirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei ordonante, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acestora.

ART. 30
Proiectantul, verificatorul proiectului, executantul, responsabilul tehnic, fabricantul si furnizorii de materiale si produse raspund fiecare potrivit obligatiilor care le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la predare, conform prevederilor din Codul civil, precum si dupa indeplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si executie in vigoare la data realizarii ei.

ART. 31
Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale, raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, de identificarea fenomenelor negative aparute in proiectarea, executia, receptia lucrarilor si urmarirea comportarii in timp a constructiilor, precum si de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator.

CAP. 4

Sanctiuni

ART. 32
Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea si realizarea unei constructii ori executarea oricarei modificari a acesteia, fara respectarea prescriptiilor tehnice legale privind stabilirea si rezistenta, daca acestea ar putea avea drept consecinta pierderi de vieti omenesti, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante ori alte consecinte negative.
Faptele prevazute in alineatul precedent se pedepsesc cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, daca au avut ca urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante ori alte consecinte grave.

ART. 33
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei executarea de modificari la constructie cu incalcarea prevederilor referitoare la aprobarea si executarea acestora.

ART. 34
Constituie contraventie la prevederile prezentei ordonante urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda:

I. De la 100.000 lei la 200.000 lei:
a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;
b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor si a obligatiilor privind intretinerea, reparatiile si consolidarile care decurg din aceasta urmarire;
c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta exigentele de performanta esentiale, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale, cu exceptia prevederilor de la art. 13 alin. 2.
II. De la 50.000 lei la 100.000 lei:
a) elaborarea de proiecte incomplete sau continind neconcordante intre diversele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator exigentelor de performanta esentiale, precum si avizarea unor asemenea proiecte de verificatori atestati;
b) incalcarea prevederilor din documentele tehnice normative in constructii referitoare la exigentele de performanta esentiale ale constructiei;
c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale;
d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;
e) stabilirea, in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator exigentelor de performanta esentiale.
III. De la 25.000 lei la 50.000 lei:
a) neprecizarea in proiect, a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii;
b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice;
c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la exigentele de performanta esentiale;
d) neorganizarea si neimplementarea sistemului de conducere si asigurare a calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici atestati, corespunzator prevederilor art. 14;
e) neanuntarea prealabila a inceperii lucrarilor de constructii si reconstructii, a reparatiilor capitale, consolidarilor sau modificarilor;
f) neexecutarea obligatiilor de intretinere a reparatiei care revin proprietarilor, potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale.
IV. De la 10.000 lei la 25.000 lei:
a) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de receptie;
b) lipsa nemotivata la receptia pe faze determinante, in urma convocarii executantului;
c) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute in timpul executiei, referitoare la exigentele de performanta esentiale;
d) neindeplinirea obligatiei de a stabili solutii pentru remedierea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor sesizate de investitor, referitoare la exigentele de performanta esentiale;
e) neaplicarea solutiilor stabilite de proiectant, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei;
f) nesesizarea Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice, la constructiile in executie;
g) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control.

ART. 35
Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor juridice sau fizice, dupa caz.

ART. 36
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 34 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control stabilite potrivit legii.

ART. 37
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, contravenientul poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicare.
Plingerea se depune la organul din care face parte agentul constatator, care o va trimite de indata instantei competente.

ART. 38
In masura in care prezenta ordonanta nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 34 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia cuantumurilor amenzilor.

CAP. 5

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 39
Elaborarea regulamentelor si procedurilor pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii prevazute la art. 9 se face prin grija Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. Elaborarea, aprobarea si gestionarea documentelor tehnice normative in constructii, atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici si a expertilor in activitatea de constructii, eliberarea de agremente tehnice a noilor produse si procedee in acest domeniu, autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari se vor realiza prin grija Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu participarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale.

ART. 40
Regulamentele si procedurile prevazute la art. 39, precum si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin hotariri ale Guvernului.

ART. 41
Executia constructiilor poate incepe numai dupa eliberarea autorizatiei de construire, emise potrivit legii.
Autorizatia de construire se va elibera numai pentru proiecte verificate, dupa caz, in conditiile stabilite la art. 13.

ART. 42
Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor militare cu caracter secret, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, se realizeaza de catre organele proprii ale acestui minister.

ART. 43
Prezenta ordonanta intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 44
Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicarea.
PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN Contrasemneaza:
---------------- p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Victor Dumitrache, secretar de stat -----------------


Duminică, 16 decembrie 2018, 07:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.