LEGE nr.357 din 25 iulie 2006
pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 650/27 iul. 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.169 din 9 decembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Poate cumpăra o singură locuință de serviciu titularul contractului de închiriere, dacă o deține în baza unui contract valabil încheiat și îndeplinește o funcție în una dintre instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și pensionarii sau urmașii titularilor contractelor de închiriere decedați, în situația în care fac dovada că, la data intrării în vigoare a prezentei legi, ocupau locuința de serviciu și au achitat chiria la zi."

2. La articolul 2 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) persoanele care dețin în proprietate, ele sau soțul, soția ori copiii aflați în întreținere, o locuință proprietate personală și care îndeplinește condițiile minimale prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

3. La articolul 3, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Locuințele de serviciu pot fi vândute titularilor de contract de închiriere cu plata integrală a valorii locuinței sau în rate.

(2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuințelor se vor eșalona pe o perioadă de maximum 20 de ani, cu o dobândă anuală de 5%."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Prețul de vânzare al locuințelor se stabilește pe baza procedurilor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Decretul-lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare, și prin indexarea valorii astfel determinate în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum, valabil în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestui act normativ și data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

(2) Vânzarea locuințelor de serviciu de către instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în condițiile prezentei legi, nu constituie operațiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, potrivit art. 127 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul în care valoarea determinată potrivit prevederilor alin. (1) și (2) este mai mare decât valoarea de piață a locuinței, stabilită prin raport de expertiză elaborat de evaluatori atestați, prețul de vânzare al locuinței va fi cel stabilit prin raportul de expertiză."

5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Locuințele de serviciu prevăzute la art. 1, aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, se trec în proprietatea privată a statului prin hotărâre a Guvernului."

Art. II. - Prețul și condițiile de plată prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare, încheiate în baza Legii nr. 562/2004, pot fi modificate la cererea cumpărătorilor, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se vor emite norme metodologice de aplicare, ce vor cuprinde și criteriile pentru stabilirea locuințelor de serviciu ce se pot vinde în condițiile art. 1 din Legea nr. 562/2004, aprobate prin ordine ale conducătorilor instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă normele metodologice aprobate prin hotărârile Guvernului emise în aplicarea Legii nr. 562/2004.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 25 iulie 2006.
Nr. 357.


Joi, 18 august 2022, 14:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.