DECRET-LEGE nr.66 din 8 februarie 1990
privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești
Textul actului publicat în M.Of. nr. 23/9 feb. 1990

DECRET - LEGE Nr. 66 din 8 februarie 1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti

EMITENT: Consiliul Frontului Salvarii Nationale

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 februarie 1990
Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Cooperativele mestesugaresti sint asociatii cu caracter economic, care se constituie pe baza consimtamintului, exprimat in mod liber, al persoanelor care devin membrii acestora, in scopul desfasurarii activitatii in comun cu mijloace de productie proprietate colectiva sau inchiriate.
Din sistemul cooperativelor mestesugaresti fac parte si cooperativele de invalizi, care au ca scop integrarea in activitati productive a persoanelor handicapate.
Cooperativele mestesugaresti functioneaza potrivit prevederilor prezentului decret-lege si ale statutelor proprii si sint conduse de organe alese dintre membrii cooperatori in adunarile lor generale.
Cooperativele mestesugaresti asigura membrilor lor conditii corespunzatoare de munca si de ridicare a nivelului de viata.

ART. 2
Cooperatia mestesugareasca isi aduce, prin intreaga sa activitate, contributia la propasirea vietii economice si sociale a Romaniei.
Cooperatia mestesugareasca se incadreaza in sistemul economiei nationale, ca organizatie economica productiva independenta.
Intreaga activitate a cooperatiei mestesugaresti se desfasoara in conformitate cu legea, pe baza reglementarilor proprii, potrivit programelor economice, financiare si social-culturale aprobate de organele prevazute in statute.

ART. 3
Activitatea cooperativelor mestesugaresti are ca obiect:
a) lucrari la comanda si prestari de servicii pentru populatie, pentru unitati proprii si alti beneficiari din tara si strainatate;
b) productia de bunuri de consum;
c) achizitii, reconditionari si valorificari de bunuri de la populatie si alte unitati;
d) productia de obiecte de arta populara si artizanat;
e) activitatea productiva specifica invalizilor;
f) realizarea de produse prin cooperare cu intreprinderi si alte organizatii si executarea de lucrari solicitate de acestea;
g) desfacerea de marfuri;
h) activitatea de comert exterior, import-export, schimb de marfa, cooperare si alte operatiuni de comert exterior, prin unitati proprii si alte unitati specializate;
i) relatii economice, tehnice, schimburi de specialisti si schimburi cultural-sportive cu organizatii din alte tari;

ART. 4
Activitatea cooperativelor mestesugaresti se desfasoara in ateliere de productie, unitati prestatoare de servicii sau la domiciliu.

ART. 5
Cooperatia mestesugareasca poate organiza, potrivit legii, unitati sau activitati specifice in strainatate.

CAP. 2

Dispozitii cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea organizatiilor cooperatiei mestesugaresti

ART. 6
Organizatiile cooperatiei mestesugaresti sint:
a) cooperativele mestesugaresti si de invalizi;
b) uniunile de cooperative mestesugaresti;
c) Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti;
De asemenea, sint organizatii ale cooperatiei mestesugaresti unitatile proprii create de cooperative, de uniuni si de Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti.

ART. 7
Cooperativele mestesugaresti se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza potrivit statutelor adoptate de adunarile generale ale acestora, pe baza statutului cadru aprobat de Congresul cooperatiei mestesugaresti.

ART. 8
Cooperativele mestesugaresti se pot asocia in uniuni organizate teritorial pe judete si in municipiul Bucuresti sau pe ramuri de activitate.
Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti este organizatia generala a sistemului cooperatiei mestesugaresti si apara interesele acesteia in raporturile cu organele de stat, precum si cu alte organe si organizatii.

ART. 9
Uniunile de cooperative si Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti iau fiinta, se organizeaza si functioneaza potrivit statutelor adoptate, dupa caz, de conferinte sau de Congresul cooperatiei mestesugaresti. Acestea sint conduse de organe alese potrivit statutelor.

ART. 10
Recunoasterea infiintarii cooperativelor mestesugaresti si a uniunilor de cooperative se face de catre consiliul organizatiei cooperatiste mestesugaresti ierarhic superioare. Acestea dobindesc personalitate juridica prin inregistrare la organele de stat competente, potrivit legii.
Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti dobindeste personalitate juridica, in temeiul prezentului decret-lege, prin adoptarea statutului sau de catre Congresul cooperatiei mestesugaresti.

ART. 11
Unitatile de productie si de prestari servicii ale organizatiilor cooperatiei mestesugaresti se infiinteaza de acestea prin hotarire a adunarii generale a fiecareia dintre aceste organizatii.

ART. 12
In vederea satisfacerii unor nevoi proprii ale organizatiilor cooperatiei mestesugaresti si ale membrilor acestora se pot infiinta pe linga cooperative, uniuni si Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti:
a) scoli pentru pregatirea personalului;
b) unitati de perfectionare si specializare a personalului si a cadrelor de conducere;
c) unitati de cercetare, proiectare si inginerie tehnologica;
d) unitati de documentare tehnico-stiintifica si economica;
e) unitati de prelucrare automata a datelor si informatiilor;
f) unitati de prezentare, reclama si marketing;
g) unitati de asistenta tehnica si service;
h) unitati de asistenta medicala;
i) case de odihna si unitati de agrement;
j) cantine, restaurante, bufete si anexe de aprovizionare a acestora;
k) case de cultura, biblioteci, cluburi, asociatii sportive si baze de practicare a sporturilor;
l) crese si gradinite;
m) alte unitati.
Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti poate organiza organe de presa si edituri, banca centrala si intreprinderi de comert exterior. Acestea dobindesc personalitate juridica potrivit legii.

ART. 13
Cooperativele mestesugaresti isi desfasoara activitatea prin munca membrilor lor. Acestea pot folosi si persoane incadrate cu contracte de munca sau conventie, potrivit legislatiei in vigoare. La cererea lor, aceste persoane pot deveni membri cooperatori in conditiile prevazute in statut.

ART. 14
Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti indruma si sprijina intreaga activitate a cooperatiei mestesugaresti.
Cooperativele mestesugaresti pot fi reprezentate prin organele lor proprii, precum si de uniunile la care sint asociate si de Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti, in fata organelor de stat si a instantelor judecatoresti.
Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti poate reprezenta, de asemenea, uniunile cooperatiei mestesugaresti.

ART. 15
Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti emite, in conditiile legii, norme obligatorii pentru toate organizatiile cooperatiei mestesugaresti cu privire la:
a) constituirea si utilizarea fondurilor proprii;
b) efectuarea investitiilor si reparatiilor capitale;
c) organizarea conducerii si a muncii;
d) raporturile de munca, normarea, salarizarea si cointeresare materiala pentru membrii cooperatori si angajati;
e) protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor;
f) asigurarile sociale si pensiile membrilor cooperatori;
g) alte domenii ale organizarii si functionarii cooperatiei mestesugaresti.

ART. 16
Organizatiile cooperatiei mestesugaresti stabilesc, potrivit competentei prevazute de lege, preturi si tarife.

ART. 17
Litigiile dintre organizatiile cooperatiei mestesugaresti se rezolva de organele competente potrivit legii.

ART. 18
Organizatiile cooperatiei mestesugaresti pastreaza fondurile disponibile in conturi deschise la unitatile bancare, ce efectueaza operatiunile lor de decontare.

ART. 19
Organizatiile cooperatiei mestesugaresti varsa la bugetul de stat impozite si taxe pentru activitatea ce o desfasoara in temeiul reglementarilor legale.

ART. 20
Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti poate reprezenta organizatiile cooperatiei mestesugaresti din Romania in relatiile cu organizatiile cooperatiste din alte tari, cu organizatiile cooperatiste cu caracter international, precum si cu alte organizatii internationale, putindu-se afilia la acestea.

CAP. 3

Regimul juridic al bunurilor organizatiilor cooperatiei mestesugaresti

ART. 21
Bunurile mobile si imobile, mijloace fixe, proprietatea organizatiilor cooperatiei mestesugaresti pot fi transmise in proprietate sau date in folosinta numai cu plata, in conditiile prevazute in statute.
Bunurile prevazute in alineatul precedent nu pot fi urmarite de creditorii organizatiilor cooperatiste si de creditorii personali ai membrilor cooperatori.
Bunurile imobile mijloace fixe, proprietatea organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, nu pot fi dobindite de terti prin prescriptie achizitiva, iar bunurile mobile mijloace fixe, proprietatea acelorasi organizatii, nu pot fi dobindite de terti prin posesia de buna-credinta.
Actiunea in revendicarea bunurilor aratate in alineatele precedente este imprescriptibila.
Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si mijloacelor circulante.
Mijloacele circulante excedentare pot fi transmise cu plata potrivit reglementarilor Uniunii Centrale a Cooperativelor Mestesugaresti.

ART. 22
Creditorii organizatiilor cooperatiste pot urmari disponibilul in bani al organizatiei debitoare, in limita soldurilor creditoare la fondurile in legatura cu destinatia carora s-a nascut creanta. In cazul in care creanta nu poate fi realizata in acest mod, creditorii vor putea urmari produsele organizatiei cooperatiste debitoare, care nu sint necesare acesteia pentru indeplinirea obligatiilor contractuale existente la inceputul urmaririi, precum si partea excedentara a mijloacelor circulante.

CAP. 4

Sprijinul acordat de stat cooperatiei mestesugaresti ART. 23 Proprietatea organizatiilor cooperatiei mestesugaresti este ocrotita de lege.
Statul, prin organele sale, sprijina organizatiile cooperatiei mestesugaresti prin:
a) acordarea de credite;
b) aprovizionarea cu materii prime, materiale, piese de schimb, utilaje si mijloace de transport;
c) atribuirea de terenuri in folosinta din fondul funciar de stat;
d) vinzarea sau inchirierea de imobile din fondul de stat;
e) stabilirea unui sistem de impozitare care sa stimuleze dezvoltarea productiei si a activitatii de servire a populatiei;
f) protejarea productiei cooperativelor si sectiilor de invalizi si nevazatori, inclusiv prin reduceri si scutiri de impozite pentru acestea si pentru alte categorii de unitati;
g) alte masuri pentru imbunatatirea activitatii cooperatiei mestesugaresti.

ART. 24
Abaterile de la regulile interne de disciplina financiara si de la regulile de disciplina a muncii savirsite de membrii cooperativelor mestesugaresti si angajati se constata de catre organele proprii de control, iar sumele provenite prin aplicarea sanctiunilor de catre aceste organe se varsa la fondurile organizatiilor cooperatiste.

ART. 25
Datoriile organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, inclusiv partile sociale, fata de membrii cooperatori, fostii membri si angajatii acestor organizatii, nevalorificate de titularii creantelor in termenul prevazut de lege, se prescriu si se vireaza la fondurile cooperatiste.

ART. 26
Contractele incheiate de cooperativele mestesugaresti cu persoanele fizice in cadrul servirii populatiei, contractele de executari de lucrari la domiciliu, precum si contractele incheiate intre cooperativele mestesugaresti si mestesugarii cu ateliere proprii, au caracterul de titluri executorii, organizatiile creditoare putind proceda, in temeiul acestora, la executarea creantelor banesti in cazul neindeplinirii obligatiilor de catre debitori.

ART. 27
Organizatiile cooperatiei mestesugaresti pot sa urmareasca si sa execute creantele lor banesti prin executori proprii.

CAP. 5

Asigurarile sociale in cooperatia mestesugareasca

ART. 28
Cooperatia mestesugareasca isi organizeaza sistemul sau propriu de asigurari sociale, de asistenta medicala si sociala.

ART. 29
Dreptul la asigurare materiala se realizeaza in cadrul asigurarilor sociale din cooperatia mestesugareasca prin pensii, ajutoare sociale, ajutoare pentru incapacitate temporara de munca, pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea si intarirea sanatatii, maternitate si deces, precum si pentru trimiterea la tratament balneoclimateric si la odihna.
Membrii de familie ai asiguratilor beneficiaza de pensii si ajutoare sociale de urmas, precum si de ajutoare materiale in caz de deces al sustinatorului.
Elevii si ucenicii din cooperatia mestesugareasca, deveniti invalizi in timpul si din cauza efectuarii practicii profesionale, beneficiaza de pensii de invaliditate, cauzate de accident de munca sau boala profesionala.

ART. 30
Drepturile de asigurari sociale din cooperatia mestesugareasca se acorda prin organe proprii stabilite de Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti.
Conditiile de acordare, cuantumul si procedura de stabilire a drepturilor ce se cuvin asiguratilor, precum si organele competente sa judece contestatiile privind aceste drepturi, sint cele prevazute in regulamentele aprobate de Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti.
Regulamentele se elaboreaza pe baza principiilor din reglementarile referitoare la asigurarile sociale de stat, tinind seama de specificul cooperatiei mestesugaresti.
Incadrarea in grade de invaliditate se face de organele si cu procedura prevazuta de normele legale ce se aplica asigurarilor sociale de stat.

ART. 31
Asiguratii din asigurarile sociale ale cooperatiei mestesugaresti si membrii lor de familie beneficiaza, in conditiile legii, de asistenta medicala, intretinere, medicamente si materiale sanitare pe tot timpul internarii, precum si de asistenta medicala ambulatorie.

ART. 32
Mestesugarii cu ateliere proprii si persoanele care, potrivit legii, lucreaza impreuna cu acestia pot fi inscrisi in asigurarile sociale din cooperatia mestesugareasca, platind o cotizatie de asigurari sociale calculata la venitul profesional impozabil.
Ucenicii ce se pregatesc in atelierele mestesugarilor asigurati beneficiaza de pensii de invaliditate platite din fondurile de asigurari sociale ale cooperatiei mestesugaresti, daca au devenit invalizi in timpul si din cauza efectuarii practicii profesionale.

ART. 33
Fondurile asigurarilor sociale din cooperatia mestesugareasca provin din contributia de asigurari sociale a cooperativelor, contributia pentru pensia suplimentara a membrilor cooperatori si cotizatiile mestesugarilor cu ateliere proprii, inscrisi in asigurarile sociale din cooperatia mestesugareasca, precum si din alte venituri prevazute de statute. Aceste fonduri nu pot fi instrainate.

ART. 34
Stabilirea cuantumului contributiilor, cotizatiilor de asigurare, precum si a majorarilor acestora, in caz de neplata in termenele stabilite, se va face de catre Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti.

ART. 35
Pensiile si ajutoarele sociale acordate in cadrul asigurarilor sociale din cooperatia mestesugareasca nu sint impozabile si nu pot fi cedate cu nici un titlu, nici total, nici partial.
Dreptul la pensie si ajutor social este imprescriptibil. Sumele platite fara temei, cu titlu de pensie, ajutor social sau alte drepturi aferente, precum si cele platite in plus ca ajutoare materiale, se recupereaza, reintregindu-se fondurile de asigurari sociale din cooperatia mestesugareasca din care au fost acordate.

CAP. 6

Dispozitii finale

ART. 36
Legea nr. 14 din 15 mai 1968, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului decret-lege, se abroga.
PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE ION ILIESCU ---------------


Vineri, 27 mai 2022, 22:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.