NORME nr.6 din 13 august 1992
privind supravegherea pozitiilor valutare ale societatilor bancare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 196/13 aug. 1992

NORMELE nr. 6 privind supravegherea pozitiilor valutare ale societatilor bancare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei

aparute in MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 august 1992
In temeiul prevederilor Legii nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si ale art. 34 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara, Banca Nationala a Romaniei emite urmatoarele norme:

1. In vederea limitarii riscurilor financiare ce pot aparea ca urmare a desfasurarii de operatiuni valutare, societatile bancare trebuie sa posede:
a) un sistem de evidenta, care sa permita atit inregistrarea imediata a operatiunilor valutare, cit si determinarea pozitiilor valutare individuale si a pozitiei valutare totale;
b) un sistem de supraveghere si gestiune a riscurilor valutare, care va cuprinde regulamente aprobate de consiliul de administratie, ce vor preciza limite fixe pentru pozitiile de risc;
c) un sistem de control permanent pentru verificarea respectarii procedurilor interne necesare indeplinirii dispozitiilor precedente.

2. Pozitia valutara totala a unei societati bancare nu va putea depasi 10% din capitalul sau la sfirsitul fiecarei zile lucratoare.
De asemenea, fiecare societate bancara va mentine in cursul zilei pozitia valutara totala in limite prudente.

3. In sensul prezentelor norme, prin capitalul unei societati bancare se intelege capitalul varsat, plus fondurile de rezerva, din care se vor deduce participatiile la alte banci.

4. In sensul prezentelor norme, pozitia valutara deschisa neta a unei societati bancare intr-o anumita moneda reprezinta diferenta dintre total creante si total angajamente.
Pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme, prin total creante se intelege suma soldurilor in valuta din activul bilantului, plus creantele ce au rezultat din tranzactii valutare la vedere si la termen, iar prin total angajamente, suma soldurilor in valuta din pasivul bilantului, plus angajamentele ce au rezultat din tranzactii valutare la vedere si/sau la termen.

5. O pozitie valutara deschisa neta este definita ca pozitie lunga atunci cind totalul creantelor depaseste totalul angajamentelor; ea este calificata drept scurta atunci cind totalul angajamentelor depaseste totalul creantelor.

6. Pozitia valutara totala a unei societati bancare reprezinta suma in valori absolute a pozitiilor sale scurte, fie a pozitiilor sale lungi, exprimate in echivalent lei. Conversia in lei a creantelor si angajamentelor, definite la pct. 4 de mai sus, exprimate in moneda straina, se va efectua utilizindu-se cursurile valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ziua intocmirii raportarii.

7. Societatile bancare vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Directia de reglementare si supraveghere bancara - nivelul expunerii lor valutare, prin intermediul unui formular intitulat "Supravegherea pozitiilor valutare", al carui model este prevazut in anexa la prezentele norme. Acest formular va fi inaintat Bancii Nationle a Romaniei in prima zi a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.

8. Incalcarea prevederilor prezentelor norme atrage sanctiunile prevazute de legile in vigoare.

9. Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

10. Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga orice alte dispozitii contrare.
Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu ANEXA 1 BANCA NATIONALA A ROMANIEI Numele institutiei.....................
DIRECTIA DE REGLEMENTARE Data raportarii........................
SI SUPRAVEGHERE BANCARA Nivel capital (la data raportarii).....
SUPRAVEGHEREA POZITIILOR VALUTARE -------------------------------------------------------------------------------Elemente luate in calcul Echivalent in lei ------------------------ -----------------Active Pasive Elemente Total Curs Pozitie Pozitie Pondere Devize (+) (-) in afara (+/-) valutar lunga scurta fata de 1 2 de bilant (+) (-) capital (+/-) (1+2+3) (1+2+3) 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total (+)...............
(-)...............
----------------------------Pozitie (+)...............
lunga sau (-)...............
scurta ------------------(lei) Zero ---------------------------------------Pozitie PTX100 totala ------------------ -----(PT) C .....% ---------------------------------------------------


Marți, 19 martie 2019, 19:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.