ORDONANȚĂ nr.58 din 30 august 2006
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 746/31 aug. 2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.7 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"(51) În cazul în care institutul național realizează și activități comerciale și de producție conform regulamentului propriu de organizare și funcționare, evidența contabilă a acestor activități se va realiza în mod distinct față de activitățile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obținerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activități a veniturilor și cheltuielilor aferente și să se elimine orice posibilitate de subvenționare încrucișată."

2. Alineatele (1) și (3) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:

"Art. 24. - (1) Institutul național întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor Publice, și situații financiare conform reglementărilor contabile aplicabile.
........................................................................
(3) Situațiile financiare anuale se aprobă de organul administrației publice centrale coordonator, în condițiile legii."

3. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1) Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se utilizează după cum urmează:

a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
b) 20% pentru cointeresarea personalului;
c) până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator;
d) restul rămâne la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente."

4. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - (1) În situația în care în cursul unui an încasările din veniturile institutului național nu sunt suficiente pentru acoperirea plăților ocazionate de cheltuielile curente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent."

5. Alineatul (1) al articolului 47 va avea următorul cuprins:

"Art. 47. - (1) Managementul programelor prevăzute în Planul național sau al altor planuri, programe sau proiecte de cercetare ale autorității de stat pentru cercetaredezvoltare se poate face direct de către aceasta sau se atribuie de către autoritate instituțiilor și unităților cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare sau de management al activității de cercetare-dezvoltare și inovare, academiilor de ramură, instituțiilor de învățământ superior acreditate, organizațiilor neguvernamentale, precum și operatorilor economici, pe bază de criterii de capabilitate, în sistem competițional sau în mod direct, potrivit legii."

Art. II. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 30 august 2006.
Nr. 58.


Marți, 24 aprilie 2018, 08:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.