LEGE nr.339 din 17 iulie 2006
pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 651/27 iul. 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.206 din 24 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la acțiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public și de drept privat, fără scop lucrativ, în România."

2. La articolul 2, literele a), b) și c) vor avea următorul cuprins:

"a) voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială;
b) activitatea de interes public este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea;
c) organizația gazdă este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat, fără scop patrimonial, care administrează activitatea de voluntariat. În raport cu natura activității desfășurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implică, impactul produs, respectiv răspunderea pe care o implică, între părți se poate încheia un contract de voluntariat;".

3. La articolul 2, litera f) se abrogă.

4. La articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins:

"d) participarea persoanelor la activitățile de voluntariat se face pe baza egalității de șanse, fără niciun fel de discriminare."

5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Organizația gazdă este obligată să păstreze un registru de evidență a voluntarilor, a duratei și a tipului activității desfășurate de aceștia."

6. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Dacă părțile convin că este oportun un contract de voluntariat, acesta se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidența persoanei juridice."

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate cel puțin următoarele drepturi ale voluntarului:

a) desfășurarea activității în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea sa;
b) asigurarea de către organizația gazdă a desfășurării activităților în condițiile legale de protecție a muncii, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective;
c) asigurarea de către organizația gazdă, în condițiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident și de boală sau a altor riscuri care decurg din natura activității; în lipsa asigurării, orice daune suferite de voluntar în decursul desfășurării activității de voluntariat se suportă integral de organizația-gazdă, dacă acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate renunța la acest drept. Renunțarea trebuie să fie expresă și se exprimă în scris;
d) eliberarea de către organizația gazdă, la terminarea perioadei de voluntariat, a unui certificat nominal care să recunoască prestarea activității de voluntar, precum și experiența și aptitudinile dobândite;
e) în funcție de înțelegerea dintre organizația gazdă și voluntar, se poate stabili rambursarea de către organizația gazdă, în condițiile convenite în contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activității. Renunțarea de către voluntar la acest drept echivalează cu un act de liberalitate."

8. La articolul 8, literele c) și d) vor avea următorul cuprins:

"c) să participe la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de organizația gazdă pentru o mai bună desfășurare a activității voluntarului;
d) voluntarul este răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse organizației gazdă în cadrul activității de voluntariat din propria culpă."

9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părți, în condițiile stabilite prin contract."

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Denunțarea unilaterială a contractului de voluntariat are loc din inițiativa oricăreia dintre părți și se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor. Condițiile denunțării se stabiliesc prin contract, termenul stabilit pentru prezentarea preavizului fiind de 30 de zile."

11. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - La concursurile organizate pentru ocuparea de posturi, dacă doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale, autoritățile și instituțiile publice, precum și cele private pot să acorde punctaj suplimentar persoanelor care prezintă unul sau mai multe certificate nominale de voluntariat prin care se recunoaște prestarea activității de voluntariat, precum și experiența dobândite, în condițiile în care acestea constituie criterii de selecție."

Art. II. - Legea voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.206 din 24 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 17 iulie 2006.
Nr. 339.


Vineri, 03 iulie 2020, 17:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.